Subscribe: RIVM Reports
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/rapprss.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Dutch
Tags:
assessment  consexpo web  consexpo  dutch  english  products  report dutch  report english  report  risk assessment  risk  utrecht 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: RIVM Reports

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)Dit Nederlandse overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleidCopyright: Copyright rivm.nl 2009
 De uitstroom van geneesmiddelen uit het verzekerde pakket: benzodiazepinen en acetylcysteïne nader bekeken

2018-03-15

Report 2017-0199 - in Dutch - [ The removal of medicines from the insurance package: a closer look at benzodiazepines and acetylcysteine ] - 60 p - 2018Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen

2018-03-14

Report 2018-0047 - in Dutch - [ Use and safety of doping and sports nutrition supplements in the Netherlands ] - 58 p - 2018Risk assessment of synephrine

2018-03-14

Report 2017-0069 - in English - [ Risicobeoordeling van synefrine ] - 54 p - 2018Risicobeoordeling van GenX en PFOA in moestuingewassen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht

2018-03-07

Report 2018-0017 - in Dutch - [ Risk assessment of GenX and PFOA in vegetable garden crops in Dordrecht, Papendrecht and Sliedrecht ] - 72 p - 2018Zoönotische pathogenen bij de wasbeerhond en wasbeer in Nederland

2018-03-06

Report 2017-0200 - in Dutch - [ Zoonotic pathogens in raccoon dogs and raccoons in the Netherlands ] - 28 p - 2018Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater

2018-03-02

Report 2017-0144 - in Dutch - [ Pharmaceutical residues, pathogens, and antimicrobial resistance in relation to struvite from Dutch domestic waste water ] - 72 p - 2018Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen : Normvoorstellen voor florasulam en indoxacarb

2018-03-01

Report 2017-0076 - in Dutch - [ Indicative quality standards for plant protection products in surface water : A proposal of risk limits for florasulam and indoxacarb ] - 40 p - 2018PAS Monitoringsrapportage Stikstof : Addendum op de stand van zaken 2016

2018-02-28

Report 2017-0163 - in Dutch - [ PAS Nitrogen Monitoring Report : Addendum to the state of affairs 2016 ] - 46 p - 2018Estimation of the socio-economic consequences of regulatory measures on toxic substances in food : A proposed framework: SEATS

2018-02-28

Report 2017-0079 - in English - [ Het schatten van de economische en maatschappelijke gevolgen van beleidsmaatregelen voor schadelijke stoffen in voedsel : Een voorgesteld kader : SEATS ] - 122 p - 2018Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

2018-02-26

Report 2018-0002 - in Dutch - [ Measuring the impact of sustainable procurement ] - 94 p - 2018The use of epidemiologic studies for the biomonitoring of harmful substances

2018-02-22

Report 2016-0216 - in English - [ Het gebruik van epidemiologische studies voor de biomonitoring van schadelijke stoffen ] - 36 p - 2018Vergroening door microbiële gewasbeschermingsmiddelen : Verkenning knelpunten en oplossingsrichtingen

2018-02-13

Report 2017-0111 - in Dutch - [ Greening via microbial plant protection products : Exploration of obstacles and possible solutions ] - 100 p - 2018EURL-Salmonella 8th interlaboratory comparison study Food 2016 : Detection of Salmonella in minced chicken meat

2018-02-13

Report 2017-0081 - in English - [ EURL-Salmonella 8e ringonderzoek Voedsel 2016 : Detectie van Salmonella in kippengehakt ] - 44 p - 2018Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) computational model: maintenance and management 2017

2018-02-13

Report 2018-0001 - in English - [ Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) rekenmodel: onderhoud en management 2017 ] - 34 p - 2018Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2015

2018-02-12

Report 2017-0053 - in Dutch - [ Radiation level measurements around the site of Borssele nuclear power plant in 2015 ] - 38 p - 2018Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2015 en 2016 met het MONET-meetnet

2018-02-12

Report 2017-0052 - in Dutch - [ Gamma radiation level measurements around the site of COVRA N.V. at Borsele with the MONET network over the years 2015 and 2016 ] - 44 p - 2018Strategisch Programma RIVM Jaaroverzicht 2015 : Speerpuntnotities - publicaties

2018-02-06

Report 2016-0113 - in Dutch - [ RIVM Strategic Programme, Annual Summary 2015 ] - 58 p - 2018Cleaning Products Fact Sheet : Default parameters for estimating consumer exposure - Updated version 2018

2018-01-31

Report 2016-0179 - in English - [ Schoonmaakmiddelen Factsheet : Standaard parameters voor de schatting van consumentenblootstelling - Herziene versie 2018 ] - 248 p - 2018ConsExpo Web. Consumer exposure models - model documentation : Update for ConsExpo Web 1.0.2

2018-01-30

Report 2017-0197 - in English - [ ConsExpo Web. Consumenten blootstellingmodellen - documentatie : Actualisatie naar aanleiding van nieuwe mogelijkheden in ConsExpo Web - versie 1.0.2 ] - 70 p - 2018Handreiking voor de risicobeoordeling van arseen in de bodem voor de particuliere groenteteelt

2018-01-23

Report 2017-0177 - in Dutch - [ Guidance on the risk assessment of arsenic in soil for private vegetable gardening ] - 64 p - 2018Post-marketing surveillance of chemicals: organisations and databases : Workshop report

2018-01-18

Report 2017-0184 - in English - [ Post-marketing surveillance van stoffen: organisaties en databases : Workshop rapport ] - 38 p - 2018Wetted surface area of recreational boats

2018-01-18

Report 2017-0116 - in English - [ Het onderwateroppervlak van pleziervaartuigen ] - 68 p - 2018Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) : Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving

2018-01-17

Report 2017-0189 - in Dutch - [ Healthy urban environment Utrecht (GO! Utrecht) : Action perspectives for a healthy living environment ] - 182 p - 2018Off-labelgebruik van geneesmiddelen : Verkenning van de complexiteit en problematiek

2018-01-17

Report 2017-0110 - in Dutch - [ Off-label use of medicinal products ] - 102 p - 2018National legal and regulatory framework in various North Sea countries concerning the transboundary movement of NORM residues

2018-01-16

Report 2017-0190 - in English - [ Regelgeving in omringende landen over de invoer van NORM reststoffen ] - 62 p - 2018