Subscribe: Bratislavské RSS
http://www.bratislava.sk/rss/
Preview: Bratislavské RSS

Bratislavské RSSSk 50Last Build Date: Tue, 20 Mar 2018 10:04:08 GMT

 Dražba bytu č. 14, Exnárova 47

Tue, 20 Mar 2018 10:03:53 GMT

Dražba bytu č. 14, Exnárova 47, k.ú. RužinovNakladanie s odpadom

Tue, 20 Mar 2018 09:49:02 GMT

Zoznam osôb oprávnených na zber a prepravu komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy podľa §81 ods.13 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Tue, 20 Mar 2018 08:09:41 GMT

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplateniaZoznam služieb zo dňa: 20.3.2018

Tue, 20 Mar 2018 07:45:52 GMT
Zimná pohotovosť zo dňa 20.3.2018

Tue, 20 Mar 2018 07:14:37 GMT
Hlavné mesto informovalo ÚVO o dôvodoch zrušenia tendra na osvetlenie Bratislavy

Mon, 19 Mar 2018 18:23:46 GMT

Bratislava, 19. marca 2018 – Dnes sa uskutočnilo v poradí druhé stretnutie primátora Bratislavy Iva Nesrovnala s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslavom Hlivákom v Primaciálnom paláci. Hlavné mesto na stretnutí otvorilo otázky týkajúce sa najväčších tendrov, ktoré hlavné mesto v súčasnosti realizuje.Koncepcia pomoci ľuďom bez domova má ambíciu znížiť počet ľudí bez domova v Bratislave o 30 %

Mon, 19 Mar 2018 15:44:40 GMT

Bratislava 19. marca 2018 – Koncepciu pomoci ľuďom bez domova, ktorú spracovalo hlavné mesto, schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Cieľom Koncepcie je vytvoriť komplexný a efektívny systém pomoci obyvateľom v núdzi. Dokument prešiel pripomienkovaním zo strany odbornej verejnosti, verejnou participáciou a nakoniec schválením mestského zastupiteľstva.Rozhodnutie o stavebnom povolení

Mon, 19 Mar 2018 15:05:32 GMT

BERGAMON - DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná, BratislavaPlán zasadnutí poslancov

Mon, 19 Mar 2018 14:20:00 GMT

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR BratislavyProgram "Adopcia zelene"

Mon, 19 Mar 2018 14:17:23 GMT

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene vypracovalo Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje dobrovoľníkom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o plochy zelene v meste. Obsahom Programu „Adopcia zelene“ je umožniť vstup žiadateľov na plochy verejnej zelene s cieľom skrášliť plochy zelene a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu.Už sú známe termíny prijímacích skúšok do základných umeleckých škôl

Mon, 19 Mar 2018 08:39:19 GMT

Bratislava, 19. marca 2018 – Základné umelecké školy, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, už zverejnili termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019. Výberové konania sa budú konať v priebehu mesiacov máj a jún v jednotlivých základných umeleckých školách. Základné umelecké školy ponúkajú okrem klasických aj moderné odbory ako audiovizuálna tvorba, o ktorú narastá záujem mládeže.Zoznam služieb zo dňa: 19.3.2018

Mon, 19 Mar 2018 07:20:37 GMT
Zimná pohotovosť zo dňa 18.3.2018

Sun, 18 Mar 2018 07:35:39 GMT
Zoznam služieb zo dňa: 17.3.2018

Sat, 17 Mar 2018 08:03:45 GMT
Rozhodnutie o výrube 6 ks stromov cestnej zelene

Fri, 16 Mar 2018 12:57:20 GMT

Hlavné mesto SR Bratislava ako príslušný cestný správny orgán povoľuje výrub 6 ks stromov cestnej zelene pri miestnej komunikácii II. triedy Petržalská na parcelách č. 2360, 1180, 1177, 1200/1 a 1179 v k.ú. Čunovo v Bratislave s ohľadom na budúce rozšírenie komunikácie a výstavbu križovatky, k napojeniu nového obytného súboru Čunovo – Konopiská na dopravný komunikačný systém, v súvislosti so stavbou „Obytný súbor Čunovo Konopiská – Technická infraštruktúra“.Mesto prijíma opatrenia na nastávajúce mrazy

Fri, 16 Mar 2018 12:37:45 GMT

Bratislava 16. marca 2018 – Vzhľadom k nadchádzajúcim mrazivým dňom sa hlavné mesto rozhodlo prijať preventívne opatrenia zamerané na ľudí bez domova. Od nedele 18. marca 2018 bude až do odvolania fungovať nocľaháreň Mea Culpa v nízkoprahovom bezplatnom režime s celodennou prevádzkou. Ďalším opatrením bude monitoring ľudí bez domova či zabezpečenie vjazdu do peších zón pre sociálnu terénnu službu.Blížia sa mrazivé dni, mesto navyšuje techniku na údržbu

