Subscribe: Foundation "Ars Organi et Musicus"
http://foundation-organbg.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Macedonian
Tags:
българия  да се  да  за на  за  изкуство  като  музикални  на  не  от  са  се   
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Foundation "Ars Organi et Musicus"

Foundation "Ars Organi et Musicus"ТЪРСИМ МЕЦЕНАТИ И СЪУЧРЕДИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ОРГАНОВО ИЗКУСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ЦЕННИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИLast Build Date: Mon, 05 Mar 2018 16:58:46 +0000

 КРАТКА КОНЦЕПЦИЯ

Sat, 10 Nov 2007 18:44:00 +0000

СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Съществуващите организационни и управленски трудности по съхранението на органите като публични музикални инструменти са причинени главно поради доминиращите социални проблеми. Изкуството остава второстепенно в държавния, в общинските и в бюджетите на самостоятелните институции. Нашата цел е да намерим възможоностите за пълноценна музикална дейност като се съобразим с другите активи на залите и съответните институции. Не би било възможно да се съхраняват идеално инструментите и да се концертира ако това става в ущърб на други дейности или носи само разходи. Нужно е да се намери подход от взаимен интерес, конкретно в условията на всяка отделна зала. Това е единствената ни възможност да си осигурим съдействието на стопаните на органите и да предложим на публиката очакваното изкуство.
В действителност музикантите създават изкуството, но доколкото то трябва да се финансира, изкуството се води от капитала. Така е било винаги в историята - и в България и в Европа като цяло. Високо-художествената музика не би могла да се самоиздържа от входни билети и записи. Меценатството на музикалното изкуство не се налага заради особени условия у нас - това е традицията на многовековната и съвременната музикална Европа. Единственото решение е да работим съвместно с крупния български частен капитал – индустриален, туристически, финансите. Съществува добър Закон за меценаството, който дава изгодна възможност на капитала да участва във финансирането на елитарното изкуство.

Нужни са ни най-вече представителите на големия частен капитал с отворено, цивилизовано и модерно мислене, както за европейската цивилизованост, така и за собствените им културни интереси. Търсят се тези, които разбират необходимостта от личното им участие в създаването на чистото изкуство и духовното извисяване, както за техните служители; така и за самите бизнесмени, техните семейства, за възпитанието на деца им. Ние не търсим спонсорството като благодеяние, а предлагаме съвместна дейност - редовна или периодична – която е от взаимен интерес. Авторитетът на имената на големия бизнес, заедно с престижността на изкуството - на сцената, по афишите и в медийната информация за оценената и съхранена стойност на органите като собствено изкуство. Това което ще получи капиталът чрез нас е и авторитета пред правителствата и чуждестранните партньори, присъствайки в регистрите на Министерството на културата като финансиращи общественото елитарно изкуство и участващи в създаването на духовния живот. Така частните български капитали се определят като основен акумулатор на българската музикална и органова култура .

http://www.organbg.blogspot.com/ - - -mailto:-propostabg@yahoo.com
http://www.buxan.blogspot.com/ - - - - - - +359 898 215448
Уважаеми господа и дами ,

Sat, 10 Nov 2007 17:52:00 +0000

Уважаеми господа и дами ,

Обръщаме се към Вас с един хуманитарен призив за съхранение на българските органи. Тези благородни и скъпи инструменти не са били посещавани от своите европейски строители десетки години и са заплашени от некомпетентно третиране, въпреки че в България има немалко превъзходни български органисти и органостроители.
Ако се присъедините към нас Вие служите на европейската културна и духовна история.
Ваши органисти и органостроители:
/от тяхно име /
проф. Нева Кръстева , Камен ПетевУчредяване на фондация "Ars Organi et Musicus"

Fri, 09 Nov 2007 15:07:00 +0000

ПРОЕКТ – ПРОГРАМА В процеса на европеизиране на музикалната ни култура, за нашето общество и публика е нужно откриването на една нова ниша на духовен живот, елитарно музикално явление – слабо познатия в България специфичен органов жанр. Основата на тази музикална ниша се подготвя отпреди 100 години, когато през 1908 г. е изработен един нов орган от немски майстор и поставен в катедралата в Русе. До този момент в страната има над 10 органа, сред тях са и някои превъзходни екземпляри на европейското инструментално майсторктво; а през втората половина на 20-ти век са учили и подготвени вече три поколения музикални интерпретатори – органисти. Като музикален инструмент органът има стойността на средство за извисяване до върховете на музикалната култура на обществото, но той също е и субект на изящното изкуство с архитектурните и скулптурно - пластичните си форми. Същевременно инерцията на материалистичното съществуване в страната ни извежда като доминираща идеята за "чистата печалба" от нашите концертни зали, органите, от нашите музиканти. В този аспект концертните органи в България остават безстопанствени - без нужната грижа за съхранението и опазването им, без разбиране за необходимостта от поддръжка, ремонти и настройване; закупуване и подмяна на резрвни части. Разполагайки с добри експерти в техническото и музикално-звуково съхранение на инструментите, органите в България са изложени на безбюджетно съществуване и некомпетентно третиране; и преди плодовете на органовата култура да обогатят обществото ни, концертните органи у нас вече застаряват насилствено.Тази фондация има основна цел да разкрие и да спомогне за просвещаването на нашето и другите европейски общества, в българския духовен и материален потенциал, съществуващ на базата на европейското органово наследство в България.Фондацията ще представлява юридическо лице с идеални цели и ще се регистрира по ЗЮЛНЦ.Предвижда се набирането на средства да е изключително според Закона за меценатството, като дарителите представляват фирми, организации и отделни личности, желаещи не само да консумират, а и да участват във формирането и създаването на културния живот, да сътворяват опазването в жив и действащ вид на висши ма[...]КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД

Thu, 08 Nov 2007 16:32:00 +0000

Концепцията за опазване и съхранение на музикални интструменти в България , в частност – за музикалния инструмент орган, възникна след многогодишния опит /повече от 30 години/ на музикални дейци, органисти и любители на елитарната музика да осигурят пред българската публика пълноценен и одухотворен живот на органововото изкуство. Предпоставките за съществуването на това изкуство сред нашето общество са твърде комплексни, но не и неблагоприятни. Преди всичко органът е претърпял най-голямото си развитие като субект на християнско-култовата професионална музика и до днешни времена физическото му присъствие остава традиционно в храма. Като православна държава, България не разполага с музикални инструменти в църквите, а по време на разцвета на органа, България не съществува като държава и на територията й официалните храмове не са християнски. Липсата на традиции е естествена причина за непознатия ни доскоро огромен дял от европейската музика. Към тези дадености може да се прибавят и: липсата на аристокрация, формирането на българското професионално музикално общество едва в началото на ХХ-ти век, твърде високата цена на всеки отделен орган и т. н. От материална гледна точка повечето големи и добри органи в България са закупени от подразделения на БКП – несъществуваща вече партия, и в този момент липсват личности които да декларират интерес от запазването на ценните инструменти, за които са били отделени солидни средства. Други органи са закупени от общините – но без значение преди или след 1990 год. - няма интерес към обектите за които са изразходвани обществените средства.Всички тези музикални инструменти по закон са публична собственост, независимо дали държавна, общинска или църковна. Въпреки това управителите /стопаните/ на концертните зали имат очевиден страх от неизвестното им изкуство, търсят възможност от музикалните инструменти без музика да реализират бизнес-печалби; отказват да отделят средства за поддържането и ремонтите им; не се съобразяват с предписанията на специалистите за необходимите условия в които да се поставят органите, концертната среда и нормалната обстановка за инструменталистите.В същото време общественото настроение е извъ[...]