Subscribe: Newyddion HOWIS
http://www.wales.nhs.uk/rss/w-rss1feed.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
cael  cyhoeddus cymru  cyhoeddus  cymru  iechyd cyhoeddus  iechyd  mae  newydd  nghymru  vaughan gething  wedi  yng nghymru  yng 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Newyddion HOWIS

Newyddion HOWISNewyddion DiweddarafLast Build Date: Sun, 20 Aug 2017 00:05:00 GMT

Copyright: Hawlfraint GIG Cymru 2017
 £500,000 i wella gwasanaethau anhwylderau bwyta i bobl ifanc Cymru

Wed, 16 Aug 2017 08:45:11 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £500,000 ychwanegol y flwyddyn i wella'r gofal y mae pobl ifanc ag anhwylderau bwyta yn ei dderbyn wrth droi'n 18 oed.
 Annog MMR cyn mynd yn ôl i'r ysgol ar ôl achosion newydd o'r frech goch

Mon, 14 Aug 2017 11:49:22 GMT

Mae rhieni'n cael eu hannog i sicrhau bod eu plant wedi cael dau ddos o'r brechlyn MMR ar ôl clywed am dri achos newydd o'r frech goch yn yr achos sy'n effeithio ar Gasnewydd a Thorfaen.
 Creu 10,000 o leoedd newydd ym mhractisau deintyddol y GIG yng Nghymru

Mon, 14 Aug 2017 09:37:33 GMT

Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y byddai Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £1.3m i greu 10,000 o leoedd newydd ym mhractisau deintyddol y gwasanaeth iechyd yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.£50m i leihau ymhellach amseroedd aros y GIG yng Nghymru

Thu, 10 Aug 2017 16:21:27 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi bod £50m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yn y GIG yng Nghymru i helpu i leihau amseroedd aros ymhellach.£1m ychwanegol ar gyfer Gofal Diwedd Oes

Wed, 09 Aug 2017 09:48:09 GMT

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething ei fod yn neilltuo £1m ar gyfer gwella gwasanaethau Gofal Diwedd Oes yng Nghymru.
 Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog rhieni i feddwl eto am fwydo ar y fron

Fri, 04 Aug 2017 17:00:20 GMT

Wrth i'r byd ddathlu Wythnos Bwydo ar y Fron yr wythnos hon, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgelu mai dim ond tua hanner rhieni (51 y cant) Cymru sy'n dweud pan maent yn disgwyl babi eu bod bendant yn mynd i fwydo ar y fron.
 Dechrau'r cyfnod cofrestru ar gyfer Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus 2017

Thu, 03 Aug 2017 16:42:25 GMT

Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus 2017 a gynhelir ar 26 a 27 Hydref wedi dechrau.
 Achos o Campylobacter yn gysylltiedig â llaeth heb ei basteureiddio

Thu, 03 Aug 2017 16:04:22 GMT

Gofynnir i bobl sydd wedi yfed llaeth buwch heb ei basteureiddio neu ‘amrwd’ a gynhyrchwyd yn Fferm Penlan y Môr ger Ceinewydd i fod yn wyliadwrus am symptomau o haint Campylobacter, gan gynnwys cyfog parhaus, dolur rhydd, poen yn y bol, a gwres.Mwy o bobl yng Nghymru yn gymwys i roi gwaed

Wed, 02 Aug 2017 08:57:48 GMT

Bydd rheolau rhoi gwaed yng Nghymru yn caniatáu i ddynion hoyw a deurywiol i roi gwaed yn gynt o 2018, mae’r Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Rebecca Evans wedi cyhoeddi.
 Cymrodoriaethau nodedig i ficrobiolegydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tue, 01 Aug 2017 17:26:09 GMT

Un o gydweithiwr Iechyd Cyhoeddus Cymru yw'r cyntaf yn yr adran Ficrobioleg i gael cymrodoriaeth ar sail gwaith cyhoeddedig.Dau achos newydd o'r frech goch yng Ngwent

Tue, 01 Aug 2017 17:07:34 GMT

Mae dau achos newydd o'r frech goch wedi'u cadarnhau mewn achos sy'n effeithio ar ardaloedd Casnewydd a Thorfaen, gan ddod â'r cyfanswm i 12.
 Arweinydd Profion Pwynt Gofal yn dangos y ffordd ar gyfer cynyddu profion diagnostig o hepatitis C yn y gymuned

Tue, 01 Aug 2017 17:04:19 GMT

Mae cydweithiwr yn adran Microbioleg Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn gweithio'n galed i gyflwyno profion pwynt gofal ar gyfer feirysau a gludir yn y gwaed i amrywiaeth o leoliadau yng Nghaerdydd.Cymryd camau newydd i drin cyflyrau niwrolegol yng Nghymru

