Subscribe: RIVM Reports
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/rapprss.xml
Preview: RIVM Reports

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)Dit Nederlandse overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleidCopyright: Copyright rivm.nl 2009
 Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register

2017-08-15

Report 2017-0126 - in English - [ Methoderapport om Industriële emissies naar lucht te berekenen (actualisatie 2016) zoals gebruikt door de Emissieregistratie ] - 204 p - 2017Fate of plant protection products in soilless cultivations after drip irrigation: measured vs. modelled concentrations : Interpretation of the 2014 experiment with the Substance Emission Model

2017-08-10

Report 2016-0063 - in English - [ Gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in substraatteelten na toepassing via het druppelsysteem. : Interpretatie van het 2014 pilot-experiment ] - 64 p - 2017Water quality in the Netherlands; status (2012-2015) and trend (1992-2015) : Addendum to report 2016-0019

2017-08-08

Report 2017-0050 - in English - [ Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015) : Addendum bij rapport 2016-0019 ] - 90 p - 2017PrEP-dossier : Pre-Expositie Profylaxe voor hiv-negatieven in Nederland

2017-07-26

Report 2017-0094 - in Dutch - [ PrEP-dossier : Pre Exposure Profylaxis for hiv-negative individuals in the Netherlands ] - 64 p - 2017Inventarisatie Screening carbapenemase-producerende bacteriën in dieren en dierlijke producten: is de huidige screening toereikend?

2017-07-18

Report 2017-0088 - in Dutch - [ Overview of Screening carbapenemase-producing bacteria in animals and animal products: is the current screening sufficient? ] - 66 p - 2017Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016

2017-07-14

Report 2017-0097 - in English - [ Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2016 ] - 58 p - 2017Jaarverslag Bureau REACH 2016 : Grip op chemische stoffen

2017-07-13

Report 2017-0007 - in Dutch - [ Annual report Bureau REACH 2016 : Taking care of chemicals ] - 38 p - 2017State of infectious diseases in the Netherlands, 2016

2017-07-11

Report 2017-0029 - in English - [ Staat van Infectieziekten in Nederland, 2016 ] - 64 p - 2017Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend : Verkenningsstudie Storybuilder voor Beroepsziekten

2017-07-11

Report 2017-0022 - in Dutch - [ Learning from occupational diseases? A new perspective explored : Exploratory study using Storybuilder for occupational diseases ] - 94 p - 2017Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2017

2017-07-07

Report 2017-0117 - in Dutch - [ New maps of concentrations and depositions for NSL and PAS: : 2016 ] - 60 p - 2017PFOA measurements in blood : Measurements in serum in residents around DuPont/Chemours in Dordrecht, The Netherlands

2017-07-07

Report 2017-0113 - in English - [ PFOA-metingen in bloed : Metingen in serum bij omwonenden van DuPont/Chemours te Dordrecht ] - 40 p - 2017Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015

2017-07-07

Report 2017-0039 - in English - [ Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 ] - 122 p - 2017Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015

2017-07-07

Report 2017-0038 - in Dutch - [ Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 ] - 115 p - 2017Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening

2017-07-06

Report 2017-0041 - in Dutch - [ Feasibility study into expanding neonatal heel prick test ] - 133 p - 2017Evaluatie signaleringsparameter nieuwe stoffen drinkwaterbeleid

2017-07-06

Report 2017-0091 - in Dutch - [ Evaluation signaling value emerging contaminants drinking water policy ] - 82 p - 2017Schermgebruik en blauw licht : Omvang van blootstelling en relatie met slaap

2017-07-06

Report 2017-0106 - in Dutch - [ Screen use and blue light : Extent of exposure and relationship with sleep ] - 58 p - 2017Technical evaluation of a potential release of OX513A Aedes aegypti mosquitoes on the island of Saba

2017-07-06

Report 2017-0087 - in English - [ Technische evaluatie van een mogelijke inzet van genetisch gemodificeerde muggen op Saba ] - 74 p - 2017Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen

2017-07-05

Report 2017-0058 - in Dutch - [ Sources of antibiotic resistance in the environment and intervention measures ] - 114 p - 2017Analyse van incidenten bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen 2016-2017

2017-07-05

Report 2017-0085 - in Dutch - [ Analysis of incidents in large companies with hazardous substances 2016/2017 ] - 64 p - 2017Interventieradiologie - Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt

2017-07-04

Report 2017-0025 - in Dutch - [ Intervention radiology - Survey of Dutch practices, focussing on radiation protection of patients ] - 50 p - 2017Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland : Huidige situatie en toekomstverkenning

2017-07-03

Report 2017-0063 - in Dutch - [ Production and use of medical radioisotopes in the Netherlands : Current and projected market demand and production capacity ] - 92 p - 2017Inventarisatie mogelijke risico's antiparasitaire diergeneesmiddelen voor oppervlaktewater en grondwater

2017-07-03

Report 2017-0009 - in Dutch - [ Risks of antiparasitic veterinary products for groundwater and surface water ] - 54 p - 2017Voedselconsumptie in 2012-2014 vergeleken met de Richtlijnen goede voeding 2015

2017-06-30

Report 2017-0095 - in Dutch - [ Food consumption in 2012-2014 compared to Guidelines for healthy food 2015 ] - 62 p - 2017Subsidiekader RIVM-CIb 2018

2017-06-30

Report 2017-0075 - in Dutch - [ Subsidy framework RIVM-CIb 2018 ] - 32 p - 2017Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2015

2017-06-29

Report 2017-0060 - in English - [ Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2015 ] - 42 p - 2017