Subscribe: Newyddion HOWIS
http://www.wales.nhs.uk/rss/w-rss1feed.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
adroddiad  cyhoeddi  cymru  gofal  gyfer  iechyd  mae  newydd  nghymru  pobl  wedi  yng nghymru  yng  ysgrifennydd iechyd 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Newyddion HOWIS

Newyddion HOWISNewyddion DiweddarafLast Build Date: Sat, 24 Feb 2018 00:05:00 GMT

Copyright: Hawlfraint GIG Cymru 2018
 GIG Cymru yn ymateb i'w fis Ionawr prysuraf

Thu, 22 Feb 2018 11:27:53 GMT

Mae Prif Weithredwr GIG Cymru, Andrew Goodall, wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y Gwasanaeth Iechyd, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 22 Chwefror)
 Bron Brawf Cymru yn cyhoeddi adroddiad blynyddol 2016-17

Thu, 22 Feb 2018 09:52:39 GMT

Mae adroddiad blynyddol diweddaraf Bron Brawf Cymru yn dangos bod ychydig yn fwy o fenywod wedi mynd i gael prawf sgrinio'r fron o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.Cyhoeddi Papurau'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Wed, 21 Feb 2018 09:49:23 GMT

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella ddydd Mawrth 27 Chwefror 2018.
 Swyddi gwag yn Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Tue, 20 Feb 2018 16:10:42 GMT

Mae gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru dwy swydd wag rheolwr adolygu.Cyhoeddi arolwg cyffredinolrwydd pwynt 2017

Tue, 20 Feb 2018 13:15:20 GMT

Mae Heintiau sy'n gysylltiedig â Gofal Iechyd wedi cynyddu yng Nghymru ers 2011, yn ôl arolwg newydd.
 Y Gwasanaeth Gwybodeg yw'r cyntaf yn y DU i gyflawni'r safon Gwerthfawrogi Pobl newydd

Fri, 16 Feb 2018 13:07:12 GMT

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yw’r sefydliad cyntaf yn y DU i dderbyn y “Safon Brydeinig ar gyfer Gwerthfawrogi Pobl” newydd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI).Cofrestru ar gyfer Cynhadledd Imiwneiddio Cymru ar agor

Fri, 16 Feb 2018 10:12:12 GMT

Mae cofrestru ar agor bellach ar gyfer 15fed Gynhadledd Imiwneiddio Cymru.Mae pobl Cymru am weld rhagor yn cael ei wneud i atal salwch

Fri, 16 Feb 2018 09:05:10 GMT

Mae 53 y cant o bobl yng Nghymru yn cytuno y dylai mwy o arian gael ei wario ar atal salwch a llai ar ei drin. Dim ond 15 y cant a anghytunodd.
 Atal y ffliw yn cael ei annog wrth i achosion barhau

Thu, 15 Feb 2018 14:47:38 GMT

Mae nifer yr achosion o’r ffliw yng Nghymru’n dal i ostwng yr wythnos yma, ond yn parhau ar lefelau uwch nag a welwyd yn ystod y chwe thymor ffliw diwethaf.
 Cleifion o dde Dinbych i elwa o ystafell IV sydd newydd agor diolch i ymdrech codi arian a rhoddion hael Cyfeillion Ysbyty

Wed, 14 Feb 2018 16:17:56 GMT

Mae cleifion o Ysbyty Dinbych sy'n cael therapïau IV yn elwa o offer a chyfleusterau newydd diolch i waith codi arian hael gan Gyfeillion yr Ysbyty. 
 Gwneud newidiadau i'r ffordd yr ydych yn gweithio a gwella gofal cleifion? Gwnewch gais ar gyfer Gwobrau GIG Cymru ac ennill yn 2018!

Tue, 13 Feb 2018 09:36:22 GMT

Ydych chi wedi datblygu ffordd arloesol o weithio sydd wedi trawsnewid ansawdd a diogelwch gofal cleifion? Ydy’ch cydweithiwr wedi gweithredu newid sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddefnyddwyr gwasanaeth? Neu efallai eich bod wedi cwblhau prosiect Hyfforddi Gwella Ansawdd Arian?Sgrinio Coluddion Cymru yn cyhoeddi adroddiad blynyddol

Mon, 12 Feb 2018 17:02:23 GMT

Gwnaeth nifer y rhai a gafodd brawf sgrinio'r coluddyn leihau 1 y cant y llynedd, er bod hyn yn dilyn cynnydd o 3.6 y cant y flwyddyn flaenorol, yn ôl adroddiad blynyddol Sgrinio Coluddion Cymru 2016-17.
 Cyfnodolyn Nyrsio Prydain yn cyhoeddi gwaith Nicola Meredith

Mon, 12 Feb 2018 12:51:33 GMT

Mae Nicola Meredith wedi cyhoeddi papur yn The British Journal of Nursing ar ei phrofiadau a'i harsylwadau ar yr ymgyrch ffliw yn Seland Newydd.
 Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Ymchwil Canser y DU yn lansio ymgyrch sgrinio coluddion

Mon, 12 Feb 2018 11:46:22 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Ymchwil Canser y DU wedi lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o sgrinio canser y coluddyn.
 Yr Ysgrifennydd Iechyd yn datgelu cynllun gwerth £100m i drawsnewid y GIG yng Nghymru

Fri, 09 Feb 2018 16:19:14 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi amlinellu sut bydd gronfa newydd gwerth £100m yn drawsnewid darpariaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd y gronfa £100m,  a gyhoeddwyd yn y gyllideb ddiwethaf, yn helpu i cyflawni argymhellion yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a gyhoNyrs o Orllewin Cymru ar ei ffordd i Balas Buckingham

Thu, 08 Feb 2018 14:09:44 GMT

Mae nyrs o orllewin Cymru – sydd wedi helpu i ofalu am y plant mwyaf tost yn ein hardal – yn edrych ymlaen at ymweld â Phalas Buckingham ym mis Mehefin ac wrth ei bodd ei bod hi wedi cael ei chynnwys ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd eleni.Theatr Fodwlar yn Ysbyty Llandochau, wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru, bellach ar agor

Mon, 05 Feb 2018 14:14:09 GMT

Mae theatr fodwlar newydd wedi agor yn Ysbyty Athrofaol Llandochau ar ôl derbyn gwerth £1.7m o gyllid gan Lywodraeth Cymru.
 
Agorodd yr uned newydd, sydd wedi cael ei chynllunio'n arbennig, ar 29 Tachwedd 2017. Bydd yn allweddol ar gyfer helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i ostwng amseroedd arCymru ar y blaen o ran cyfraddau cydsynio i roi organau

Fri, 02 Feb 2018 11:24:59 GMT

Mae mwy o bobl Cymru'n cydsynio i roi organau nag unrhyw wlad arall yn y DU, yn ôl y ffigurau diweddarafRydyn ni'n gamblo â'n hiechyd yw neges Prif Swyddog Meddygol Cymru

Thu, 01 Feb 2018 14:32:10 GMT

Mae Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn dweud bod gamblo yn fater iechyd y cyhoedd sy'n dod yn fwyfwy difrifol yng NghymruYr Ysgrifennydd Iechyd yn cadarnhau y bydd Perjeta (pertuzumab) ar gael ar y GIG yng Nghymru i drin canser datblygedig y fron

Thu, 01 Feb 2018 14:23:47 GMT

Heddiw (dydd Iau, 1 Chwefror) cadarnhaodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Vaughan Gething y bydd Perjeta (pertuzumab) ar gael ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru i drin canser datblygedig y fronCymru'n gwahardd rhoi twll mewn rhan bersonol o gorff pobl o dan 18 oed

Thu, 01 Feb 2018 14:15:46 GMT

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno gwaharddiad cenedlaethol ar roi twll mewn rhan bersonol o gorff pobl o dan 18 oedContract newydd ar gyfer systemau a gwasanaethau clinigol meddygon teulu

Tue, 30 Jan 2018 12:11:44 GMT

Gan ddilyn proses gaffael gadarn, mae'n fwriad i ddyfarnu'r contract newydd ar gyfer systemau a gwasanaethau clinigol meddygon teulu i ddau gyflenwr- Vision a Microtest Ltd.  Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar ôl y cyfnod cadw statudol o 10 diwrnod yn dod i ben ar 8fed o Chwefro.Mae rhaglen Ymateb Cyflym i Salwch Acíwt (RRAILS) yn cael ei hehangu i ganolbwyntio ar amlygu Dirywiad Acíwt, Sepsis ac Anafiadau Acíwt yr Arennau yn gynnar yn y gymuned.

