Subscribe: ФЖМК
http://fjmc-uni-sofia.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Bulgarian
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: ФЖМК

ФЖМКФакултет по журналистика и масова комуникация - Софийски Университет "Св. Климент ОхридскиUpdated: 2018-02-15T00:51:17.378+02:00

 Страницата е в процес на изграждане!

2007-08-02T23:04:29.049+03:00

Уважаеми посетители,
тове НЕ Е ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА ФЖМК.
Официалната страница на ФЖМК се намира на следния адрес:
http://www.uni-sofia.bg/faculties+bg/journal+bg/index+bg.html
Информацията на тази страница е от сайта на СУ.
Информацията в момента не е пълна.УЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ И СРОКОВЕ

2007-07-31T10:39:28.180+03:00

Учебни процедури и срокове


• график на семестъра
Определя се ежегодно със заповед на Ректора за двете форми на обучение – редовна и задочна, за двете квалификационни степени – бакалавър и магистър. За него може да се информирате в сайта на ДЖАК и от информационните табла пред специалностите и отдел “Студенти”.
• разпис на учебните занятия
Програмата за учебните занятия – лекционни курсове и семинарни занятия, се изготвят от Учебен отдел по курсове, дни, часове, преподаватели, аудитории. Графикът се подготвя до три дни преди началото на семестър и се излага на информационните табла във Факултета. Важно е да знаете, че всички промени в разписа на лекции се нанасят на информационните табла, така че дори да сте се запознали с него, следете за промени в тях.
• график на изпитната сесия
Изготвя се от секретарите на катедрите и се обявява на информационните табла пред факултетните канцеларии.

Избор на свободно избираеми и факултативни дисциплини
Преди да изберете свободно избираеми и факултативни курсове, е необходимо:
• Да се информирате от учебния план на специалността за конкретния брой свободно избираеми и факултативни дисциплини, които сте задължени да изслушате и по които да положите изпит. Информация за това може да получите от учебните планове за двете степени на обучение. За консултация по отношение на всички въпроси, засягащи учебния план, можете да се обърнете към секретарите на катедрите;
• Да разберете от информационните табла за предлаганите дисциплини и техните лектори. Всяка конкретна специалност поставя срокове за начало и край на избора на свободно избираеми дисциплини;
• Стриктно да спазвате посочените срокове за записване.
За зимния семестър на нова учебна година изборът става в края на летния семестър.
Можете да изберете свободно избираеми дисциплини и от предлаганите от други факултети, ако хорариумът и общият брой кредити е равен с този на дисциплина със същия статут в учебния план на вашата специалност.
Предоставя ви се възможността да се откажете от избрана вече дисциплина. Отказът ви обаче не бива да е по-късно от две седмици след стартирането на самия курс.

Дипломиране – условия, процедури, срокове
За сесиите по защита на дипломни работи можете да се информирате от учебния план на конкретната специалност (за бакалавърска степен) или конкретната програма (за магистърска степен).
За да бъдете включени в протокола на определена сесия по защита на дипломни работи е необходимо да подадете молба, адресирана до ръководителя на катедра в началото на последния семестър от обучението си.
Молбата се депозира при секретаря на катедрата, който ви информира за датата на катедреното заседание, на което ще се разгледат студентските молби.
От секретаря на катедрата се информирате дали молбата ви за разработване на дипломна работа с избраното от вас заглавие и научен ръководител е одобрена;
При положителен отговор от страна на катедрата можете да започнете разработването на дипломна работа.

Изготвяне на диплома – срокове и процедура
За да ви изготвят диплома трябва да предадете в отдел “Студенти” паспортна снимка и бележка от посещаваните библиотеки на катедрите поне три месеца преди срока на получаване.АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ И СРОКОВЕ

2007-07-31T10:37:39.821+03:00

Административни процедури и сроковеВсички студентски молби се депозират в отдел “Студенти” и се разглеждат на Декански съвет. Срокът за получаване на отговори на молба и извършване на административни услуги е до 14 дни от датата на подаването й. Ценоразпис на административните услуги според ЗАПОВЕД № РД19-44 /28.01.2005 • Академична справка за завършили или напуснали Университета в срок от 5 работни дни – 50 лв. • Удостоверение за образователно-квалификационна степен “магистър” – 10 лв.• Комплектуване и заверка на учебни планове и програми за чуждестранни университети – 40 лв.• Издаване на уверение за напуснали или завършили лица – 3 лв. • Издаване на служебна бележка, уверение или документ за резултатите от кандидатстудентски конкурс – 3 лв.• Възстановяване на студентски права след отстраняване – 30 лв.• Разрешение за преместване от друго висше училище – 250 лв. • Издаване на дубликат на изгубена или унищожена студентска книжка за действащи студенти – 10 лв. • Издаване на академична справка за действащи студенти – 10 лв. • Разрешение за прекъсване на учебната година поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет – една семестриална такса. • Разрешение за явяване на изпит след редовната и поправителната сесия – 20 лв. • Разрешение за преместване в друго висше училище – 25 лв. • Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение и обратно – 15 лв. • Издаване на уверения – 1 лв. (Забележка: уверения не се заплащат, когато са предназначени за военните власти, за дирекция “Пенсионно осигуряване”, за кандидатстване за студентско общежитие и за БДЖ.) Академична справка се издава на действащи студенти без заплащане:• За програма “Сократ”; • За конкурси за отпускане на правителствени стипендии за обучение чрез МОН;• За други академични стипендии чрез Университета; • За не семейни студенти с починал родител и член на семейството – инвалид; • За студентки с деца до 6 годишна възраст. Записване за нова учебна година: • Новоприетите студенти се записват съгласно заповед на Ректора след приключване на последното класиране. Необходимите документи за записване се закупуват от университетските книжарници. Записванет[...]АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

