Subscribe: Newyddion HOWIS
http://www.wales.nhs.uk/rss/w-rss1feed.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
bwrdd iechyd  cael  cymru  gething  gyfer  iechyd  mae  newydd  nghymru  vaughan gething  vaughan  wedi  yng nghymru  yng 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Newyddion HOWIS

Newyddion HOWISNewyddion DiweddarafLast Build Date: Sat, 03 Dec 2016 12:06:00 GMT

Copyright: Hawlfraint GIG Cymru 2016
 Taflen newydd yn rhoi cymorth a chefnogaeth i gleifion Gogledd Cymru sy'n cael gwrthfiotigau wedi'u rhagnodi iddynt

Wed, 30 Nov 2016 10:12:56 GMT

Mae fferyllwyr gwrthficrobaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwneud eu rhan i helpu ymladd yr ymwrthedd cynyddol i wrthfiotigau.
 
 


Annog pobl 65 a throsodd yng Nghymru i ddiogelu eu hunain rhag ffliw

Mon, 28 Nov 2016 09:41:29 GMT

Mae pobl 65 oed a throsodd yn cael eu cynghori i gael brechiad yn erbyn ffliw yn fuan i gael yr amddiffyniad gorau y gaeaf hwn.
 

Ni'n lledu ein neges yr hydref hwn -- nid y ffliw!

Tue, 22 Nov 2016 16:41:26 GMT

Lansiwyd yr ymgyrch flynyddol i annog y bobl hynny sydd yn gymwys i gael y brechiad ffliw am ddim ar 10 Hydref, ac mae’r neges wedi lledu’n gyflym, fel y germ ffliw dychrynllyd ei hun – ac mae’r neges ymhobman!
 Wythnos Ymwybyddiaeth o Garbon Monocsid

Tue, 22 Nov 2016 15:08:09 GMT

Tymor y dathlu...............a bod yn ofalus? Drwy wasgu switsh neu gynnau'r tân, mae'r genedl yn setlo lawr ar gyfer gaeaf braf, cynnes a chlyd. Neu ydym ni?
 Rhannu cofnodion meddygon teulu er mwyn gwella gofal yng Nghymru

Mon, 21 Nov 2016 10:48:50 GMT

Er mwyn gwella diogelwch cleifion drwy rannu gwybodaeth, mae gan fwy o fferyllwyr a meddygon mewn ysbytai fynediad electronig erbyn hyn i gofnodion cleifion sy’n cael eu cadw gan feddygon teulu yng Nghymru.Yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn lansio fframwaith dementia newydd i Gymru

Thu, 17 Nov 2016 17:32:54 GMT

Heddiw (Dydd Iau, 17 Tachwedd 2016) mae Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, yn lansio fframwaith dementia cenedlaethol newydd  a fydd yn rhoi ffordd well a mwy cyson o ofalu am bobl â dementia.
 Meddyliwch am yr hyn yr ydych yn ei yfed, a chymerwch reolaeth yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol

Mon, 14 Nov 2016 11:58:40 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl i ddefnyddio Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol 2016 (14 - 20 Tachwedd) i feddwl am yr hyn maent yn ei yfed, a helpu i leihau'r risgiau i iechyd yn sgil yfed alcohol.
 Dengys y data diweddaraf mai canser yr ysgyfaint yw'r trydydd canser mwyaf cyffredin yng Nghymru, ac ysmygu sy'n gyfrifol am 9 o bob 10 o achosion

Thu, 10 Nov 2016 10:47:56 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi tynnu sylw at yr ystadegau swyddogol diweddaraf sydd ar gael ar gyfer canser yr ysgyfaint yng Nghymru fel rhan o Fis Ymwybyddiaeth Canser yr Ysgyfaint.
 Gwasanaeth Argraffu Gwell i Feddygon Teulu

Wed, 02 Nov 2016 11:27:20 GMT

Mae gwasanaeth argraffu a reolir newydd yn cael ei beilota mewn 11 meddygfa ledled Cymru.Profiadau Niweidiolyn Ystod Plentyndod: mae'r adroddiad yn cael ei gyhoeddi heddiw

