Subscribe: Зелените адвокати
http://ecopravo.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Bulgarian
Tags:
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Зелените адвокати

Зелените адвокатиЗелените адвокати е група юристи работещи за опазването на природата, създадена през 2008 год. след делото във ВАС за "Странджа" и делата за зоLast Build Date: Wed, 24 Jan 2018 11:47:45 +0000

 Как правителството позволи строителство и сеч на 48 % от Пирин

Sat, 30 Dec 2017 20:00:00 +0000

Ето защо цяла България се вдигна на протести за Пирин - никъде няма предвиден нов лифт или лифтове в това Решение 821 по т. 13 от 28 декември 2017 год. на Министерски съвет (МС). То нито улеснява, нито променя нещо при изграждането на нови лифтове в туристическата зона над Банско - на вр. Тодорка и Бъндеришка поляна. Вместо това дава възможност за строителство (и съответната сеч) върху нови 48 % от територията на Национален парк "Пирин".Възможни строителство и сеч върху 48 % от парка: Ефектът от решението 821 на МС от 28 декември 2017 год. е изменение на съществуващия и действащ в момента План за управление на НП "Пирин", приет още през 2014 год. Буквално довчера строителството в парка беше забранено във всички зони на плана (освен една), в пълно съзвучие с чл. 21, т. 1 от ЗЗТ. Довчера строителство (и съответната сеч) бе позволено само в зона IV "Зона за сгради и съоръжения", съгласно Таблица 32 от плана, която може да видите на стр. 188 от .PDF текста на Плана за управление на НП "Пирин". Тази зона заема 0,6 % (словом: шест на хиляда) от територия на парка и представлява концесионната плащ, предоставена на "Юлен" през 2001 год. (ония прословути 99 ха, дето концесионерът надхвърля самоволно, но това е една друга история). Довчера беше забранено строителството в зона IIа ("Зона за Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих") и зона III ("Зона за туризъм" или целия район около връх Тодорка до вр. Вихрен и вр. Кутело). В същата Таблица 32 довчера имаше тире "-" срещу зона IIа и зона III, следователно е забранено осъществяване на дейност "Строителство, ремонт и реконструкция" по т. V.9. от плана на Пирин.Таблица 32 за дейностите в зоните на паркаИзменението в решение 821 на МС от 28 декември 2017 год. е да премахне именно това тире "-" срещу тази зона IV и зона III, като се премахне тиретата и се заменят с цифрата "3". Именно такова незначително на пръв поглед изменение, замяната на две тирета с две тройки се позволява застрояването на допълнителни площи в зона IIа ("Зона за Зона за устойчиво ползване на открити площи и отдих") и зона III ("Зона за туризъм" или целия район около връх Тодорка до вр. Вихрен и вр. Кутело). Ето проблемния текст на решението:5. В таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони”, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция [...]Update 7 март: МОСВ шиканира екологичната оценка на проекто-плана на Пирин

Tue, 07 Mar 2017 16:35:00 +0000

Update 7 март: МОСВ публикува ново решение № 27/6.3.2017, с което "отменя" решението да не се прави екологична оценка и оценка на съвместимостта. Избраният подход е твърде проблематичен, тъй като министър Костова следваше да "оттегли" акта на осн. чл. 91, ал. 1 или 156, ал. 1 от АПК, това е най-безпроблемния вариант, когато все още няма никакви правни последици от оттегляния/отменяния току що издаден акт. При положение, че има жалби, актът се оттегля, съгласно чл. 156, ал. 1 от АПК. Отделно от това, накрая на решението пише, че отмяната подлежи на обжалване в 14-дневен срок, а това въобще не е вярно! Обжалване по чл. 91, ал. 2 от АПК е възможно само на новопостановен акт, заместващ оттегления/отменения - например, новото решение, с което се преценява да се прави екологична оценка на проекта на "Пролес инженеринг" за ПУ на НП "Пирин". А решението за оттегляне не е такъв акт. Не сме в хипотезата на  чл. 91, ал. 2 от АПК, тъй като няма отмяна на отказ и новопостановен акт, и няма обжалване по административен ред, съгл. чл. 82 от АПК. Дописвайки това неправилно изречение накрая на решението обаче, МОСВ отваря вратата за обжалване, съдебни разправии, бавене на топката и шиканиране - защото например само заради това изречение всеки може да обжалва и така да забатачи процедурата в съда.  МОСВ дори е улеснило обжалването, защото публикуваното днес решение № 27/6.3.2017 има съзнателно допуснати пороци - липсва посочено правно основание (вътре не е написано чл. 156, ал. 1 от АПК), липсват каквито и да било фактически основания. Явно си имаме работа със саботаж. Това е съзнателно и нарочно забатачване на казуса. Така се забавя екологичната оценка на проекта за изменение на Плана за управление на Национален парк Пирин. При това съзнателно и злоумишлено от страна на министърката, тъй като в МОСВ работят добри юристи с опит в административното право и те със сигурност са дали качествен правен съвет, но министър Костова нарочно е решила да подведе обществеността и своя принципал президента. Няма друго обяснение. Upddate 7 март, 18:30 ч: По данни на Борислав Сандов от "Зелените", вчера в медийно предаване министър Костова лично му e заявила, че щe "оттегли" проблематичните решения на МОСВ, като е употребила точно този термин и той ведн[...]МОСВ узакони изсичането на Пирин (update)

