Subscribe: Pressmeddelanden från Nässjö kommun
http://www.nassjo.se/rss/feed/press
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Swedish
Tags:
anna carin  att  barn och  carin magnusson  ett  för att  för  inte  med  nässjö  och    ska  säger  till  är 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Pressmeddelanden från Nässjö kommun

Pressmeddelanden från Nässjö kommunDe fem senaste pressmeddelandena från Nässjö kommun.Published: Wed, 21 Mar 2018 20:49:50 +0000

Last Build Date: Wed, 21 Mar 2018 20:49:50 +0000

 558 röster för ”En halv miljon idéer”

Fri, 24 Nov 2017 10:41:33 +0000

Nässjö kommuns projekt ”En halv miljon idéer” har nu fått ett resultat som är framröstat av boende i områdena Fredriksdal, Grimstorp, Stensjön och Sandsjöbygden. De vinnande förslagen presenteras vid event på varje ort! 

Från april till juni har alla boende i Fredriksdal, Grimstorp och Sandsjöbygden kunnat lämna in förslag på fysiska åtgärder som bidrar till att göra området till en trivsammare plats. Det har funnits 250 000 kr per område.

Målet med projektet är dels att skapa nya investeringar i områdena, men också en chans för invånarna att bestämma och komma med förslag på vilka förändringar som de vill se. Från den 1-20 november har de boende kunnat rösta via webben eller genom att lämna in valsedlar.

– Det har varit spännande att följa röstningen eftersom placeringen av förslagen har variera från dag till dag, säger Jennifer Cronborn på planerings- och utvecklingsavdelningen, Nässjö kommun.

Utav de 558 rösterna så har ungefär hälften röstat under mingelevent som genomförts på varje ort. Intresset för eventen har varit stort och gett människor möjlighet att mötas och diskutera de inkomna förslagen, samt rösta på det förslag de tyckt varit bäst. Under 2018 ska de vinnande förslagen genomföras och förslagsställarna kommer tillsammans med projektledaren Jennifer Cronborn planera genomförandet.

– Det är viktigt för oss att de vinnande förslagen genomförs under 2018 så de som röstat snabbt kan se att det händer något. Men även att den fortsatta dialogen är betydelsefull så de vinnande förslagen blir som det är tänkt, säger Jennifer Cronborn

Presentation av de vinnande förslagen

Sandsjöfors invånare fick chansen den 23 november att höra om det vinnande förslaget på sin ort. Följande datum gäller för övriga presentationer:

Stensjön:       5 december    kl. 18-19 i Missionshuset
Fredriksdal:   28 november kl. 18-19 i Svenska kyrkan
Grimstorp:     30 november kl. 18-19 i Träffpunkten 2

Kontakt

Jennifer Cronborn, projektledare, 0380-51 83 03, jennifer.cronborn@nassjo.se

Mer information: http://blogg.nassjo.se/medborgarbudget
Intressentsamarbete ska förverkliga Västra staden

Tue, 24 Oct 2017 10:27:33 +0000

Nässjö kommun har tillsammans med Hjältevadshus AB, OBOS/Myresjöhus AB, SML Fastigheter och GBJ Bygg AB bildat Västra staden intressentsamarbete i syfte att förverkliga Västra staden; en helt ny stadsdel i centrala Nässjö.Västra staden – den digitala trästaden, ska bli en plats där intressenterna ska använda sig av ny forskning, nya processer och metoder för samhällsbyggnad och ny digital teknik, samtidigt som fokus ligger på hållbarhet, energieffektivitet och trä som byggnadsmaterial.- Den digitala trästaden kommer att bli en stadsdel med stort fokus på hållbarhet. säger Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö. Det handlar om att tänka annorlunda, framtidsinriktat och nytt i både själva byggandet och i planeringen för att skapa en stadsdel som är både miljömässigt och socialt hållbar.Koncernmoder är det kommunala bolaget Örnen i Nässjö AB och företagen som ingår i samarbetet har alla fokus på teknik och innovation, och en lokal förankring i det småländska träriket.- Vi har under resans gång gått ut brett och träffat många företag, säger Stina Granberg Lindor. Det här är våra initiala partners tillsammans med Träcentrum som ska fungera som en kunskapsnod. Vi har haft vissa urvalskriterier och vi har funnit att de här företagen uppfyller dem väl.Urvalet har handlat om att hitta aktörer som visat att man står bakom satsningar på träbyggnationer, tillsammans med en tydlig ambition att hitta nya tekniska innovationer.  De ska också ha en inriktning på att utveckla träkunnandet, ha en lokal eller regional närvaro och komplettera varandra på ett bra sätt.Västra staden kommer att bebyggas allt eftersom mark blir tillgänglig. Tanken är att parterna i konsortiet ska få möjlighet att påverka processerna kring detaljplaneläggning och framtida utvecklingsprojekt. I takt med att planerna mognar fram ges intressenterna tillfälle att förvärva mark inom ramen för helheten. Kontakt: Stina Granberg Lindor Utvecklingschef Nässjö kommun0380-51 81 78  Västra staden intressentsamarbete:Nässjö Kommun via Örnen AB, som är kommunens koncernmoder.OBOS/Myresjöhus AB. OBOS Sverige ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare. I OBOS Sverige ingår varumärkena Myresjöhus och Smålandsvillan Bolaget arbetar också parallellt med systerbolaget Kärnhem på den svenska marknaden. Vid sidan av bostäder och de kringliggande miljöerna finns också samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader i portföljen. Den digitala dimensionen fångas bland annat väl upp av OBOS forskningsinitiativ High 6 en så kallad Trippel Helix miljö som drivs tillsammans med universitet i regionen och andra aktörer. Myresjöhus nylanserade plattformEtt Smart hem,i som möjliggör för bättre samlad och pedagogisk styrning av fastighetsutrustningar kommer också att vara en bidragande del i digitaliseringen av dessa bostäder.Hjältevadshus AB. I 60 år har småländska Hjältevadshus byggt trähus. Företaget ägs av Pulsen AB, som är ett familjeägt IT-bolag. Kopplingen mellan IT och trähus borgar för kompetens som kan ha stor roll för den digitala trästaden. Hjältevadshus har ett inbyggt EnergySmartSystem som ger energisnåla hus, ett bra inomhusklimat och låga driftskostnader. Hjältevadshus vann en större SKL upp­handling kallad ”Bostadshus 2016”.GBJ Bygg AB. Företaget har starkt fotfäste i Växjö och Jönköping samt Göteborg och Karlskrona. Byggnation pågår även i Nässjö bland annat planerar företaget för byggstart av 26 lägenheter i Norra Alsberg under vintern 2017/2018. Tillsammans med VIDA AB är man delägare i Villa Vida AB. Erfarenheterna av trähusbyggande är omfattande och innovationsinriktningen är tydlig. Företaget ägs av Staffan Dahlström, som också är företagets VD. GBJ Bygg har markerat intresse av att bygga inom ramen för det aktuella planprogrammet[...]Budget 2018-2020: Tydliga prioriteringar i en växande kommun

Tue, 10 Oct 2017 10:21:43 +0000

Nässjös befolkning fortsätter att öka. Det innebär mycket goda möjligheter till utveckling av kommunen, men det innebär även en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Behoven och önskemålen är stora och majoriteten har därför behövt göra tydliga prioriteringar i budgetförslaget för 2018-2020. Därför får socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden ett tillskott om sammanlagt 70 miljoner kronor. Den totala investeringsbudgeten för perioden 2018-2020 uppgår till cirka 440 miljoner kronor. Bland de större projekten kan nämnas slutförandet av Runnerydsskolans om- och tillbyggnad, nya förskolor i bland annat Handskeryd och Annefors, renovering av Emåskolan, renovering av Norråsaskolan samt den första etappen av Södra vägen. I driftbudgeten tillförs nya medel till barn- och utbildningsnämnden samt till socialnämnden.   Nässjös situation delas av de flesta kommunerna i landet där antalet invånare ökar, inte minst med en snabb ökning av antalet barn. Antalet kommuninvånare i Nässjö uppgick den 31 juli till 31 044. Det är en ökning med 434 invånare sedan juli 2016.Det innebär att trycket på den kommunala ekonomin är högt för tillfället, vilket märks inte minst på investeringssidan där behovet av nya verksamhetslokaler är stort. Dessutom har kommunen äldre anläggningar som behöver ersättas med nya. För att verksamhetens behov måste vi ha ett överskott i vår löpande verksamhet som bidrar till att finansiera investeringarna. Detta är en del i begreppet God ekonomisk hushållning i en kommunal ekonomi.  Majoriteten är medveten om att det budgeterade resultatet inte når upp till den ekonomiska målsättningen på grund av det ekonomiska läge som kommunens befinner sig. Läget innebär att några ytterligare budget-förstärkningar under löpande budgetår inte är möjliga. Det kräver också att vi, i än större omfattning än tidigare, jobbar smartare, mer digitalt och mer hållbart med de medel som står till buds. Nya och förändrade behov av välfärdstjänster måste med andra ord lösas inom nämndernas befintliga budgetramar. Verksamheterna får därför stora möjligheter till flexibilitet och prioriteringar inom respektive nämnds område och budget.             Ett intensivt arbete pågår för att minska arbetslösheten och målsättningen är att kommunens arbetslöshet vid utgången av 2018 ska nå länssnittet. - Ett fortsatt arbete med kommunens jobbstrategi är ett prioriterat område för att få fler människor i egen försörjning. Som kommun har vi ett ansvar anordna praktikplatser och extratjänster för dem som står utanför arbetsmarknaden. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara ett föredöme i den frågan säger Anna-Carin Magnusson (S). Efterfrågan på kommunens tjänster ökar i takt med att vi blir fler invånare och det ställer krav på effektiviseringar inom samtliga verksamheter. - Vi verkar i en stor organisation med olika strukturer. Samverkan mellan de olika nämnderna och de kommunala bolagen är viktig för att möjliggöra effektiviseringar. Ett exempel på detta är vår fastighetsförvaltning, säger Anders Karlgren (M). Vår förskole- och skolverksamhet är högt prioriterad och får extra resurser under de kommande åren för att möta det ökade barnantalet och hålla en fortsatt hög kvalitet. - Förskole- och skolverksamheten är en viktig grund för en lyckad integration av nyanlända kommuninvånare, säger Anders Karlsson (C).   Inom socialnämndens verksamhetsområde tillförs nya pengar. - Det är glädjande, inte minst med tanke att vi har stora behov inom verksamheten för funktionshindrade och kommuninvånare med särskilda behov, säger Monica Jönsson (V). Kontakt: Anna-Carin Magnusson (S), kommunalrådTel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se Anders Karlgren (M), kommunalrådTel: 0380-51 86 10, e-post anders.karlgren@nassjo.se A[...]Positiv befolkningstillväxt leder till budgetprioriteringar

Wed, 06 Sep 2017 06:57:44 +0000

Nässjös befolkning fortsätter öka. Det innebär goda möjligheter till utveckling av kommunen, men den innebär även en ökad efterfrågan på välfärd. Det märks inte minst inom barn- och utbildningsverksamheten där antalet barn och elever i förskola och skola har ökat kraftigt. Behov och önskemål är stora i verksamheterna och Nässjö kommun behöver därför göra noggranna prioriteringar i det pågående arbetet med budget 2018-2020.

Nässjös situation delas av de flesta kommunerna i landet där antalet invånare väntas öka kraftigt samtidigt med en snabb ökning av antalet äldre och barn i skolåldern. Antalet kommuninvånare har ökat kraftigt under de senaste åren och uppgick den 30 juni till 30 982. Det är en ökning med 449 invånare sedan juni 2016.

Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att de demografiska kostnaderna i samhället kommer att öka snabbare än skatteunderlaget. Dessutom förväntas nuvarande högkonjunktur avta och normaliseras under slutet av perioden 2017-2020.

Det innebär att trycket på den kommunala ekonomin är stort i det pågående budgetarbetet. Detta märks inte minst på investeringssidan där behovet av verksamhetslokaler och bostäder är stort. Samtidigt har kommunen äldre anläggningar som behöver utrangeras och ersättas med nya.

För att stärka den kommunala ekonomin har Nässjö har fått ökade statsbidrag, inte minst av de välfärdsmiljarder som hittills har delats ut till landets kommuner.

