Subscribe: Newyddion HOWIS
http://www.wales.nhs.uk/rss/w-rss1feed.xml
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
cymru  gething  gofal  iechyd vaughan  iechyd  mae  mewn  newydd  nghymru  vaughan gething  vaughan  wedi  yng nghymru  yng 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Newyddion HOWIS

Newyddion HOWISNewyddion DiweddarafLast Build Date: Thu, 23 Mar 2017 21:05:00 GMT

Copyright: Hawlfraint GIG Cymru 2017
 Dweud eich dweud am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - Vaughan Gething

Mon, 20 Mar 2017 10:36:39 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw wedi galw ar y cyhoedd i ddweud eu dweud am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.Y Gweinidog yn croesawu adroddiad ar gamddefnyddio sylweddau ymhlith oedolion hyn

Wed, 08 Mar 2017 12:56:18 GMT

Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, yn croesawu adroddiad newydd ar gamddefnyddio sylweddau ymhlith oedolion dros 50 oed.Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol yn cytuno ar newidiadau i gytundebau meddygon teulu 2017/18

Mon, 06 Mar 2017 09:45:33 GMT

Yn ei araith yng Nghynhadledd Flynyddol Pwyllgorau Meddygol Lleol Cymru, bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn cyhoeddi newidiadau i gytundebau meddygon teulu yn 2017/18.
Mae'r diwygiadau hyn yn golygu y bydd cynnydd o tua £27m i’r buddsoddiad yn y gwasanaeth meddygol cyffredinol.Astudiaeth ymchwil â'r potensial i drawsnewid iechyd y genedl

Thu, 02 Mar 2017 10:42:55 GMT

Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, wedi dweud heddiw bod gan brosiect Doeth am Iechyd y potensial i drawsnewid iechyd a lles y genedl.Cymeradwyo bron £14 miliwn i wella adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Gwynedd

Mon, 27 Feb 2017 12:25:09 GMT

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo £13.89 miliwn ar gyfer gwella gwasanaethau gofal brys yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Ymestyn cyllid y Gwasanaeth Di-waith tan 2020

Fri, 24 Feb 2017 14:56:06 GMT

Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans wedi cyhoeddi y bydd cyllid ar gyfer rhaglen y Gwasanaeth Di-waith yn cael ei ymestyn hyd at fis Awst 2020.Mwy o feddygfeydd ar agor am gyfnod hirach yng Nghymru

Wed, 22 Feb 2017 15:55:46 GMT

Mae ffigurau newydd yn dangos bod mwy o bractisau meddygon teulu yng Nghymru ar agor rhwng 8:00am a 6:30pm yn ystod yr wythnos, gyda mwy o apwyntiadau ar gael i gleifion yn gynnar yn y bore neu'n hwyrach yn y prynhawn.Achosion o ganser yn parhau i godi yng Nghymru

Wed, 22 Feb 2017 09:57:54 GMT

Mae ystadegau swyddogol newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos y bu cynnydd o 10 y cant mewn achosion newydd o ganser yng Nghymru rhwng 2006 a 2015. 
 Buddsoddi £95 miliwn i hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru

Mon, 20 Feb 2017 09:16:36 GMT

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi pecyn gwerth £95 miliwn i gefnogi amrywiaeth o raglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru.Mae'r nifer sy'n goroesi canser yn parhau i gynyddu ond mae gwella diagnosis cynnar o ganser yn allweddol - Vaughan Gething

Thu, 16 Feb 2017 10:36:47 GMT

Wrth i Adroddiad Canser Blynyddol 2016 Llywodraeth Cymru gael ei gyhoeddi, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi dweud bod gwella diagnosis cynnar o ganser yn allweddol er mwyn gwella canlyniadau cleifion.Ysgol yn Abertawe yn cael gwobr iechyd fawreddog

Fri, 10 Feb 2017 15:51:52 GMT

Heddiw, roedd Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn Ysgol Gynradd Cwm Glas yn Abertawe i gyflwyno Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru.
 Mark Drakeford yn cyfarfod â Banc Buddsoddi Ewrop i drafod cyfleoedd i fuddsoddi mewn seilwaith yng Nghymru

