Subscribe: Rómske vzdelávacie centrum Prešov
http://www.rocepo.sk/modules/rss/rss.php
Preview: Rómske vzdelávacie centrum Prešov

Rómske vzdelávacie centrum Prešov...Last Build Date: Mon, 21 Aug 2017 05:11:31 +0000

Copyright: Copyright © 2003-2004
 Výskum o práci učiteľov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s učebným textom 2016

Wed, 8 Feb 2017 18:36:16 +0000

Aplikovaný výskum v oblasti pozorovaní práce učiteľov pracujúcich so žiakmi zo SZP sa začal na základe spolupráce s NÚCEM v roku 2013. Bolo vytipovaných 20 ZŠ so zvýšeným počtom žiakov zo SZP (išlo o skutočnosť, aby aj žiaci zo SZP boli zaradení do pilotného testovania gramotnosti v 4. a 5. ročníku ZŠ). ROCEPO realizovalo v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016 pilotné pozorovania v školách a výsledky pozorovaní v školskom roku 2014/15 a v školskom roku 2015/16 uvádzame vo forme prezentácie.Výskum o práci učiteľov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s učebným textom 2015

Wed, 8 Feb 2017 18:32:28 +0000

Aplikovaný výskum v oblasti pozorovaní práce učiteľov pracujúcich so žiakmi zo SZP sa začal na základe spolupráce s NÚCEM v roku 2013. Bolo vytipovaných 20 ZŠ so zvýšeným počtom žiakov zo SZP (išlo o skutočnosť, aby aj žiaci zo SZP boli zaradení do pilotného testovania gramotnosti v 4. a 5. ročníku ZŠ). ROCEPO realizovalo v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016 pilotné pozorovania v školách a výsledky pozorovaní v školskom roku 2014/15 a v školskom roku 2015/16 uvádzame vo forme prezentácie.Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole - 2015

Tue, 17 Jan 2017 18:28:09 +0000

Prieskum MPC ROCEPO 2015-ZŠ Metodicko-pedagogického centra Bratislava, regionálneho pracoviska v Prešove a jeho integrálnej súčasti ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum) nadväzuje na prieskumy MPC 2005, MPC ROCEPO 2007-ZŠ, MPC ROCEPO 2009-ZŠ a MPC ROCEPO 2012-ZŠ.

Prieskum MPC ROCEPO 2015-ZŠ bol zameraný na zistenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na základe štatistických údajov o ich prospechu, dochádzke, správaní, ukončení povinnej školskej dochádzky a o ďalšom pokračovaní v štúdiu v stredných školách.

Dôležitou súčasťou prieskumu bolo aj zisťovanie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnych a špecializovaných triedach základnej školy, údaje o kontinuálnom vzdelávaní učiteľov, asistentov učiteľa a ďalšie údaje o asistentoch učiteľa.

Zber údajov v Prieskume MPC ROCEPO 20015-ZŠ sa zameriaval aj na zisťovanie vplyvu asistenta učiteľa v edukačnom procese na výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.Rocepo v obrazoch

Tue, 17 Jan 2017 15:15:24 +0000

Prezentácia činnosti Rocepo na odbornom seminári o pozitívnych skúsenostiach z praxe pedagogických zamestnancov pracujúcich s deťmi a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.Feuersteinove Inštrumentálne obohacovanie FIE

Tue, 17 Jan 2017 15:14:39 +0000

Prezentácia výsledkov Sociálneho experiment realizovaného ETP – Slovensko –centrum pre udržateľný rozvoj v spolupráci s PF Karlovej univerzity v Prahe. Ide o implementáciu popoludňajších aktivít pre žiakov 1. ročníkov ZŠ pochádzajúcich z MRK prostredníctvom dvoch stimulačných programov: Krížom – krážom a FIE (Feursteinova metóda inštrumentálneho obohacovania) v troch lokalitách.Odborný seminár o pozitívnych skúsenostiach z praxe PZ pracujúcich s deťmi s MRK

Thu, 5 Jan 2017 14:39:00 +0000

Dňa 28. 11. 2016 sa na MPC RP Prešov vo veľkej aule uskutočnil Odborný seminár o pozitívnych skúsenostiach z praxe pedagogických zamestnancov pracujúcich s deťmi a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.Ponuka vzdelávania pre učiteľov žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Thu, 12 Sep 2013 11:36:48 +0000

Metodicko pedagogické centrum ponúka v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v nasledujúcich akreditovaných programoch:Video-výzva pre zapojenie základných škol do národného projektu

Thu, 27 Oct 2011 10:32:43 +0000

Video-výzva pre zapojenie základných škol do národného projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizoavnch rómskych komunít"Ponuka školám na spolupácu v národnom projekte

Tue, 11 Oct 2011 05:28:47 +0000

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.“

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,


Metodicko pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) implementuje Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je financovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Plánovaná dĺžka projektu je 40 mesiacov (01.10.2011- 31.01.2015).Pozvánka pre riaditeľov ZŠ KE

Mon, 10 Oct 2011 12:56:15 +0000

Informačné stretnutie k národnému projektu
„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“informácia

Mon, 23 Mar 2009 12:16:11 +0000

ak je niekto z u?ivatelou as. u?itela budte tak? l?skavy a ozvite sa mi, r?d bi som sa porotpr?val o v?etkom ?o je spojene zo ?kolou . ja za seba mo?em poveda? ?? dochacka na na?ej ?kole sa zlep?ila a to vdaka finan?nemu pr?sevku od ?t?tu t?ch 500 sk. rodi?ia si uvedomili povynos? ?kolskej doch?dzky, ?e je velmi dole?ite aby ich dieta chodilo do ?koli, lebo to dieta u? teraz prispieva do dom?ceho rozpo?tu. po skon?eni z? pojdu na stredne ?koli po vyu?eni sa nastupia do pr?ce a pripeju viac ne? t?ch 500sk. (image) (image) (image) (image) (image)gipsy.sk - Rómske internetové rádio

Thu, 15 May 2008 08:54:56 +0000

Ukážky zvykov, zaujimavé videá, v galérii najdete fotografie z rómskeho prostredia, zoznámenie z jazykom, kuchyňou a osobitým spôsobom života.Združenie Orava

Mon, 31 Oct 2005 15:38:48 +0000

Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
je nezisková, mimovládna a profesijná organizácia, zastupujúca záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy.Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Mon, 31 Oct 2005 15:38:38 +0000

VÚDPaP je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu dieťaťa, podmienok, ktoré tento vývin determinujú, a spôsobov, ako ho možno pozitívne ovplyvniť. Pracovisko s takýmto zameraním nemá ani Slovenská akadémia vied, ani vysoké školy.Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Mon, 31 Oct 2005 15:37:39 +0000

Rozpočtová vzdelávacia a odborno-metodická inštitúcia Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.Katedra rómskej kultúry - Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Mon, 31 Oct 2005 15:37:25 +0000

Katedra rómskej kultúry (KRK) vznikla v apríli 1990 s cieľom pripravovať učiteľov rómskych detí pre I. stupeň základných škôl.
Založením katedry bola vytvorená možnosť pripravovať kvalifikovanú rómsku inteligenciu (pedagogických a neskôr osvetových a sociálnych pracovníkov) ako aj uchádzačov o štúdium z radov majoritnej spoločnosti s cieľom optimalizovať sociálno-kultúrne pomery Rómov v Slovenskej republike.