Subscribe: Newyddion HOWIS
http://www.wales.nhs.uk/rss/w-rss1feed.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
cymru  ffliw  gething  gofal  gwasanaeth  gyfer  iechyd  mae  mewn  newydd  vaughan gething  vaughan  wedi  yng nghymru  yng 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Newyddion HOWIS

Newyddion HOWISNewyddion DiweddarafLast Build Date: Sat, 21 Jan 2017 06:05:00 GMT

Copyright: Hawlfraint GIG Cymru 2017
 Meddygon lleol yn cael golau gwyrdd ar gyfer cynllun gofal iechyd newydd radical

Wed, 18 Jan 2017 10:24:10 GMT

Bydd gr?p o feddygon teulu lleol yn cymryd dros wasanaethau gofal iechyd meddygon teulu ar gyfer ardal Bro Ddyfi cyfan ar ôl ennill contract i reoli Canolfan Iechyd Machynlleth. Bydd Dr Jon Shaw, Dr Louise Hyde a Dr Sara Bradbury-Willis yn arwain tîm o feddygon teulu, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd cysylltiedig eraill mewn cynllun i wella gwasanaGwobrau Curwch Ffliw yn agored nawr

Tue, 17 Jan 2017 17:04:42 GMT

Ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn darparu neu’n hybu gwaith brechiadau’r ffliw yng Nghymru fel rhan o ymgyrch y ffliw yng Nghymru?Achosion o'r ffliw ar gynnydd mewn ysbytai a meddygfeydd

Tue, 17 Jan 2017 16:48:34 GMT

Mae’r nifer yr achosion o ffliw a dderbynnir i ysbytai ac i unedau gofal dwys yn cynyddu. Caiff pobl mewn grwpiau bregus eu hannog i gael eu brechu rhag ffliw gan nad yw’n rhy hwyr ei gael.
 Sgwrs genedlaethol am atal cwympiadau yn parhau yng Ngogledd Cymru

Tue, 17 Jan 2017 14:14:06 GMT

Cynhaliwyd cyfarfod rhwng gr?p o weithwyr proffesiynol o’r ames gofal iechyd, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yn Llandudno ddydd Iau 12 Ionawr i barhau â’r sgwrs genedlaethol bresennol am ddyfodol atal cwympiadau ymysg pobl h?n yng Nghymru.
 Symud i'r Babi!

Tue, 17 Jan 2017 13:21:04 GMT

Mae arbenigwyr iechyd yn yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro wedi lansio cynllun newydd i gynorthwyo darpar famau i wneud ymarfer corff.Penodi Cyfarwyddwr newydd i arwain y Gwasanaeth Gwybodeg

Mon, 16 Jan 2017 16:49:48 GMT

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru’n falch o gyhoeddi penodiad Helen Thomas fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodeg. Bydd hi’n mynd i’r afael â’r rôl newydd hon yn y gwanwyn.Achosion o'r ffliw ar gynnydd mewn ysbytai a meddygfeydd

Mon, 16 Jan 2017 10:23:22 GMT

Mae'r nifer yr achosion o ffliw a dderbynnir i ysbytai ac i unedau gofal dwys yn cynyddu. Caiff pobl mewn grwpiau bregus eu hannog i gael eu brechu rhag ffliw gan nad yw'n rhy hwyr ei gael.Wales Stroke campaign

Mon, 16 Jan 2017 06:40:57 GMT

Three specific risk factors put people at an increased risk of having a stroke.  The charity’s Lower your risk of stroke campaign will raise awareness of the number of strokes caused by high blood pressure, Atrial Fibrillation (AF) and Transient Ischaemic Attacks (TIAs), also known as mini-strokesAp Ffôn Clyfar i helpu pobl i ddod o hyd i'r gofal cyflymaf

Tue, 10 Jan 2017 17:24:57 GMT

Gall pobl yng ngogledd Cymru sydd angen triniaeth at anaf gael gwybodaeth gyfredol am amseroedd aros yn Unedau Mân Anafiadau ac Adrannau Achosion Brys y rhanbarth.Gofyn i gleifion i helpu mynd i'r afael â phwysau'r gaeaf trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Brysbennu a Thrin newydd

Fri, 06 Jan 2017 15:35:51 GMT

Mae cleifion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu hannog i ddefnyddio gwasanaeth newydd Brysbennu a Thrin y bwrdd iechyd mewn fferyllfeydd cymunedol os oes ganddynt fân anaf neu salwch, mewn ymgais i leihau’r pwysau ar yr adrannau Achosion Brys sy’n brysur iawn dros y gaeaf.
 Gweithiwr yn y GIG sy'n hyfforddi nyrsys y dyfodol yn cyrraedd brig y dosbarth

Wed, 04 Jan 2017 10:40:30 GMT

Mae nyrs sydd wedi gweithio'n ddiflino i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf wedi ennill gwobr nyrsio benigamp – a hynny ar yr un noson ag yr enillodd gong am ofal cleifion. 
 Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus newydd

Tue, 03 Jan 2017 09:13:41 GMT

Rydym wedi penodi Teresa Owen fel ei Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus newydd. Bydd yn ymuno o Fwrdd Iechyd Hywel Dda, lle’r oedd yn gwneud yr un swydd ers 2012.


Cyn gynllunydd ffrogiau priodas yn dangos ei rhagoriaeth mewn gwobrau iechyd cenedlaethol.

Fri, 23 Dec 2016 13:40:13 GMT

Mae cynllunydd ffrogiau priodas, sydd bellach yn weithiwr gofal iechyd sydd wedi cefnogi cannoedd o famau newydd i fwydo ar y fron ar restr fer i ennill gwobr bwysig genedlaethol.
 Manteision blwyddyn gyfan o Ionawr Sych

Tue, 20 Dec 2016 11:06:04 GMT

Yma, mae Cyfarwyddwr Alcohol Concern Cymru, Andrew Misell, yn edrych ar dwf Ionawr Sych ac yn annog cyflogwyr i gymryd rhanRhybudd i'r cyhoedd amddiffyn eu hunain rhag ffliw dros dymor y Nadolig

Tue, 13 Dec 2016 08:40:26 GMT

Wrth i gyfnod y Nadolig agosáu, mae gweithwyr iechyd proffesiynol ledled Cymru yn pwyso ar bawb sy’n gymwys i gael eu brechiad ffliw rhad ac am ddim cyn gynted ag y bo modd, i’w helpu aros yn ddi-ffliw dros y gaeaf eleni.
Taflen newydd yn rhoi cymorth a chefnogaeth i gleifion Gogledd Cymru sy'n cael gwrthfiotigau wedi'u rhagnodi iddynt

Wed, 30 Nov 2016 10:12:56 GMT

Mae fferyllwyr gwrthficrobaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwneud eu rhan i helpu ymladd yr ymwrthedd cynyddol i wrthfiotigau.
 
 
Rhannu cofnodion meddygon teulu er mwyn gwella gofal yng Nghymru

Mon, 21 Nov 2016 10:48:50 GMT

Er mwyn gwella diogelwch cleifion drwy rannu gwybodaeth, mae gan fwy o fferyllwyr a meddygon mewn ysbytai fynediad electronig erbyn hyn i gofnodion cleifion sy’n cael eu cadw gan feddygon teulu yng Nghymru.Yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn lansio fframwaith dementia newydd i Gymru

Thu, 17 Nov 2016 17:32:54 GMT

Heddiw (Dydd Iau, 17 Tachwedd 2016) mae Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, yn lansio fframwaith dementia cenedlaethol newydd  a fydd yn rhoi ffordd well a mwy cyson o ofalu am bobl â dementia.
 Gwasanaeth Argraffu Gwell i Feddygon Teulu

Wed, 02 Nov 2016 11:27:20 GMT

Mae gwasanaeth argraffu a reolir newydd yn cael ei beilota mewn 11 meddygfa ledled Cymru.Profiadau Niweidiolyn Ystod Plentyndod: mae'r adroddiad yn cael ei gyhoeddi heddiw

Tue, 01 Nov 2016 13:20:19 GMT

Dywed adroddiad newydd fod pobl yng Nghymru sydd wedi dioddef pedwar neu fwy o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) fwy na dwywaith yn fwy tebygol o gael diagnosis o glefyd cronig yn nes ymlaen mewn bywyd o’u cymharu ag oedolion sydd heb brofi un.
 Annog rhieni i frechu plant 2-7 oed