Thu, 27 Jul 2017 08:52:04 GMT

Yn ei Chynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol 2017-2020 a gyhoeddwyd heddiw, mae Llywodraeth Cymru unwaith yn rhagor yn cadarnhau ei hymrwymiad i sicrhau bod y rheini y mae cyflyrau niwrolegol yn effeithio arnynt yn cael mynediad amserol i ofalNifer y bobl sy'n colli eu golwg oherwydd diabetes wedi'i haneru yng Nghymru, yn ôl ymchwil newydd

Wed, 26 Jul 2017 17:44:24 GMT

Mae nifer y bobl yng Nghymru sydd wedi cael diagnosis o fod yn ddall neu sydd wedi colli eu golwg o ganlyniad i ddiabetes bron wedi'i haneru ers cyflwyno rhaglen sgrinio retinopathi diabetig genedlaethol yn 2003, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y British Medical Journal.Nifer y bobl sy'n colli eu golwg oherwydd diabetes wedi'i haneru yng Nghymru, yn ôl ymchwil newydd

Wed, 26 Jul 2017 08:55:51 GMT

Mae nifer y bobl yng Nghymru sydd wedi cael diagnosis o fod yn ddall neu sydd wedi colli eu golwg o ganlyniad i ddiabetes bron wedi'i haneru ers cyflwyno rhaglen sgrinio retinopathi diabetig genedlaethol yn 2003, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y British Medical JournalFfermwyr Ifanc yn cefnogi astudiaeth iechyd o bwys

Tue, 25 Jul 2017 14:20:49 GMT

Ymunodd Ffermwyr Ifanc Cymru â Phrif Swyddog Meddygol Cymru yn y Sioe Frenhinol heddiw (dydd Mawrth, 25 Gorffennaf) i gyhoeddi eu hymrwymiad i gyfrannu at ddyfodol iechyd y genedl drwy gymryd rhan yn yr astudiaeth fwyaf erioed i’w chynnal o iechyd pobl Cymru.Achosion newydd o'r frech goch yn annog galwad am frechu MMR wrth i wyliau'r ysgol ddechrau

Mon, 24 Jul 2017 13:24:37 GMT

Gyda dau achos newydd o'r frech goch wedi'u cadarnhau mewn achos parhaus, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog rhieni i sicrhau bod eu plant yn cael eu diogelu wrth i wyliau ysgol yr haf ddechrau.
 Gynhadledd Ryngwladol ar Iechyd Meddwl

Mon, 24 Jul 2017 12:16:03 GMT

Cyflwynodd y gynhadledd ystod o safbwyntiau rhyngwladol a gwersi ar drawsnewid diwylliant gwasanaethau iechyd meddwl, ynghyd â ffocws ar y 'sut i' wella gwasanaethau gan ddefnyddio dulliau a mesurau gwella.Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir ddydd Iau 27 Gorffennaf

Mon, 24 Jul 2017 12:01:34 GMT

Darllenwch am yr hyn y bydd y Bwrdd yn ei drafod yn ei gyfarfod ar 27 Gorffennaf.
 Cymorth newydd i rieni roi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i Bob Plentyn yng Nghymru

Mon, 24 Jul 2017 10:16:00 GMT

Mae rhaglen newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, Pob Plentyn Cymru, yn cael ei lansio heddiw i wella iechyd a llesiant plant, wrth i ganlyniadau arolwg newydd ddatgelu nad yw rhieni bob amser yn cydnabod pan mae eu plentyn dros bwysau.
 Buddsoddi £21m mewn ymchwil i wella cyfleoedd cleifion a datblygu triniaethau'r dyfodol

Wed, 19 Jul 2017 10:02:15 GMT


Yn ystod y flwyddyn nesaf bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mwy na £21m  mewn ymchwil o’r radd flaenaf yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, a fydd yn helpu ymchwilwyr i ddatblygu triniaethau’r dyfodol. Cyhoeddwyd hynny heddiw gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.Academi newydd i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o radiolegwyr yng Nghymru.

