Subscribe: Newyddion HOWIS
http://www.wales.nhs.uk/rss/w-rss1feed.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
cymru  gething  iechyd vaughan  iechyd  mae  newydd  vaughan gething  vaughan  wedi  yng nghymru  yng  ysgrifennydd iechyd 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Newyddion HOWIS

Newyddion HOWISNewyddion DiweddarafLast Build Date: Sun, 30 Apr 2017 21:05:00 GMT

Copyright: Hawlfraint GIG Cymru 2017
 Mynediad cynt at lawdriniaethau i leihau byddardod - Vaughan Gething

Fri, 14 Apr 2017 00:00:00 GMT

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi heddiw y bydd targedau o ran amseroedd aros ar gyfer llawdriniaethau i leihau byddardod mewn oedolion yn cael eu gostwng.11 prosiect technoleg iechyd arloesol yn llwyddiannus wrth gystadlu am £7.3m

Thu, 13 Apr 2017 09:53:36 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cytuno i ariannu 11 o brosiectau newydd drwy’r Gronfa Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg yn dilyn y cylch ceisiadau agored yn 2016.£6.8m i chwyldroi meddygaeth er mwyn gwella iechyd a'r economi yng Nghymru

Wed, 12 Apr 2017 15:45:22 GMT

Heddiw (13 Ebrill), mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi strategaeth newydd sy'n galluogi Cymru i arwain y ffordd i weddill y byd o ran datblygu gwasanaethau meddygol ar gyfer y dyfodol.Buddsoddiad o £144m mewn fferylliaeth gymunedol yn cael ei ddiogelu yn ôl Vaughan Gething

Mon, 10 Apr 2017 11:59:42 GMT

Cyfanswm y cyllid ar gyfer y contract fferylliaeth gymunedol yn 2017-18 fydd £144.3 miliwn, meddai'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw.
 "Diwylliant o welliant cyson a chynaliadwy yn y GIG yng Nghymru" -- Prif Weithredwr GIG Cymru Dr Andrew Goodall

Fri, 07 Apr 2017 09:44:54 GMT

Bob dydd, mae degau o filoedd o bobl yng Nghymru yn derbyn gofal o safon gan y GIG, a hynny o fewn system sy’n gwella’n gyson. Dyna’r neges gan Brif Weithredwr y GIG, Dr Andrew Goodall, heddiw wrth iddo lansio Datganiad Ansawdd Blynyddol GIG Cymru 2016.Cynnydd sylweddol yn nifer y lleoedd hyfforddi Ymarferwyr Cyffredinol sy'n cael eu llenwi yn dilyn ymgyrch lwyddiannus

Tue, 04 Apr 2017 08:26:07 GMT

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi croesawu’r cynnydd o 16 y cant yn nifer y lleoedd hyfforddi ymarferwyr cyffredinol sydd wedi’i llenwi hyn yn hyn, o’i gymharu â’r llynedd.Presgripsiynau am ddim yn fuddsoddiad hirdymor er lles iechyd y bobl - Vaughan Gething

Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi nodi dengmlwyddiant presgripsiynau am ddim yng Nghymru heddiw.Cymru'n arwain y DU o ran mesurau gofal niwrolegol

Fri, 31 Mar 2017 10:17:04 GMT

Heddiw, dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gethin fod Cymru'n arwain y gad o ran datblygu mesurau ar gyfer profiadau a chanlyniadau sy'n cael eu hadrodd gan gleifion strôc a'r rheini sy'n cael eu hadsefydlu.Cyhoeddi trefniadau gwell i roi cymorth i'r rhai y mae gwaed halogedig wedi effeithio arnyn nhw

Thu, 30 Mar 2017 15:37:54 GMT

Heddiw mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi trefniadau gwell i gefnogi unigolion a’u teuluoedd y mae hepatitis C ac HIV wedi effeithio arnyn nhw oherwydd triniaeth gan y GIG a oedd wedi cynnwys defnyddio gwaed halogedig.Dannedd iachach i blant Cymru diolch i lwyddiant rhaglen iechyd y geg

Thu, 30 Mar 2017 14:43:46 GMT

Mae lefel pydredd dannedd ymhlith plant pum mlwydd oed yng Nghymru wedi gostwng 12% ers 2008, diolch i lwyddiant rhaglen gwella iechyd y geg, sef y Cynllun Gwên.Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn lansio Athrofa Wybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI)