Fri, 16 Mar 2018 12:36:25 GMT

Bratislava 16. marca 2018 – Počasie v Bratislave v najbližších dňoch bude opäť chladné až mrazivé. Hlavné mesto preto od dnešného dňa navyšuje počet mechanizmov v čiastočnej pohotovosti, ktoré budú zmierňovať následky zimy. Na zásah sú pripravené sypače a ruční pracovníci, ktorí budú sprejazdňovať mestské komunikácie a chodníky.Čiastočná uzávierka Karadžičovej ulice

Fri, 16 Mar 2018 12:06:19 GMT

Bratislava 16. marca 2018 - Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Karadžičova ulica v MČ Bratislava - Staré Mesto (medzi križovatkou s Grösslingovou ulicou a ulicou Mlynské nivy) v smere z centra v dĺžke cca 40 m v termíne od 16.3.2018 do 1.4.2018 z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky pre stavbu „Polyfunkčná stavba TWIN CITY - objekt A1”.Hlavné mesto zrušilo tender na verejné osvetlenie

Fri, 16 Mar 2018 11:25:52 GMT

Bratislava 16. marca 2018 – Verejné obstarávanie na prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave je najväčší projekt obnovy infraštruktúry za posledné roky. Verejné obstarávanie hlavné mesto riadne vyhlásilo v máji 2017 a celý proces prebiehal transparentne a striktne podľa zákona o verejnom obstarávaní. V priebehu tendra však došlo, nie zo strany hlavného mesta, k závažnému porušeniu pravidiel, ktoré môžu mať za následok spochybnenie celej súťaže. Z tohto dôvodu hlavné mesto včera tender zrušilo.Zoznam služieb zo dňa: 16.3.2018

Fri, 16 Mar 2018 10:24:26 GMT
Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx

Thu, 15 Mar 2018 13:39:31 GMT

Navrhovateľ Duslo, a.s. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx

Thu, 15 Mar 2018 13:32:38 GMT

Navrhovateľ Duslo, a.s. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.Oznámenie o začatí stavebného konania

Thu, 15 Mar 2018 11:08:36 GMT

Oznámenie o začatí stavebného konania, Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Bakošova 44 a 42, Bratislava, parc. 605, k.ú. LamačVyhlásenie výsledkov 6. ročníka súťaže Zlatá klapka

Thu, 15 Mar 2018 10:44:07 GMT

Bratislava 15. marca 2018 - V bratislavskom divadle Aréna vyhlásili výsledky 6.ročníka celoslovenskej súťaže Zlatá klapka v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavným organizátorom ZUŠ Jána Albrechta, ktorej zriaďovateľom je bratislavský magistrát.Rozhodnutie o výzve

Thu, 15 Mar 2018 10:02:47 GMT

Rozhodnutie o výzve, Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Bakošova 44 a 42, parc .605, 604, k.ú. LamačRozhodnutie o dodatočnom povolení

Thu, 15 Mar 2018 10:02:27 GMT

Rozhodnutie o dodatočnom povolení, Zateplenie panelového domu T06B Heyrovského 13 ,parc. č. 565, k.ú. LamačIvo Nesrovnal vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým bývalého viceprimátora Bratislavy Pavla Minárika

Thu, 15 Mar 2018 08:49:36 GMT

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vyjadruje úprimnú sústrasť v mene bratislavskej samosprávy rodine a príbuzným Pavla Minárika, bývalého poslanca mestského zastupiteľstva a viceprimátora hlavného mesta SR Bratislavy.Zoznam služlieb zo dňa: 15.3.2018

Thu, 15 Mar 2018 07:31:41 GMT
Komunálny podnik v podmienkach hlavného mesta

Wed, 14 Mar 2018 17:35:23 GMT

Jednou zo základných úloh hlavného mesta vyplývajúcich zo zákona o hlavnom meste Bratislava, je zabezpečiť údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy a verejných priestranstiev. Pre naplnenie týchto zákonných povinností je podstatná garancia zabezpečenia výkonu zimnej a letnej údržby komunikácií.Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia

Wed, 14 Mar 2018 15:43:41 GMT

Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu je poradným orgánom primátora. Komisia prerokováva návrhy úprav cestnej premávky, ktoré sú podkladom pre určenie dopravných značiek a dopravných zariadení.Obchodné centrum Möbelix Bratislava Bory

Wed, 14 Mar 2018 13:47:28 GMT

Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.Čiastočná uzávierka ulice Mlynské nivy