Tue, 01 Nov 2016 13:20:19 GMT

Dywed adroddiad newydd fod pobl yng Nghymru sydd wedi dioddef pedwar neu fwy o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) fwy na dwywaith yn fwy tebygol o gael diagnosis o glefyd cronig yn nes ymlaen mewn bywyd o’u cymharu ag oedolion sydd heb brofi un.
 Annog rhieni i frechu plant 2-7 oed

Tue, 01 Nov 2016 11:47:37 GMT

Plant saith oed bellach yn gymwys i gael eu brechu.Offeryn ar-lein i olrhain iechyd y genedl wedi'i ddiweddaru

Mon, 31 Oct 2016 15:38:30 GMT

Heddiw lansiwyd Cam 2 o offeryn ar-lein sy'n cynnwys y data mwyaf cyfredol a chywir ar iechyd pobl Cymru.
 Sgrinio Serfigol Cymru yn cyhoeddi adroddiadau ystadegol ar gyfer 2015/16

Fri, 28 Oct 2016 09:37:47 GMT

Mae Adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r adroddiadau ystadegol diweddaraf ar sgrinio serfigol ar gyfer 2015/16.
 Dathlu Eiriolwyr Ffordd o Fyw mewn Seremoni Wobrwyo

Thu, 27 Oct 2016 11:43:47 GMT

Cynhaliwyd dathliad yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar i nodi llwyddiant prosiect â’r nod o wella iechyd y boblogaeth trwy hybu iechyd a lles mewn lleoliadau gofal sylfaenol.
 Buddsoddi £1m i sicrhau cynfasau glân yn GIG Cymru

Wed, 26 Oct 2016 12:36:13 GMT

Ymwelodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, â Hen Ysbyty Dwyrain Morgannwg ym Mhentre'r Eglwys yr wythnos hon i gwrdd â staff ac i gyhoeddi buddsoddiad i wella gwasanaethau londri'r GIG ledled Cymru.Gwasanaeth offer i'r anabl yn derbyn achrediad cenedlaethol

Tue, 25 Oct 2016 15:58:27 GMT

Mae gwasanaeth cymunedol ym Mhowys sy'n darparu offer hanfodol ar gyfer trigolion anabl yn y sir wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am safon ei waith.Vaughan Gething yn cadarnhau buddsoddiad o £18 miliwn yn y Ganolfan Is-ranbarthol newydd ar gyfer Gofal Dwys i'r Newydd-anedig

Mon, 24 Oct 2016 15:51:30 GMT

Mae Vaughan Gething wedi cymeradwyo cyllid i adeiladu Canolfan Is-ranbarthol Gofal Dwys i'r Newydd-anedig yn Ysbyty Glan Clwyd.Hyfforddi / Gweithio / Byw -- Y Prif Weinidog yn lansio ymgyrch newydd i recriwtio meddygon teulu

Thu, 20 Oct 2016 16:00:39 GMT

Ymgyrch newydd I hyrwyddo Cymru fel lle delfrydol I feddygon, gan gynnwys meddygon teulu I hyfforddi, gweithio a byw ynddo.Llwyddiant codi arian yn rhoi Samantha ar restr fer am brif wobr iechyd

Thu, 20 Oct 2016 10:25:13 GMT

Mae ysgrifenyddes feddygol o Wrecsam a gafodd ei hysbrydoli i godi arian i elusen oherwydd profiadau ei theulu  â chanser wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer prif wobr iechyd. Vaughan Gething yn dweud bod rhaid inni barhau i wella cyfraddau rhoi organau yng Nghymru

Mon, 17 Oct 2016 15:45:24 GMT

Heddiw, mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi ailddatgan ei ymrwymiad i wella cyfraddau rhoi organau yng Nghymru wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar Roi Organau 2016.
 Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Glangwili angen gwirfoddolwyr

Mon, 17 Oct 2016 14:17:33 GMT

Mae Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Gyffredinol Glangwili yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i gefnogi ei gweithgareddau codi arian ar draws Sir Gaerfyrddin.Heddlu a phartneriaid yn cydweithio ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb

Tue, 11 Oct 2016 11:46:33 GMT

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Cymru GyfanVaughan Gething yn lansio cynllun cyflawni newydd i wella iechyd meddwl a lles yng Nghymru

Mon, 10 Oct 2016 10:06:45 GMT

 
Heddiw, ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, lansiodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething gynllun cyflawni newydd Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl a lles yng Nghymru.Y Gweinidog Iechyd yn Llanelli i agor unedau clinigol newydd sy'n perfformio orau

Tue, 04 Oct 2016 14:36:41 GMT

Daeth y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething ar ymweliad i Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli yr wythnos hon er mwyn agor dwy uned glinigol newydd ac arloesol yn swyddogol. Dengys ffigurau newydd bod yr unedau hyn ymhlith yr unedau sy’n perfformio orau yn y DU.
 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Iechyd Cyhoeddus

Tue, 04 Oct 2016 13:28:09 GMT

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi penodi Teresa Owen fel ei Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus.
 