Thu, 09 Feb 2017 08:21:20 GMT

Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw yn cyfarfod ag Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop er mwyn trafod sut y gall Cymru barhau i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gyrraedd at gyllid seilwaith.
Ap amseroedd aros yn boblogaidd gyda defnyddwyr

Fri, 03 Feb 2017 15:22:40 GMT

Mae dros 6,000 o unigolion wedi lawrlwytho ap ffôn clyfar 'Live Wait Times' y GIG ers iddo gael ei lansio yng Ngogledd Cymru ar 10 Ionawr.  Ac mae defnyddwyr wedi bod yn hapus iawn gydag o, gyda marciau sêr uchel iawn ac adborth cadarnhaol.Mae miloedd o yfwyr risg uchel yn marw heb gael mynediad i wasanaethau triniaeth am alcohol

Tue, 31 Jan 2017 09:46:45 GMT

Mae adroddiad yn awgrymu nad oedd mwyafrif sylweddol o bron 8,000 o unigolion a aeth ymlaen i farw o achosion yn gysylltiedig ag alcohol wedi cael unrhyw gysylltiad â gwasanaethau triniaeth am alcohol, er iddynt gael eu derbyn i'r ysbyty ac i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys dro ar ôl tro. 
 Cwmni adeiladu'n ymuno â BIPBC i hybu iechyd ymysg ei weithlu

Fri, 27 Jan 2017 16:26:16 GMT

Mae adeiladwr o Ogledd Cymru yn gweithio gydag arbenigwyr iechyd i helpu ei weithwyr brics, seiri, plastrwyr a gweithwyr adeiladu eraill ar draws Gogledd Cymru i fod yn heini ac yn iach.
 Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi'r cyngor diweddaraf ar e-sigaréts

Thu, 26 Jan 2017 13:26:55 GMT

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi heddiw (26 Ionawr) ei ddatganiad sefyllfa diweddaraf sy’n darparu cyngor i'r cyhoedd am effeithiau posibl e-sigaréts ar iechyd.
 Y Gweinidog Iechyd yn agor ward rydhhau newydd Ysbyty Bronglais yn swyddogol

Fri, 20 Jan 2017 10:22:44 GMT

Ymwelodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething ag Ysbyty Bronglais yr wythnos ddiwethaf i agor uned ryddhau newydd yn swyddogol. Mae’r uned ar gyfer cleifion a ystyrir yn ffit yn feddygol, ond y gallai fod angen cyfnod o ailalluogi arnynt cyn medru eu rhyddhau o ysbyty.Meddygon lleol yn cael golau gwyrdd ar gyfer cynllun gofal iechyd newydd radical

Wed, 18 Jan 2017 10:24:10 GMT

Bydd gr?p o feddygon teulu lleol yn cymryd dros wasanaethau gofal iechyd meddygon teulu ar gyfer ardal Bro Ddyfi cyfan ar ôl ennill contract i reoli Canolfan Iechyd Machynlleth. Bydd Dr Jon Shaw, Dr Louise Hyde a Dr Sara Bradbury-Willis yn arwain tîm o feddygon teulu, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd cysylltiedig eraill mewn cynllun i wella gwasanaSgwrs genedlaethol am atal cwympiadau yn parhau yng Ngogledd Cymru

Tue, 17 Jan 2017 14:14:06 GMT

Cynhaliwyd cyfarfod rhwng gr?p o weithwyr proffesiynol o’r ames gofal iechyd, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yn Llandudno ddydd Iau 12 Ionawr i barhau â’r sgwrs genedlaethol bresennol am ddyfodol atal cwympiadau ymysg pobl h?n yng Nghymru.
 Penodi Cyfarwyddwr newydd i arwain y Gwasanaeth Gwybodeg

Mon, 16 Jan 2017 16:49:48 GMT

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru’n falch o gyhoeddi penodiad Helen Thomas fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodeg. Bydd hi’n mynd i’r afael â’r rôl newydd hon yn y gwanwyn.Achosion o'r ffliw ar gynnydd mewn ysbytai a meddygfeydd

Mon, 16 Jan 2017 10:23:22 GMT

Mae'r nifer yr achosion o ffliw a dderbynnir i ysbytai ac i unedau gofal dwys yn cynyddu. Caiff pobl mewn grwpiau bregus eu hannog i gael eu brechu rhag ffliw gan nad yw'n rhy hwyr ei gael.Ap Ffôn Clyfar i helpu pobl i ddod o hyd i'r gofal cyflymaf

