Subscribe: פורום דתיים
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/rss.asp?forum=163
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Hebrew
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: פורום דתיים

פורום דתייםהודעות אחרונות בפורומיםPublished: Mon, 16 Jan 2017 14:56:03 GMT

Last Build Date: Mon, 16 Jan 2017 14:56:03 GMT

Copyright: Copyright 2017 Tapuz All Rights Reserved.
 פרשת שמות ניסים בפרשה - הרב רביד נגר

Sun, 15 Jan 2017 20:00:00 GMT

להודעה זו אין תגובות

מאת: mirigold95
הפרשה מלאה בניסים ונפלאות לעם ישראל, מי שלומד את הפרשה זוכה לראות את כולם.

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQ
הם מישהו יכול להסביר לי במילים שבור כמוני יוכל להבין

Sat, 14 Jan 2017 19:21:00 GMT

להודעה זו יש 12 תגובות

מאת: אורחים בפורום
את הפסיקה הבאה.
בעינים של חוטא שכמוני זה לא רק מוזר אלא גם מגוחך וגם קצת דוקר
 
תודה
פרשת השבוע פרשת ויחי - הרב יצחק יוסף

Thu, 12 Jan 2017 20:41:00 GMT

להודעה זו אין תגובות

מאת: mirigold95
הרב יצחק יוסף מפרש את פרשת השבוע פרשת ויחי

וגם הלכות הכנת התה, מים חמים ובישול

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAX8jQmbSQלנשמה יש את הצורה של הגוף ?

Tue, 10 Jan 2017 13:09:00 GMT

להודעה זו יש 6 תגובות

מאת: אורחים בפורום
תמיד לנשמה יש את אותה הצורה?
 
אז היום הכל יכול לא היה בירושלים, הוא היה רחוק מאד..........

Sun, 08 Jan 2017 16:45:00 GMT

להודעה זו יש 46 תגובות

מאת: אורחים בפורום
בגלגל העשירי שבדמיון המעוות
עשרה בטבת - הרב רפאל נחומברג

Sat, 07 Jan 2017 23:34:00 GMT

להודעה זו יש 7 תגובות

מאת: mirigold95
דברים חשובים מיסודי היהדות על עשרה בטבת, שיעור חשוב על דברים מהותיים.

הרב רפאל נחומברג בהרצאה חשובה ומעניינת, בה תבינו טוב ולעומק על המקריים של עשרה בטבת, דברים אשר שווים לכל נפש

פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!

הצטרפו לערוץ יהודי: https://www.youtube.com/channel/UCQxoJv4CyfUb9fAXדרשת חיזוק 8jQmbSQ
הלופהול: יודע, רוצה - עצמות אחת. כי 'אין עוד מלבדו' לפי רש"י

Thu, 05 Jan 2017 07:23:00 GMT

להודעה זו יש 20 תגובות

מאת: מיכל לאה אייזיג
אז קראתי את הרמב"ם. ומצאתי את הלופ הול.
הוא אומר "כל התארים חשבום מבחינת יחסים שונים בין ה' יתעלה ובין ברואיו"
אז אמרתי רק רגע אחד. מה זה בין ה' לבין ברואיו? הרי אין עוד מלבדו, אז אין ברואיו - שנפרדים.
אז באמת עשיתי גוגל - הרמבם אין עוד מלבדו ומצאתי את זה:

דברי משה רבנו בפסוק: "אתה הראת לדעה כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו"[1].
ובא להורות על יהודיות ואחדות ה', שאין עוד מלבדו.
ושני פירושים למאמר זה:
הפירוש הראשון עפ"י דברי הרמב"ם: "אין שם מצוי אמת מלבדו - כמותו[2].
משמעות הענין, שאמנם קיימת מציאות מוגבלת, שהיא מציאות הנבראים, שאם לא כן, אין מקום וחשיבות למעשה המצוות שכל ענינן להמשיך קדושה לתוך החומר הגשמי התחתון - דירה בתחתונים,
אלא מכיון שהעולם הגשמי אינו מציאות קיימת מצד עצמו, שהרי לפני שבראו ה' - היה אין ואפס, וכל מציאותו התחדשה והיתה בדבר ה', ורק מאמיתת המצאו של ה"מצוי הראשון" - הבורא יתברך - נמצאו כל הנמצאים, לכן אין מציאותם אמיתית כמציאותו של ה'.
וזהו: "אין עוד מלבדו" - אין עוד מציאות אמיתית מלבד מציאות ה'.
הפירוש השני עפ"י פירוש רש"י בפסוק זה: "וראו שהוא יחידי".
ואלו דברי רש"י בפסוק זה: "כשנתן הקב"ה את התורה פתח להם שבעה רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים וראו שהוא יחידי לכך נאמר אתה הראת לדעת".
משמעות הדבר, ש"אין עוד מלבדו" - פשוטו כמשמעו - אין שום מציאות קיימת מלבד ה'.
והיינו, שה' יתברך - מלבד שהוא אלקה יחיד, שאין עוד אלקה מבלעדי ה', הוא גם מצוי יחיד, ואין עוד שום מציאות מלבדו, גם לא מציאות שאינה אלקה ושאינה אמת ואינה ברת תוקף, כמציאות חלושה, טפלה וכנועה למציאות ה' - גם זה לא קיים מחוץ לו.

