Subscribe: Newyddion HOWIS
http://www.wales.nhs.uk/rss/w-rss1feed.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
cael  cyhoeddus cymru  cymru  gan  gofal  gyfer  iechyd cyhoeddus  iechyd  mae  newydd  nghymru  wedi  yng nghymru  yng 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Newyddion HOWIS

Newyddion HOWISNewyddion DiweddarafLast Build Date: Tue, 21 Nov 2017 12:05:00 GMT

Copyright: Hawlfraint GIG Cymru 2017
 Rhaglen Cymrodoriaethau ac Ysgoloriaethau 2018 y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)

Mon, 20 Nov 2017 10:13:13 GMT

Cafodd rhaglen Cymrodoriaethau ac Ysgoloriaethau 2018 y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal ei lansio ar 31 Hydref 2017, a gwahoddir ceisiadau gan weithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr.Rhyddhau ffigurau TB ar gyfer Cymru

Mon, 20 Nov 2017 09:52:50 GMT

Mae cyfraddau twbercwlosis yng Nghymru wedi parhau'n isel am flwyddyn arall, yn ôl adroddiad newydd gan Ganolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 Ysgrifennydd Iechyd yn dathlu llwyddiant ymgyrch Llywodraeth Cymru wrth i'r holl leoedd i feddygon teulu dan hyfforddiant gael eu llenwi

Mon, 20 Nov 2017 09:12:37 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, yn dathlu llwyddiant ymgyrch Hyfforddi. Gweithio. Byw. Llywodraeth Cymru wrth i Gymru ragori ar ei tharged ar gyfer llenwi lleoedd i feddygon teulu dan hyfforddiantAchos o Hepatitis A yn arwain at frechu mewn meithrinfa ddydd

Fri, 17 Nov 2017 15:40:04 GMT

Caiff tua 40 o bobl sy'n gysylltiedig â meithrinfa ddydd yn y Rhyl gynnig brechiad Hepatitis A yn dilyn achos o'r haint mewn teulu.Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Fri, 17 Nov 2017 15:09:27 GMT

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella ddydd Iau 23 Tachwedd 2017.
 Cymru'n cael ei chynrychioli ar gorff gwybodeg glinigol newydd y DU

Fri, 17 Nov 2017 11:32:30 GMT

Mae’r Adran Gwybodeg Glinigol wedi cyhoeddi’r rhestr o Gymrodyr Sefydlu, gan gynnwys gwybodegwyr clinigol o Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.Cyhoeddi adroddiadau ymwrthedd gwrthficrobaidd newydd Cymru yn ystod wythnos ymwybyddiaeth

Fri, 17 Nov 2017 10:38:52 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Gwrthfiotig y Byd drwy gyhoeddi tri adroddiad newydd ar ragnodi gwrthfiotig a chyfraddau ymwrthedd.
 Mam o Wrecsam yn codi £50,000 tuag at Uned Plant Ysbyty Maelor Wrecsam er cof am ei merch

Fri, 17 Nov 2017 09:55:56 GMT

Mae mam a gollodd ei merch wyth mlwydd oed i ganser wedi codi swm anhygoel o £50,000 tuag at yr uned plant yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Llai o sylweddau seicoweithredol newydd ar gael ond maent yn fwy peryglus

Fri, 17 Nov 2017 09:36:35 GMT

Mae adroddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn amlygu gostyngiad cyffredinol yn nifer y sylweddau seicoweithredol newydd, a elwid yn ‘anterth cyfreithlon’ gynt, sydd ar gael ar y farchnad yng Nghymru ac ar draws Ewrop. 
 Lansio adnodd ar-lein cyntaf Cymru gyfan ar gyfer clystyrau gofal sylfaenol

Thu, 16 Nov 2017 13:55:15 GMT

Mae gwefan newydd ar gyfer gofal sylfaenol yng Nghymru wedi cael ei lansio gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru.
 


