Subscribe: Newyddion HOWIS
http://www.wales.nhs.uk/rss/w-rss1feed.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
bod  cyhoeddus cymru  cyhoeddus  cymru  iechyd cyhoeddus  iechyd  mae  staff  wedi  yng nghymru  yng  ysgrifennydd iechyd 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Newyddion HOWIS

Newyddion HOWISNewyddion DiweddarafLast Build Date: Sun, 22 Apr 2018 03:05:00 GMT

Copyright: Hawlfraint GIG Cymru 2018
 Cyllid i brosiect newydd ar effaith iechyd ar gymdeithas a'r economi

Thu, 19 Apr 2018 15:29:17 GMT

Mae Prifysgol Bryste, Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid eraill wedi cael grant o £450k i greu tystiolaeth ar gyfer polisi ar fuddion cymdeithasol ac economaidd gwella iechyd y boblogaeth.
 Lefelau gordewdra ymhlith plant pedair a phump oed yng Nghymru yn cynyddu

Thu, 19 Apr 2018 09:31:03 GMT

Mae ystadegau diweddaraf y Rhaglen Mesur Plant yn datgelu cynnydd yn nifer y plant gordew pedair i bump oed dros y ddwy flynedd ddiwethaf.15fed Cynhadledd Imiwneiddio Cymru yn llawn

Wed, 18 Apr 2018 15:02:09 GMT

Mae Cynhadledd Imiwneiddio Cymru yn llawn ac felly ar gau ar gyfer cofrestriadau.  Ail-lansio ein hymgyrch STOP i helpu i ostwng y risg o heintiau

Tue, 17 Apr 2018 10:32:16 GMT

Mae gweithwyr iechyd proffesiynol mewn lleoliadau aciwt a chymunedol yn dangos eu cefnogaeth i’r ymgyrch diogelwch cleifion (S.T.O.P) sy’n canolbwyntio ar wella defnyddio a chynnal llinellau mewnwythiennol a chathetrau, gyda’r nod o atal heintiau i gleifion yn y pen draw.Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn annog pobl i ystyried bod yn rhoddwyr organau byw

Mon, 16 Apr 2018 10:26:14 GMT

Penderfynodd 31 o bobl Cymru fod yn rhoddwyr byw yn 2017-18, ac mae tua 1,100 o drawsblaniadau arennau gan roddwyr byw yn digwydd yn y DU bob blwyddynYmgyrch yn annog cleifion i godi ar eu traed, gwisgo a symud

Mon, 16 Apr 2018 09:28:08 GMT

Mae’r Athro Jean White, Prif Swyddog Nyrsio Mehefin, yn cefnogi ymgyrch ledled y Deyrnas Unedig (DU) sy’n annog cleifion i newid o’u pyjamas a symud£3m o gyllid i wella gwasanaethau canser Llwynhelyg

Thu, 12 Apr 2018 11:11:26 GMT

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw (12 Ebrill) y bydd £3m o gyllid yn cael ei ddarparu i foderneiddio gwasanaethau hematoleg, oncoleg a gofal lliniarol yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd.Iechyd Cyhoeddus Cymru yn galw eto ar bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc i gael y brechiad MMR

Thu, 12 Apr 2018 10:07:45 GMT

Wrth i achosion o'r frech goch yn Ne-ddwyrain Cymru barhau, mae arbenigwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn galw eto ar bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc i sicrhau eu bod wedi cael eu brechiadau MMR.
 


Nifer y rhoddwyr organau yn uwch nag erioed yng Nghymru.

