Subscribe: Stortinget: Miljø- og utviklingsminister
http://www.stortinget.no/Stottemeny/RSS/Rss-lister-for-besvarte-sporsmal/Skriftlige-sporsmal/Miljo--og-utviklingsminister/
Preview: Stortinget: Miljø- og utviklingsminister

Stortinget: Klima- og miljøministeren (besvarte skriftlige spørsmål)http://www.stortinget.no Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren. Besvart: 11.12.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-12-11

Viser til svar på representant Åsmund Aukrusts spørsmål av 13. november, besvart av Klima- og miljøministeren 15. november, der Helgesen skriver at fagmiljøene er under betydelig press, og at departementet vil vurdere om det kan gjennomføres tiltak for å forenkle og effektivisere skogvernarbeidet. Kan statsråden svare på i hvilke deler av skogvernprosessen det mangler kapasitet og på hvilke måter det er aktuelt å forenkle og effektivisere arbeidet slik at Stortingsvedtaket om 10 prosent skogvern kan nås innen rimelig tid?Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 11.12.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-12-11

Statistisk sentralbyrå publiserte 21.11.2017 avfallsregnskapet for 2015. Der kommer det fram at avfallet øker utover BNP, til tross for at politiske mål er det motsatte. Gjenvinningen går ned på samme tid. Hvordan vil statsråden bidra til å øke gjenvinningen, og legge til rette for at vi får etablert flere gjenvinningsanlegg i Norge?Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 05.12.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-12-05

Når vil statsråden sørge for at Oslo tingretts midlertidige forføyning om stans i lisesjakta på ulv oppheves gjennom at det fattes et nytt vedtak i saken hvor bestandens overlevelse blir gjort rede for?Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til klima- og miljøministeren. Besvart: 04.12.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-12-04

Vil statsråden vurdere å nyansere regelverket for kloakkutslipp slik at dette ikke rammer mindre fartøy og påfører reiselivsnæringen på Svalbard ulemper?Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren. Besvart: 04.12.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-12-04

Godseierne Løvenskiold og Cappelen i Telemark har i flere år fått dispensasjon fra norsk lovverk til å sette ut tamme stokkender fra Sverige for jaktformål. Kanskje er det satt ut nesten 18.000 individer de siste to årene. Det er kommet fram mange kritiske røster til denne virksomheten, både av hensyn til økologi, forurensning, smitte og dyrevelferd, blant annet fra NOF og Vitenskapskomiteen for matsikkerhet. Vil statsråden stoppe denne virksomheten om nye søknader kommer ut fra de siste erfaringer og kunnskap?Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren. Besvart: 24.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-24

Det har vore ei rekke oppslag i media om bønder som vert hindra frå å utvikla garden av omsyn til fortidsminner. Kva vil statsråden gjera for å gjera dette lettare både praktisk og økonomisk for den enkelte bonde?Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 24.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-24

Hvilke endringer mener statsråden det bør få for norsk ulveforvaltning dersom den svenske ulvebestanden blir gjenstand for mindre strengt vern?Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til klima- og miljøministeren. Besvart: 24.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-24

Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak av 23. mai 2016 om å fremme en sak med sikte på å forby mikroplast i kroppspleieprodukter?Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren. Besvart: 20.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-20

Når planlegger klima- og miljøministeren å følge den faglige anbefalingen til Miljødirektoratet om å øke panten på bokser og flasker til 2 og 3 kroner fra 1. januars 2018 for å øke innsamlingen av drikkevareemballasje og redusere forsøpling?Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 15.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-15

Forvaltning av motorferdsel i utmark er en kommunal oppgave. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak. Det går forlydende om at landets fylkesmannsembeter i sin praksis håndhever 2,5 km-reglen for motorferdsel til hytter ulikt. Kan statsråden gi en oversikt over forskjellene mellom praksis hos de ulike fylkesmannsembetene på dette feltet?Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren. Besvart: 15.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-15

Stortinget vedtok 23. mai 2016 å sette et mål om 10 % skogvern. Klima- og miljøministeren uttalte i stortingsdebatten at han «var meget glad for vedtaket» og at det «vil stille naturlige forventninger til at den økte satsingen på skogvern videreføres i de kommende årene». Mener statsråden forslaget i statsbudsjettet om å kutte 50 millioner kroner til skogvernet er en god måte og følge opp stortingsvedtaket, og hvor mange år vil det ta å nå stortingets skogvern mål om man fortsetter på regjeringas nivå?Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 15.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-15

Ministeren viser gjerne til den todelte målsetninga i rovdyrpolitikken. Forutsetning for en todelt målsetning er to likeverdige mål. Fylkesmannen er Kongens og regjeringas representant i fylket, og utfører arbeidsoppgaver for departementer, direktorater og tilsyn. Er det slik at ministeren deler fylkesmannens oppfatning av at hensynet til de fire store rovdyrartene og kongeørn er et hovedmål, mens det å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark bare er et mål, og dermed underordnet hensynet til rovvilt og kongeørn?Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 13.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-13

Er det fra regjeringens side et ønske om økt utbredelse av villsvin i norsk fauna, eller vil statsråden ta initiativ for holde bestanden nede, og vil man fortsatt kategorisere villsvinet som en uønska art i Norge?Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren. Besvart: 07.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-07

Hvordan skal statsråden sikre at verneverdige skogsområder på statsgrunn vernes etter naturmangfoldloven slik Stortinget ba om i vedtak nr. 100, 3.12.2015, samt sikre at hogst ikke skjer mens registreringsarbeidet pågår?Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren. Besvart: 07.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-07

I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet 14. mars 2002 sies det: "For Barentshavet er det for eksempel brukt over 500 millioner kroner på miljøundersøkelser, i regi av OED, andre forvaltningsorganer og oljeselskapene." Kan statsråden gi en oppdatert beregning, per oktober 2017, på hvor mye penger som er brukt på miljøundersøkelser, geologiske undersøkelser, forvaltningsplaner og kunnskapsinnhentinger om Lofoten, Vesterålen og Senja?Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren. Besvart: 01.11.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-11-01

Hvor mange hule eiker finnes i Norge, og hvordan mener statsråden at skogbruket har sikret hule eiker gjennom MiS, og kunne forskrift om hule eiker som utvalgt naturtype gitt en bedre beskyttelse for hule eiker i produktiv skog?Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 24.10.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-10-24

Holtålen kommunes forskrift om bruk av el-motor på båt i vann under 2 km2 er opphevet av fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Forskriften ble gitt for å fremme fritidsfiske og friluftsliv. Forskrift om motorferdsel i utmark er endret slik at det er gitt en generell tillatelse til bruk av el-sykkel i utmark. Statsråden har uttalt at dette er positivt for folkehelsen ved at flere kommer seg ut i naturen. Er statsråden enig i at el-motor på båt og på sykkel begge er støysvake og derfor egner seg for bruk i utmark for frilufts formål?Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren. Besvart: 20.10.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

2017-10-20

2. oktober kom NRK med nyheten om at det hadde blitt sluppet ut formalin i forbindelse med taretråling langs kysten av Trøndelag. Miljødirektoratet var klare på at dette var ulovlig, men at det har vært uklart hvilken myndighetsinstans som hadde ansvaret. Hvordan er det mulig at Miljødirektoratet ikke var klar over at det var de som førte tilsyn med dette, og hvilke tiltak settes nå inn for å få oversikt på omfang av bruken av formalin i denne sammenheng og få dette inn i lovlige former?