2007-07-31T10:36:47.844+03:00

Административно обслужване

С помощта на служителите от Учебен отдел можете:
• Да се запишете за новата учебна година;
• Да получите уверение за студентското си положение;
• Да получите декларацията си за здравно осигуряване – след попълването на предоставената бланка я депозирате в отдела;
• Да заверите личната си карта;
• Да получите академична справка;
• Да подадете молба за случаите, които засягат вашето студентско положение: обучение по индивидуален план, прекъсване на обучението, повишаване на оценката по конкретен изпит, обучение в чужбина и т.н.

От секретарите на катедрите можете да получите информация за:
• Всичко, което е свързано с учебния план на специалността;
• Учебния график;
• Предлаганите за избор дисциплини и срокове, в които можете да се запишете за тях;
• Датите на изпитите;
• Конспектите на изпитите;
• Информация за изискванията за допускане до изпит;
• Информация за резултатите от изпитите;
• Информация за учебните практики;
• Информация за международните проекти и начините за кандидатстване;
• Къде, кога и как да намерите някого от специалността.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ФЖМК

2007-07-31T10:35:56.773+03:00

Цели на обучението във ФЖМК
Мисията на Факултета по журналистика и масова комуникация е да постига високо качество на обучение за студентите от различните специалности, произвеждащи високо квалифицирани кадри за системата на социалната комуникация. Те са активни, инициативни, взискателни и мобилни. Преподавателският състав се чувства отговорен за подобряване на качеството на образованието им.
Основна цел на управлението на качеството е непрекъснато да съчетава добри обучителни програми за професионалното направление с изследователска дейност и привличане на студентите в интерактивни форми на образование или в съвместни изследователски проекти.
Учебният процес и свързаната с него преподавателска дейност се организират така, че успешно да се приспособяват към динамично променяща се и силно конкурентна среда.
Полагат се усилия за поддържане на равнище на обучение, което да гарантира мобилността на студентите по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване в рамките на Европейския съюз и програмите за сътрудничество.КАТЕДРА НА UNESCO "КОМУНИКАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

2007-07-31T10:35:08.260+03:00

Катедра на ЮНЕСКО

“Комуникация и връзки с обществеността”Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” осигурява специализирано обучение по връзки с обществеността в бакалавърската степен, както и на студенти в магистърска степен - публична комуникация. Бакалаврите завършват с образователно квалификационна степен “Експерт по връзки с обществеността”, а магистрите – с образователно квалификационната степен – “Магистър по публична комуникация”. Обучението на студентите се извършва в учебните зали и комплекси на ФЖМК, както и в Кабинета по комуникации и връзки с обществеността.доц. д-р Минка Златева

Ръководител

Приемно време: понеделник 15.00 – 17.00
кабинет: 54, ет. ІІІ

тел: 980 93 54; 9308 292

е-mail: zlateva@press.bg
Репортерство,
Медии и връзки с обществеността (печат),
Комуникативни умения - писане за връзки с обществеността,

Медийна педагогика

проф. д-р Тодор Петев

Приемно време: сряда 11.00 – 12.00
кабинет: 12, ет. І
тел: 981 49 86

е-mail: tdpetev@hotmail.com
Теория на масовата комуникация,

ПР по време на криза,

Комуникация и социална промяна

проф. д-р Здравко Райков

Приемно време: вторник 16.00 – 17.00
кабинет: 67, ет. ІІІ

тел: 9308 493

е-mail: zraikov@mail.bg
История и теория на връзките с обществеността,

ПР стратегии и тактики,

Убеждаваща комуникация

доц. д-р Венцеслав Бондиков

Приемно време: понеделник 09.00 – 11.00
кабинет: 28, ет. ІІ

тел: 980 79 72
Методи за изследване на масовата комуникация,

Маркетинг

проф. д-р Христо Кафтанджиев

Приемно време: сряда 14.00 – 16.00
кабинет: 67, ет. ІІІ

тел: 9308 493

е-mail: christo@fnpp.uni-sofia.bg, chr@mail.bg
Основи на рекламата,
Планиране на рекламна кампания,
Интегрирани маркетингови комуникации

гл.ас. д-р Дияна Петкова

Приемно време: четвъртък 15.00 – 16.00

кабинет: 60, ет. ІІІ

тел: 9308 379

еmail: petkovadp@yahoo.com
Балканите: сравнителна народопсихология (упражнения),

Психология на комуникацията

ст. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова

Приемно време: петък 13.00 – 15.00

кабинет: 60, ет. ІІІ

тел: 9308 379

e-mail: stilia_felisi@abv.bg
Теория на масовата комуникация (упражнения),
ПР по време на криза (упражнения);КАТЕДРА "РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ"

2007-07-31T10:33:46.024+03:00

Катедра “Радио и телевизия” Катедрата “Радио и телевизия” осигурява специализираното обучение по радио и телевизия в бакалавърската степен на специалност “Журналистика” и преподаването на спецификата на двете медии за бакалаври от специалностите “Връзки с обществеността” и “Книгоиздаване”.Катедрата обучава студенти в магистърска степен по програмите “Електронни медии” – за специалисти с образователно квалификационна степен “бакалавър” по програмите на ФЖМК, и “Електронни медии” – за специалисти с образователно квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” извън програмите на ФЖМК.Обучението на студентите се извършва в учебните радио- и телевизионни комплекси на ФЖМК. Учебна база за студентите е и Университетското радио “Алма Матер”. проф. дсн Снежана ПоповаРъководителПриемно време: сряда 14.00 – 16.00 кабинет: 31, ет. ІІ тел: 9308 211е-mail: sneja_popova@abv.bg Радиокомуникация, Медиен анализ (радио) проф. д-р Веселин ДимитровПриемно време: четвъртък 13.00 – 15.00стая: 16А, ет. І тел: 980 20 40e-mail: dim@gyivetch.bg История на радиото в България; Програмиране (радио); проф. д-р Константин АнговПриемно време: понеделник 15.30 – 17.30стая: 41, ет. ІІ тел: 9308 226 Радиосистеми, ТВ системи, ТВ жанрове (художествена телевизия) доц. д-р Теодора ПетроваПриемно време: четвъртък 12.00 – 14.00кабинет: 58, ет. ІІІ тел: 980 79 02 е-mail: teodora_p@yahoo.com ТВ програмиране, Нови медии доц. д-р Лилия РайчеваПриемно време: понеделник 12.00 – 14.00 кабинет: 40, ет. ІІтел: 9308 37 е-mail: lraycheva@yahoo.com ТВ процес – 1 (организация и управление);ТВ процес – 2 (екранната изразна система);Медии (телевизия);Реклама в медиите (ТВ) доц. д-р Орлин СпасовПриемно време: понеделник 15.00 – 16.00 кабинет: 41, ет. ІІтел: 9308 226; е-mail: orlinspassov@yahoo.com Междукултурна комуникация,Медийни и комуникационни изследвания гл.ас. Лъчезар ТочевПриемно време: вторник 14.00 – 16.00кабинет: 33, ет. ІІ тел: 9308 210е-mail: lluben@dir.bg Радио жанрове (журналистика),Учебно студио (радио), Комуникативни умения (радио) гл.ас. Светлана БожиловаПриемно време: понеделник 10.00 – 12.00 кабинет: 40, ет. ІІтел: 9308 397е-mail: sbojilova@abv.bg ТВ език,Експериментално студио,Учебно студио гл.ас. д-р Мануела МанлихероваПриемно време: понеделник[...]КАТЕДРА "ПЕЧАТ И КНИГОИЗДАВАНЕ"

2007-07-31T10:33:02.911+03:00

Катедра “Печат и книгоиздаване”Катедрата “Печат и книгоиздаване” осигурява специализираното обучение по печатни медии и агенционна жерналистика на специалността “Журналистика” и преподаването на спецификата на пресата за бакалаври и магистри от специалността “Връзки с обществеността”.

Катедрата “Печат и книгоиздаване” води обучението по “Книгоиздаване” в образователно-квалификационната степен “бакалавър” и магистърските програми по “Книгоиздаване” и “Печатни медии” за бакалаври и магистри извън програмите на ФЖМК.

Обучението на студентите се провежда в Студиото по печат и книгоиздаване, Залата по информационни технологии и нови медии, Фотолабораторията, в учебните зали и комплекси на ФЖМК.

Учебна база на студентите е и учебният вестник.

доц. Георги Лозанов

Ръководител

Приемно време: сряда 14.00 – 16.00
кабинет: 12, ет. І

тел: 981 49 86

е-mail: gutenberg@abv.bg
Теория на културата,

Пресфотографиядоц. д-р Веселина Вълканова

Приемно време: петък 12.00 – 14.00
кабинет: 72, ет. ІV
тел: 987 91 48

e-mail: walkanova@webmail.uni-sofia.bg;

valkanovav@gmail.com
Графичен дизайн,

Дизайн на печатните медии,

Дизайн на книгатадоц. д-р Тотка Монова

Приемно време: вторник 14.00 – 16.00

кабинет: 30, ет. ІІ

тел: 989 30 72

е-mail: tinamonova@mail.bg
Прескомуникация и медиатекст,

Жанрове в печата,

Медии в преход – дискурсивни практики

доц. д-р Алберт Бенбасат

Приемно време: сряда 14.00 – 16.00
кабинет: 69, ет. ІV

тел: 9308 461

е-mail: info@spisanie-kritika.com
Научно, университетско и енциклопедично книгоиздаване,

Литературно-художествено и масово книгоиздаване

доц. д-р Eфрем Ефремов

Приемно време: петък 13.00 – 15.00
кабинет: 76, ет. ІV

тел: 9308 484

е-mail: efremov@mail.orbitel.bg
Теория и практика на текста (редактиране),

Типология на списанието,

Спортна журналистика

доц. д-р Грета Дерменджиева

Приемно време: вторник 13.00 – 15.00

кабинет: 65, ет. ІІІ

тел: 9308 394

е-mail: greta@bitex.com
Компютърно опосредствана комуникация,

Издателски системи,

Он-лайн ПР

доц. д-р Милена Цветкова

Приемно време: четвъртък 15.00 – 17.00

кабинет: 65, ет. ІІІ

тел: 9308 394

е-mail: tsvetkova_su@abv.bg
Теория на четенето,

Книгата като медиа,

Съвременно световно книгоиздаване

гл.ас. Димитър Найденов

Приемно време: четвъртък 13.00 – 15.00

кабинет: 76, ет. ІV

тел: 9308 484

e-mail: kota97@tea.bg
Пресжурналистикагл.ас. Иво Пиперков

Приемно време: вторник 15.00 – 17.00

кабинет: 76, ет. ІV

тел: 9308 484

е-mail: i_piperkov@abv.bg
Информатика и информационни технологии,

Медийна педагогика (упражнение)


Служители:Гриша Атанасов

Приемно време: всеки ден 13.00 – 15.00
кабинет: 76, ет. ІV

тел: 9308 484

е-mail: grisha1@gmail.com
Секретар на Редакционния съветЕлена Каменова

кабинет: 65, ет. 3
тел: 9308 394
Редактор

Желю Кабзамалов

тел: 9308 291
Завеждащ фотолабораторияКАТЕДРА "ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА"

2007-07-31T10:32:12.922+03:00

Катедра “История и теория на журналистиката”Катедра „История и теория на журналистиката” осъществява обучение по общия блок от дисциплини, изучавани от всички студенти по специалностите Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. В катедрата се планира и развива научна дейност в сферата на историята и теорията на журналистиката. Катедрата включва 11-членен академичен състав на основен трудов договор в СУ.доц. дсн Петранка Филева

Ръководител

Приемно време: понеделник 12.00 – 14.00
кабинет: 54, ет. ІІІ

тел: 980 93 54, 9308 292

е-mail: p.fileva@mail.bg
Икономика на масмедиите,

Управление на медиите,

Икономическа журналистика,

Икономика на книгоиздаването

проф. дфн Милко Петров

Приемно време: сряда 12.00 – 13.00
кабинет: 59, ет. ІІІ

тел: 9308 374
е-mail: milko_petrov@yahoo.com
Чуждестранна журналистика,

Изграждане на имидж

проф. дпн Елиезер Алфандари

Приемно време: четвъртък 13.00 – 14.00 кабинет: 70, ет. ІV

тел: 9308 242

е-mail: ealfandari@yahoo.com
Теория на журналистиката и медиите

доц. д-р Здравка Константинова

Приемно време: вторник 11.00 – 12.00 и

сряда 12.00 – 13.00
кабинет: 53, ет. ІІІ

тел: 9308 274

е-mail: zdravka_ang@yahoo.com
История на българската журналистика,

Политическата визуална сатирадоц. д-р Весела Табакова

Приемно време: вторник 13.00 – 14.30
кабинет: 12, ет. І

тел: 981 49 86;

е-mail: vtabakova@hotmail.com
Политология (медии и политика), Политическа комуникация,

Журналистическа деонтология

доц. д-р Любомир Стойков

Приемно време: понеделник 10.00 – 12.00 кабинет: 71, ет. ІV

тел: 9308 236

е-mail: l_stoykov@omega.bg
Културата в СМИ,
Бизнескомуникация

доц. д-р Луливера Кръстева

Приемно време: вторник 12.00 – 14.00
кабинет: 71, ет. ІV

тел: 9308236

е-mail: lulivera@abv.bg
Социални конфликти,

Вътрешна политика и журналистика, Медийни аспекти и социални конфликти

доц. д-р Мария Нейкова

Приемно време: сряда 11.00 -13.00
кабинет: 71, ет. ІV

тел: 9308 236

е-mail: m_neikova@abv.bg
Теории за международните отношения,

Световната политика в медиите,

Балканите и съвременни международни отношения

гл.ас. д-р Мария Дееничина

Приемно време: понеделник 12.00 – 14.00 кабинет: 53, ет. ІІІ

тел: 9308 274

е-mail: m_deenitshina@hotmail.com
Съвременна българска журналистика,

Малцинства и журналистика

гл.ас. д-р Светлозар Кирилов Иванов

Приемно време: вторник 16.00 – 18.00 кабинет: 70, ет. ІV

тел: 9308 242

е-mail: svetloz_iv@yahoo.com
Социология,

Постсоциалистическият преход и масмедиите

гл.ас. д-р Мария Попова

Приемно време: понеделник 15.00 – 17.00 кабинет: 70, ет. ІV

тел: 9308 242

е-mail: mariapopoff@hotmail.com
Медиамениджмънт (упр.),

Основи на икономическата теория (упр.),

Чуждестранна журналистика (упр.),

Журналистическа деонтология (упр.)УЧЕБЕН ОТДЕЛ

2007-07-31T10:30:36.742+03:00

УЧЕБЕН ОТДЕЛ
Инспектор – бакалавърска степен Цветанка Георгиева Ичева
Стая 9; тел: 9308 487
Инспектор – магистърска степен Христиана Богданова Владова
Стая 11; тел: 9308 409, 981 94 09
Инспектор - докторанти Биляна Стефанова Димитрова
Стая 60; тел: 9308 379
Инспектор - катедри Мариела Методиева Николова
Стая 11; тел: 9308 409, 981 94 09
Инспектор – СДК, професионално
обучение след средно образование Венетка Благоева Варадинова
Стая 9; тел: 9308 487Деканат

2007-07-31T10:29:46.335+03:00

ДЕКАНАТ
Стая 32
тел: 9308 202; 986 17 24
Секретар Светлана Иванова Станкова
Инспектор Светлана Пламенова СандуловаРедакционен съвет

2007-07-31T10:29:06.818+03:00

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Във факултета е създаден Редакционен съвет от членове на академичния състав, който приема издателските планове, одобрява и подготвя за печат Годишника на факултета, сборници, монографии, учебници, учебни помагала и преводни издания за нуждите на обучението и научноизследователската дейност.
Редакционният съвет организира публикационната и издателската дейност на Факултета по журналистика и масова комуникация. В него участват по двама представители на академичния състав на всяка от четирите катедри на факултета.
Редакционният съвет се ръководи от председател, който се избира от Факултетния съвет. Редакционният съвет съдейства за усъвършенстването на учебния процес и за обществената реализация на резултатите от научните и приложните изследвания във факултета като подпомага издаването на необходимите учебници, пособия и христоматии, на монографии и сборници, както и на преводни заглавия в областта на теорията и практиката на масовата комуникация. Съветът осъществява взаимоотношения с Университетското издателство “Св. Климент Охридски”, с други издателства, институции, организации и фондации за създаването на съвместни издания и за набирането на средства за издателската дейност на факултета. Редакционният съвет съдейства и за разпространението, рекламата и популяризирането на изданията на факултета.
Редакционен съвет на ФЖМК

Доц. д-р Веселина Вълканова – председател
Проф. дфн Милко Петров
Доц. д-р Алберт Бенбасат
Доц. д-р Весела Табакова
Доц. Георги Лозанов
Доц. д-р Минка Златева
Проф. дсн Снежана Попова
Доц. д-р Теодора Петрова
Елена Каменова – редактор
Гриша Атанасов – секретарДекански съвет

2007-07-31T10:28:23.194+03:00

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И
МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

ДЕКАНСКИ СЪВЕТ

Деканският съвет е помощен орган на декана. Той се състои от декана и заместник-деканите. Деканският съвет се председателства от декана.
Деканското ръководство е в непрекъсната връзка с ръководителите на катедри в разширен декански съвет, провеждан минимум два пъти месечно.

Декански съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация
(разширен състав)

доц. д-р Тотка Монова - декан
доц. д-р Веселина Вълканова – заместник-декан
доц. д-р Теодора Петрова – заместник-декан
доц. д-р Венцеслав Бондиков – заместник-декан
доц. дсн Петранка Филева – ръководител на катедрата „ История и теория на журналистиката”
доц. Георги Лозанов – ръководител на катедрата “Печат и книгоиздаване”
проф. дсн Снежана Попова – ръководител на катедрата “Радио и телевизия”
доц. д-р Минка Златева – ръководител на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”Факултетен съвет

2007-07-31T10:27:31.794+03:00

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И
МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

Факултетният съвет на ФЖМК се състои от 33 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти.
Членовете на Факултетния съвет се избират от общото събрание. Деканът е член на Факултетния съвет по право и е негов председател. Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана.
Факултетният съвет е орган за непосредствено управление на факултета. Факултетният съвет приема вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специализанти и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от една специалност и за обучение по индивидуален учебен план; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основни въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценки за работата на докторантите и предлага на Ректора решения относно трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е незадоволителна; изслушва периодично информация за състоянието на бюджета на факултета и изразява становище относно неговото изпълнение; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.
По предложение на декана Факултетният съвет на ФЖМК определя броя, избира и освобождава с тайно гласуване заместник-деканите; утвърждава и освобождава предсрочно с тайно гласуване ръководителите на катедри; избира, повишава в длъжност и освобождава нехабилитираните членове на академичния състав и взема решение за привличане на хонорувани преподаватели. Факултетният съвет взема решение за привличане на гост-преподаватели, което се утвърждава от Академическия съвет.


Факултетният съвет предлага на Академическия съвет план за прием на студенти и докторанти; обявяване на конкурси за професори, доценти и асистенти; удостояване със званието “Доктор хонорис кауза”.
Факултетен съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация• проф.дфн Милко Петров
• проф.дпн Елиезер Алфандари
• проф.дсн Снежана Попова
• проф.д-р Веселин Димитров
• проф.д-р Здравко Райков
• проф.д-р Константин Ангов
• проф.д-р Тодор Петев
• проф.д-р Христо Кафтанджиев
• доц.д-р Алберт Бенбасат
• доц.д-р Венцеслав Бондиков
• доц.д-р Весела Табакова
• доц.д-р Веселина Вълканова
• доц. Георги Лозанов
• доц.д-р Грета Дерменджиева
• доц.д-р Здравка Константинова
• доц.д-р Лилия Райчева • доц.д-р Луливера Кръстева
• доц.д-р Любомир Стойков
• доц.д-р Минка Златева
• доц.д-р Милена Цветкова
• доц.дсн Петранка Филева
• доц.д-р Теодора Петрова
• доц.д-р Тотка Монова
• гл.ас.д-р Дияна Петкова
• гл.ас.д-р Мануела Манлихерова
• гл.ас.д-р Мария Дееничина
• доц.д-р Мария Нейкова
• доц.д-р Орлин Спасов
• Марина Кирова
• Гриша Атанасов
• Сирма Мишева
• Първан ПървановОбщо събрание

2007-07-31T10:26:42.686+03:00

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и помощния персонал. Председател на Общото събрание на ФЖМК е доц. д-р Весела Василева Табакова.
Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декан а на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си правилника за устройството и дейността на факултета; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието.Сътрудничество

2007-07-31T10:25:52.059+03:00

Сътрудничество • Партньорски организации в България Медии Преподаватели от ФЖМК участват в работни групи към международни и национални медийни институции (в Съвета на Европа в Страсбург, в Европейския институт за медии в Дюселдорф, в Европейския журналистически център в Маастрихт, в Комисия на ЕС в Брюксел). Други вземат активно участие в журита на медийни фестивали (“Телевизионен свят”, “Осма муза”), в експертни съвети на медии (БНР), в съвместни сборници с преподаватели от други факултети и висши училища (сб. “Медии и преход, 2000, “Медии и Митове”, 2001 и др.), в съвместни изяви и издания на авторитетни неправителствени организации (СБЖ, Българската медийна коалиция, Център за развитие на медиите, фондация Аксес и т.н.).Дългогодишен партньор в изследователската и творческата дейност на ФЖМК е Средногерманското радио и телевизия - MDR, Германия. В последните пет години като резултат на това сътрудничество като гост-преподаватели във ФЖМК четоха лекции професори от Лайпцигския универтитет и специалисти в системата на Средногерманското радио и телевизия. В активно сътрудничество на преподаватели от ФЖМК и германски колеги бяха издадени три съвместни сборника “Журналистиката – днес и утре”, подготвени и издадени от ФЖМК. Факултетът по журналистика и масова комуникация осъществява обмен на информация, има съвместни проекти и издания с Би Би Си – Лондон. За трета година Би Би Си – Лондон, Фондация „Увалиеви” и Софийският университет „Свети Климент Охридски” – Факултет по журналистика и масова комуникация, организират конкурс за студентско есе по обявена тема. Бе публикувана книгата „Продуцентски наръчник на Би Би Си”, съвместно с Би Би Си, БНТ и БНР. Би Би Си и ФЖМК са организирали съвместно три международни научни конференции.Университети В сферата на изследванията по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване ФЖМК поддържа дълготрайно сътрудничество със сродни институти от европейски държави. В рамките на сътрудничество с Висшето училище по журналистика, Лил, Фра[...]Издания

2007-07-31T10:24:35.540+03:00

ИзданияГодишник на Софийския университет Годишникът е най-старото периодично издание на Софийския университет. Първият му том излиза през 1905 г. 100-те години на неговото съществуване доказват, че той е утвърдена, необходима и важна институция в научния живот на Университета. За преподавателите Годишникът е авторитетна трибуна, даваща им възможност да запознаят научната общност със своите търсения и постижения. Затова и всеки от факултетите на Софийския университет се грижи за редовното списване на своя Годишник.Факултетът по журналистика издава Годишник от 1982 г. Досега са излезли 10 тома, единадесетият е под печат и се готви дванадесетият. Годишникът на ФЖМК публикува научни разработки от всички сфери на масовата комуникация, резултат от изследователската работа на преподаватели и докторанти от трите специалности – „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване”. В този смисъл всеки том е достатъчно разнообразен по съдържание и дава представа за посоките на научните дирения в съответната област. Томовете на Годишника на ФЖМК са търсени и ценени от професионалната общност и студентите и поради развитието на нови специалности във Факултета и липсата на достатъчно монографии и учебни пособия по тях. Към изданието проявяват интерес и други университети и департаменти, обучаващи студенти по масмедии и връзки с обществеността. Посредством Университетската библиотека Годишникът на ФЖМК се изпраща в над сто университета по света. Статии и студии за поредния том на Годишника на ФЖМК се събират до края на месец март на съответната година. Те трябва да са съобразени с изискванията, валидни за целия Софийски университет, както и с тези на Редакционния съвет на ФЖМК, който се грижи за качеството на публикациите в това свое периодично издание.Освен научен раздел, съдържащ студии и статии, подредени според научните звания и степени на авторите им, обикновено Годишникът включва и раздел „Хроника”, в който се прави преглед на по-значимите събития в научния жи[...]НИД