Wed, 11 Apr 2018 08:54:27 GMT

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 74 o roddwyr organau marw o ysbytai yng Nghymru yn 2017/18, sef y nifer mwyaf erioed o roddwyr organau yng Nghymru.Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) yn dod i rym yn llawn

Fri, 06 Apr 2018 14:45:02 GMT

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi y caiff Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) ei gweithredu'n llawn o heddiw ymlaen (6 Ebrill 2018).Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru)

Fri, 06 Apr 2018 11:19:44 GMT

Daeth Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 yn gyfraith ym mis Mawrth 2016, ac mae’n gofyn i gyrff y gwasanaeth iechyd ystyried darparu lefelau staff nyrsio priodol, a sicrhau eu bod yn darparu digon o nyrsys i ganiatáu digon o amser i ofalu am gleifion mewn ffordd sensitif.Ebrill yw mis Ymwybyddiaeth o Ganser y Coluddyn

Thu, 05 Apr 2018 16:39:15 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl i fod yn ymwybodol o arwyddion a symptomau canser y coluddyn yn ystod mis Ebrill.Cyhoeddi arolwg HALT3

Thu, 05 Apr 2018 14:35:19 GMT

Cafodd chwech y cant o bobl sy'n byw mewn cyfleusterau gofal hirdymor yng Nghymru haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 2017.
 Cyflwyno'r gwasanaeth 111 yn genedlaethol

Thu, 05 Apr 2018 09:21:23 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd llinell gymorth y gwasanaeth iechyd ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys yn cael ei chyflwyno'n genedlaethol.Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Wed, 04 Apr 2018 09:44:23 GMT

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella ddydd Mawrth 10 Ebrill 2018.Dadansoddiad newydd o ddata cenedlaethol yn datgelu'r cyfraddau goroesi canser diweddaraf yn ôl cyfnod adeg diagnosis yng Nghymru

Thu, 29 Mar 2018 10:09:50 GMT

Mae ystadegau swyddogol newydd a gyhoeddwyd gan Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (WCISU) yn dangos bod goroesi am flwyddyn ar ôl diagnosis yn amrywio’n sylweddol rhwng mathau gwahanol o ganser.
 Iechyd Cyhoeddus Cymru yn galw ar blant oedran ysgol ac oedolion ifanc yn ne-ddwyrain Cymru i gael eu brechiadau MMR

Wed, 28 Mar 2018 14:16:11 GMT

Cadarnhawyd bod pedwar ar ddeg o bobl ar draws ardal de-ddwyrain Cymru yn dioddef o'r frech goch.
 Mwy nag erioed o staff rheng flaen yn gweithio i GIG Cymru

Wed, 28 Mar 2018 11:34:21 GMT

Mae GIG Cymru yn cyflogi mwy nag erioed o feddygon ymgynghorol, nyrsys, bydwragedd a staff y gwasanaeth ambiwlans, yn ôl ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw.Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2016-17

Tue, 27 Mar 2018 14:09:22 GMT

Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad Cydraddoldeb Blynyddol ar gyfer 2016 – 17.
 Nodyn atgoffa i ymwelwyr fferm dros ?yl y Banc

Mon, 26 Mar 2018 15:57:05 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn atgoffa pobl sy’n ymweld ag atyniadau ar ffermydd ynghylch pwysigrwydd golchi eu dwylo ar ôl dod i gysylltiad ag anifeiliaid.Y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol yn cyhoeddi adolygiad blynyddol 2016-17

Mon, 26 Mar 2018 15:09:04 GMT

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol wedi cyhoeddi ei adolygiad blynyddol 2016-17.Gweithio Blaengar

Mon, 26 Mar 2018 10:26:59 GMT

Heddiw, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dod yn rhan swyddogol o fenter Gweithio Blaengar, menter ledled y wlad a lansiwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy'n annog busnes i fabwysiadu arfer gorau i fenywod beichiog a rhieni newydd yn y gweithle.Plant i gael mynediad at gyffur epilepsi yng Nghymru

Mon, 26 Mar 2018 08:42:19 GMT

Mae Gr?p Strategaeth Feddyginiaethau Cymru (AWMSG) wedi cymeradwyo cyffur i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Nghymru ei ddefnyddio i drin plant sy'n cael trawiadau epileptig (seizures).Symposiwm Deintyddol Cymru: dyfodol disglair i iechyd deintyddol

Fri, 23 Mar 2018 10:59:20 GMT

Cynyddu ataliaeth, sicrhau bod ein gwasanaethau deintyddol yn addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a gofal sy’n canolbwyntio ar y claf oedd prif themâu Symposiwm Deintyddol cyntaf Cymru ar 13 Mawrth.
 GIG Cymru yn ymateb i'r gaeaf prysuraf ar gofnod

