Subscribe: RIVM Reports
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/rapprss.xml
Preview: RIVM Reports

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)Dit Nederlandse overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleidCopyright: Copyright rivm.nl 2009
 Tuberculose in Nederland 2016 : Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies

2017-12-12

Report 2017-0160 - in Dutch - [ Tuberculosis in the Netherlands 2016 : Surveillance report including a report on monitoring interventions ] - 88 p - 2017Dermal fillers in the Netherlands : A market surveillance study

2017-12-12

Report 2017-0023 - in English - [ Rimpelvullers in Nederland : Een onderzoek vanwege markttoezicht ] - 78 p - 2017


Vossenlintwormonderzoek in Groningen en Drenthe : 2016-2017

2017-12-05

Report 2017-0157 - in Dutch - [ Investigation into fox tapeworm in Groningen and Drenthe : 2016-2017 ] - 26 p - 2017European critical loads: database, biodiversity and ecosystems at risk : CCE Final Report 2017

2017-12-01

Report 2017-0155 - in English - [ Europese kritische waarden: database, biodiversiteit en gevoelige ecosystemen : Slotrapport van het CCE 2017 ] - 208 p - 2017Achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria grondwater; gegevens voor antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink

2017-11-28

Report 2017-0125 - in Dutch - [ Background concentrations and quality criteria for groundwater: data for antimony, arsenic, barium, cadmium, cobalt, copper, mercury, lead, molybdenum, nickel and zinc ] - 74 p - 2017Staat van Zoönosen 2016

2017-11-23

Report 2017-0142 - in Dutch - [ State of Zoonotic Diseases 2016 ] - 100 p - 2017Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland.

2017-11-20

Report 2017-0175 - in Dutch - [ Risk assessment and presence of FRD-903 in drinking water and drinking water sources for a selection of drinking water production locations in the Netherlands. ] - 26 p - 2017The intake of contaminants via a diet according to the Dutch Wheel of Five Guidelines

2017-11-17

Report 2017-0124 - in English - [ De inname van contaminanten bij een voedingspatroon volgens de Richtlijnen Schijf van Vijf ] - 124 p - 2017Cardiovascular and metabolic effects of environmental noise : Systematic evidence review in the framework of the development of the WHO environmental noise guidelines for the European Region

2017-11-10

Report 2017-0078 - in English - [ Hart- en vaatziekten en metabole effecten van omgevingsgeluid : Een systematische review voor de nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid in Europa door de WHO ] - 304 p - 2017The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2016-2017

2017-11-10

Report 2017-0143 - in English - [ Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland : Surveillance en ontwikkelingen in 2016-2017 ] - 267 p - 2017Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017 : Analyse gevoelige ziekenhuizen 2017

2017-11-09

Report 2017-0108 - in Dutch - [ Supply and accessibility of emergency hospital care in the Netherlands 2017 : Analysis of the geographical accessibility of hospitals ] - 74 p - 2017Adviesnotitie doorontwikkeling VWS-monitor

2017-11-09

Report 2017-0148 - in Dutch - [ Advice on the continued development of the VWS-Monitor ] - 38 p - 2017Toets wettelijke controle affakkelen en afblazen aardgas : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom

2017-11-06

Report 2017-0114 - in Dutch - [ Assessment of the level of regulatory control for flaring and venting of natural gas : Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratom. ] - 36 p - 2017Grenswaarden voor specifieke vrijgave van natte sludges uit de Nederlandse olie- en gassector en geothermie : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom

2017-11-06

Report 2017-0107 - in Dutch - [ Clearance levels for specific clearance of wet sludges from the Dutch oil and gas sector and geothermal sector : Clearance levels for specific clearance of wet sludges from the Dutch oil and gas sector and geothermal sector ] - 40 p - 2017Grenswaarden voor generieke vrijstelling en vrijgave van radioactief materiaal : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom

2017-11-06

Report 2017-0046 - in Dutch - [ Generic exemption and clearance levels for radioactive materials : Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratom ] - 66 p - 2017Processen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire industrie in Nederland - geactualiseerde basisinformatie : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom

2017-11-06

Report 2017-0042 - in Dutch - [ Processes involving naturally occurring radioactive materials in the non-nuclear industry in the Netherlands - updated basic information : Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratom ] - 96 p - 2017Monitoringsrapportage NSL 2017 : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

2017-10-31

Report 2017-0156 - in Dutch - [ NSL 2017 monitoring report : State of affairs of National Air Quality Cooperation Programme (NSL) ] - 74 p - 2017Jaarrapportage 2016 : Luchtmeetnet IBP Hilversum

2017-10-30

Report 2017-0146 - in Dutch - [ Annual report 2016 : Air monitoring network IBP Hilversum ] - 44 p - 2017Verkenning van de microbiologische risico's van mest voor de gezondheid : Op basis van een systematisch literatuuronderzoek

2017-10-30

Report 2017-0100 - in Dutch - [ Exploration of the microbiological health risks of manure ] - 58 p - 2017Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2015

2017-10-27

Report 2016-0183 - in English - [ Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2015 ] - 122 p - 2017Eenduidig bepalen van circulariteit in de bouwsector : Milieuprestatie als uitgangspunt

2017-10-20

Report 2017-0128 - in Dutch - [ Unambiguously determining circularity in the construction industry : Environmental performance as the starting point ] - 64 p - 2017Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg: ontwikkeling compacte set en duiding : achtergrondrapportage

2017-10-19

Report 2017-0119 - in Dutch - [ Set of indicators for the public healthcare system: development of the compact set and interpretation : background report ] - 278 p - 2017Milieurisico's van fipronil in mest : Risicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem

2017-10-17

Report 2017-0153 - in Dutch - [ Environmental risks of fipronil in manure : Risk assessment of manure application on soil ] - 40 p - 2017Op weg naar Informatiehuizen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet : Verslag van de coördinatie in 2016

2017-10-06

Report 2017-0098 - in Dutch - [ Preparing 'Information Houses' for the Digital Systems Environment and Planning Act (DSO) : Report on the coordination in 2016 ] - 32 p - 2017