Subscribe: Newyddion HOWIS
http://www.wales.nhs.uk/rss/w-rss1feed.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
bwrdd iechyd  cael  cyhoeddus cymru  cymru  iechyd cyhoeddus  iechyd  mae  mewn  newydd  wedi  yng nghymru  yng  ysbyty 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Newyddion HOWIS

Newyddion HOWISNewyddion DiweddarafLast Build Date: Thu, 29 Jun 2017 06:05:00 GMT

Copyright: Hawlfraint GIG Cymru 2017
 Gwahodd adborth ar offeryn adrodd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

Wed, 28 Jun 2017 10:00:11 GMT

Mae offeryn adrodd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd yn cynnwys 40 o ddangosyddion allweddol ar gyfer monitro iechyd a llesiant yng Nghymru.  Datblygwyd y fframwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i ysbrydoli a llywio gweithredu i wella iechyd y genedl.
 Angen dileu'r cap o 1%

Wed, 28 Jun 2017 08:53:16 GMT


“Angen dileu’r cap o 1% ar gyflogau a rhoi arian i ni fel y gallwn roi codiad cyflog haeddiannol i staff GIG Cymru” – Vaughan Gething
 Adroddiad - Hepatitis A

Tue, 27 Jun 2017 11:53:21 GMT

Mae'r adroddiad yn dilyn ymchwiliadau i achosion o Hepatitis A wedi cael ei gyhoeddi.
 Llywodraeth Cymru yn penodi Prif Gynghorydd Optometrig newydd

Mon, 26 Jun 2017 09:47:12 GMT

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, wedi cyhoeddi mai David O’Sullivan sydd wedi ei benodi'n Brif Gynghorydd Optometrig i Lywodraeth Cymru.Iechyd Cyhoeddus Cymru'n gweithio mewn partneriaeth â Chomisiynydd Plant Cymru.

Fri, 23 Jun 2017 16:48:53 GMT

Gallai gwrando ar blant a pharchu eu hawliau olygu bod y gwasanaethau iechyd yn gwella, yn ôl siaradwyr mewn digwyddiad a drefnwyd ar y cyd rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru ddydd Gwener 23 Mehefin.
 Er gwaetha'r galw cynyddol, mae perfformiad Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru yn sefydlog

Thu, 22 Jun 2017 10:24:00 GMT


Mae ystadegau newydd sy'n cael eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod y rhan fwyaf o bobl sy'n aros am driniaeth gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn dal i gael eu gweld o fewn y targedau mynediad a thriniaeth, er gwaetha'r cynnydd yn y galw am wasanaethau ym mhob cwr o Gymru.
 Labordy yn cynnal safon ansawdd bwysig

Tue, 20 Jun 2017 17:04:52 GMT

Mae staff mewn un o labordai microbioleg Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael eu canmol am eu cyfraniad at gynnal safon ansawdd bwysig.
 Cymeradwyo cyffur canser y fron yng Nghymru

Tue, 20 Jun 2017 12:02:01 GMT


Yn dilyn trafodaethau gyda'r gwneuthurwyr Roche, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd y cyffur canser y fron, Kadcyla® ar gael fel mater o drefn drwy GIG Cymru.
 Mae Meddyg arweiniol o Ogledd Cymru'n annog plant yn eu harddegau sy'n cael teimladau am hunanladdiad i geisio cyngor

Mon, 19 Jun 2017 14:52:34 GMT

Mae Meddyg arweiniol o Ogledd Cymru'n annog plant yn eu harddegau sy'n cael teimladau am hunanladdiad i geisio cyngor neu gael gafael ar adnoddau ar-lein a all gynnig gobaith a syniadau ymarferol ar aros yn ddiogel.Clinig Cof Gwynedd a Môn yn cael eu hail-wobrwyo gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion

Mon, 19 Jun 2017 14:24:39 GMT

Mae tîm o staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) sy'n cefnogi pobl â phroblemau cof yng Ngwynedd ac Ynys Môn wedi dod yn gyntaf yng Nghymru i gael estyniad i’r achrediad uchel am eu gwaith.Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi cyngor ar dywydd poeth

Mon, 19 Jun 2017 10:03:51 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn atgoffa pobl i fod yn ofalus yn yr haul wrth i'r rhagolygon ddarogan tywydd poeth iawn yn ystod y dyddiau nesaf.
 £850,000 ar gyfer Canolfan Maggie newydd yn Ne-ddwyrain Cymru

Mon, 19 Jun 2017 09:00:38 GMT

Heddiw mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi cyhoeddi £850,000 i adeiladu Canolfan Maggie ar safle Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd.Staff Ysbyty Tywysog Philip yn destun balchder i Hywel Dda wrth i fodel gofal newydd ragori ar dargedau perfformiad

Fri, 16 Jun 2017 11:16:05 GMT

Mae Prif Weithredwr Hywel Dda, Steve Moore, wedi canmol staff a chlinigwyr sy'n gweithio yn Unedau Mân Anafiadau ac Asesu Meddygol Acíwt Ysbyty Tywysog Philip, wrth i ffigurau newydd ddangos eu bod yn rhagori ar dargedau perfformiad ac yn arwain y ffordd o ran meddygaeth fodern.
 2017 Gweinidogion yn dathlu llwyddiant gweithwyr iechyd eithriadol sydd wedi dod i'r brig yng ngwobrau nyrsio a bydwreigiaeth

Wed, 14 Jun 2017 15:46:11 GMT

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cwrdd â gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru sydd wedi ennill gwobrau, er mwyn dathlu eu llwyddiant rhagorol yn 2017.91% o leoedd hyfforddi Meddygon Teulu wedi eu llenwi

Tue, 13 Jun 2017 09:02:49 GMT

Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi bod 91% o leoedd hyfforddi Meddygon Teulu yng Nghymru wedi eu llenwi hyd yn hyn yn sgil cynnal ymgyrch hynod lwyddiannus i hyrwyddo Cymru ymhlith meddygon.Adroddiad ar ôl y sioe -- Mae Gennym Ni Ddawn yn llwyddiant!

Fri, 09 Jun 2017 19:48:07 GMT

Agorwyd sioe fyw ‘Mae Gennym Ni Ddawn’ CEHR yng Nghaerdydd ddydd Iau, 18 Mai 2017. Roedd yn llwyddiant mawr, gyda chast eithriadol a gyflwynodd ddigwyddiad arloesol.Ystafell camera gamma ar ei newydd wedd yn gwella preifatrwydd i gleifion

Fri, 09 Jun 2017 15:35:26 GMT

Mae ystafell camera gamma sydd wedi'i hailwampio o'r newydd yn ysbyty Glan Clwyd yn cynnig gwell effeithiolrwydd ac urddas a chyfleusterau gwell i gleifion sy'n ymweld â'r ysbyty ar gyfer sganiau.
 Adnoddau unigryw ac arloesol newydd i gefnogi gwella iechyd a lles plant Gwynedd.

Thu, 08 Jun 2017 16:46:35 GMT

Mae adnoddau newydd wedi cael eu lansio i gefnogi gwaith hyrwyddo iechyd a lles plant ysgolion cynradd Gwynedd.  Creu cymunedau gofalgar ar Wythnos Gofalwyr

Wed, 07 Jun 2017 12:59:51 GMT

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi Wythnos Gofalwyr 2017 mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, sefydliadau trydydd sector ac elusennau.Plant ysgol o Sir Ddinbych yn codi arian i ddiolch i nyrsys Uned Gofal Arbennig Babannod Ysbyty Glan Clwyd

Tue, 06 Jun 2017 16:46:25 GMT

Mae modryb bachgen bach a dreuliodd chwe wythnos yn yr uned gofal arbennig i fabanod yn Ysbyty Glan Clwyd  wedi diolch i'r nyrsys oedd yn gofalu amdano.Annog y brechlyn MMR wrth i achosion o'r frech goch gael eu datgan yng Nghasnewydd

Tue, 06 Jun 2017 11:12:36 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog rhieni i sicrhau bod eu plant wedi cael dau ddos o’r brechlyn MMR wrth iddo ymchwilio i achosion o’r frech goch sydd yn gysylltiedig ag ysgol yng Nghasnewydd.
 Gardd 'synhwyrau' newydd i gleifion dementia yng Nglannau Dyfrdwy

Mon, 05 Jun 2017 17:34:43 GMT

Mae gardd 'synhwyrau' newydd er budd cleifion dementia wedi agor yn Ysbyty Glannau Dyfrdwy.Ffrindiau a chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn rhoi teyrngedau teimladwy i'r 'gwrol' Irfon Williams

Fri, 02 Jun 2017 15:40:23 GMT

Mae ffrindiau a chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi rhoi teyrnged i'r ysbrydoledig Irfon Williams a fu farw'r wythnos hon.Cartref gofal yn y Rhyl yn rhoi bywyd newydd i gleifion diolch i raglen hylendid y geg y Bwrdd Iechyd

Fri, 02 Jun 2017 13:53:05 GMT

Mae gan breswylwyr yng nghartref gofal y Rhyl hyder o'r newydd ac iechyd gwell diolch i gynllun sy'n rhoi sgiliau mewn hylendid y geg i ofalwyr.
 Camu i'r haf gan wybod faint i'w yfed