Thu, 30 Mar 2017 13:32:24 GMT

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)  wedi ymuno â’i gilydd i greu Athrofa Wybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI).Vaughan Gething yn croesawu gweld y nifer uchaf erioed o staff yn GIG Cymru

Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi croesawu ystadegau a gafodd eu rhyddhau heddiw sy'n dangos bod y nifer uchaf erioed o nyrsys, bydwragedd, ymgynghorwyr ysbyty a gweithwyr ambiwlans cyfwerth ag amser llawn yn cael eu cyflogi gan y GwasanaethCodiadau cyflog y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn dangos ymrwymiad i'r Cyflog Byw

Tue, 28 Mar 2017 07:57:35 GMT

Heddiw, cyhoeddodd Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, fod staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Nghymru yn mynd i gael codiad cyflog o 1% a bod y rheini sy’n ennill lleiaf yn mynd i weld eu cyflogau’n codi i lefel y Cyflog Byw.Bwrdd Iechyd a choleg yn gweithio gyda'i gilydd i gynnig profiad gwerth chweil i fyfyrwyr

Mon, 27 Mar 2017 15:03:19 GMT

Mae myfyrwyr Iechyd a Gofal yng Ngholeg Llandrillo yn cael profiad gwerthfawr fel rhan o bartneriaeth newydd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
 Dweud eich dweud am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - Vaughan Gething

Mon, 20 Mar 2017 10:36:39 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw wedi galw ar y cyhoedd i ddweud eu dweud am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.Y Gweinidog yn croesawu adroddiad ar gamddefnyddio sylweddau ymhlith oedolion hyn

Wed, 08 Mar 2017 12:56:18 GMT

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, yn croesawu adroddiad newydd ar gamddefnyddio sylweddau ymhlith oedolion dros 50 oed.Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol yn cytuno ar newidiadau i gytundebau meddygon teulu 2017/18

Mon, 06 Mar 2017 09:45:33 GMT

Yn ei araith yng Nghynhadledd Flynyddol Pwyllgorau Meddygol Lleol Cymru, bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn cyhoeddi newidiadau i gytundebau meddygon teulu yn 2017/18.
Mae'r diwygiadau hyn yn golygu y bydd cynnydd o tua £27m i’r buddsoddiad yn y gwasanaeth meddygol cyffredinol.Cyfeirio gan atodi lluniau yn help i ymgynghorwyr dermatoleg

Thu, 02 Mar 2017 13:16:24 GMT

Mae cyfeiriadau electronig gan feddygon teulu at Adran Dermatoleg Ysbyty Singleton yn helpu ymgynghorwyr gyda diagnosis a thriniaethAstudiaeth ymchwil â'r potensial i drawsnewid iechyd y genedl

Thu, 02 Mar 2017 10:42:55 GMT

Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, wedi dweud heddiw bod gan brosiect Doeth am Iechyd y potensial i drawsnewid iechyd a lles y genedl.Cymeradwyo bron £14 miliwn i wella adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Gwynedd

Mon, 27 Feb 2017 12:25:09 GMT

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo £13.89 miliwn ar gyfer gwella gwasanaethau gofal brys yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Ymestyn cyllid y Gwasanaeth Di-waith tan 2020

Fri, 24 Feb 2017 14:56:06 GMT

Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans wedi cyhoeddi y bydd cyllid ar gyfer rhaglen y Gwasanaeth Di-waith yn cael ei ymestyn hyd at fis Awst 2020.Mwy o feddygfeydd ar agor am gyfnod hirach yng Nghymru

Wed, 22 Feb 2017 15:55:46 GMT

Mae ffigurau newydd yn dangos bod mwy o bractisau meddygon teulu yng Nghymru ar agor rhwng 8:00am a 6:30pm yn ystod yr wythnos, gyda mwy o apwyntiadau ar gael i gleifion yn gynnar yn y bore neu'n hwyrach yn y prynhawn.Achosion o ganser yn parhau i godi yng Nghymru

Wed, 22 Feb 2017 09:57:54 GMT

Mae ystadegau swyddogol newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos y bu cynnydd o 10 y cant mewn achosion newydd o ganser yng Nghymru rhwng 2006 a 2015. 
 Buddsoddi £95 miliwn i hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru

Mon, 20 Feb 2017 09:16:36 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi pecyn gwerth £95 miliwn i gefnogi amrywiaeth o raglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru.Mae'r nifer sy'n goroesi canser yn parhau i gynyddu ond mae gwella diagnosis cynnar o ganser yn allweddol - Vaughan Gething

Thu, 16 Feb 2017 10:36:47 GMT

Wrth i Adroddiad Canser Blynyddol 2016 Llywodraeth Cymru gael ei gyhoeddi, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi dweud bod gwella diagnosis cynnar o ganser yn allweddol er mwyn gwella canlyniadau cleifion.Ysgol yn Abertawe yn cael gwobr iechyd fawreddog

Fri, 10 Feb 2017 15:51:52 GMT

Heddiw, roedd Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn Ysgol Gynradd Cwm Glas yn Abertawe i gyflwyno Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru.
 Mark Drakeford yn cyfarfod â Banc Buddsoddi Ewrop i drafod cyfleoedd i fuddsoddi mewn seilwaith yng Nghymru

Thu, 09 Feb 2017 08:21:20 GMT

Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw yn cyfarfod ag Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop er mwyn trafod sut y gall Cymru barhau i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gyrraedd at gyllid seilwaith.
Ap amseroedd aros yn boblogaidd gyda defnyddwyr

Fri, 03 Feb 2017 15:22:40 GMT

Mae dros 6,000 o unigolion wedi lawrlwytho ap ffôn clyfar 'Live Wait Times' y GIG ers iddo gael ei lansio yng Ngogledd Cymru ar 10 Ionawr.  Ac mae defnyddwyr wedi bod yn hapus iawn gydag o, gyda marciau sêr uchel iawn ac adborth cadarnhaol.Mae miloedd o yfwyr risg uchel yn marw heb gael mynediad i wasanaethau triniaeth am alcohol

Tue, 31 Jan 2017 09:46:45 GMT

Mae adroddiad yn awgrymu nad oedd mwyafrif sylweddol o bron 8,000 o unigolion a aeth ymlaen i farw o achosion yn gysylltiedig ag alcohol wedi cael unrhyw gysylltiad â gwasanaethau triniaeth am alcohol, er iddynt gael eu derbyn i'r ysbyty ac i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys dro ar ôl tro. 
 Cwmni adeiladu'n ymuno â BIPBC i hybu iechyd ymysg ei weithlu

Fri, 27 Jan 2017 16:26:16 GMT

Mae adeiladwr o Ogledd Cymru yn gweithio gydag arbenigwyr iechyd i helpu ei weithwyr brics, seiri, plastrwyr a gweithwyr adeiladu eraill ar draws Gogledd Cymru i fod yn heini ac yn iach.
 Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi'r cyngor diweddaraf ar e-sigaréts

Thu, 26 Jan 2017 13:26:55 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi heddiw (26 Ionawr) ei ddatganiad sefyllfa diweddaraf sy’n darparu cyngor i'r cyhoedd am effeithiau posibl e-sigaréts ar iechyd.
 Y Gweinidog Iechyd yn agor ward rydhhau newydd Ysbyty Bronglais yn swyddogol

Fri, 20 Jan 2017 10:22:44 GMT

Ymwelodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething ag Ysbyty Bronglais yr wythnos ddiwethaf i agor uned ryddhau newydd yn swyddogol. Mae’r uned ar gyfer cleifion a ystyrir yn ffit yn feddygol, ond y gallai fod angen cyfnod o ailalluogi arnynt cyn medru eu rhyddhau o ysbyty.Meddygon lleol yn cael golau gwyrdd ar gyfer cynllun gofal iechyd newydd radical

Wed, 18 Jan 2017 10:24:10 GMT

Bydd gr?p o feddygon teulu lleol yn cymryd dros wasanaethau gofal iechyd meddygon teulu ar gyfer ardal Bro Ddyfi cyfan ar ôl ennill contract i reoli Canolfan Iechyd Machynlleth. Bydd Dr Jon Shaw, Dr Louise Hyde a Dr Sara Bradbury-Willis yn arwain tîm o feddygon teulu, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd cysylltiedig eraill mewn cynllun i wella gwasanaPenodi Cyfarwyddwr newydd i arwain y Gwasanaeth Gwybodeg