Wed, 14 Mar 2018 13:34:33 GMT

Bratislava 14. marca 2018 - Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Mlynské nivy - Bratislava (v úseku stavby - BERGAMON - Polyfunkčný areál) v termíne od 15.3.2018 (štvrtok) do 14.4.2018 (piatok) od 7:00 hod. do 18:00 hod. z dôvodu úpravy komunikácie a chodníkov v rámci stavby „BERGAMON - POLYFUNKČNÝ AREÁL - Mlynské nivy, Hraničná ul., Bratislava, I. etapa a II. etapa“.Rozhodnutie o povolení odstránenia časti stavby

Wed, 14 Mar 2018 11:53:08 GMT

Rozhodnutie o povolení odstránenia časti stavby, Asanácia časti objektu Borinská 10, p.č. 7/1, k.ú. LamačMesto odstraňuje grafity z dôležitých verejných priestranstiev

Wed, 14 Mar 2018 11:05:50 GMT

Bratislava 14. marca 2018 – Zima sa pomaly končí a s príchodom tepla môže mesto pokračovať v odstraňovaní nelegálnych grafitov, ktoré znehodnocujú verejné priestranstvá v Bratislave. Hlavné mesto pokračuje v boji s touto nelegálnou reklamou a aktuálne odstraňuje grafity z bratislavských mostov. Následne sa plánuje čistenie dôležitých pamiatok, budov či verejných priestranstiev.Mesto pozýva na Dni otvorených dverí k rozvoju Petržalskej osi

Wed, 14 Mar 2018 08:06:55 GMT

Bratislava 14. marca 2018 – Hlavné mesto pozýva na Dni otvorených dverí v priestoroch ARCHA na Uršulínskej ulici 6 v Bratislave k participácii - teda zapojeniu sa verejnosti do rozvojových mestských projektov. Hlavnou témou bude participácia spojená so spracovávaním urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“. Interaktívny dotazník venujúci sa rozvoju daného územia už vyplnilo 1 800 Bratislavčanov. Dotazník môže verejnosť vypĺňať do 19.3.2018.Oznámenie, Parkovací dom a spevnené plochy

Wed, 14 Mar 2018 07:47:00 GMT

Oznámenie, Parkovací dom a spevnené plochy, parc. 875/1, k. ú. Karlova VesRozhodnutie o umiestnení stavby, Optická prípojka - FTTH - ul. Jána Jonáša

Wed, 14 Mar 2018 07:41:43 GMT

Rozhodnutie o umiestnení stavby, Optická prípojka - FTTH - ul. Jána Jonáša, parc. 2778/5, k. ú. Devínska Nová VesOprava v stavebnom povolení, Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Bakošova 44 a 42

Wed, 14 Mar 2018 07:33:35 GMT

Oprava v stavebnom povolení, Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Bakošova 44 a 42, parc. 605, k. ú. LamačVýzva na doplnenie podania, 8 rodinných domov, ul. Staré Grunty

Wed, 14 Mar 2018 07:26:01 GMT

Výzva na doplnenie podania, 8 rodinných domov, ul. Staré Grunty, parc. 744/8, k. ú. Karlova VesZoznam služieb zo dňa: 14.3.2018

Wed, 14 Mar 2018 07:19:40 GMT
Primátor prijal veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v SR

Tue, 13 Mar 2018 14:42:45 GMT

Bratislava 13. marca 2018 – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal prijal v utorok 12. marca vo svojom sídle na bratislavskej radnici veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v SR J. E. Luis Belzuz de los Ríos s cieľom pokračovať v rozvoji bilaterálnej spolupráce Bratislavy a Španielskeho kráľovstva v oblasti školstva a kultúry.


Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA

Tue, 13 Mar 2018 13:00:56 GMT

Navrhovateľ ZAPA beton SK s.r.o. predložil zámer.WESTPARK I, POLYFUNKČNÝ DOM B2 - SO 002

Tue, 13 Mar 2018 08:55:31 GMT

Okresný úrad Bratislava zaslal oznámenie o späťvzatí zámeru a ukončení procesu posudzovania k navrhovanej činnosti.Komplex polyfunkčných budov Rendez Vous

Tue, 13 Mar 2018 08:32:17 GMT

Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovaťZoznam služieb zo dňa: 13.3.2018

Tue, 13 Mar 2018 07:18:34 GMT
Prenájom nebytového priestoru č. 1.50 - podchod Hodžovo námestie

Mon, 12 Mar 2018 17:38:20 GMT

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.50 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukciePrenájom nebytového priestoru č. 1.49 - podchod Hodžovo námestie

Mon, 12 Mar 2018 17:33:11 GMT

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.49 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukciePrenájom nebytového priestoru č. 1.48 - podchod Hodžovo námestie

Mon, 12 Mar 2018 17:28:21 GMT

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.48 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukciePrenájom nebytového priestoru č. 1.43 - podchod Hodžovo námestie

Mon, 12 Mar 2018 17:23:35 GMT

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.43 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie