Subscribe: סיקור ממוקד - אתר אקטואליה בלתי תל×
http://www.sikurmemukad.com/rss/sikurmemukad.xml
Preview: סיקור ממוקד - אתר אקטואליה בלתי תל×

סיקור ממוקד - אתר אקטואליה בלתי תלויסיקור ממוקד - אתר אקטואליה בלתי תלויPublished: 03:09:2007 13:39:23

Copyright: כל הזכויות שמורות לסיקור ממוקד, 2005, 2006
 סיקור ממוקד הפך לירחון מקוון!

03/09/2007 10:25

אתר סיקור ממוקד מלווה את המגמות המתהוות בזירה הגיאו-פוליטית בזמן אמת. במסגרתו פרסמנו, לפני כמעט שנתיים, את תיאורית "המלחמה הקרה השנייה" הגורסת כי אנו נמצאים כיום בשנותיה הראשונות של מלחמה קרה חדשה. תחת כותרת זו פרסמנו עד היום כ-300 מאמרים. את התקופה האחרונה החלטנו להקדיש להעמקת המחקר בתחום ולכתיבת ספר עיון בנושא. הספר יתמקד בבחינת התהליכים הפנימיים שעברו על המעצמות השונות בשני העשורים האחרונים ואת השפעתם על התפתחות זירות העימות בין המעצמות, עד כדי התהוותה של מלחמה קרה חדשה. הרצון לפתוח צוהר למחקר המתהווה מחד, ומאידך - השאיפה לאפשר לקורא להכיר לעומק את התהליכים העולמיים, הביאו אותנו לשנות את מבנה האתר ולעצבו כירחון מקוון. החל מהחודש, ובכל חודש, נתעמק בנושא אחד מבין אלו המרכיבים את המערכת הגיאו-פוליטית החדשה, מהמעצמות ועד זירות העימות בין הגושים.