אני מפרשת אין עוד מלבדו יותר כמו רש"י, ואז אין בכלל "ברואים" נפרדים. הכל כאן זה האל. ואין שום יחס בין שני דברים. "ידיעותיו"="רצונותיו"="הבריאה". וזה רק סמנטיקה. ו... אין בחירה חופשית.
איטי,NS וכולם- הנשים כמודל לטיפשות וחוסר מוח אצל הרמב"ם-

Tue, 03 Jan 2017 13:04:00 GMT

להודעה זו יש 45 תגובות

מאת: מתלמד8
מאז שאני כותב בפורום אני אתכם בוויכוח ארוך על יחסם של חז"ל(משנה/תלמוד) וגדולי המפרשים על יחסם הבזוי והמזלזל כלפי הנשים בכתביהם,
בכל דוגמא שהבאתי עשיתם כל מאמץ "לטהר את השרץ ב-ק"נ טעמים"
( ק"נ טעמים זה מעט-הבאתם רת"ת(1000) טעמים ולא שכנעתם)
 
והנה הגדול מכולם,הרמב"ם- "הנשר הגדול" משתמש בנשים ובמוחם -"כמודל קלסי" לטמטום ,חוסר מוח ונבערות באיגרותיו, במורה נבוכים וביד החזקה.
 
מה תסבירו לנו על הדוגמאות הר"מ:-
א.ואין עובדים את ה' על דרך זה-אלא עמי הארץ,הנשים והקטנים(משנה תורה הלכות תשובה י')
ב.מה גם שעיניין הילדים הקטנים מסור לנשים,וידועים מהירות פעולותן וחולשת שכלן בדרך כלל.(מורה נבוכים ג',לז במהדורת קפאח)
ג.ויען הנשאל הזה דבר חלוש,אין לו טעם,דיבר בלשון-וחיסר בענין,סידר בו דברים נפסדים,שאפילו הנשים חסרות המוח-לא היו מסדרות כזה.(כתשובה מתוך איגרת השמד).
ד.הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלמה.
הלכות עבודה זרה,יא -יח)
לסיכום:-
דעתו של הרמב"ם על הנשים "ללא כחל וסרק" היא-
 א.עמי הארץ.
 ב.חלשות שכל.
 ג.חסרות מח.
 ד.סכלות ומחוסרות דעת.
  