Tue, 30 Jan 2018 11:38:08 GMT

Cynhaliwyd cyfarfod yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf gyda dros 100 o arweinwyr sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal sylfaenol a chymunedol ar draws GIG Cymru yn ystod digwyddiad astudio Set Dysgu Ymateb Cyflym i Salwch Acíwt.Unigolyn ifanc o Ynys Môn yn diolch i staff ysbyty yn Ysbyty Gwynedd am ei gofal eithriadol

Fri, 26 Jan 2018 15:13:26 GMT

Mae mam plentyn deg mlwydd oed a gafodd ddiagnosis cyflwr sy'n cyfyngu ar fywyd wedi diolch i staff ar Ward Plant Ysbyty Gwynedd am y gofal eithriadol.
 Prifysgolion a gweithwyr proffesiynol addysg uwch yn cytuno ar rwydwaith iechyd newydd

Thu, 25 Jan 2018 17:25:14 GMT

Daeth gweithwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru at ei gilydd yng Nghaerdydd heddiw (24 Ionawr) i drafod sut y gall prifysgolion a sefydliadau addysg uwch wella iechyd a llesiant staff a myfyrwyr.
 Cynllun dewis iaith llwyddiannus yn gwella gofal cleifion yn Ysbyty Alltwen

Thu, 25 Jan 2018 11:59:40 GMT

Mae cynllun dewis iaith llwyddiannus sy'n caniatáu i gleifion gael eu dynodi fel siaradwyr Cymraeg wedi gwella gofal cleifion mewn ysbyty ym Mhorthmadog. Lefelau uchel o'r ffliw yn parhau

Thu, 25 Jan 2018 11:37:28 GMT

Mae’r achosion o’r ffliw yng Nghymru sydd wedi’u cadarnhau wedi cynyddu eto yr wythnos yma, ac maent yn parhau ar lefel uchel.
 Staff iechyd meddwl yn defnyddio harddwch naturiol Eryri i gefnogi eu cleifion

Thu, 25 Jan 2018 11:14:05 GMT

Mae rhaglen arloesol a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn defnyddio amgylchedd naturiol Parc Cenedlaethol Eryri i gefnogi unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth.Cronfa newydd yn cyflwyno cyffuriau sy'n newid bywyd yn gynt nag erioed o'r blaen

Tue, 23 Jan 2018 11:10:31 GMT

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi croesawu llwyddiant y Gronfa Triniaethau Newydd, gwerth £80m, wrth leihau'r amser y daw meddyginiaethau sy'n newid bywyd ar gael ar y GIG yng NghymruPorth yn darparu mynediad at ddogfennau clinigol ledled Cymru

Mon, 22 Jan 2018 13:19:10 GMT

Am y tro cyntaf, gall gweithwyr iechyd proffesiynol ledled Cymru weld dogfennau clinigol, a gweld canlyniadau profion a grëwyd neu a gynhyrchwyd yn electronig mewn ardaloedd byrddau iechyd eraill, trwy Borth Clinigol Cymru. Jude Kay yn dechrau fel Pennaeth Sgrinio Llygaid Diabetig

Mon, 22 Jan 2018 11:40:17 GMT

Dechreuodd Jude Kay yn ei swydd fel Pennaeth Rhaglen Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru (DESW) ar 8 Ionawr.
 Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd a gynhelir ddydd Iau 25 Ionawr 2018

Fri, 19 Jan 2018 16:54:50 GMT

Darllenwch am yr hyn y bydd y Bwrdd yn ei drafod yn y cyfarfod ar 25 Ionawr 2018.
 Adroddiad newydd yn amlygu cyflawniadau ymchwil

Fri, 19 Jan 2018 11:53:04 GMT

Mae Is-adran Ymchwil a Datblygu Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd yn dangos ei brif gyflawniadau ymchwil a datblygu yn 2016/17.
 Menywod â diabetes yn wynebu risg uwch o gael babanod â namau geni

Fri, 19 Jan 2018 10:01:35 GMT

Mae menywod â diabetes yn cael eu hannog i geisio cyngor iechyd os ydynt yn cynllunio beichiogrwydd oherwydd bod data Cymru yn cadarnhau eu bod yn wynebu risg uwch o eni babanod ag anomaleddau cynhenid.
 Lansio cynllun i wella iechyd anadlol yng Nghymru

Fri, 19 Jan 2018 09:23:54 GMT

Heddiw mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi lansio cynllun wedi’i adnewyddu i wella iechyd anadlol yng NghymruAchos o Hepatitis A yn arwain at sesiwn brechu mewn ysgol

Fri, 19 Jan 2018 07:34:50 GMT

Caiff tua 180 o bobl sy'n gysylltiedig ag ysgol uwchradd yn Rhuthun gynnig brechiad Hepatitis A yn dilyn achos o Hepatitis A mewn disgybl yn yr ysgol.
 Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn cynyddu'r risg o salwch meddwl, ond gall cymorth cymunedol gynnig diogelwch

Thu, 18 Jan 2018 08:42:29 GMT

Mae pobl sydd wedi dioddef cam-drin, esgeulustod a phrofiadau niweidiol eraill yn ystod plentyndod (ACEs) fel byw gyda thrais domestig yn ystod eu plentyndod yn wynebu risg uwch o lawer o salwch meddwl drwy gydol eu hoes.Cyhoeddi adroddiad blynyddol yr Adran Sgrinio ar gyfer 2016-17

