Subscribe: Karel's Legal Blog
http://www.curacao-law.com/?feed=rss2
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: English
Tags:
aansprakelijkheid  appeared karel  appeared  bes eilanden  bes  blog  karel legal  karel  legal blog  legal  read rest  rest » the 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Karel's Legal Blog

Karel's Legal BlogLAWYERS // TAX ATTORNEYS // ARUBA - BONAIRE - CURAÇAO - ST. MAARTENLast Build Date: Fri, 13 Jan 2017 12:21:41 +0000

 AANDEELHOUDERSAANSPRAKELIJKHEID

Thu, 12 Jan 2017 18:26:35 +0000

De aandeelhouder als schaduwbestuurder

Niet alleen bestuurders en commissarissen van een vennootschap kunnen persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun doen en laten, maar een aandeelhouder onder omstandigheden evenzeer.

Uitgegaan wordt van het recht van Curaçao, maar wat hierna volgt geldt evenzeer in St. Maarten en de BES-eilanden, en (deels formeel en deels materieel) ook in Aruba. Hier staat de (mogelijke) aansprakelijkheid op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW) centraal. Dit betreft zowel de aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) als de aansprakelijkheid zoals die in het rechtspersonenrecht is geregeld.

Een meerderheidsaandeelhouder heeft verschillende mogelijkheden om zijn zin te ...
Read the rest »

The post AANDEELHOUDERSAANSPRAKELIJKHEID appeared first on Karel's Legal Blog.
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID OP DE BES-EILANDEN

Wed, 11 Jan 2017 18:09:37 +0000

Niet iedere fout leidt tot aansprakelijkheid

Wat het leerstuk bestuurdersaansprakelijkheid op de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) betreft gaat het om de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor zijn doen en/of laten in zijn hoedanigheid van bestuurder. Voor de commissaris geldt mutatis mutandis hetzelfde. Er kunnen drie situaties worden onderscheiden:

o Intern: aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon

o Extern: aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad jegens derden

o Extern: aansprakelijkheid jegens de boedel (faillissement)

De interne aansprakelijkheid is op de BES-eilanden geregeld in art. 2:14 BW-BES. De aansprakelijkheid jegens de boedel in art. 2:16 BW-BES en de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in art. 6:162 BW-BES. ...
Read the rest »

The post BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID OP DE BES-EILANDEN appeared first on Karel's Legal Blog.
HAPPY NEW YEAR

Sun, 01 Jan 2017 04:00:26 +0000

Felis aña nobo 2017 / Gelukkig Nieuwjaar / Fröhliches neues Jahr / ¡Feliz Año Nuevo!

. (image)

 

.

.

The post HAPPY NEW YEAR appeared first on Karel's Legal Blog.
EFFECTENBEMIDDELING EN VERMOGENSBEHEER

Thu, 29 Dec 2016 15:22:17 +0000

Nieuwe wet treedt binnenkort in werking

Op korte termijn treedt in Curaçao de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders  (Ltev) in werking. De wet verbiedt het in of vanuit Curaçao optreden als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder zonder voorafgaande vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS; art. 7 Ltev).

Blijkens de Memorie van Toelichting heeft de Ltev primair tot doel een toezichtregime te introduceren voor bemiddelaars in het effectenverkeer en beheerders van vermogen teneinde de werking van de financiële markten inclusief de kapitaalmarkten in Curaçao naar een volgend niveau te tillen en om de positie van de (potentiële) beleggers ...
Read the rest »

The post EFFECTENBEMIDDELING EN VERMOGENSBEHEER appeared first on Karel's Legal Blog.
HOLIDAY WISHES

Wed, 21 Dec 2016 13:43:02 +0000

(image)

 

 

 

.

.

.

The post HOLIDAY WISHES appeared first on Karel's Legal Blog.
DE COMMISSARIS

Thu, 08 Dec 2016 13:22:54 +0000

Een kritische ‘baywatcher’ in rechtspersonenland

Der Alte, Der Kommissar en Witse hebben met commissarissen bij rechtspersonen gemeen dat ze kritisch onderzoek (moeten) doen naar feiten en naar de oorzaken van misstanden, en vooral moeten blijven doorvragen.

Een rechtspersoon kan een raad van commissarissen (RvC) hebben. In sommige gevallen, denk aan onder toezicht van de Centrale Bank staande financiële instellingen, is een RvC zelfs verplicht. Er bestaat niet zoiets als ‘de’ commissaris: ze zijn er in alle soorten en maten.

De belangrijkste taak van een commissaris (in Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden) is het houden van toezicht op het bestuur. Daarnaast ...
Read the rest »

The post DE COMMISSARIS appeared first on Karel's Legal Blog.
WET FINANCIEEL TOEZICHT IS ÉÉN GROTE PUZZEL GEWORDEN

Sat, 03 Dec 2016 19:52:55 +0000

Door de bomen het bos niet meer zien

In Het Financieele Dagblad van zaterdag 3 december 2016 staat een artikel over uiterst complexe wetgeving. De Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) is, zo blijkt uit dit artikel, ontspoord in goede bedoelingen. Zelfs een ogenschijnlijk simpele vraag als ‘hoe herken ik een bank’ is voor gespecialiseerde juristen een puzzel geworden. Er zijn inmiddels duizenden pagina’s wet- en regelgeving afkomstig van de Europese wetgever, de Nederlandse wetgever en de toezichthouders. De deskundigen roepen om een forse vereenvoudiging.

Toen de wet in ontwerp klaar was en de minister die wilde ...
Read the rest »

The post WET FINANCIEEL TOEZICHT IS ÉÉN GROTE PUZZEL GEWORDEN appeared first on Karel's Legal Blog.
ADVOCAAT EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Wed, 30 Nov 2016 12:12:56 +0000

Rechter vernietigt beding

De meeste advocatenkantoren maken gebruik van algemene voorwaarden. Een kantoor in Nederland heeft de volgende – op zich niet ongebruikelijke – bepaling in zijn algemene voorwaarden staan:

Artikel 6

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor het kantoor aansprakelijk is.

In een procedure tussen dat advocatenkantoor en een voormalige cliënt, vordert laatstgenoemde, met een beroep op het bepaalde in de artikelen 6:237 sub f en h BW, de algehele vernietiging van de algemene ...
Read the rest »

The post ADVOCAAT EN ALGEMENE VOORWAARDEN appeared first on Karel's Legal Blog.
CURAÇAOS ENQUÊTERECHT

Mon, 14 Nov 2016 18:01:52 +0000

Nederlandse rechtspraak relevant

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 een beschikking gegeven in een enquêtezaak naar het recht van Curaçao (ECLI:NL:HR:2016:2574). Het verzoek van een partij tot het houden van een enquête is afgewezen door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij beschikking van 26 mei 2015. Tegen deze beschikking is cassatie ingesteld.

Er waren in cassatie twee hoofdvragen aan de orde. De eerste vraag is of de (oorspronkelijke) verzoeker die door verwatering van zijn aandelenbelang niet meer voldeed aan de wettelijke criteria, desondanks een verzoek tot ...
Read the rest »

The post CURAÇAOS ENQUÊTERECHT appeared first on Karel's Legal Blog.
FAILLISSEMENT VENNOOTSCHAP VERNIETIGD

Sat, 12 Nov 2016 15:47:57 +0000

Activa desondanks verkocht door curator

Op 11 november 2016 wees de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2577) arrest in een Nederlandse faillissementszaak. De feiten komen in het kort hierop neer, dat een vennootschap op 20 augustus 2014 failliet is verklaard, dat het faillissement op 9 oktober 2014 in hoger beroep is vernietigd en dat het tegen die vernietiging gerichte cassatieberoep is verworpen bij arrest van de Hoge Raad van 6 maart 2015 (ECLI:NL:HR:2015:530).

Op of omstreeks 22 november 2014, dus na vernietiging van de faillietverklaring, heeft de curator zaken die in eigendom toebehoorden aan de vennootschap verkocht en geleverd aan een derde. De ...
Read the rest »

The post FAILLISSEMENT VENNOOTSCHAP VERNIETIGD appeared first on Karel's Legal Blog.