Tue, 10 Jan 2017 17:24:57 GMT

Gall pobl yng ngogledd Cymru sydd angen triniaeth at anaf gael gwybodaeth gyfredol am amseroedd aros yn Unedau Mân Anafiadau ac Adrannau Achosion Brys y rhanbarth.Gofyn i gleifion i helpu mynd i'r afael â phwysau'r gaeaf trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Brysbennu a Thrin newydd

Fri, 06 Jan 2017 15:35:51 GMT

Mae cleifion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu hannog i ddefnyddio gwasanaeth newydd Brysbennu a Thrin y bwrdd iechyd mewn fferyllfeydd cymunedol os oes ganddynt fân anaf neu salwch, mewn ymgais i leihau’r pwysau ar yr adrannau Achosion Brys sy’n brysur iawn dros y gaeaf.
 Gweithiwr yn y GIG sy'n hyfforddi nyrsys y dyfodol yn cyrraedd brig y dosbarth

Wed, 04 Jan 2017 10:40:30 GMT

Mae nyrs sydd wedi gweithio'n ddiflino i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf wedi ennill gwobr nyrsio benigamp – a hynny ar yr un noson ag yr enillodd gong am ofal cleifion. 
 Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus newydd

Tue, 03 Jan 2017 09:13:41 GMT

Rydym wedi penodi Teresa Owen fel ei Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus newydd. Bydd yn ymuno o Fwrdd Iechyd Hywel Dda, lle’r oedd yn gwneud yr un swydd ers 2012.


Cyn gynllunydd ffrogiau priodas yn dangos ei rhagoriaeth mewn gwobrau iechyd cenedlaethol.

Fri, 23 Dec 2016 13:40:13 GMT

Mae cynllunydd ffrogiau priodas, sydd bellach yn weithiwr gofal iechyd sydd wedi cefnogi cannoedd o famau newydd i fwydo ar y fron ar restr fer i ennill gwobr bwysig genedlaethol.
 Manteision blwyddyn gyfan o Ionawr Sych

Tue, 20 Dec 2016 11:06:04 GMT

Yma, mae Cyfarwyddwr Alcohol Concern Cymru, Andrew Misell, yn edrych ar dwf Ionawr Sych ac yn annog cyflogwyr i gymryd rhanRhybudd i'r cyhoedd amddiffyn eu hunain rhag ffliw dros dymor y Nadolig

Tue, 13 Dec 2016 08:40:26 GMT

Wrth i gyfnod y Nadolig agosáu, mae gweithwyr iechyd proffesiynol ledled Cymru yn pwyso ar bawb sy’n gymwys i gael eu brechiad ffliw rhad ac am ddim cyn gynted ag y bo modd, i’w helpu aros yn ddi-ffliw dros y gaeaf eleni.
Taflen newydd yn rhoi cymorth a chefnogaeth i gleifion Gogledd Cymru sy'n cael gwrthfiotigau wedi'u rhagnodi iddynt

Wed, 30 Nov 2016 10:12:56 GMT

Mae fferyllwyr gwrthficrobaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwneud eu rhan i helpu ymladd yr ymwrthedd cynyddol i wrthfiotigau.
 
 
Rhannu cofnodion meddygon teulu er mwyn gwella gofal yng Nghymru

Mon, 21 Nov 2016 10:48:50 GMT

Er mwyn gwella diogelwch cleifion drwy rannu gwybodaeth, mae gan fwy o fferyllwyr a meddygon mewn ysbytai fynediad electronig erbyn hyn i gofnodion cleifion sy’n cael eu cadw gan feddygon teulu yng Nghymru.Yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn lansio fframwaith dementia newydd i Gymru

Thu, 17 Nov 2016 17:32:54 GMT

Heddiw (Dydd Iau, 17 Tachwedd 2016) mae Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, yn lansio fframwaith dementia cenedlaethol newydd  a fydd yn rhoi ffordd well a mwy cyson o ofalu am bobl â dementia.
 Gwasanaeth Argraffu Gwell i Feddygon Teulu