Thu, 22 Mar 2018 13:55:16 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y GIG, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 22 Mawrth).Cymru - yn arwain y byd ar fuddsoddi ar gyfer iechyd a llesiant

Wed, 21 Mar 2018 15:13:36 GMT

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi dynodi Cyfarwyddiaeth Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Ganolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar ‘Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant’.
 "Mae'n ymddangos bod cyffur PrEP eisoes yn dechrau gwneud gwahaniaeth" -- yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething

Wed, 21 Mar 2018 10:42:24 GMT

Mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi cyhoeddi bod treial Cymru gyfan o PrEP yn dangos canlyniadau addawol.Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir ar 27 Mawrth 2018

Tue, 20 Mar 2018 11:38:02 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd a mae croeso i'r cyhoedd eu mynychu.
 Nid yw cwympo'n rhan annatod o heneiddio... oni bai eich bod chi'n anwybyddu'r risgiau

Fri, 16 Mar 2018 12:54:25 GMT

Wrth i’r DU baratoi ar gyfer #beastfromtheeast a gyda symudedd yn bwnc llosg, roedd yn amserol iawn bod Cymru yn cynnal yr Uwchgynhadledd gyntaf yn y DU ar atal cwympo (28 Chwefror) yng Nghaerdydd.
 Penodi Cyfarwyddwyr Anweithredol Newydd

Fri, 16 Mar 2018 08:24:38 GMT

Mae dau Gyfarwyddwr Anweithredol wedi cael eu penodi i Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 Nyrs o Fwcle yn ennill gwobr seren y Bwrdd Iechyd

Thu, 15 Mar 2018 17:21:52 GMT

Mae nyrs ardal o Fwcle wedi ennill Gwobr fawreddog y Bwrdd Iechyd am ei dewrder a'i hymrwymiad i'w chleifion yn ystod 'eira mawr' Sir y Fflint cyn y Nadolig.Nifer y rhai sy'n cael profion Sgrinio Clyw Babanod Cymru yn parhau'n uchel

Thu, 15 Mar 2018 12:35:39 GMT

Parhaodd nifer y rhai sy'n cael profion sgrinio clyw babanod yn uchel y llynedd ar 99.5 y cant.Ysbyty Llandudno yw'r cyntaf yng Ngogledd Cymru i ennill achrediad Dementia

Wed, 14 Mar 2018 11:19:49 GMT

Ysbyty Llandudno yw’r ysbyty cyntaf yng Ngogledd Cymru i dderbyn achrediad cenedlaethol yn dathlu ei ymdrechion i gefnogi cleifion sydd â dementia.
 


Llywodraeth Cymru yn lansio'r pecyn cyntaf i drafod rhoi organau mewn ysgolion uwchradd

Wed, 14 Mar 2018 09:38:17 GMT

Mae'r adnodd cyntaf ar gyfer trafod rhoi organau gyda disgyblion ysgol wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru yn Ysgol Gyfun Penyrheol yn AbertaweOedolion ifanc yn cael eu hannog i gael brechiad MMR wrth i'r achos o'r frech goch barhau

Wed, 14 Mar 2018 09:27:04 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog oedolion ifanc a phlant yn eu harddegau i sicrhau eu bod yn cael eu diogelu rhag y frech goch drwy gael dau ddos o'r brechlyn MMR.Bwrdd iechyd yng ngogledd Cymru yn gyntaf i gyhoeddi canllaw am ofal dementia trawsrywiol yn y DU

Mon, 12 Mar 2018 10:07:20 GMT

Mae sicrhau bod pobl drawsrywiol yn derbyn triniaeth urddasol pan fyddant yn datblygu dementia wrth wraidd canllawiau newydd a gyhoeddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.Elusen sydd wedi'i sefydlu er cof am ymwelydd iechyd ymroddedig yn helpu'r genhedlaeth nesaf i ennill cymwysterau gofal uwch

