Subscribe: RIVM Reports
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/rapprss.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Dutch
Tags:
based devices  based  bij  dutch  energy based  english  nederland  netherlands  quality  report dutch  report english  report  water 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: RIVM Reports

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)Dit Nederlandse overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleidCopyright: Copyright rivm.nl 2009
 Milieurisico's van fipronil in mest : Risicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem

2017-10-17

Report 2017-0153 - in Dutch - [ Environmental risks of fipronil in manure : Risk assessment of manure application on soil ] - 40 p - 2017Op weg naar Informatiehuizen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet : Verslag van de coördinatie in 2016

2017-10-06

Report 2017-0098 - in Dutch - [ Preparing 'Information Houses' for the Digital Systems Environment and Planning Act (DSO) : Report on the coordination in 2016 ] - 32 p - 2017Gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat : Een inventarisatie

2017-10-05

Report 2017-0151 - in Dutch - [ Health complaints in women with a silicone breast implant : A survey ] - 84 p - 2017Geluidmonitor 2016 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen

2017-10-03

Report 2017-0122 - in Dutch - [ Noise monitor 2016 : Validation of motorway and railway noise ] - 62 p - 2017Registratie voedselgerelateerde uitbraken : in Nederland, 2016

2017-09-27

Report 2017-0051 - in Dutch - [ Incidence of food-related outbreaks : in the Netherlands, 2016 ] - 48 p - 2017Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017

2017-09-26

Report 2017-0109 - in Dutch - [ Frame of reference for distribution and availability of ambulance care 2017 ] - 54 p - 2017Complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices

2017-09-26

Report 2017-0049 - in Dutch - [ Complications of skin treatments using Energy Based Devices ] - 78 p - 2017Verkenning Signaleringskaart Geluid

2017-09-25

Report 2017-0005 - in Dutch - [ Study on Identification Map for Noise ] - 34 p - 2017PAS Monitoringsrapportage Stikstof : Stand van zaken 2016

2017-09-25

Report 2017-0121 - in Dutch - [ PAS Nitrogen Monitoring Report : State of affairs 2016 ] - 48 p - 2017Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: : Winter 2016/2017

2017-09-21

Report 2017-0096 - in English - [ Surveillance van influenza en andere luchtweginfecties: winter 2016/2017 ] - 132 p - 2017Water quality standards for PFOA : A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive

2017-09-15

Report 2017-0044 - in English - [ Waterkwaliteitsnormen voor PFOA : Een voorstel volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn Water ] - 140 p - 2017Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg: ontwikkeling compacte set en duiding - samenvatting -

2017-09-14

Report 2017-0120 - in Dutch - [ Set of indicators for the public healthcare system: development of the compact set and interpretation - summary - ] - 68 p - 2017Waste handling and REACH : Recycling of materials containing SVHCs: daily practice challenges

2017-09-14

Report 2016-0159 - in English - [ Afvalverwerking en REACH : Recycling van materialen die SVHC's bevatten: uitdagingen in de praktijk ] - 62 p - 2017National precautionary policies on magnetic fields from power lines in Belgium, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom

2017-09-12

Report 2017-0118 - in English - [ Nationaal voorzorgsbeleid over magnetische velden van hoogspanningslijnen in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk ] - 60 p - 2017RIVM Centre for Infectious Disease Control : Strategy 2016-2021

2017-09-08

Report 2017-0104 - in English - [ RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding : Strategie 2016-2021 ] - 44 p - 2017Wat ligt er op ons bord? : Methodologisch achtergrondrapport bij 'Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland'

2017-09-04

Report 2017-0064 - in Dutch - [ What is on our plate? : Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands (Background report) ] - 124 p - 2017Risicoschatting van de toevoeging van Gasodor S-Free aan aardgas

2017-08-31

Report 2017-0102 - in Dutch - [ Risk assessment of adding Gasodor S-Free to natural gas ] - 58 p - 2017Een scan van de veiligheid en kwaliteit van onze leefomgeving

2017-08-24

Report 2017-0030 - in Dutch - [ A scan of the safety and quality of our environment ] - 102 p - 2017Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 : Methods and procedures

2017-08-24

Report 2016-0051 - in English - [ Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid rapport 2011-2014 : Methoden en procedures ] - 136 p - 2017Concentratiegrenswaarde voor ZZS in afvalstromen

2017-08-22

Report 2017-0099 - in Dutch - [ Concentration limit value for substances of very high concern in waste streams ] - 32 p - 2017Substances of very high concern and the transition to a circular economy : An initial inventory

2017-08-22

Report 2017-0071 - in English - [ Zeer zorgwekkende stoffen en de transitie naar een circulaire economie : Een eerste inventarisatie ] - 66 p - 2017REACHing out to the bio-based economy : Perspectives and challenges of EU chemicals legislation

2017-08-22

Report 2016-0178 - in English - [ REACH voor de bio-based economie : Mogelijkheden en uitdagingen van Europese chemische stoffen wetgeving ] - 61 p - 2017Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register

2017-08-15

Report 2017-0126 - in English - [ Methoderapport om Industriële emissies naar lucht te berekenen (actualisatie 2016) zoals gebruikt door de Emissieregistratie ] - 204 p - 2017Fate of plant protection products in soilless cultivations after drip irrigation: measured vs. modelled concentrations : Interpretation of the 2014 experiment with the Substance Emission Model

2017-08-10

Report 2016-0063 - in English - [ Gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in substraatteelten na toepassing via het druppelsysteem. : Interpretatie van het 2014 pilot-experiment ] - 64 p - 2017Water quality in the Netherlands; status (2012-2015) and trend (1992-2015) : Addendum to report 2016-0019

2017-08-08

Report 2017-0050 - in English - [ Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015) : Addendum bij rapport 2016-0019 ] - 90 p - 2017