Fri, 02 Jun 2017 10:40:49 GMT

.Gwelliannau ar y gweill yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd

Thu, 01 Jun 2017 12:20:03 GMT

Mae'r gwaith o ail siapio Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd wedi dechrau, i helpu i gynyddu capasiti a gwella'1000 o Fywydau Chychlythyr Misol Mai 2017

Wed, 31 May 2017 14:58:09 GMT

Dyma'r rhifyn diweddaraf o gylchlythyr 1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella - dyma eich cyfle i ddarganfod sut mae 1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella yn cynorthwyo'r GIG i wella canlyniadau i bobl drwy ddefnyddio gwasanaethau yng Nghymru.Fframwaith ar Gyfer Gwasanaeth Nyrsio mewn Ysgolion i Gymru

Wed, 31 May 2017 10:57:22 GMT

Bydd gan bob ysgol uwchradd a'i hysgolion cynradd clwstwr nyrs ysgol ddynodedig a thîm iechyd cysylltiedig ag amrywiaeth o sgiliau, a fydd ar gael i roi cymorth a chyngor wrth i blant symud trwy eu haddysg yn ystod y tymor a'r tu allan iddo Therapydd lleferydd wedi'i henwi fel seren am fenter i atal pobl ifanc rhag tagu

Thu, 25 May 2017 16:27:53 GMT

Mae therapydd lleferydd arbennig sydd wedi datblygu system arbed bywyd posibl i leihau'r perygl o blant yn tagu, wedi derbyn prif wobr.
Prosiect ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd ar y rhestr fer am wobr genedlaethol yn dathlu gweithio ystyriol

Thu, 25 May 2017 16:04:06 GMT

Mae'r contractiwr y tu ôl i ailddatblygiad eang Ysbyty Glan Clwyd wedi ennill gwobr genedlaethol sy'n dathlu diogelwch safle a gweithio ystyriol am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.
 Buddsoddi mewn labordy er mwyn gwella gofal i gleifion ledled Cymru

Thu, 25 May 2017 15:46:41 GMT

Heddiw, ymwelodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, â Labordy Microbioleg Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Ysbyty Athrofaol Cymru i weld sut mae buddsoddiad mewn technoleg newydd yn y GIG yn gwella’r gofal a roddir i gleifion.Gwasanaeth Dialysis gwell yn arwain at welliannau mawr i ofal cleifion yn Ysbyty Gwynedd

Thu, 25 May 2017 12:35:18 GMT

Mae cleifion ar wardiau yn Ysbyty Gwynedd sydd angen dialysis yn cael budd o wasanaeth gwerthfawr sy'n rhoi gofal hanfodol iddynt wrth erchwyn y gwely.Llwyddiant ysgubol i Iechyd Cyhoeddus Cymru yng Ngwobrau Cynaliadwyedd GIG y DU!

Thu, 25 May 2017 11:15:44 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ennill dwy wobr ac wedi cael clod uchel mewn dau gategori am ei waith ar symud Ein Gofod i Rif 2 Cwr y Ddinas.
 Yfarwyddwyr nyrsio ac iechyd cyhoeddus yn ymuno â Hywel Dda

Wed, 24 May 2017 11:18:49 GMT

Yn dilyn proses benodi lwyddiannus yn mis Chwefror a mis Ebrill, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn falch o gyhoeddi y bydd dau Gyfarwyddwr newydd yn ymuno â’r sefydliad yn yr haf. 
 Cynllun Iaith newydd yn Ysbyty Gwynedd yn dod â budd i gleifion dementia

Fri, 19 May 2017 12:15:24 GMT

Mae g?r o Fangor sy'n byw â dementia wedi canmol Tîm y Gymraeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am roi cynllun newydd ar waith sy'n ei alluogi i gael ei adnabod fel siaradwr Cymraeg.Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau GIG Cymru 2017

Fri, 19 May 2017 09:51:18 GMT

Mae atal cwympiadau, gwella canlyniadau clinigol ar gyfer cleifion a rheoli gwrthfiotigau'n ddoeth ymysg rhai o'r prosiectau sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru 2017.
 Vaughan Gething yn croesawu perfformiad gwell y GIG

Thu, 18 May 2017 11:07:41 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi croesawu ystadegau newydd sy'n dangos perfformiad gwell gan y GIG mewn ystod o fesurau, er gwaethaf cynnydd yn y galw am wasanaethau ar hyd a lled Cymru."Un peth yn syml" - Gwella gwasanaethau i bobl sy a dementia