הפירוש שלי לספר איוב לפיו הספר בא ללמד שאין בחירה חופשית

Mon, 02 Jan 2017 20:11:00 GMT

להודעה זו יש 45 תגובות מאת: מיכל לאה אייזיג או שכר ועונש והנסיון לשכנע אתכם שזה מהות הספרהפירוש המקובל של "הדתיים" בא מתוך אמונה-אקסיומטית שקיים שכר ועונש/בחירה חופשית. לי לא היו את ההנחות האלה (כי אני בטוחה שאין שכר ועונש ובחירה חופשית) ולהפתעתי גם גיליתי שהספר (לטענתי ואנסה לשכנע אתכם) בא ללמד שאין בחירה חופשית ושכר ועונש. הנה הפירוש שלי:נתחיל מהסוף. בסוף הסיפור, כשאלוהים 'מסכם את דבריו', הוא אומר פעמיים* שאיוב דיבר נכונה:"לא דיברתם אלי נכונה כעבדי איוב".ומה איוב אמר בכלל? הרבה דברים בסגנון:"לו (לאלוהים) שוגג ומשגה..(האל) מוליך יועצים שולל, ושפטים יהולל, מוסר מלכים פיתח ויאסור אזור במתניהם, מוליך כהנים שולל ואיתנים יסלף, מסיר שפה לנאמנים, וטעם זקנים יקח, שופך בוז על נדיבים... מסיר לב לראשי עם הארץ ויתעם בתהו לא דרך.."וגם"(האל) ישליו אוהלים לשודדים, ובטוחות למרגיזי אל...ואולם שאל נא בהמות...ועוף השמים ויגד לך...ויספרו לך דגי ים, מי לא לידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת?"כלומר איוב טוען שלא רק שאין שכר ועונש (בהמשך אסביר למה הסיפור לא קשור בכלל לרעיון של צדיק ורע לו), אלא גם שאלוהים הוא האחראי על דברים כמו: "שפיכת בוז על אנשים" ו-"הסרת לב לראשי עם הארץ", ולא בני האדם.כל הספר הרעים אומרים: זה קרה לך בגלל החטאים שלך ואיוב אומר לא נכון. הרעים/jחברים בעצם רוצים שאיוב 'יקח אחריות' על המצב שלו - על הסבל שלו, שיודה שהוא חטא - לא התנהל באופן אחראי.ממש כמו כל העניין של הבחירה החופשית ומושג האחריות (באופן השלילי שלו) בימינו. שרק מביא לכעס - ורואים שה'חברים' כועסים עליו. אחד אומר שמגיע היה לו לסבול עוד יותר, וחבר אחר טוען שאיוב מחשיב את עצמו 'יותר חכם מהאלוהים', ואיוב גם מספר בעצמו בסיפור, איך החברה מתייחסת אליו ברוע בגלל מצבו. איוב הוא לא "אויב האל" כמו שהדתיים מפרשים (קצת דיבילי להגיד שלאל יכול להיות אויב) - איוב הפך ל-"אויב" הזולת שכועס עליו בשל אותה אמונה (מוטעית) בבחירה חופשית, שהאדם אחראי על גורלו, ולכן באופן טבעי מסיקים (באופן מוטעה) שהסבל (גורל) של איוב היא ראייה לאופי ההחלטות/מעשים שהיו לו קודם לכן.בפרק האחרון מב', פסוק ד', מצאתי משהו שהדליק אצלי נורה אדומה. הדברים האחרונים שאיוב אומר לאלוהים, אחרי שהאל סיים לתאר את גדולתו:"ויען איוב את יהוה ויאמר:ידעתי כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזימהמי זה מעלים עיצה בלי דעת?לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא אדעשמע נא ואנכי אדבר אשאלך והודיענילשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראתךעל כן אמאס ונחמת[...]טעות הרמב"ם - או נסיון ההסחה שלו - לגבי הבחירה החופשית

Sat, 31 Dec 2016 02:36:00 GMT

להודעה זו יש 36 תגובות מאת: מיכל לאה אייזיג הרמב"ם טוען שכיוון שהאל גדול: אינו כפוף לתורת ההגיון ושאי אפשר כמובן לתת בכלל משמעות לדבר כמו מחשבה בהקשר של האל ושאי אפשר להבין את דרכיו, זה מאפשר אמונה בסתירה הלוגית שבין: בחירה חופשית לאל כל-יודע. הרבמ"ם: "שמא תאמר: והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה וקודם שיהיה? ... אם ידע ש(אדם) יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק, ואם תאמר שידע שיהיה צדיק, אך היה אפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע הדבר על בריו. דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה שאני אומר. כבר בארנו בפרק שני מהלכות יסודי התורה שאין לאלוהים דיעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהם, ודעתם, שניים. אלא הוא יתעלה שמו ודעתו, אחד. ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בריו. וכשם שאין כח באדם להשיג ולמצא אמיתת הבורא, שנאמר "כי לא יראני האדם וחי", כך אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של הבורא. הוא שהנביא ישעיה אמר: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. וכיון שכן הוא, אין בנו כוח לידע היאך ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים והמעשים, אבל נדע בלא ספק שמעשה האדם ביד האדם". אז אני טוענת שהעובדה שהאלוהים גדול ויכול להבין סתירות לוגיות לא רק שהיא לא רלוואנטית לעולם שלנו, שזה גם מסוכן לחשוב שרק בגלל שהאל מבין אותם אני יכול להתחיל להאמין בסתירות ולטעון שהם רק פרדוקסים בגלל זה.  אז האל יכול להבין ש-A שווה ל-A ושגם בו זמנית לא יהיה שווה ל-A. האם חכם להאמין שזו אמת שרלוואנטית לעולם שלנו וללמד "אמיתות" כאלה, מה מונע מאנשים להאמין גם בסתירה הלוגית הבאה: חוסר מוסר זה חוסר מוסר, ובו זמנית גם שווה לשיא המוסר?  אז לא. העולם הקטן שלנו כפוף לחוקי תורת ההגיון בכל המובנים. אתם לא מתווכחים עם הקופאית בסופר על החשבון בטענה שהאל מעל לתורת ההגיון. האל לא רוצה לברוא לנו בחירה חופשית, כמו שהוא לא רוצה לברוא כאן משולש-עגול. המוח שלנו היה נמס. "כי לא יראה האדם את האלוהים וחי" (כמו בציטוט למעלה של הרמב"ם אבל בהקשר הנכון). הוא לא רוצה, כי הוא כן רוצה שהעולם הקטן שלנו "יפעל" לפי חוקים. האם האל יכול לברוא אבן כ"כ כבדה שהוא לא יוכל להרים אותה? במימד אחר של האל, הוא יכול לברוא אבן שהיא בו זמנית לא אבן והוא מרים אותה ולא מרים אותה בו זמנית. אבל לא נמצא כאן אבן שהיא בו זמנית לא אבן ואין טעם לחפש אותה אצלנו בעולם להאמין שהיא בכלל רלוואנטית לעולם הקטן של[...]שאלה:

Thu, 29 Dec 2016 01:30:00 GMT

להודעה זו יש 67 תגובות

מאת: מדור 26
בהדלקת נרות חנוכה מברכים: ",,,אשר קידשנו במצותיו וציונו להדליק ..." וכו'
היכן בתורה מופיע ציווי זה? חיפשתי ולא מצאתי - מישהו יכול להבהיר?
איטי-חיילות דתיות למנכל בני"ע "תאמינו בנו שלא נתקלקל בצבא"

Tue, 27 Dec 2016 13:53:00 GMT

להודעה זו יש 30 תגובות

מאת: מתלמד8
  עשרות חיילות דתיות יצאו שלשום(ראשון) במכתב נגד מנכ"ל מרכז הישיבות והאולפנות בתנועת בני עקיבא-אלחנן גלט שאמר שהתנועה לא תעודד נערות החברות בה להתגייס לצה"ל,הבנות כתבו-
"אנחנו לא מורדות,תאמינו בנו שלא נתקלקל בצבא",
שאר המכתב ותגובתו אלחנן גלט בכתבתו של משה שטיינמץ היום ב-"וואלה" ,
 
כאחד ששלח את בנותיו לצה"ל עם חינוך חילוני מוסרי וחברתי וקיבל אותן
בוגרות יותר וחזקות יותר(גם אם היו מתחנכות אצלי כדתיות-היו חוזרות דתיות ולא
"מקולקלות")  אני מצדיע  לחיילות הדתיות!,
לך ולחבריך הייתי מציע לעשות חשבון נפש עמוק כבני אדם החיים במאה ה-21 
ולא לספר על נתונים לא נכונים של כמות בנות מתגייסות,
אי מתן אישור כניסה למדור "בנות חייל" של צהל  והאירגון ההתנתבותי של דתיות בוגרות צה"ל "אלומה" להרצות בפני בנות  האולפנות,
וסגירה מבישה של  המכינה הקדם צבאית לבנות במעלה מכמש.
 כתוב על בני ישראל "כאשר יענו אותו-כן ירבה וכן יפרוץ",זה חוזר אליכם "כבומרנג"  -כאשר תגבילו את הבנות ,הן ירבו ויפרצו  . 
חדשות לאלה מחבריך ששמחו על סגירת המכינה במעלה מכמש,
בימים אלה מתארגנים לפתוח את המכינה הקדם צבאית לבנות דתיות בעופרה,
מטפלת בהקמה ביתו של  ישראל הראל,  
  
בטח גם על הראל תגידו "משולי החברה הדתית ציונית". 
 
השמועה אומרת-זה שבנות מצפצפות ומתגייסות-מילא,אבל קשה לרבנים שבעתיים
שהבנות הדתיות חוזרת מצה"ל עם דרגות קצונה "כבעלבוסטיות",
פער קשה להבנה-הראשון לציון מדבר על נשים בטרימינולוגיה של "מבשלות ומכבסות"
ופתאום הילדות הקטנות נופלות עליהם כקצינות דעתניות.
 
 
הבהרה לגבי התנהלות וכתיבה בפורום

Fri, 25 Nov 2016 11:44:00 GMT

להודעה זו יש 7 תגובות

מאת: E טי
שפה בוטה, מעליבה ומזלזלת בפורום לא מקובלת.
לא כלפי חברי הפורום, ולא כלפי רבנים ותלמידי חכמים.
 
לפורום יש תקנון, מופיעה למעלה, נא לקרוא בעיון לפני שכותבים.
הודעות שלא יעמדו בכללי הפורום ימחקו לאלתר.