Fri, 09 Mar 2018 12:11:01 GMT

Mae cenhedlaeth nesaf gweithwyr gofal iechyd yn derbyn hyfforddiant ychwanegol diolch i elusen a sefydlwyd er cof am ymwelydd iechyd a bydwraig uchel ei pharch o Fae Colwyn.
 Cyn Gadlywydd Awyr yn canmol staff Ysbyty Gwynedd am eu 'gofal rhagorol'

Fri, 09 Mar 2018 10:45:43 GMT

Mae cyn glaf a dderbyniwyd i Ysbyty Gwynedd gydag anaf difrifol i'w gefn wedi canmol staff am eu 'gofal rhagorol' yn ystod amser heriol i'r ysbyty.
 Meddygfeydd Yn Grbed Amser Teithio

Thu, 08 Mar 2018 13:27:32 GMT

Mae meddygon teulu a staff meddygfeydd yn arbed oriau o amser teithio trwy ddefnyddio’r gwasanaeth sgwrsio trwy fideo a negeseua testun, Skype ar gyfer Busnesau.
Annog brechiad MMR wrth i achos o'r frech goch gael ei ddatgan yn ne-ddwyrain Cymru

Wed, 07 Mar 2018 11:52:05 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog oedolion ifanc a phlant yn eu harddegau i sicrhau eu bod wedi'u diogelu rhag y frech goch gyda dau ddos o'r brechlyn MMR wrth iddo ymchwilio i achos o'r frech goch yn ne-ddwyrain Cymru.
 Cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Curwch Ffliw 2018

Tue, 06 Mar 2018 15:35:54 GMT

Mae cydweithwyr sy’n gweithio ar raglen y ffliw yng Nghymru wedi cael eu hanrhydeddu yn y Gwobrau Curwch Ffliw blynyddol.  Yr Ysgrifennydd Iechyd yn diolch o galon i staff y GIG, y gwasanaethau brys a'r gwasanaethau cymdeithasol

Tue, 06 Mar 2018 13:12:52 GMT

Yn dilyn y tywydd difrifol ar draws Cymru, mae'r Ysgrifennydd Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething wedi diolch i staff y GIG, y gwasanaethau brys a'r gwasanaethau cymdeithasol wrth iddynt barhau i ddygymod ag effeithiau storm Emma.Gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yn barod am yr oerfel, ond cofiwch gymryd gofal a gwneud dewis doeth - apêl gan yr Ysgrifennydd Iechyd

Thu, 01 Mar 2018 15:10:20 GMT

Gyda rhybudd coch am dywydd garw ar draws Cymru, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething wedi annog pobl i gadw'n ddiogel a gwneud dewis doeth yn ystod y tywydd oerRhybudd tywydd garw

Thu, 01 Mar 2018 12:16:48 GMT

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i beidio â theithio oni gwbl mae angen fel y disgwylir sillafu o amodau eira a Sara trwm i daro De a Chanolbarth Cymru y prynhawn yma.Lansio Cynllun Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Gogledd Cymru

Tue, 27 Feb 2018 09:53:32 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi arwain lansiad cynllun newydd i atal hunanladdiad a hunan-niwed yng ngogledd Cymru.Gofalwch am bobl agored i niwed yn ystod y cyfnod oer -- cyngor iechyd cyhoeddus

Fri, 23 Feb 2018 14:44:31 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynghori aelodau o'r cyhoedd i gadw llygad am ffrindiau a theulu a all fod yn agored i'r oerfel yn sgil rhagolygon o gyfnod gaeafol mewn rhannau o Gymru.GIG Cymru yn ymateb i'w fis Ionawr prysuraf

Thu, 22 Feb 2018 11:27:53 GMT

Mae Prif Weithredwr GIG Cymru, Andrew Goodall, wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y Gwasanaeth Iechyd, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 22 Chwefror)
 Bron Brawf Cymru yn cyhoeddi adroddiad blynyddol 2016-17

Thu, 22 Feb 2018 09:52:39 GMT

Mae adroddiad blynyddol diweddaraf Bron Brawf Cymru yn dangos bod ychydig yn fwy o fenywod wedi mynd i gael prawf sgrinio'r fron o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.