Subscribe: Rómske vzdelávacie centrum Prešov
http://www.rocepo.sk/modules/rss/rss.php
Preview: Rómske vzdelávacie centrum Prešov

Rómske vzdelávacie centrum Prešov...Last Build Date: Sun, 4 Dec 2016 09:01:15 +0000

Copyright: Copyright © 2003-2004
 Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí INAK

Sun, 18 Sep 2016 03:36:32 +0000

PaedDr. Zuzana Kollárová
Anotácia: Podnetom pre spracovanie tejto témy bol záujem ponúknuť model terapeutického pôsobenia v školskom klube detí so zameraním na sekundárne výchovné prejavy, s odporúčaniami na obmenu, s reflexiou a s upozornením na niektoré špecifiká istej skupiny detí. Čitateľovi sa dostáva do rúk metodicko – „praktický“ materiál, ktorý ponúka uplatnenie významnej inovácie v podobe overeného modelu terapeutického pôsobenia v ŠKD zameraný na využívanie aktivít sekundárnej prevencie a rôznych terapií. Autorka mala snahu prezentovať možnosti skvalitnenia výchovy mimo vyučovania v ŠKD v období mladšieho školského veku, a to prebudením, či podporou samostatnej, tvorivej práce s „typickým rukopisom“ každého vychovávateľa, učiteľa, ale najmä ponúknuť podnety a inšpirácie pre pedagógov v rovine chápania výchovy ako liečenia a vnímania „ducha“ výchovy, v zmysle roviny sebavývinu.Príbehy o vás pre vás

Sun, 18 Sep 2016 03:32:55 +0000

Mgr. Mária Miková
Príbehy a rozprávky možno považovať za významný motivačný prostriedok v edukačnom procese. Na otázku, či žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít rozprávky poznajú, odpovedajú zväčša negatívne. Preto snahou autorky bolo priblížiť im klasické rozprávky v ich rodnom jazyku – rómčine. Tak žiaci ľahšie porozumeli ich obsahu a nasledoval preklad rozprávky do slovenského jazyka. Prirodzeným pokračovaním implementácie rozprávky do edukačného procesu bol pokus učiteľky – Rómky o vlastnú tvorbu príbehov, rozprávok s témou súčasnosti a prepájania deja s praktickým životom detí v komunitách. Ponúkané ukážky vlastnej tvorby učiteľky v tejto publikácii sú napísané v autentickom dialekte rómskeho jazyka, príznačného pre región obce Terňa. Ilustrované sú kresbami rómskych žiakov základnej školy. V príbehoch sa nachádzajú aj fantastické prvky, poväčšine dobro víťazí nad zlom a z ich obsahu vyplýva isté ponaučenie, preto nesú v sebe aj znaky rozprávky. Sú napísané a adresované deťom mladšieho školského veku. Ich využitie v edukácii nájde uplatnenie nielen v nultom ročníku, ale vo všeobecnom kontexte aj na primárnom stupni vzdelávania. Ich edukačný potenciál vidíme najmä v možnostiach rozvíjania zmyslového vnímania a komunikačných schopností, v rozšírení slovnej zásoby a celkového psychosociálneho vývinu detí/žiakov. Počúvanie hovoreného slova v slovenskom i rómskom jazyku považujeme v tejto cieľovej skupine žiakov za významný aspekt výučby čítania. Kladením vhodných otázok možno overiť pochopenie obsahu príbehu, čo vedie k formovaniu myslenia, k vyjadrovaniu myšlienok a tvorbe vlastnému názoru žiakov na dej príbehu.Projekt tvorby a založenia bylinkovej záhrady pre rozvoj spôsobilostí žiakov s mentálnym postihnutím

Sun, 18 Sep 2016 03:26:32 +0000

Mgr. Ondrej Šesták
Nosnú tému obsahu predstavuje projekt tvorby a založenia bylinkovej záhrady pre rozvoj vedomostných a pracovných spôsobilostí žiakov s mentálnym postihnutím. Publikácia môže poslúžiť ako námet, pomôcka a inšpirácia pre učiteľov primárneho vzdelávania pri realizácii projektového vyučovania v oblasti skvalitňovania ich práce či zvýšenia úrovne edukácie žiakov a detí s mentálnym postihnutím.Fonematické uvedomovanie ako kľúčový predpoklad pre proces osvojenia čitateľskej gramotnosti