 Ysbyty Tywyn yn croesawu ei wirfoddolwr Robin cyntaf un

Mon, 03 Oct 2016 12:51:00 GMT

Mae Ysbyty Tywyn wedi croesawu ei wirfoddolwr Robin cyntaf erioed.Y Bwrdd Iechyd yn lansio ymgyrch newydd mewn atal heintiau

Mon, 03 Oct 2016 10:50:48 GMT

Mae pecynnau hollgynhwysfawr newydd yn cael eu defnyddio gan staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn helpu i drechu heintiau.
 Y dyddiad cau i bobl hawlio am eu costau gofal yn agosáu

Fri, 30 Sep 2016 11:21:17 GMT

Mae unigolion sydd o’r farn y dylai'r gwasanaeth iechyd fod wedi ysgwyddo costau eu gofal yn cael eu hannog gan Lywodraeth Cymru i gofrestru eu bwriad o gyflwyno cais am ad-daliad.Targed ambiwlans wedi'i fodloni am bron flwyddyn

Fri, 30 Sep 2016 11:00:19 GMT

Yn ystod mis Awst, ymatebodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i bron 80% o'r galwadau lle'r oedd bywyd yn y fantol o fewn wyth munud, gan fodloni'r targed am yr unfed mis ar ddeg yn olynol a chyflawni'r perfformiad ambiwlans gorau ers cyflwyno'r model ymateb clinigol ar brawf fis Hydref diwethaf.Ysgrifennydd Iechyd yn cyhoeddi Panel Adolygu IPFR

Fri, 30 Sep 2016 10:11:13 GMT

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi heddiw pwy sy’n rhan o’r panel newydd a fydd yn cynnal adolygiad annibynnol o'r broses ar gyfer Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) yng Nghymru.Iechyd Cyhoeddus Cymru -- edrych yn ôl, edrych ymlaen

Thu, 29 Sep 2016 12:01:50 GMT

Mae adroddiadau sy’n amlygu cyflawniadau Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r heriau iddo yn ystod 2015-16 yn ogystal â ffocws y sefydliad ar gyfer 2016-17 wedi cael ei gyhoeddi heddiw.
 Ceredigion yw'r cam diweddaraf yn y broses o'i chyflwyno ledled Cymru

Tue, 27 Sep 2016 10:53:15 GMT

Mae System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) wedi mynd yn fyw yng Ngheredigion yn ddiweddar.GP2GP yn barod i'w lansio

Tue, 27 Sep 2016 10:51:49 GMT

Gwasanaeth i drosglwyddo cofnodion meddygol cleifion  yn electronig o feddyg teulu i feddyg teulu, yn barod i’r gyflwyno ledled Cymru.
 Vaughan Gething: dros £11m i wella seiberddiogelwch yn y gwasanaeth iechyd

Mon, 26 Sep 2016 11:43:55 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd £11.33m yn cael ei fuddsoddi mewn offer a gwasanaethau technoleg gwybodaeth ar gyfer y GIG.Cyhoeddi enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2016!

Sat, 24 Sep 2016 13:33:47 GMT

Mae cydweithio rhwng y maes iechyd, y trydydd sector, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill i leihau'r galw ar wasanaethau brys; lleihau'r amser aros am atgyfeiriad i driniaeth ar gyfer cleifion yr amheuir bod ganddynt ganser y prostad brys a datblygu rhaglen cyfoethogi gwyliau ysgol i blant sy'n byw mewn ardaloedd o amddifaLansio Dewis Doeth Cymru yn y DU

Thu, 22 Sep 2016 15:23:55 GMT

Mae’r mudiad rhyngwladol Choosing Wisely, a fabwysiadwyd gan 18 o wledydd ledled y byd, yn fyw yn y DU ers dydd Gwener 16 Medi.
 Vaughan Gething yn gofyn i bawb chwarae rhan i helpu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol i gynllunio ar gyfer y gaeaf