Tue, 01 Nov 2016 11:47:37 GMT

Plant saith oed bellach yn gymwys i gael eu brechu.Offeryn ar-lein i olrhain iechyd y genedl wedi'i ddiweddaru

Mon, 31 Oct 2016 15:38:30 GMT

Heddiw lansiwyd Cam 2 o offeryn ar-lein sy'n cynnwys y data mwyaf cyfredol a chywir ar iechyd pobl Cymru.
 Sgrinio Serfigol Cymru yn cyhoeddi adroddiadau ystadegol ar gyfer 2015/16

Fri, 28 Oct 2016 09:37:47 GMT

Mae Adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r adroddiadau ystadegol diweddaraf ar sgrinio serfigol ar gyfer 2015/16.
 Dathlu Eiriolwyr Ffordd o Fyw mewn Seremoni Wobrwyo

Thu, 27 Oct 2016 11:43:47 GMT

Cynhaliwyd dathliad yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar i nodi llwyddiant prosiect â’r nod o wella iechyd y boblogaeth trwy hybu iechyd a lles mewn lleoliadau gofal sylfaenol.
 Buddsoddi £1m i sicrhau cynfasau glân yn GIG Cymru

Wed, 26 Oct 2016 12:36:13 GMT

Ymwelodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, â Hen Ysbyty Dwyrain Morgannwg ym Mhentre'r Eglwys yr wythnos hon i gwrdd â staff ac i gyhoeddi buddsoddiad i wella gwasanaethau londri'r GIG ledled Cymru.Gwasanaeth offer i'r anabl yn derbyn achrediad cenedlaethol

Tue, 25 Oct 2016 15:58:27 GMT

Mae gwasanaeth cymunedol ym Mhowys sy'n darparu offer hanfodol ar gyfer trigolion anabl yn y sir wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am safon ei waith.Vaughan Gething yn cadarnhau buddsoddiad o £18 miliwn yn y Ganolfan Is-ranbarthol newydd ar gyfer Gofal Dwys i'r Newydd-anedig

Mon, 24 Oct 2016 15:51:30 GMT

Mae Vaughan Gething wedi cymeradwyo cyllid i adeiladu Canolfan Is-ranbarthol Gofal Dwys i'r Newydd-anedig yn Ysbyty Glan Clwyd.Hyfforddi / Gweithio / Byw -- Y Prif Weinidog yn lansio ymgyrch newydd i recriwtio meddygon teulu

Thu, 20 Oct 2016 16:00:39 GMT

Ymgyrch newydd I hyrwyddo Cymru fel lle delfrydol I feddygon, gan gynnwys meddygon teulu I hyfforddi, gweithio a byw ynddo.Llwyddiant codi arian yn rhoi Samantha ar restr fer am brif wobr iechyd

Thu, 20 Oct 2016 10:25:13 GMT

Mae ysgrifenyddes feddygol o Wrecsam a gafodd ei hysbrydoli i godi arian i elusen oherwydd profiadau ei theulu  â chanser wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer prif wobr iechyd. Vaughan Gething yn dweud bod rhaid inni barhau i wella cyfraddau rhoi organau yng Nghymru

Mon, 17 Oct 2016 15:45:24 GMT

Heddiw, mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi ailddatgan ei ymrwymiad i wella cyfraddau rhoi organau yng Nghymru wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar Roi Organau 2016.
 Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Glangwili angen gwirfoddolwyr

Mon, 17 Oct 2016 14:17:33 GMT

Mae Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Gyffredinol Glangwili yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i gefnogi ei gweithgareddau codi arian ar draws Sir Gaerfyrddin.Heddlu a phartneriaid yn cydweithio ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Tue, 11 Oct 2016 11:46:33 GMT

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Cymru GyfanVaughan Gething yn lansio cynllun cyflawni newydd i wella iechyd meddwl a lles yng Nghymru

Mon, 10 Oct 2016 10:06:45 GMT

 
Heddiw, ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, lansiodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething gynllun cyflawni newydd Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl a lles yng Nghymru.Y Gweinidog Iechyd yn Llanelli i agor unedau clinigol newydd sy'n perfformio orau

Tue, 04 Oct 2016 14:36:41 GMT

Daeth y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething ar ymweliad i Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli yr wythnos hon er mwyn agor dwy uned glinigol newydd ac arloesol yn swyddogol. Dengys ffigurau newydd bod yr unedau hyn ymhlith yr unedau sy’n perfformio orau yn y DU.
 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Iechyd Cyhoeddus

Tue, 04 Oct 2016 13:28:09 GMT

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi penodi Teresa Owen fel ei Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus.
 
