Subscribe: האייל הקורא
http://www.haayal.co.il/xml/rss
Preview: האייל הקורא

האייל הקוראכתב-עת לענייני תרבות ואקטואליהCopyright: כל הזכויות שמורות לכותבים השונים
 הפסולת - למיחזור או לשריפה?

Thu, 23 Mar 2017 19:53:46 +0200

היקף מיחזור הפסולת בישראל עולה, אבל באיטיות. המשרד להגנת הסביבה נערך לקדם שריפת פסולתאיזה מהבאים לא הייתם מוכנים שיהיה בביתכם, משיקולים מוסריים?

Fri, 13 Jan 2017 11:01:14 +0200

כל אחד מהפריטים הוא בן 200 שנה לפחות. סמנו את כל התשובות המתאימות.
(סקר האייל הקורא)
כדי להצביע לסקר, יש להכנס לעמוד הראשי של האתר.


הוא לא רק בנק, הוא גם ידיד – האמנם?

Wed, 04 Jan 2017 07:30:00 +0200

בנק ישראל קונה מיליארדי דולרים ומתחזק ריבית אפסית; האם המס דה-פקטו שהדבר משית על האזרחים מוצדק?
שבעים וחמש זה המאה ועשרים החדש

Mon, 05 Dec 2016 21:36:30 +0200

בזכות החיים עד גיל שבעים וחמש, וזהוהאם להכיר ביהודים כ''חסידי אומות העולם''?

Sun, 27 Nov 2016 19:32:34 +0200

חברי כנסת רבים תומכים, ''יד ושם'' מתנגד
(סקר האייל הקורא)
כדי להצביע לסקר, יש להכנס לעמוד הראשי של האתר.


טוב לנדוד? טוב יותר לחזור

Thu, 17 Nov 2016 21:26:16 +0200

מה פשר התוגה האופפת את המוזיקאים הישראלים כשהם בחו''ל?