Thu, 22 Sep 2016 15:15:13 GMT

Mae Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, wedi galw ar bawb yng Nghymru i feddwl am gadw’n iach y gaeaf hwn. Mae Ysgrifennydd y Cabinet yn gofyn hefyd i unigolion sydd angen gweld gweithiwr iechyd i gofio am negeseuon yr ymgyrch Dewis Doeth i sicrhau eu bod yn defnyddio’r gwasanaeth Gwasanaeth Iechyd GwladMae Diwrnod di-Draffig yn dod i Gaerdydd

Wed, 21 Sep 2016 11:29:52 GMT

Mae Caerdydd yn cymryd rhan yn Niwrnod di-Draffig y Byd ar 22 Medi. Lansio rhaglen i helpu pobl oedd yn arfer camddefnyddio sylweddau neu â chyflyrau iechyd meddwl i gael gwaith

Fri, 16 Sep 2016 11:45:52 GMT

Mae'r Gweinidog, Rebecca Evans wedi lansio rhaglen sydd wedi cael cymorth gan yr UE i helpu 6,000 o bobl oedd yn arfer camddefnyddio sylweddau neu â chyflyrau iechyd meddwl i gael gwaith.Ysbyty Gwynedd yn arwain y ffordd o ran Gofal Troed Diabetig

Thu, 15 Sep 2016 11:33:53 GMT

Mae Ysbyty Gwynedd yn arwain y ffordd mewn gofal troed diabetig, gyda'r ffigurau isaf ym mhedwar ban byd am dorri aelodau corfforol i ffwrdd.
 Ymgyrch recriwtio eang y bwrdd iechyd

Wed, 14 Sep 2016 16:25:43 GMT

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn parhau a’i ymgyrch recriwtio i ddenu staff meddygol a nyrsio a gweithwyr proffesiynol eraill yn y maes gofal iechyd i gefnogi gwasanaethau ar draws Sir Gâr, Ceredigion a Sir benfro.
 Meddygon Gogledd Cymru yn cefnogi ymgyrch i leihau problem iechyd fyd-eang

Mon, 12 Sep 2016 17:24:07 GMT

Mae staff ysbyty a chydweithwyr iechyd ym mhedwar ban byd yn dod at ei gilydd er mwyn codi ymwybyddiaeth o gyflwr cymhleth a'i effaith ar gleifion a gweithwyr.
 Bwrdd iechyd i gael cymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru

Wed, 07 Sep 2016 11:23:30 GMT

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi croesawu cymorth ychwanegol ac ymyrraeth dargededig gan Lywodraeth Cymru i'w helpu i ddatblygu cynllun busnes tair blynedd cymeradwy (Cynllun Tymor Canolig Integredig), ac i ddychwelyd i sefyllfa ariannol gadarn.
 Lansio cynlluniau newydd i daclo'r niwed sy'n dod o gamddefnyddio sylweddau

Tue, 06 Sep 2016 15:51:38 GMT

O dan gynlluniau Llywodraeth Cymru i daclo camddefnyddio sylweddau, bydd gweithwyr iechyd yn cael mwy o hyfforddiant ar ddelio â sylweddau seicoweithredol newydd. Byddant yn cael eu haddysgu hefyd am waith goruchwylio, i ddod i ddeall maint y broblem a dysgu mwy am yr hyn sy'n gyrru unigolion i ddefnyddio cyffuriau sy'n gwella perfformiad.Allech chi wneud gwahaniaeth i ofal cymdeithasol yng Nghymru?

Tue, 06 Sep 2016 11:19:32 GMT

Mae'r broses benodi ar agor nawr ar gyfer aelodau Bwrdd y corff newydd, Gofal Cymdeithasol Cymru.Ysmygu mewn Ysbytai -- Dweud eich dweud

Thu, 01 Sep 2016 13:43:46 GMT

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ceisio barn y cyhoedd ar staff a chleifion yn ysmygu ar safleoedd eu hysbytai.Cyhoeddi ystadegau diweddaraf canser wroleg

Thu, 01 Sep 2016 10:43:21 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r ystadegau diweddaraf ar gyfer canserau wroleg yng Nghymru fel rhan o Fis Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Wroleg.