2007-07-31T10:23:52.229+03:00

Научноизследователска дейност Акценти Основните елементи на научноизследователската политика на ФЖМК са развитието на изследователския капацитет на университета чрез проекти; развитие на интердисциплинарните изследвания и интеграция на изследванията и обучението във ФЖМК. Научноизследователската дейност е съсредоточена в катедрите на факултета. За развитието на научноизследователската дейност към СУ е създаден Фонд "Научни изследвания". Сред основните приоритети на изследователската политика на ФЖМК са превръщането на факултета в международен изследователски център и интегрирането му в множество международни мрежи от университети. През последните години ФЖМК е спечелил множество международни проекти, финансирани от: ⇒ ЮНЕСКО, ⇒ Европейската програма Фар, ⇒ Европейските програми SOCRATES и ERASMUS ⇒ Институт Отворено общество, ⇒ Британския съвет , Би Би Си, Център за култура и сътрудничество „Френски институт” – София и др. Преподавателите от ФЖМК са признати изследователи в направлението “Обществена комуникация и информационни науки”. Те реализират както фундаментални, така и приложни изследвания в областта на журналистиката, публичната комуникация, медиите и книгоиздаването – при пълна академична свобода в избора на проблематики и сфери на знанието. 35% от преподавателите са разработили и получили финансиране за поне един проект през последните пет години. Над 60% от преподавателите са участвали или са били включени през последните пет години в изпълнението на проекти, финансирани от фонда Научни изследвания на СУ “Св. Климент Охридски”. Повече от 50% от преподавателите са работили активно или са участвали в изпълнението на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз и в проекти на ЮНЕСКО. Близо 70% от преподавателите са участвали в най-малко две национални или международни конференции през последните пет години. Научни конференции Голямо значение за включване на преподавателите от ФЖМК в изпълнението на изследователските [...]Учебни медии

2007-07-31T10:23:05.817+03:00

Учебни медииУчебен вестник Студентите от профил “Печат и агенционна журналистика” ползват специализирано пресстудио, оборудвано с компютърна конфигурация и необходимите издателски приложения за редактиране и дизайн на текстове и изображения. Студентите подготвят учебен вестник, който е съществена част от практическото обучение и доближава преподаването до реалната редакционна практика. Учебният вестник на абсолвентите от профил “Печат” от десетилетия представя по достоен начин всеки випуск дипломанти от ФЖМК. Имал е различни имена - “Вълни”, “Компас”, “Журналист”, “Nota bene”, “Медиа+”. От учебната 2003 – 2004 г. учебният вестник има и своя електронна версия на адрес www.mediapress.hit.bg. В учебния онлайн вестник “Медиа плюс” се засягат актуални социално–политически, културни, спортни и теми, в т.ч. и със средствата на хумора и сатирата. В четвърти курс студентите от медиапрофила „Печат и агенционна журналистика” практикуват в редакцията на студентското университетско издание - вестник „Софийски университет”. Сред практическите постижения на студентите по пресжурналистика от Факултета по журналистика и масова комуникация са също организирането на фотографски експозиции, които представят собствената им продукция по пресфотография или творби на известни български фотографи. Университетско радио “Алма Матер” Обучението по радио във ФЖМК се провежда във функциониращи учебни радиостудиа, оборудвани за производство на радиопродукция и разполагащи със софтуерната програма CoolEdit Pro - дигитална система за редактиране. Учебният процес по радио е в пряко свързано с програмата на университетското радио “Алма Матер”, където студентите поддържат две постоянни рубрики. Университетското радио “Алма Матер” е създадено през 1993 г. като кабелно радио, а през 1995 г. получава ефир за района на София. То се ползва с авторитет на “инкубатор” на добре подготвени кадри и онези, които са се трудили дори 6-7 месеца в него, много бързо намират работа в мно[...]Учебен корпус

2007-07-31T10:22:32.300+03:00

Учебен корпус на ФЖМК • Сгрaда на ФЖМК Сградата на ФЖМК е строена през 1881-1883 г. по проект на арх. Константин Йованович (1849–1923), проектирал и сградата на Народното събрание в София. Първоначално е предоставена на Първа мъжка гимназия. На 1 октомври 1888 г. тя отваря врати за първия випуск на Висшия педагогически курс, поставил началото на висшето образование в България. Оттогава до днес красивата постройка на ул. “Московска” 49 е част от сградния фонд на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. През годините в нея се помещават Физико-математическият, а по-късно Биологическият факултет на Софийския университет. Днес 120-годишната сграда, символ на българското висше образование и дом на ФЖМК, се укрепва и обновява. • Учебни зали и лаборатории Факултетът по журналистика и масова комуникация е оборудван с технически съоръжения, които позволяват воденето на пълноценен учебен процес и изследователска работа. ФЖМК разполага с: Учебни зали (аудитории); Специализирани учебни зали (лаборатории); Студио по информатика и нови медии; Компютърна зала с връзка с Агенция Франспрес; Видеодемонстрационна; Киновидеоцентър с апаратна (в момента в реконструкция); Специализиран кабинет по “История на българската журналистика”; Специализиран кабинет по “Комуникация и връзки с обществеността”; Конферентна зала. • Студио по печат и книгоиздаване Студиото по печат и книгоиздаване разполага с конфигурация от 9 персонални компютъра, свързани в локална мрежа и с достъп до Интернет. В залата е разположен семинарен блок с 12 работни места. Залата е оборудвана още с лазерен скенер, принтери, ксерокс, монтажна маса за предпечат в книгоиздаването и периодиката. Всички компютри са с инсталирани софтуерни приложения и най-съвременни издателски програми за страниране, обработка на изображения, предпечат, както и с демонстрационни програми за изследване и съпоставки на растерни и векторни изображения (вкл. корици на книги, типови страници, фронтални [...]Кратка история на ФЖМК