Delwedd yw'r prif ysgogiad ar gyfer defnyddio cyffuriau i wella delwedd a pherfformiad

Wed, 15 Nov 2017 09:45:16 GMT

Mae adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw yn dangos bod steroidau a chyffuriau tebyg yn cael eu defnyddio'n helaeth ledled y DU, ac yn bennaf am resymau i wella delwedd.
 Canolfan Iechyd a Lles £3.9miliwn yn agor ym Mlaenau Ffestiniog

Tue, 14 Nov 2017 16:24:18 GMT

Mae Canolfan Goffa Ffestiniog wedi agor ei drysau i'r cyhoedd ac mae ganddi ystod o wasanaethau newydd dan gamp ar gyfer y gymuned.Gwraig weddw Irfon Williams yn cefnogi ymdrech i wella lles meddyliol

Mon, 13 Nov 2017 15:17:52 GMT

Mae gwraig weddw ymgyrchwr canser ysbrydoledig, Irfon Williams, yn cefnogi ymdrech newydd i wella lles meddyliol pobl yng ngogledd Cymru.Annog pobl â chyflyrau iechyd hirdymor i ddiogelu eu hunain rhag influenza

Mon, 13 Nov 2017 10:40:26 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog unrhyw un o chwe mis oed a chanddynt gyflwr iechyd hirdymor i gael eu diogelu rhag ffliw trwy gael brechiad GIG yn rhad ac am ddim.Cyn-filwyr y lluoedd arfog i gael mynediad at ofal arbenigol y GIG yn gynt

Fri, 10 Nov 2017 13:30:16 GMT

Bydd cyn-filwyr y lluoedd arfog yng Nghymru yn gallu cael mynediad at wasanaethau arbenigol y GIG yn gynt diolch i fuddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.
 Hadolygiad Blynyddol 2017

Wed, 08 Nov 2017 12:29:19 GMT

“Ein nod yw gweld bod pob tasg sy’n cael ei chyflawni gan weithwyr gofal proffesiynol yn cael ei chefnogi’n ddigidol” meddai Andrew Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Phrif Swyddog Gwybodaeth, GIG CymruNyrs Arbenigol Methiant y Galon yn y ras am brif wobr

Mon, 06 Nov 2017 14:21:20 GMT

Mae nyrs methiant y galon sy'n darparu gofal i'r rhai sydd â phroblemau calon posibl all beryglu bywyd yn y ras am brif wobr.Cwblhau cyflwyniad cenedlaethol GP2GP

Mon, 06 Nov 2017 13:38:41 GMT

Mae gwasanaeth GP2GP bellach yn weithredol ym mhob meddygfa yng Nghymru - misoedd ymlaen llaw i'r disgwyl.

 
Picnic tedi bêr wedi'i gynnal ym meddygfa Pen y Maes i annog plant cyn oed ysgol i gael eu brechu rhag y ffliw

Mon, 06 Nov 2017 12:17:10 GMT

Fe ddaeth dros 70 o blant dewr cyn oed ysgol i ddiwrnod picnic tedi bêrs ym meddygfa Pen y Maes i gael eu brechiad ffliw.
 Llai o bobl yng Nghymru yn marw o glefyd y galon - adroddiad newydd

Mon, 06 Nov 2017 09:51:00 GMT

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod llai o bobl yn marw'n gynnar o glefyd coronaidd y galon yng Nghymru, gyda gostyngiad o 68% yn y gyfradd farwolaethau dros yr ugain mlynedd diwethafMenter newydd ar gyfer cleifion iechyd meddwl

Fri, 03 Nov 2017 15:53:44 GMT

Mae menter newydd wedi cael ei lansio i arddangos y gefnogaeth sydd ar gael i gleifion iechyd meddwl yn Uned Seiciatrig Heddfan, Ysbyty Maelor Wrecsam ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o'r ysbyty.Ystafell aros plant Ysbyty Gwynedd wedi'i thrawsnewid yn gelfwaith

Fri, 03 Nov 2017 15:41:17 GMT

Mae delweddau bywyd môr godidog yn awr yn addurno waliau ystafell aros y plant yn Ysbyty Gwynedd, diolch i brosiect ailwampio diweddar.Hwb ariannol i'r Rhaglen Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Thu, 02 Nov 2017 16:45:20 GMT

Mae rhaglen Cymru gyfan i drawsnewid y ffordd y mae'r heddlu ac asiantaethau partner yn ymdrin â'r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas wedi cael cyllid o £6.87 miliwn gan y Swyddfa Gartref.
 Gwella mynediad i wybodaeth am y ffliw

Thu, 02 Nov 2017 11:04:55 GMT

Mae’r rhaglen ffliw flynyddol – Curwch Ffliw – yn ymgyrch iechyd cyhoeddus bwysig sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn, gan annog unigolion cymwys i warchod eu hunain gyda brechiad y ffliw am ddim gan y GIG.  
 ymru yn cymryd yr awenau wrth rymuso nyrsys a sicrhau bod yr adnoddau yn eu lle iddyn nhw ofalu'n dyner am gleifion