Wed, 02 Nov 2016 11:27:20 GMT

Mae gwasanaeth argraffu a reolir newydd yn cael ei beilota mewn 11 meddygfa ledled Cymru.Profiadau Niweidiolyn Ystod Plentyndod: mae'r adroddiad yn cael ei gyhoeddi heddiw

Tue, 01 Nov 2016 13:20:19 GMT

Dywed adroddiad newydd fod pobl yng Nghymru sydd wedi dioddef pedwar neu fwy o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) fwy na dwywaith yn fwy tebygol o gael diagnosis o glefyd cronig yn nes ymlaen mewn bywyd o’u cymharu ag oedolion sydd heb brofi un.
 Annog rhieni i frechu plant 2-7 oed

Tue, 01 Nov 2016 11:47:37 GMT

Plant saith oed bellach yn gymwys i gael eu brechu.Offeryn ar-lein i olrhain iechyd y genedl wedi'i ddiweddaru

Mon, 31 Oct 2016 15:38:30 GMT

Heddiw lansiwyd Cam 2 o offeryn ar-lein sy'n cynnwys y data mwyaf cyfredol a chywir ar iechyd pobl Cymru.
 Sgrinio Serfigol Cymru yn cyhoeddi adroddiadau ystadegol ar gyfer 2015/16

Fri, 28 Oct 2016 09:37:47 GMT

Mae Adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r adroddiadau ystadegol diweddaraf ar sgrinio serfigol ar gyfer 2015/16.
 Dathlu Eiriolwyr Ffordd o Fyw mewn Seremoni Wobrwyo

Thu, 27 Oct 2016 11:43:47 GMT

Cynhaliwyd dathliad yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar i nodi llwyddiant prosiect â’r nod o wella iechyd y boblogaeth trwy hybu iechyd a lles mewn lleoliadau gofal sylfaenol.
 Buddsoddi £1m i sicrhau cynfasau glân yn GIG Cymru

Wed, 26 Oct 2016 12:36:13 GMT

Ymwelodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, â Hen Ysbyty Dwyrain Morgannwg ym Mhentre'r Eglwys yr wythnos hon i gwrdd â staff ac i gyhoeddi buddsoddiad i wella gwasanaethau londri'r GIG ledled Cymru.Gwasanaeth offer i'r anabl yn derbyn achrediad cenedlaethol

Tue, 25 Oct 2016 15:58:27 GMT

Mae gwasanaeth cymunedol ym Mhowys sy'n darparu offer hanfodol ar gyfer trigolion anabl yn y sir wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am safon ei waith.Vaughan Gething yn cadarnhau buddsoddiad o £18 miliwn yn y Ganolfan Is-ranbarthol newydd ar gyfer Gofal Dwys i'r Newydd-anedig

Mon, 24 Oct 2016 15:51:30 GMT

Mae Vaughan Gething wedi cymeradwyo cyllid i adeiladu Canolfan Is-ranbarthol Gofal Dwys i'r Newydd-anedig yn Ysbyty Glan Clwyd.Hyfforddi / Gweithio / Byw -- Y Prif Weinidog yn lansio ymgyrch newydd i recriwtio meddygon teulu

Thu, 20 Oct 2016 16:00:39 GMT

Ymgyrch newydd I hyrwyddo Cymru fel lle delfrydol I feddygon, gan gynnwys meddygon teulu I hyfforddi, gweithio a byw ynddo.Llwyddiant codi arian yn rhoi Samantha ar restr fer am brif wobr iechyd

Thu, 20 Oct 2016 10:25:13 GMT

Mae ysgrifenyddes feddygol o Wrecsam a gafodd ei hysbrydoli i godi arian i elusen oherwydd profiadau ei theulu  â chanser wedi cael ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer prif wobr iechyd. Vaughan Gething yn dweud bod rhaid inni barhau i wella cyfraddau rhoi organau yng Nghymru

Mon, 17 Oct 2016 15:45:24 GMT

Heddiw, mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi ailddatgan ei ymrwymiad i wella cyfraddau rhoi organau yng Nghymru wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar Roi Organau 2016.
 Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Glangwili angen gwirfoddolwyr

Mon, 17 Oct 2016 14:17:33 GMT

Mae Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Gyffredinol Glangwili yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i gefnogi ei gweithgareddau codi arian ar draws Sir Gaerfyrddin.