- Detta har underlättat det ekonomiska läget, men i budgetarbetet har ytterligare bidrag inte intecknats, utan vi inväntar de beslut som tas i riksdag och regering, säger Anders Karlgren (M).

Nässjö kommuns arbetslöshet är fortsatt hög. Ett intensivt arbete pågår för att minska den och målsättningen är att Nässjö kommuns arbetslöshet, gällande såväl total arbetslöshet som ungdomsarbetslöshet, vid utgången av 2018 ska komma ner till länssnittet. En minskad arbetslöshet innebär många positiva effekter, inte minst för den enskilda individen. För den kommunala ekonomin innebär  minskad arbetslöshet en ökad skattebas och därmed ett minskad beroende av det kommunala utjämningssystemet och minskade sociala kostnader.

- Ett fortsatt arbete med kommunens jobbstrategi är ett prioriterat område för att få fler människor i egen försörjning, säger Anna-Carin Magnusson (S).

Det ekonomiska läget kräver också att kommunen använder de befintliga resurserna på ett effektivare och smartare sätt än tidigare. Efterfrågan på kommunens tjänster ökar i takt med att vi blir flera invånare och det ställer krav på effektiviseringar inom samtliga verksamheter.  

- Vi verkar i en stor organisation med olika strukturer. Samverkan mellan de olika nämnderna och de kommunala bolagen är dock viktig för att möjliggöra effektiviseringar och kostnads-reduceringar. Dessutom måste vi fortsätta att ta till oss de digitala lösningar som finns inom våra verksamheter, säger Anders Karlsson (C). 

 

 

Kontakt:
Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

Anders Karlgren (M), kommunalråd
Tel: 0380-51 86 10, e-post anders.karlgren@nassjo.se
Anders Karlsson (C), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 76, e-post anders.karlsson@nassjo.se
Tertialuppföljning av budget 2017 - Ökade behov ger minskat resultat

Wed, 24 May 2017 11:24:32 +0000

Nässjö kommuns ekonomiska läge har förändrats sedan budgetbeslutet i november i fjol. Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen konstaterades av nämndernas behov ökat främst inom socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. De två stora nämnderna prognostiserar ett underskott om 7 respektive 21,7 miljoner kronor. Det innebär att årets resultat förväntas sjunka från 33,4 miljoner kronor till 7,4 miljoner kronor.

-Nu krävs att alla kommunala verksamheter är återhållsamma och att vi tillsammans kan skapa ett ekonomiskt resultat för 2017 som är positivt, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S). Vi måste hjälpas åt i uppkommet läge.

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska barn- och utbildningsnämnden kompenseras för kostnader som beror på ett ökat antal elever under året. Av barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott har ca 15 miljoner kronor uppstått på grund av fler elever. Förslaget till kommunfullmäktige innebär att vi inte kan täcka elevutvecklingen fullt ut.

-Det är roligt att Nässjö kommun växer och att vi blir flera. Den snabba ökningen ger oss dock växtvärk och hela elevökningen kan inte kompenseras. Barn- och utbildningsnämnden får ett förstärkt budgetanslag om sju miljoner kronor 2017, berättar kommunalråd Anders Karlsson (C).

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har alla chefer med ekonomiskt ansvar fått i uppdrag att omfördela resurserna mellan verksamheterna.

Socialnämndens underskott beror främst på höga kostnader för institutionsvård för barn och unga. Även kostnaderna för hemtjänst och hemsjukvård är högre än budgeterat. Förvaltningen genomför ett omfattande arbete att utveckla den strategiska ekonomistyrningen och en handlingsplan har upprättats.

-Utifrån vår handlingsplan är målet att vi ska arbeta in underskottet och att nämndens resultat ska bli positivt, säger kommunalråd Anders Karlgren (M).

Kontakt

Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

Anders Karlgren (M), kommunalråd
Tel: 0380-51 86 10, e-post anders.karlgren@nassjo.se

Anders Karlsson (C), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 76, e-post anders.karlsson@nassjo.se

Jan Öhlin, ekonomichef
Tel: 0380-51 88 61, e-post jan.ohlin@nassjo.se