Thu, 02 Nov 2017 10:39:23 GMT

Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn cyhoeddi canllawiau newydd i helpu'r gweithlu nyrsio yng Nghymru i gynllunio gofal tyner am gleifionYmgyrch rhoi organau newydd yn nodi rôl y teulu yn y broses

Wed, 01 Nov 2017 09:19:40 GMT

Heddiw (1 Tachwedd), lansiodd Llywodraeth Cymru ymgyrch fawr newydd sy'n canolbwyntio ar rôl teuluoedd yn y broses rhoi organauGwasanaeth bôn-gelloedd yn Ysbyty Gwynedd yn cael achrediad rhyngwladol

Tue, 31 Oct 2017 11:22:56 GMT

Mae uned Alaw Ysbyty Gwynedd wedi cael ei achredu am ei gwasanaeth bôn-gelloedd ardderchog gan dri sefydliad iechyd mawreddog.Profiad Cymru ar gael i helpu Lloegr i newid ei system rhoi organau

Mon, 30 Oct 2017 14:56:21 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd, Jeremy Hunt, i gynnig cyngor a chymorth gan Lywodraeth Cymru i helpu Lloegr i newid ei system rhoi organauBant â ni ar gyfer Canolfan Gofal Integredig Aberteifi

Mon, 30 Oct 2017 12:47:26 GMT

Mae cynlluniau i ddatblygu gwasanaeth gofal iechyd pwrpasol, newydd sbon ar hen safle'r Bath-house yn Aberteifi wedi cael hwb mawr ar ôl i'r bwrdd iechyd nodi'r amserlenni arfaethedig ar gyfer y cynllun.
 Brechu yw'r ffordd orau o warchod rhag y ffliw yn ystod beichiogrwydd

Mon, 30 Oct 2017 11:52:53 GMT

Gall menywod beichiog ym Mhowys warchod eu hunain a'u babanod heb eu geni rhag y ffliw, afiechyd sy'n gallu bod yn beryglus, gyda brechiad y ffliw am ddim.Tîm ymroddedig yn helpu i leihau'r nifer o staff iechyd meddwl sy'n cael eu hamlygu i drais ac ymosodedd yn y gwaith

Fri, 27 Oct 2017 11:40:21 GMT

Mae tîm ymroddedig o nyrsys arbenigol yn helpu i leihau'r nifer o staff iechyd meddwl yng ngogledd Cymru sy'n cael eu hamlygu i drais ac ymosodedd yn y gwaith. £3m ar gyfer ailddatblygu'r Ysbyty Coffa Rhyfel yn Llandrindod

Fri, 27 Oct 2017 10:39:44 GMT

Heddiw, cyhoeddodd Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, £3m yn rhagor o gyllid ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i wneud gwelliannau i’r cyfleusterau yn yr Ysbyty Coffa Rhyfel yn LlandrindodAlcohol yn parhau i fod yn brif risg iechyd camdefnyddio sylweddau

Wed, 25 Oct 2017 09:55:30 GMT

Mae alcohol yn parhau'n brif risg iechyd camddefnyddio sylweddau er gwaeth cynnydd mewn niwed yn gysylltiedig â chanabinoidau a chocên.Tîm Microbioleg yn siarad â myfyrwyr newydd am iechyd rhywiol

Tue, 24 Oct 2017 17:58:55 GMT

Aeth cydweithwyr Microbioleg Aberystwyth a thîm Iechyd Rhywiol Bwrdd Iechyd Hywel Dda i ffair y glas Prifysgol Aberystwyth yn ddiweddar i roi gwybodaeth am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol i fyfyrwyr.Crynodebau tystiolaeth newydd yn cefnogi camau gweithredu o dan y Fframwaith Canlyniadau Iechyd Cyhoeddus

Tue, 24 Oct 2017 13:31:38 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi crynodebau tystiolaeth newydd mewn perthynas â 14 o ddangosyddion yn y Fframwaith Canlyniadau Iechyd Cyhoeddus.
 Cyhoeddi Adroddiad Ystadegol Swyddogol Diweddaraf Sgrinio Serfigol Cymru

Tue, 24 Oct 2017 11:28:43 GMT

Mae adroddiad blynyddol diweddaraf rhaglen Sgrinio Serfigol Cymru yn dangos, ar 31 Mawrth 2017, fod 77 y cant o fenywod yn y gr?p oedran targed (25-64 oed) wedi derbyn eu cynnig sgrinio serfigol (prawf ceg y groth).
 Cyffur canser newydd i fod ar gael yng Nghymru

Mon, 23 Oct 2017 15:20:27 GMT

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y cyffur ymestyn oes newydd, nivolumab, sy'n trin rhai ffurfiau o ganser yr ysgyfaint, ar gael fel mater o drefn yng NghymruCyfraith newydd i gyflwyno isafbris am alcohol yng Nghymru

Mon, 23 Oct 2017 11:43:15 GMT

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfraith newydd a fydd yn cyflwyno isafbris ar gyfer gwerthu alcohol yng Nghymru, fel rhan o ymdrechion ehangach i leihau effeithiau goryfed ar iechydFfigyrau newydd yn amcangyfrif marwolaethau a achosir gan smygu

Thu, 19 Oct 2017 10:44:26 GMT

Mae amcangyfrifon newydd a gyhoeddwyd gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru’n awgrymu bod dros 5,000 o farwolaethau bob blwyddyn yng Nghymru wedi eu priodoli i smygu, sef tua un ym mhob chwech o’r holl farwolaethau ymysg pobl 35 oed ac yn h?n.


Lansio rhaglen Gymru gyfan sy'n canolbwyntio ar leihau heintiau mewn ysbytai a mynd i'r afael ag Ymwrthedd Gwrthficrobaidd

Mon, 16 Oct 2017 15:08:42 GMT

Mae 1000 o Fywydau – Gwella Ansawdd ac Is-adran Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio rhaglen genedlaethol newydd gyda’r nod o leihau nifer yr achosion o Heintiau sy’n Gysylltiedig â Gofal Iechyd ac organebau Ymwrthedd Gwrthficrobaidd ymysg cleifion.Annog rhieni i sicrhau bod eu plant yn cael brechiad

Mon, 16 Oct 2017 13:25:58 GMT

Mae'r rhaglen frechu rhag y ffliw yn cynnwys pob plentyn wyth oed yn awr am y tro cyntafCymru fel astudiaeth achos mewn adroddiad WHO

Thu, 12 Oct 2017 14:40:50 GMT

Cymru: astudiaeth achos WHO ar gyfer deddfwriaethu ar gyfer datblygu cynaliadwy a sefydlu Ymagwedd Iechyd ym Mhob Polisi.
 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael ei gydnabod am wella'r defnydd o'r Gymraeg mewn gofal iechyd

Thu, 12 Oct 2017 09:42:36 GMT

Mae ein tîm y Gymraeg ymroddgar wedi cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion i wella bywydau pobl sy'n byw â dementia. Diffyg ymarfer corff yn costio £35m y flwyddyn i GIG Cymru -- ymchwil newydd

Tue, 10 Oct 2017 17:00:28 GMT

Gwariodd y GIG yng Nghymru £35 miliwn yn 2015 yn trin clefydau y gellir eu hatal a achosir gan anweithgarwch corfforol, yn ôl dadansoddiad newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Cynhadledd Genedlaethol Staff Nyrsio

Tue, 10 Oct 2017 14:18:11 GMT

Daeth y Gynhadledd Genedlaethol Staff Nyrsio (28 Medi) â thros 300 o gynadleddwyr ynghyd o dimau clinigol a rheoli o bob cwr o GIG Cymru a oedd yn cynrychioli amrywiaeth o arbenigeddau.Menywod yn dweud eu dweud ynghylch gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru

Mon, 09 Oct 2017 10:57:57 GMT

Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn agor seminar a gynhelir gan Fydwragedd Ymgynghorol Cymru i gyflwyno canfyddiadau arolwg 'Eich Babi, Eich Gofal'Llywodraeth Cymru yn rhoi canllawiau i Wasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru er mwyn rhoi gofal i fabanod sy'n cael eu geni ar y trothwy goroesi

Fri, 06 Oct 2017 08:56:53 GMT

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi canllawiau i GIG Cymru ar sut y dylid gofalu am fabanod sy’n cael eu geni ar y trothwy goroesi

 Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.2m mewn ambiwlansys newydd

Thu, 05 Oct 2017 08:59:19 GMT

Yn ôl cyhoeddiad gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cael 90 o gerbydau gweithredol newydd yn sgil buddsoddiad o £8.2m gan Lywodraeth Cymru