Subscribe: Навчальні матеріали з інформатик
http://www.ua5.org/rss.xml
Preview: Навчальні матеріали з інформатик

Навчальні матеріали з інформатикиНавчальні матеріали з інформатики Операційні системи - основні поняття

Mon, 10 Mar 2008 13:05:05 +0200

Операційні системи (ОС) займають важливіше місце в сукупності сучасних системних програмних засобів, які складають програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин. Вони є основою організації обчислювального процесу у обчислювальній системі та визначають ефективність як використання апаратних компонентів системи, так і розв’язання поставлених задач. Від них залежить також ефективність праці персоналу.Windows - Загальні відомості

Mon, 10 Mar 2008 13:07:29 +0200

Наприкінці 90-х років XX ст. стандартом ОС для 32-розрядних ПК стала система Windows 98.Файлова система

Mon, 10 Mar 2008 13:13:49 +0200

Основним інформаційним об'єктом ОС Windows є файл.

Файл — іменована область зовнішньої пам'яті для збері­гання програм і даних.

Файли можуть містити текстові документи, числові да­ні, закодовану табличну та графічну інформацію тощо.

Оскільки ОС Windows  орієнтована на роботу з доку­ментами, файли, в яких зберігаються дані, називають до­кументами, а програми, що створюють й обробляють ці документи, — додатками.
Предмет інформатики

Mon, 10 Mar 2008 17:38:14 +0200

Інформатика – комплексна наукова й інженерна дисципліна, що вивчає всі аспекти проектування, створення, оцінювання, функціонування комп’ютерних систем оброблення інформації, її застосування і впливу на різні галузі соціальної практики. Можна вважати, що інформатика виникла одночасно з першими спробами механізувати  й автоматизувати розумову діяльність людини. Тобто зародження інформатики припадає на XVII століття, коли з`явилися перші механічні обчислювальні машини. Подальший розвиток інформатики також визначався ступенем розвитку інженерно-технічних можливостей людства. Отже, інформатика розвивається паралельно з технікою зв`язку, технікою автоматичного регулювання й управління (механічною, електромеханічною, електронною), технікою запам`ятовування, зчитування і запису, реєстрації, перетворення, опрацювання й передачі інформації.
Біти та байти

Mon, 10 Mar 2008 17:49:16 +0200

У інформатиці для виміру даних використовується той факт, що різні типи даних мають універсальне двійкове представлення.

Мінімальною одиницею інформації у комп’ютері є біт. Біт може бути або виключеним, при цьому його значення дорівнює 0, або включеним, тоді його значення дорівнює 1. Група з 9 бітів уявляє собою байт, 8 біт якого містять дані, і 1 біт – контроль на парність. 8 біт дають 256 різних комбінацій включених та виключених станів від 0000000 до 11111111.
Основні відомості про будову комп'ютера

Mon, 10 Mar 2008 17:57:59 +0200

Персональний комп’ютер (ПК) — це пристрій, що виконує операції введення інформації, оброблення її за певною програмою, виведення одержаних результатів у формі, придатній для сприйняття людиною.

Якість комп’ютера характеризується багатьма показниками. Це - набір інструкцій (команд), які комп’ютер здатен розуміти і виконувати; швидкість роботи (швидкодія) ЦП; кількість пристроїв введення-виведення, які можна приєднати до нього одночасно; споживання електроенергії та ін. Головним показником є швидкодія – кількість операцій, яку ЦП здатний виконати за одиницю часу.
Алфавіт та типи даних мови Pascal

Mon, 10 Mar 2008 20:46:02 +0200

Алфавітом називається сукупність символів, які можна використовувати в мові програмування. Невідємними елементами кожної програми є змінні. Змінні визначаються іменем, яке починається з литери та може мати в середині цифри та знак підкреслення.Лінійні алгоритми та аріфметичні операції

Mon, 10 Mar 2008 20:53:06 +0200

Алгоритмом називається упорядкована послідовність дій (команд), які необхідно виконати для вирішення задачі. Упорядкованість досягається правилом про порядок запису команд. Лінійним є процес, в якому команди виконуються послідовно, у порядку їх запису, без розгалужень та повторень.Оператори розгалуження

Mon, 10 Mar 2008 20:57:25 +0200

Розгалужений процес вміщує декілька шляхів. Вибір того чи іншого шляху залежить від виконання деяких умов. У багатьох випадках виникає потреба в зміні послідовного порядку операторів, що стає  можливим завдяки операторам управління. До них в першу чергу відносяться IF та CASE.Цикли та циклічні процеси

Mon, 10 Mar 2008 21:02:17 +0200

Циклічними називаються обчислювальні процеси, в яких неодноразово виконуються одні й ті ж дії, але з різними даними. Тіло циклу складається з операторів, що повторюються у програмі. Для організації циклу необхідно задати початкове значення змінної, яка буде змінюватися у циклі, її кінцевого значення та крок її зміни. Треба контролювати значення цієї змінної для перевірки умови виходу з циклу. Умовою може бути: перевищення параметром циклу кінцевого значення, виконання заданого числа повторень, досягнення заданої точності обчислення.

         Цикли бувають арифметичні та ітеративні. В арифметичних циклах число повторень визначається на основі зміни параметра циклу; в ітеративних циклах - цикл повторюється доти, доки не буде виконана умова виходу з циклу.