Sun, 18 Sep 2016 03:25:44 +0000

Mgr. Marcel Kočiš
Publikácia prezentuje na základe spracovaných teoretických východísk význam fonematického uvedomovania ako kľúčového nástroja pre nadobúdanie čitateľskej gramotnosti v prvých ročníkoch primárneho vzdelávania a poukázať na možnosti jeho rozvíjania prostredníctvom alternatívnych pracovných listov koncipovaných na podklade metodiky Tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Spomínaná metodika má vysokú mieru jedinečnosti, originality, odborného a metodického spracovania, ktoré je často krát nepoznané a zaznávané, pri riešení ťažkostí žiakov v procese osvojovania čitateľskej gramotnosti má však vysoký edukačný potenciál.Formulár pre zakladne skoly - Vyskum 2015

Mon, 26 Oct 2015 12:19:11 +0000

Od roku 2000 Metodicko-pedagogické centrum realizuje výskum, ktorého cieľom je mapovanie skutočného stavu problémov detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti výchovy a vzdelávania. Aj vďaka Vašej ústretovosti boli spracované a prezentované výsledky doterajšieho výskumu. Sú publikované na našich stránkach v tejto sekcii. Výsledky výskumu boli prezentované v publikáciách:
- Šk. rok 200/2001 Vyhodnotenie prieskumu o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom systéme SR, Prešov: MPC, 2002, ISBN 80-8045-266-0,
- Šk. rok 2004/2005 Správa o výsledkoch prieskumu a postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme SR, Prešov: MPC, 2006, ISBN 80-8045-422-6,
- Šk. rok 2006/2007 ŠZŠ Správa o výsledkoch prieskumu a postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnych základných školách, Prešov: MPC, 2008, ISBN 80-8045-534-7,
- Šk. rok 2006/2007 ZŠ Správa o výsledkoch prieskumu a postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách, Prešov: MPC, 2008, ISBN 80-8045-533-0,
- Šk. rok 2008/2009 ZŠ Správa o výsledkoch prieskumu o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách, Prešov: MPC, 2011, ISBN 978-80-8052-370-1
- Komparácia výsledkov výskumov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách(2005, 2007, 2009), Prešov: MPC 2012, ISBN 978-80-8052-444-9
- Šk. rok 2011/2012 ZŠ Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole, Prešov: MPC, 2012, ISBN 978-80-565-0033-7
- Komparácia výsledkov výskumov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách(2005, 2007, 2009, 2012), ISBN 978-80-565-0034-7.


Publikácie si môžete stiahnúť z uvedených linkov.

V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR na školský rok 2014/2015 vyplýva pre Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov v súčinnosti so školami z časti 1.6.4 bod 4 úloha pokračovať vo výskume o postavení dieťaťa a žiaka zo SZP vo výchovno–vzdelávacom systéme SR.

Pre úspešnú realizáciu uvedenej úlohy je Vaša pomoc i naďalej potrebná, preto Vás žiadame o zodpovedné a včasné vyplnenie formulárov.


Inštrukcie pre spracovanie a zasielanie dotazníka:

1. Tabuľky sa vypĺňajú v elektronickej podobe za školský rok 2014/2015.
2. Formuláre na vyplnenie vo formáte Excel si môžete stiahnuť kliknutím na ikonku diskety a v následnom dialógovom okne zvolením voľby "Uložiť" (alebo "Save") si formulár uložíte vo svojom počítači. Formulár nevypĺňajte v internetovom prehliadači priamo na webe ale stiahnutý súbor otvorte vo svojom počítači a vyplňte!
3. Pri vyplňovaní postupujte podľa metodického pokynu pre vyplňovanie formulára.
4. Vyplnené formuláre v elektronickej podobe zašlite e-mailom do 15. 11. 2015 ako prílohu na adresu vyskum@rocepo.sk, v správe pre prijímateľa uveďte názov školy.
5. Kontakt: vyskum@rocepo.skPonuka vzdelávania pre učiteľov žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Thu, 12 Sep 2013 11:36:48 +0000

Metodicko pedagogické centrum ponúka v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v nasledujúcich akreditovaných programoch:

1. Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii
- aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov: 13

2. Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít
- inovačné vzdelávanie, počet kreditov:25

3. Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
- inovačné vzdelávanie, počet kreditov: 25

4. Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese
- aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov: 15

5. Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
- aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 13

6. Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít
- aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 13

7. Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
- špecializačné vzdelávanie, počet kreditov : 37

8. Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme
- aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 15Video-výzva pre zapojenie základných škol do národného projektu

Thu, 27 Oct 2011 10:32:43 +0000

Video-výzva pre zapojenie základných škol do národného projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizoavnch rómskych komunít"Ponuka školám na spolupácu v národnom projekte

Tue, 11 Oct 2011 05:28:47 +0000

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.“

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,


Metodicko pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) implementuje Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je financovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Plánovaná dĺžka projektu je 40 mesiacov (01.10.2011- 31.01.2015).Pozvánka pre riaditeľov ZŠ KE

Mon, 10 Oct 2011 12:56:15 +0000

Informačné stretnutie k národnému projektu
„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“Pozvánka pre riaditeľov ZŠ PO

Mon, 10 Oct 2011 12:54:13 +0000

Informačné stretnutie k národnému projektu
„Vzdelávaním pedagogických pracovníkov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“informácia

Mon, 23 Mar 2009 12:16:11 +0000

ak je niekto z u?ivatelou as. u?itela budte tak? l?skavy a ozvite sa mi, r?d bi som sa porotpr?val o v?etkom ?o je spojene zo ?kolou . ja za seba mo?em poveda? ?? dochacka na na?ej ?kole sa zlep?ila a to vdaka finan?nemu pr?sevku od ?t?tu t?ch 500 sk. rodi?ia si uvedomili povynos? ?kolskej doch?dzky, ?e je velmi dole?ite aby ich dieta chodilo do ?koli, lebo to dieta u? teraz prispieva do dom?ceho rozpo?tu. po skon?eni z? pojdu na stredne ?koli po vyu?eni sa nastupia do pr?ce a pripeju viac ne? t?ch 500sk. (image) (image) (image) (image) (image)gipsy.sk - Rómske internetové rádio

Thu, 15 May 2008 08:54:56 +0000

Ukážky zvykov, zaujimavé videá, v galérii najdete fotografie z rómskeho prostredia, zoznámenie z jazykom, kuchyňou a osobitým spôsobom života.Združenie Orava

Mon, 31 Oct 2005 15:38:48 +0000

Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
je nezisková, mimovládna a profesijná organizácia, zastupujúca záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy.Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Mon, 31 Oct 2005 15:38:38 +0000

VÚDPaP je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu dieťaťa, podmienok, ktoré tento vývin determinujú, a spôsobov, ako ho možno pozitívne ovplyvniť. Pracovisko s takýmto zameraním nemá ani Slovenská akadémia vied, ani vysoké školy.Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Mon, 31 Oct 2005 15:37:39 +0000

Rozpočtová vzdelávacia a odborno-metodická inštitúcia Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.Katedra rómskej kultúry - Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Mon, 31 Oct 2005 15:37:25 +0000

Katedra rómskej kultúry (KRK) vznikla v apríli 1990 s cieľom pripravovať učiteľov rómskych detí pre I. stupeň základných škôl.
Založením katedry bola vytvorená možnosť pripravovať kvalifikovanú rómsku inteligenciu (pedagogických a neskôr osvetových a sociálnych pracovníkov) ako aj uchádzačov o štúdium z radov majoritnej spoločnosti s cieľom optimalizovať sociálno-kultúrne pomery Rómov v Slovenskej republike.