 Ysbyty Tywyn yn croesawu ei wirfoddolwr Robin cyntaf un

Mon, 03 Oct 2016 12:51:00 GMT

Mae Ysbyty Tywyn wedi croesawu ei wirfoddolwr Robin cyntaf erioed.Y Bwrdd Iechyd yn lansio ymgyrch newydd mewn atal heintiau

Mon, 03 Oct 2016 10:50:48 GMT

Mae pecynnau hollgynhwysfawr newydd yn cael eu defnyddio gan staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn helpu i drechu heintiau.
 Y dyddiad cau i bobl hawlio am eu costau gofal yn agosáu

Fri, 30 Sep 2016 11:21:17 GMT

Mae unigolion sydd o’r farn y dylai'r gwasanaeth iechyd fod wedi ysgwyddo costau eu gofal yn cael eu hannog gan Lywodraeth Cymru i gofrestru eu bwriad o gyflwyno cais am ad-daliad.Targed ambiwlans wedi'i fodloni am bron flwyddyn

Fri, 30 Sep 2016 11:00:19 GMT

Yn ystod mis Awst, ymatebodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i bron 80% o'r galwadau lle'r oedd bywyd yn y fantol o fewn wyth munud, gan fodloni'r targed am yr unfed mis ar ddeg yn olynol a chyflawni'r perfformiad ambiwlans gorau ers cyflwyno'r model ymateb clinigol ar brawf fis Hydref diwethaf.Ysgrifennydd Iechyd yn cyhoeddi Panel Adolygu IPFR

Fri, 30 Sep 2016 10:11:13 GMT

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi heddiw pwy sy’n rhan o’r panel newydd a fydd yn cynnal adolygiad annibynnol o'r broses ar gyfer Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) yng Nghymru.Iechyd Cyhoeddus Cymru -- edrych yn ôl, edrych ymlaen

Thu, 29 Sep 2016 12:01:50 GMT

Mae adroddiadau sy’n amlygu cyflawniadau Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r heriau iddo yn ystod 2015-16 yn ogystal â ffocws y sefydliad ar gyfer 2016-17 wedi cael ei gyhoeddi heddiw.
 Ceredigion yw'r cam diweddaraf yn y broses o'i chyflwyno ledled Cymru

Tue, 27 Sep 2016 10:53:15 GMT

Mae System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) wedi mynd yn fyw yng Ngheredigion yn ddiweddar.GP2GP yn barod i'w lansio

Tue, 27 Sep 2016 10:51:49 GMT

Gwasanaeth i drosglwyddo cofnodion meddygol cleifion  yn electronig o feddyg teulu i feddyg teulu, yn barod i’r gyflwyno ledled Cymru.
 Vaughan Gething: dros £11m i wella seiberddiogelwch yn y gwasanaeth iechyd

Mon, 26 Sep 2016 11:43:55 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd £11.33m yn cael ei fuddsoddi mewn offer a gwasanaethau technoleg gwybodaeth ar gyfer y GIG.Cyhoeddi enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2016!

Sat, 24 Sep 2016 13:33:47 GMT

Mae cydweithio rhwng y maes iechyd, y trydydd sector, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill i leihau'r galw ar wasanaethau brys; lleihau'r amser aros am atgyfeiriad i driniaeth ar gyfer cleifion yr amheuir bod ganddynt ganser y prostad brys a datblygu rhaglen cyfoethogi gwyliau ysgol i blant sy'n byw mewn ardaloedd o amddifaLansio Dewis Doeth Cymru yn y DU

Thu, 22 Sep 2016 15:23:55 GMT

Mae’r mudiad rhyngwladol Choosing Wisely, a fabwysiadwyd gan 18 o wledydd ledled y byd, yn fyw yn y DU ers dydd Gwener 16 Medi.