Subscribe: Thai-National-Park
http://thaipark.wordpress.com/feed/
Preview: Thai-National-Park

ThaiLand National ParkAll About Thailand National Park , Travel in ThailandLast Build Date: Sat, 27 Sep 2008 03:49:37 +0000

 จังหวัด ใน ประเทศลาว ลาวthaipark

Tue, 12 Aug 2008 00:47:00 +0000

ชื่อ เมืองเอก พื้นที่ (km²) ประชากร 1. แขวงอัดตะปือ เมืองสามักคีไซ 10,320 134,000 2. แขวงบ่อแก้ว เมืองห้วยซาย 6,196 169,000 3. แขวงบอลิคำไซ เมืองปากซัน 14,863 244,000 4. แขวงจำปาสัก เมืองปากเซ 15,415 595,000 5. แขวงหัวพัน เมืองซำเหนือ 16,500 340,000 6. แขวงคำม่วน เมืองท่าแขก 16,315 360,000 7. แขวงหลวงน้ำทา เมืองหลวงน้ำทา 9,325 153,000 8. แขวงหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง 16,875 410,000 9. แขวงอุดมไซ เมืองไซ 15,370 280,000 10. แขวงพงสาลี เมืองพงสาลี 16,270 200,000 […]


Media Files:
http://1.gravatar.com/avatar/d97cc71b7ac64b2e3487e9ae0461963a?s=96&d=identicon&r=G
การเดินทางไปเมือง หลวงพระบาง ประเทศลาวthaipark

Mon, 11 Aug 2008 00:11:00 +0000

การเดินทางไปประเทศลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวระยะทางยาวตามแนวแม่น้ำโขงสมัยก่อนเราสามารถข้ามแดนได้ตามด่านท่าเรือ ปัจจุบันเราสามารถเลือกเดินทาง ไปประเทศลาวได้ 3 ทาง ทางรถ จากกรุงเทพ ไปหนองคาย ข้ามด่าน ที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งแรก 1st Thai-Lao Friendship Bridgeเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อมต่อเทศบาลเมืองหนองคายเข้ากับนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว หรือ ท่านาแล้ง-หนองคาย สะพานแห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ด่านหนองคาย-ท่านาแล้งได้เปิดเดินรถไฟ ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร ผ่านสะพานมิตรภาพไทย ลาว-ดงโพสี เปิดให้รถไฟเดินทางวันละ 2 เที่ยว ทางเรือ จาก ทางเรือเชียงของ ห้วยทราย ตามลำน้ำโขง ผ่านห้วยแบ่ง ไปขึ้นท่าเรือเมืองหลวงพระบาง การเดินทางด้วยเรือ มีแบบ 2 […]


Media Files:
http://1.gravatar.com/avatar/d97cc71b7ac64b2e3487e9ae0461963a?s=96&d=identicon&r=G
วีดีโอ สารคดี เมือง หลวงพระบาง ประเทศลาวthaipark

Sun, 10 Aug 2008 13:58:00 +0000

หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักร ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองชวา และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอ ซึ่งถือเป็น ปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองชวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเชียงทองเมื่อพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1896 – พ.ศ. 1916) เสด็จกลับจากกัมพูชา อันเนื่องจากพระองค์และพระบิดาต้องเสด็จลี้ภัยเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อน ซึ่งแท้จริงก็คือพระอัยกาของเจ้าฟ้างุ้มนั่นเอง เจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวมกำลังขณะอยู่ในเสียมเรียบ และนำกองทัพนับพันกำลังเพื่อกู้ราชบัลลังก์กลับคืน และสถาปนาอาณาจักรขึ้น ต่อมาในสมัยพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้อาราธนาพระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำ ขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวง เมืองเชียงทองจึงถูกเรียกว่า หลวงพระบาง นับแต่นั้นมา Blog http://www.Trekkerhut.com Power By NaiNut


Media Files:
http://1.gravatar.com/avatar/d97cc71b7ac64b2e3487e9ae0461963a?s=96&d=identicon&r=G
ถ้ำน้ำทะลุ

Fri, 08 Aug 2008 06:25:00 +0000