2007-07-31T10:22:01.449+03:00

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА ИМАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Кратка истори
1952–1953 учебна година – с откриването на специалността Журналистика във Филологическия факултет на Софийския университет се слага началото на висшето академично образование по журналистика в България.
1964–1968 г. – преустановен е приемът на студенти за специалността Журналистика, но вече започналите курсове продължават обучението си. През 1965 г. Катедрата „Журналистика” става част от новосъздадения Факултет по славянски филологии на СУ.
1969–1973 г. – приет е нов модел на образование по журналистика, отговарящ на необходимостта от по-широка хуманитарна и специализирана подготовка. Въвеждат се нови учебни дисциплини, обучението се профилира по медии.
1974 г. – създава се самостоятелен Факултет по журналистика, към който се открива отделение за следдипломна квалификация. Новосформираният факултет се настанява в сградата на ул. “Московска” 49 – най-старата българска университетска постройка. Променят се учебните планове и програми.
1991 г. – Факултетът по журналистика приема името Факултет по журналистика и масова комуникация, което по-точно отразява обогатеното и разширено учебно съдържание.
1994–1995 учебна година – във ФЖМК се открива специалността Връзки с обществеността.
1997–1998 учебна година – открива се специалността Книгоиздаване.
2000–2005 г. – Полагат се усилия за поддържане на равнище на обучение, което да гарантира мобилността на студентите по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване в рамките на Европейския съюз и програмите за сътрудничество. Учебните планове и програми се променят в съответствие с продължаващо хармонизиране с европейските практики и въвеждането на кредитната система и с очакванията на потребителите на кадрите, подготвяни във ФЖМК.
През 50-те години съществуване на специалността Журналистика в Софийския университет висше журналистическо образование са получили над 4500 души, между които и много чуждестранни студенти0 коментара

2007-07-31T10:20:42.805+03:00

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ - мисия, визия, цели и задачи
Факултетът по журналистика и масова комуникация e основно структурно звено на Софийския университет “Свети Климент Охридски” – най-старото и престижно висше училище в Република България. Академичното образование по журналистика в България започва през учебната 1952-1953, когато във Филологическия факултет на Софийския университет е открита специалността “журналистика”, прераснала по-късно в отделен факултет на СУ. Факултетът по журналистика и масова комуникация е създаден през 1974 г. Той предлага на студентите съвременна подготовка в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки”, като осигурява редовно и задоч но обучение в тясно профилни програми. Философията на обучение във факултета е изградена на взаимното зачитане на мненията и ценностните системи и на желанието преподаватели и студенти да организират заедно работещи общности. Мисията на Факултета по журналистика и масова комуникация е да постига високо качество на обучение за студентите от различните специалности, да подготвя високо квалифицирани кадри за системата на социалната комуникация. Те са активни, инициативни, взискателни и мобилни. Преподавателският състав работи активно за подобряване на качеството на образованието им. Целта на обучението е придобиване на солидни знания и умения за постигането на ефективна професионална и социална реализация на завършващите в областта на публичната комуникация и за подготовка на специалисти, способни да разсъждават конструктивно и целеустремено, желаещи непрекъснато да усъвършенстват своите знания и индивидуалност. Чрез общуването в солидна академична среда бъдещите бакалаври и магистри изграждат своите нагласи и умения за универсално и нестандартно мислене, за учене през целия живот, за социална съпричастност и отговoрност към обществениете проблеми. Основна цел на управлението на ФЖМК е непрекъснато да съчетава добри обучителни програми за професионалното направление ”Обществени комуникации и информационни науки” с изследователска дейност и да привлича студентите в интерактивни форми на образование или в съвместни изследователски проекти. Учебният процес и свързаната с него преподавателска дейност се организират така, че успешно да се приспособяват към динамично променяща се и силно конкурентна среда. Полагат се усилия за поддържане на равнище на обучение, което да гарантира мобилността на студентите по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване в рамките на Европейския съюз и програмите за международно сътрудничество. Във Факултета по журналистика и масова комуникация има традиции на демократичност и свобода в общуването между студенти и преподаватели. Дискусиите, семинарните форми, свободата на изказване и посвещаването в професията на творческото общуване формират бъдещи професионалисти с активно отношение към обществените проблеми.test

2007-07-30T21:55:36.296+03:00

test
История + история в дати
Студенти
КСК
Административно обслужване
Специалности - Б М Д Учебни планове
Управление и органи - от СУ
Катедри -
Преподаватели
ФСС