Wed, 17 May 2017 15:32:52 GMT

Un peth symlBwrdd Iechyd yn addo i fynd i'r afael â'r stigma a'r anffafriaeth yngl?n ag iechyd meddwl

Wed, 17 May 2017 09:23:54 GMT

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn addo i fynd i'r afael â'r stigma a'r anffafriaeth yngl?n ag iechyd meddwl drwy gynnig ei gefnogaeth i ymgyrch genedlaethol i newid agweddau yng Nghymru.
 Cyfraith i wella a diogelu iechyd y genedl yn cael ei phasio

Wed, 17 May 2017 08:50:45 GMT

Heddiw, cafodd y Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) a fydd yn helpu pobl i fyw bywydau iachach a'u hamddiffyn rhag niwed, ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.£20 miliwn yn ychwanegol i'r gwasanaethau cymdeithasol bob blwyddyn

Wed, 17 May 2017 08:39:33 GMT

Mae'r Gweinidog Rebecca Evans, wedi cadarnhau y bydd £20 miliwn yn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yn y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru bob blwyddyn, i gydnabod pwysigrwydd strategol cenedlaethol y sector.DIWRNOD RHYNGWLADOL TREIALON CLINIGOL

Tue, 16 May 2017 15:03:06 GMT

Ymunwch â ni am ddathliad o’r gwaith a gyflawnir gan dimau treialon clinigol yng Nghymru. 12 - 3pm, Dydd Gwener 19 Mai, 2017,Tîm Podiatreg Ysbyty Maelor yn dathlu ar ôl cael un o'r rhagnodwyr annibynnol cyntaf yn y wlad

Tue, 16 May 2017 13:29:58 GMT

Mae gan y tîm podiatreg yn ysbyty Maelor Wrecsam un o’r rhagnodwyr annibynnol cyntaf yng Nghymru.Cyfraith Gymreig radical a fydd yn gwella iechyd y genedl

Tue, 16 May 2017 08:50:06 GMT


Heddiw [dydd Mawrth 16 Mai] mae Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dweud y bydd cyfraith radical Gymreig a fydd yn ymestyn ardaloedd di-fwg ac yn cyflwyno cynllun trwyddedu ar gyfer gweithdrefnau fel tatwio, yn gwella ac yn diogelu iechyd y genedl.
 Myfyriwr coleg yn cefnogi ymgyrch recriwtio leol y GIG

Mon, 15 May 2017 14:51:16 GMT

Mae myfyriwr lleol o Goleg Sir Benfro, Charlie Humphreys, wedi bod yn helpu'n ddiweddar gydag ymgyrch i ddenu gweithwyr gofal iechyd i'r ardal. 
 
 Rhif 111 newydd am ddim i gleifion Sir Gaerfyrddin

Mon, 15 May 2017 10:43:06 GMT

Mae cleifion sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin bellach yn gallu deialu 111 i gael gafael ar eu gwasanaeth Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau, yn ogystal â Galw Iechyd Cymru – gan ei gwneud yn hawdd iddynt gael y cyngor, y cymorth neu'r driniaeth sy'n iawn iddynt.
 'Nyrsys o bob cwr o'r byd: ystyriwch yrfa yng Nghymru' meddai'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething

Mon, 15 May 2017 08:38:59 GMT


Bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn teithio i Gyngres y Coleg Nyrsio Brenhinol yn Lerpwl y penwythnos hwn i annog nyrsys o bob cwr o'r Deyrnas Unedig a'r byd yn ehangach i ystyried gyrfa yng Nghymru, gan ei bod yn wlad wych i hyfforddi, gweithio a byw ynddi. Bydd y Prif Swyddog Nyrsio, yr Athro Jean White hefyd yn ymuno ag efUwch glinigwyr Gogledd Cymru wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau a'u henwi ymysg y merched mwyaf dylanwadol mewn meddygaeth yn y DU

Fri, 12 May 2017 13:52:24 GMT

Bydd tri meddyg arweiniol sy’n gweithio yng Ngogledd Cymru yn cael eu cymeradwyo mewn digwyddiad cenedlaethol sy’n dathlu dylanwad merched mewn meddygaeth. 
 Newyddion Llywodraeth Cymru

Fri, 12 May 2017 11:13:30 GMT

Cynlluniau ar gyfer gwella mynediad at Wasanaethau Cludo Cleifion Mewn Achosion Nad Ydynt yn Rhai Brys.Newyddion Llywodraeth Cymru

Thu, 11 May 2017 08:40:39 GMT

Prif Swyddog Nyrsio yn cyflwyno gwobr am ragoriaeth mewn nyrsio yn y gynhadledd arddangos flynyddol