Wed, 17 Jan 2018 16:13:40 GMT

Mae adran sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2016-17, sy'n cynnwys ystadegau ar gyfer ei wyth rhaglen ac yn tynnu sylw at welliannau arfaethedig yn y flwyddyn i ddod."Angen system ofal wahanol i ddarparu gwasanaethau i bobl Cymru" yn ôl panel arbenigol

Tue, 16 Jan 2018 10:13:22 GMT

Mae angen system wahanol ar Gymru i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal di-dor - dyna'r neges a ddaw o'r adolygiad annibynnol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol dan gadeiryddiaeth Dr Ruth HusseyAmdiffynwch eu hun rhag y ffliw y gaeaf yma

Mon, 15 Jan 2018 11:42:27 GMT

Mae’r ffliw i’w weld ledled Cymru yn awr ac mae nifer yr achosion yn cynyddu.
 Cyhoeddi papurau y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

Fri, 12 Jan 2018 10:04:25 GMT

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl ddydd Iau 18 Ionawr 2018.
 Nifer y rhai sy'n goroesi strôc yng Nghymru yn parhau i gynyddu

Fri, 12 Jan 2018 09:30:09 GMT

Mae mwy a mwy o bobl yn goroesi strôc yng Nghymru, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth CymruAdroddiad newydd yn taflu goleuni ar iechyd presennol pobl Cymru ac yn edrych

Tue, 09 Jan 2018 13:36:59 GMT

Mae adroddiad Iechyd a’i Penderfynyddion yng Nghymru yn rhoi trosolwg o iechyd a lles poblogaeth Cymru, gan amlinellu prif achosion marwolaethau, anableddau a salwch.
 G?r o Fôn yn annog teuluoedd i siarad am roi organau wedi i'w wraig roi rhodd o fywyd i eraill

Mon, 08 Jan 2018 16:04:56 GMT

Mae g?r o RAF y Fali, a gollodd ei wraig yn dilyn trasiedi, wedi dweud sut mae achub bywydau eraill drwy roi ei horganau wedi rhoi 'cysur mawr' i'w deulu.Ionawr hwn, Ystyriwch eich Yfed

Mon, 08 Jan 2018 13:09:55 GMT

Wrth fod yfwyr yn adfer wedi gorwneud hi dros gyfnod y Nadolig, mae fferyllfeydd ar draws Cymru yn rhannu neges ‘Mynd yn Isel, Mynd yn Araf, Mynd yn Fach’ er mwyn cynorthwyo pob oedolyn i wella eu hiechyd hir dymor.
 Cyhoeddi £10 miliwn yn ychwanegol i helpu i leddfu pwysau'r gaeaf ar y GIG

Mon, 08 Jan 2018 09:42:44 GMT

Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi £10 miliwn yn ychwanegol i helpu i leddfu'r pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod cyfnod prysur y gaeafNeges Nadolig yr Ysgrifennydd Iechyd at staff y gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru

Wed, 27 Dec 2017 12:01:55 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi anfon neges Nadolig i ddangos ei werthfawrogiad ac i ddiolch i'r gwasanaeth iechyd a gofal yng Nghymru.Torri tir newydd wrth asesu anghenion gofal pobl yng Nghymru

Wed, 20 Dec 2017 10:07:32 GMT

Erbyn 2035, yn ôl adroddiad newydd, amcangyfrifir y bydd cynnydd o 119% yn nifer y bobl dros 85 oed sy'n byw yng Nghymru.
Mae'r trosolwg newydd o anghenion gofal a chymorth pobl ledled Cymru yn torri tir newydd ac yn cynnig cipolwg ar fywydau'r rheini a allai fod angen gofal a chymorth i'w helpu i fyw bywyd i’Peidiwch ag anghofio y gall eich fferyllydd eich helpu dros gyfnod y Nadolig

Tue, 19 Dec 2017 14:15:18 GMT

Heddiw, mae Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol Cymru, wedi atgoffa pobl a fydd yn teimlo’n sâl dros gyfnod y Nadolig fod y fferyllydd lleol wrth law i roi cyngor ac i drin amrywiaeth o fân anhwylderau a salwchGwobrwyo Dewis Fferyllfa

Mon, 18 Dec 2017 14:53:08 GMT

Mae gwasanaeth digidol ar gyfer fferyllfeydd cymunedol wedi ennill "Gwobr y Beirniaid" yn y categori 'Effeithlonrwydd Trwy Dechnoleg' gan MediWales yn eu cystadleuaeth Gwobrau Arloesedd flynyddol yng Nghaerdydd.