Fri, 14 Jul 2017 09:32:16 GMT

Bwriedir creu academi newydd i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o radiolegwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes delweddu yng Nghymru, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw (ddydd Gwener 14 Gorffennaf 2017).Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Pobl a Datblygu Sefydliadol

Fri, 14 Jul 2017 09:11:06 GMT

Cynhelir cyfarfod y Pwyllgor Pobl a Datblygu Sefydliadol nesaf ddydd Iau 20 Gorffennaf.Tri achos newydd o'r frech goch yng Ngwent

Thu, 13 Jul 2017 09:36:16 GMT

Mae tri achos newydd o'r frech goch wedi'u cadarnhau wrth i ymchwiliadau barhau i'r achos sy'n effeithio ar ardaloedd Casnewydd a Thorfaen.
 Ffigurau rhoi organau yn symud i'r cyfeiriad cywir

Tue, 11 Jul 2017 15:41:59 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi croesawu'r ffigurau diweddaraf sy'n dangos bod cynnydd yn nifer yr organau sy'n cael eu rhoi a'u trawsblannu yng Nghymru.Cynhadledd Diogelwch Cleifion - Manceinion

Mon, 10 Jul 2017 15:06:46 GMT

Ar 4-5 Gorffennaf aeth 1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella i Gynhadledd Diogelwch Cleifion ym Manceinion, a fynychwyd gan bron i 1000 o gynadleddwyr. Y thema eleni oedd "Canolbwyntio ar ddiogelwch ac ansawdd mewn cyfnod o newid cyflym".Mapio tystiolaeth o bresgripsiynu cymdeithasol

Fri, 07 Jul 2017 13:29:17 GMT

Mewn ymateb i’r twf cynyddol mewn Presgripsiynu Cymdeithasol, comisynwyd Gwasanaeth Tystiolaeth Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru gan yr Hwb Gofal Sylfaenol i fapio’r dystiolaeth sydd ar gael.
 Iechyd y geg ymhlith plant yn gwella yng Nghymru

Fri, 07 Jul 2017 09:41:42 GMT

Yr adroddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yw'r arolwg deintyddol diweddaraf o blant pum mlwydd oed yng Nghymru, a chafodd ei gynnal gan Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru, fel rhan o raglen arolwg deintyddol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).Vaughan Gething yn croesawu llwyddiant cynllun peilot 111

Wed, 05 Jul 2017 08:47:15 GMT

Heddiw, croesawodd Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, lwyddiant cyfnod peilot y gwasanaeth 111 a chomisiynodd cynlluniau i ystyried sut y byddai modd datblygu’r gwasanaeth yn y dyfodol.Mwyafrif cleifion canser Cymru'n dweud eu bod yn derbyn gofal o ansawdd uchel - yn ôl arolwg newydd

Wed, 05 Jul 2017 08:38:16 GMT

Dywedodd 93% o gleifion canser Cymru iddynt gael profiad cadarnhaol yn ystod eu triniaeth, yn ôl canlyniadau'r ail Arolwg o Brofiad Cleifion Canser yng Nghymru sy'n cael ei gyhoeddi heddiw (dydd Mercher 5 Gorffennaf 2017).Y Gronfa Triniaethau Newydd yn helpu pobl Cymru

Tue, 04 Jul 2017 09:37:18 GMT


Bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Cynulliad heddiw am Gronfa Triniaethau Newydd Llywodraeth Cymru, chwe mis ar ôl iddi agor yn swyddogol.
 Bil Iechyd y Cyhoedd yn cael Cydsyniad Brenhinol

Tue, 04 Jul 2017 09:19:41 GMT

Heddiw [dydd Llun 3 Gorffennaf] cafodd deddfwriaeth eang ei chwmpas, a fydd yn helpu pobl i fyw bywydau iachach a'u hamddiffyn rhag niwed, Gydsyniad Brenhinol.Mwy o fenywod beichiog yng Nghymru yn cael eu brechu.

Mon, 03 Jul 2017 11:35:22 GMT

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod dros 75% o fenywod beichiog yn nodi iddynt gael y brechlyn ffliw a brechlyn y pâs mewn arolwg a gynhaliwyd mewn gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru yn ystod mis Ionawr 2017.
 Marwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol yn syrthio yng Nghymru

Fri, 30 Jun 2017 08:58:43 GMT

Mae adroddiad sydd wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru heddiw yn dangos bod nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol yng Nghymru wedi sefydlogi, wedi iddo gynyddu'n sylweddol tua diwedd y degawd diwethafIechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi salíwt i'n lluoedd arfog trwy lofnodi'r Cyfamod Milwrol

Thu, 29 Jun 2017 17:26:09 GMT

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn addewid ysgrifenedig gwirfoddol gan sefydliadau unigol sy’n dymuno dangos eu cefnogaeth i Gymuned y Lluoedd Arfog.
 Uwch Nyrs a helpodd i sefydlu Ystafell Mewnwythiennol yn Ysbyty Llandudno yn ennill gwobr gofal iechyd

Thu, 29 Jun 2017 17:00:13 GMT

Mae Uwch Nyrs a oruchwyliodd ddatblygiad gwasanaeth "sydd yn newid bywyd" yn Ysbyty Llandudno wedi cael ei anrhydeddu mewn seremoni wobrwyo genedlaethol ar gyfer arloesedd mewn gofal iechyd.
 O'r Drws i'r Ddesg: Helpu mwy o blant i gerdded neu feicio i'r ysgol

Thu, 29 Jun 2017 14:28:46 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllaw gweledol newydd hawdd i'w defnyddio er mwyn helpu sefydliadau i chwarae mwy o ran wrth annog plant i gerdded neu feicio i'r ysgol.
 Crynodebau ar agor ar gyfer Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017

Thu, 29 Jun 2017 13:31:29 GMT

Rydym yn awr yn chwilio am grynodebau ar gyfer y gynhadledd eleni, a fydd yn cael ei chynnal ar 26-27 Hydref 2017 yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor yng Nghasnewydd.
 Ymarfer corff yn ystod beichiogrwydd

Thu, 29 Jun 2017 10:26:53 GMT


Prif Swyddogion Meddygol y DU yn cyhoeddi cyngor i weithwyr iechyd proffesiynol ar ymarfer corff yn ystod beichiogrwydd
 Gwahodd adborth ar offeryn adrodd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

Wed, 28 Jun 2017 15:50:16 GMT

Mae offeryn adrodd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd yn cynnwys 40 o ddangosyddion allweddol ar gyfer monitro iechyd a llesiant yng Nghymru. 
 Gwahodd adborth ar offeryn adrodd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

Wed, 28 Jun 2017 10:00:11 GMT

Mae offeryn adrodd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd yn cynnwys 40 o ddangosyddion allweddol ar gyfer monitro iechyd a llesiant yng Nghymru.  Datblygwyd y fframwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i ysbrydoli a llywio gweithredu i wella iechyd y genedl.
 Angen dileu'r cap o 1%

Wed, 28 Jun 2017 08:53:16 GMT


“Angen dileu’r cap o 1% ar gyflogau a rhoi arian i ni fel y gallwn roi codiad cyflog haeddiannol i staff GIG Cymru” – Vaughan Gething
 Adroddiad - Hepatitis A

Tue, 27 Jun 2017 11:53:21 GMT

Mae'r adroddiad yn dilyn ymchwiliadau i achosion o Hepatitis A wedi cael ei gyhoeddi.
 Llywodraeth Cymru yn penodi Prif Gynghorydd Optometrig newydd

Mon, 26 Jun 2017 09:47:12 GMT

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, wedi cyhoeddi mai David O’Sullivan sydd wedi ei benodi'n Brif Gynghorydd Optometrig i Lywodraeth Cymru.Brechu dros 600 o blant yn yr achos o'r frech goch yng Nghasnewydd

Thu, 22 Jun 2017 14:11:58 GMT

Mae dros 600 o blant wedi cael y brechiad MMR bellach mewn sesiynau a gynhaliwyd yn ysgolion Casnewydd mewn ymateb i achos o'r frech goch.
 Er gwaetha'r galw cynyddol, mae perfformiad Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru yn sefydlog

Thu, 22 Jun 2017 10:24:00 GMT


Mae ystadegau newydd sy'n cael eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod y rhan fwyaf o bobl sy'n aros am driniaeth gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn dal i gael eu gweld o fewn y targedau mynediad a thriniaeth, er gwaetha'r cynnydd yn y galw am wasanaethau ym mhob cwr o Gymru.
 Cymeradwyo cyffur canser y fron yng Nghymru

Tue, 20 Jun 2017 12:02:01 GMT


Yn dilyn trafodaethau gyda'r gwneuthurwyr Roche, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd y cyffur canser y fron, Kadcyla® ar gael fel mater o drefn drwy GIG Cymru.
 Mae Meddyg arweiniol o Ogledd Cymru'n annog plant yn eu harddegau sy'n cael teimladau am hunanladdiad i geisio cyngor

Mon, 19 Jun 2017 14:52:34 GMT

Mae Meddyg arweiniol o Ogledd Cymru'n annog plant yn eu harddegau sy'n cael teimladau am hunanladdiad i geisio cyngor neu gael gafael ar adnoddau ar-lein a all gynnig gobaith a syniadau ymarferol ar aros yn ddiogel.Clinig Cof Gwynedd a Môn yn cael eu hail-wobrwyo gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion

Mon, 19 Jun 2017 14:24:39 GMT

Mae tîm o staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) sy'n cefnogi pobl â phroblemau cof yng Ngwynedd ac Ynys Môn wedi dod yn gyntaf yng Nghymru i gael estyniad i’r achrediad uchel am eu gwaith.Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi cyngor ar dywydd poeth

Mon, 19 Jun 2017 10:03:51 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn atgoffa pobl i fod yn ofalus yn yr haul wrth i'r rhagolygon ddarogan tywydd poeth iawn yn ystod y dyddiau nesaf.