Mon, 16 Jan 2017 16:49:48 GMT

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru’n falch o gyhoeddi penodiad Helen Thomas fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodeg. Bydd hi’n mynd i’r afael â’r rôl newydd hon yn y gwanwyn.Achosion o'r ffliw ar gynnydd mewn ysbytai a meddygfeydd

Mon, 16 Jan 2017 10:23:22 GMT

Mae'r nifer yr achosion o ffliw a dderbynnir i ysbytai ac i unedau gofal dwys yn cynyddu. Caiff pobl mewn grwpiau bregus eu hannog i gael eu brechu rhag ffliw gan nad yw'n rhy hwyr ei gael.Ap Ffôn Clyfar i helpu pobl i ddod o hyd i'r gofal cyflymaf

Tue, 10 Jan 2017 17:24:57 GMT

Gall pobl yng ngogledd Cymru sydd angen triniaeth at anaf gael gwybodaeth gyfredol am amseroedd aros yn Unedau Mân Anafiadau ac Adrannau Achosion Brys y rhanbarth.Gofyn i gleifion i helpu mynd i'r afael â phwysau'r gaeaf trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Brysbennu a Thrin newydd

Fri, 06 Jan 2017 15:35:51 GMT

Mae cleifion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu hannog i ddefnyddio gwasanaeth newydd Brysbennu a Thrin y bwrdd iechyd mewn fferyllfeydd cymunedol os oes ganddynt fân anaf neu salwch, mewn ymgais i leihau’r pwysau ar yr adrannau Achosion Brys sy’n brysur iawn dros y gaeaf.
 Gweithiwr yn y GIG sy'n hyfforddi nyrsys y dyfodol yn cyrraedd brig y dosbarth

Wed, 04 Jan 2017 10:40:30 GMT

Mae nyrs sydd wedi gweithio'n ddiflino i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf wedi ennill gwobr nyrsio benigamp – a hynny ar yr un noson ag yr enillodd gong am ofal cleifion. 
 Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus newydd

Tue, 03 Jan 2017 09:13:41 GMT

Rydym wedi penodi Teresa Owen fel ei Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus newydd. Bydd yn ymuno o Fwrdd Iechyd Hywel Dda, lle’r oedd yn gwneud yr un swydd ers 2012.


Cyn gynllunydd ffrogiau priodas yn dangos ei rhagoriaeth mewn gwobrau iechyd cenedlaethol.

Fri, 23 Dec 2016 13:40:13 GMT

Mae cynllunydd ffrogiau priodas, sydd bellach yn weithiwr gofal iechyd sydd wedi cefnogi cannoedd o famau newydd i fwydo ar y fron ar restr fer i ennill gwobr bwysig genedlaethol.
 Manteision blwyddyn gyfan o Ionawr Sych

Tue, 20 Dec 2016 11:06:04 GMT

Yma, mae Cyfarwyddwr Alcohol Concern Cymru, Andrew Misell, yn edrych ar dwf Ionawr Sych ac yn annog cyflogwyr i gymryd rhanRhybudd i'r cyhoedd amddiffyn eu hunain rhag ffliw dros dymor y Nadolig

Tue, 13 Dec 2016 08:40:26 GMT

Wrth i gyfnod y Nadolig agosáu, mae gweithwyr iechyd proffesiynol ledled Cymru yn pwyso ar bawb sy’n gymwys i gael eu brechiad ffliw rhad ac am ddim cyn gynted ag y bo modd, i’w helpu aros yn ddi-ffliw dros y gaeaf eleni.
Taflen newydd yn rhoi cymorth a chefnogaeth i gleifion Gogledd Cymru sy'n cael gwrthfiotigau wedi'u rhagnodi iddynt

Wed, 30 Nov 2016 10:12:56 GMT

Mae fferyllwyr gwrthficrobaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwneud eu rhan i helpu ymladd yr ymwrthedd cynyddol i wrthfiotigau.
 
 
Rhannu cofnodion meddygon teulu er mwyn gwella gofal yng Nghymru

Mon, 21 Nov 2016 10:48:50 GMT

Er mwyn gwella diogelwch cleifion drwy rannu gwybodaeth, mae gan fwy o fferyllwyr a meddygon mewn ysbytai fynediad electronig erbyn hyn i gofnodion cleifion sy’n cael eu cadw gan feddygon teulu yng Nghymru.