Subscribe: Stortinget: Lovvedtak
http://www.stortinget.no/Stottemeny/RSS/Lovbeslutninger/
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Norwegian
Tags:
beriktiget lovvedtak  endringer lov  endringer  juni  lov endringer  lov juni  lov  lovvedtak vedtak  lovvedtak  vedtak lov  vedtak 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Stortinget: Lovvedtak

Stortinget: Lovvedtakhttp://www.stortinget.no Lovvedtak 26 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)Lovvedtak 25 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)Lovvedtak 24 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)Lovvedtak 23 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til midlertidig lov om tillegg til lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)Lovvedtak 22 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)Lovvedtak 21 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)Lovvedtak 20 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)Lovvedtak 19 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven m.m. (overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten)Lovvedtak 18 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)Lovvedtak 17 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)Lovvedtak 16 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)Lovvedtak 15 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)Lovvedtak 14 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) - BERIKTIGETLovvedtak 11 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, kommuneloven og regnskapsloven (videreføring av redegjørelsesplikten)Lovvedtak 10 (2017-2018)

2017-12-13

Vedtak til lov om endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover -BERIKTIGETLovvedtak 13 (2017-2018)

2017-12-12

Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)Lovvedtak 12 (2017-2018)

2017-12-12

Vedtak til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven mv.Lovvedtak 6 (2017-2018)

2017-12-11

Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)Lovvedtak 7 (2017-2018)

2017-12-11

Vedtak til lov om endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg) - BERIKTIGETLovvedtak 8 (2017-2018)

2017-12-11

Vedtak til lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) - BERIKTIGETLovvedtak 9 (2017-2018)

2017-12-11

Vedtak til lov om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)Lovvedtak 4 (2017-2018)

2017-12-06

Vedtak til lov om endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)Lovvedtak 5 (2017-2018)

2017-12-06

Vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)Lovvedtak 3 (2017-2018)

2017-12-01

Vedtak til lov om endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre loverLovvedtak 2 (2017-2018)

2017-11-29

Vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)Lovvedtak 1 (2017-2018)

2017-11-29

Vedtak til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy