Subscribe: ücüncü göz
http://ucuncu-goz.blogdrive.com/index.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Turkish
Tags:
ben  bir þey  bir  biz  diyenler vardý  diyenler  evimde yok  istiyor  kadar  kendi  vardý  yok  zaman  çocuk  ücüncü göz  þey 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: ücüncü göz

ücüncü gözücüncü gözLast Build Date: Wed, 06 Jul 2005 11:10:02 PDT

Copyright: Copyright 2005.
 bazen böyle olur

Wed, 06 Jul 2005 19:06:57 GMT

sanýlan sanrýlar dünyamýzý sanýlmayan baþka bir dünyada incelersek zamana karþý yavaþladýðýmýzý görürüz. inanýlan olgularýn inanýlmayanlara bulaþmasýnýn sonucu olarak kendi inancýmýzý sorgulamaz mýyýz? elimizdekilerin kaybolmasýyla "delete" tuþuna bastýðýmýzda kaybolanlar arasýnda ne fark var? sonuçta gittikçe sanallaþan bir dünya da gündelik yaþantýlarýmýzý elektronik devrelerle birbirimize anlatýrken, yazým sanatýnýn ya da yazým disiplinin gerektirdiklerine ne derece yaklaþabiliyoruz? hepimiz gittikçe elektronik yaþam formlarýna dönüþüyorsak ve bu dönüþüm yararlý bir þey olarak... (more)heute ist meine geburstag*

Thu, 30 Jun 2005 18:02:14 GMT

almancasi ve alamancisi sarimsaklisi ya da sancilisi..ben aptal bir kovboyum

Mon, 06 Jun 2005 22:37:54 GMT

evimde yok çatalými evimde yok býçaðým, nil karaibrahimgili seviyorum, bu aralar kafamý daðýtmam lazým, batuhan yapmýþ gördüm, kesin rahatlamýþtýr, ben de yapayým dedim, saçmalýycam söyleyim baþtan. hey bebek senin evinde çatalý kaþýðý olmamak ne biliyor musun? bilmezsin, tabi aslýnda hangimiz neyi biliyoruz ki, herkes konuþtukça kendi reklamýný yapar demiþti biri kim demiþti hatýrlýyorum tabi, unutmam, zaten ben kolay kolay unutmam neyse. like a stone adlý parçayý da seviyorum, bekleme iç güdüsü uyandýrýyor bende, bir de zamanýnda üç gün aralýksýz dinlemiþliðim vardýr,... (more)masal

Mon, 06 Jun 2005 22:09:23 GMT

puslu görünsede herye, usluydu. puslu muyum? pusluysam.. uslu.. usluysam, suçluydum. kim bilebilir ki? seni senle aldattým defalarca... kalbini aradým, bulamayýnca beynini, çok bir þey sandým... beyaz? beyaz, bir zamanlar beyazken, griydi sinsice... biliriz biz... neyi? þaþarýz biz.. neye? þaþýrmýþ hastalýklar, kýrmýzýymýþ savaþ, kaçmýþ... (more)zaman zaman

Sun, 05 Jun 2005 03:18:07 GMT

yine cüceler görmeye baþlayacaðýmdan þüphem yok... ancak kaybetmek yakýþtýðýnda kaybedermiþiz. hem güzel'e ne yakýþmaz deðil mi hocam? eðer yakýþmýyorsa kralý gelse inandýramaz kaybettiðimize. biz inanmadýktan sonra isteyen kazansýn zaten... edat ve zarf arasýnda ki farký anlayana kadar tam 5 sene uðraþtým. ek-fiil ve fiilimsi'lerin ayný þey olmadýðýný anlamam da o kadar sürdü. þimdi ayný durumu roma hukuku'nda censor ve consul'ün yetkileri (ius diyor romalýlar buna) konusunda yaþýyorum. caným saðolsun. ben o kadar sevilesi bir insaným ki esasen; ben bile sadece kendi gerçekliðinde... (more)yeniden doğuş

Wed, 04 May 2005 17:08:37 GMT

semadan geçtik, dolaştık yukarlarda biraz, verdik veriştirdik, büyüdük azaldık, yere inmeye hazırlanıyoruz yine, bu sefer belki çığlık çığlığa olacak doğum sancımız, dayanılmaz olacak baş ağrılarımız, çok uzun zaman oldu, büyüdü büyüttük, şimdi o durmuyor sıkıyor boğazımızı, konuşturmak istiyor, yazdırmak istiyor, paylaşmak istiyor, her çocuk gibi o da kendine arkadaş istiyor, yakında geliyor...soru(m/n)

Sun, 09 Jan 2005 23:04:08 GMT

sanar mýydýn? saklardým ben. bilir misin? çalardým ben. aðzým burnum çikolata, ellerim silmeye çalýþsamda, hep bir kara leke. yalancýyým ben hainim, oyunda hile yapan acýmasýzca davranan benim oyuncaðýný kýran deli miyim? çocuk muyum? nedir bilmem... ama sorumsuzum.diyenler vardý...

Sun, 09 Jan 2005 22:37:28 GMT

dur dayý nereye daha bir çayýnýzý içecektim oysa ki üþenmeyip hiç olmasa bir de þeker atsaydýnýz… diyenler de vardý hayata ve þimdi geriye kalan bir soðuk, bir gecikmiþ bir þekersiz çay masada küçüktüm büyüyüverdim ah ben zat-ý þahane, baþarýya açým güçlüyüm, hoþum, tek’im fakat, hani nerede benim tacým? diyenler de vardý hayatta ve arkalarýnda ýþýldayan bir çocuk sesleniþi; iþte bir çýplak kral daha… hayat; çayýný kendi demleyenler ve aynaya bakmasýný bilenler için ne de hoþtur sevgilim; ne de hoþtur…konstanistanbul

Thu, 16 Dec 2004 23:34:28 GMT

yýllardan bir dört beþ üç mevismlerden bahar sekiz bin insan surlarýn içinde saklý çocuklar kadýnlar korkak yaralý günlerden iki sekiz mayýs yerlerden hagia sophia ilahilerden sessizlik þehirlerden karanlýk beklentilerden ölüm kaçýþlardan acý keopatralardan biri açýk türklerin yolu açýk romadan çöküþ çalardý.....

Thu, 25 Nov 2004 18:50:48 GMT

istesen de soðumaz ki çaylar, hepsi ellerimize yapýþmýþlar. durdu iþte zarlar hep yek, oyna hadi ustam, sen de sýra. dönüyor, farkýnda mýsýn? aðýr aðýr, aleve dönüyor.