Thu, 02 Mar 2017 12:04:00 +0000

Служебният министър на околната среда издаде решение за преценка да не се извършва Екологична оценка (ЕО) на твърде проблематичния проект за План за управление на Национален парк "Пирин" (ПУНП на Пирин) на скандалноизвестната консултанска фирма "Пролес инженеринг". Не стига това, но МОСВ допусна и предварително изпълнение с ново свое решение в 12 без 5 с цел да попречи на обжалването.  Без еко-оценка за скандалния план за ПиринВ сряда, 1 март, МОСВ публикава окончателното решение в процедурата за преценка необходимостта от ЕО и за преценка необходимостта от Оценка на съвместимостта с европейската мрежа "Натура 2000" (известна още като т. нар. screening процедура на англ.). Решението собствено е да не се извършват такива оценки. Ефектът от тези решения е, че никой няма да изследва измененията измененията в ПУНП на Пирин, предлагани с проекта за нов план на "Пролес инженеринг". Така няма да се изготвя доклад по ЕО, няма да има доклад за оценка на съвместимостта със защитена зона "Пиран", част от "Натура 2000", съответно експерти-лесовъди няма да изследват колко ха ценни дървета ще бъдат изсечени; хидролози няма да изследват промените във водосбора на Бъндеришка река и другите планински реки, нито опасността от нови наводнения и кални порои в Банско; еколози няма да изследват изчезналите местообитания на ценни растителни и животински видове; а експерти по туризъм, ски и лавини няма да предлагат алтернативни решения за ски-зоната на в. Тодорка и околните върхове. На практика, премахва се всяко препятствие пред щенията на концесионера-нарушител "Юлен" АД за ски-зоната над Банско и нейното мегаломанско разширяване в североизточен Пирин, претворени в проекта на "Пролес". Мотивите на МОСВ са очевидно абсурдни: мащабните изменения в плана за управление на НП "Пирин" нямало как да повлияята на природата в националния парк. Общоизвестен факт е, че всяка намеса в този район на парка би било пагубна, а предлаганите изменения очевадно предвиждат мащабна сеч, изравяне и заравняване на терени, мащабно строителство вътре в планината и какви ли не едно от друго по ужасяващи безумия. Текстът на решението може да видите тук: http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17688 Решението да не се прави ЕО и Оценка за съвместимост п[...]Решение на ВАС за въглищния газ

Fri, 17 Feb 2017 19:52:00 +0000

Върховният съд постанови, че ОВОС и Екологична оценка са винаги задължителни при търсене и проучване на подземни богатства, когато се предвижда сондиране. 

През последните години зачестиха случаите експлоатацията на подземни богатства чрез рискови технологии да се прикрива като "търсене и проучване". На практика, т. нар. "търсене и проучване" не търси нищо, ами изследва икономическата целесъобразност на находището, което става по същия способ, като самото експлоатиране - чрез сондиране, както предвижда фаза 2 на работния проект на американската петролна компания за Блок 1-11 Вранино. 

Това е важен прецеден за всеки бъдещ случай, когато експлоатацията на вече проучено находище се представя на обществеността като "търсене и проучване" - любим прийом на петролните компании за хвърляне на прах в очите на местните жители със съучастието на МОСВ. 

Получател на разрешението на МОСВ за търсене и проучване на въглищен газ е американската компания Парк плейс енерджи корп., Невада, САЩ

Решение № 1460 от 2.2.2017 год. на ВАСКратко описание на процедурата за замените, която се развива пред ЕК под номера SA.26212 и SA.26217

Fri, 05 Sep 2014 13:31:00 +0000

Изготвил: адв. Регина КолеваПроцедуратаС решение на Европейската Комисия (ЕК) № C (2011) 4444/29.06.2011 (Решението) ЕК изразява съмнение за наличие на неправомерна държавна помощ и открива официална процедура по разследване по чл. 108, ал. 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). В рамките на официалната процедура по разследване ЕК събира допълнителна информация, предоставена от Р България и заинтересовани страни, въз основа на която анализира съвместимостта на замените с правото на ЕС.Процедурата по разследване следва да приключи с решение на ЕК, което да постанови какво представляват замените, като избере един от следните варианти:не представляват държавна помощ; илипредставляват държавна помощ, която е съвместима (допустима) по правото на ЕС; илипредставляват държавна помощ, която е несъвместима - в този случай помощта следва да бъде възстановена.  Процедурата е идентична без значение дали замените са идентифицирани като схема за помощ или индивидуална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 659/1999.Продължителност на процедурата по разследванеКъм момента процедурата по разследване не е приключила. Делото под номера SA.26212 и SA.26217 е открито на основание чл. 10 ал. 1 от Регламент 659/1999 по сигнал, а не по реда на уведомяване от страна на Р България. Поради тази причина ЕК не е обвързана със срок за провеждане на процедурата по разследване. В случаите, когато делото е открито по молба на държавата членка срокът за вземане на решение и приключване на процедурата е 18 месеца от решението за откриване на процедура, който не се прилага в нашия случай.В Указанията по прилагането на ЕС законодателството относно държавна помощ се казва, че проектите на окончателни решения в процедурата по разследване се изпращат за вътрешно съгласуване (inter-service consultation) до 3 месеца след постъпване на последната предоставена информация, а окончателното решението трябва да се приеме в рамките на 4 месеца от предоставяне на последна информация от държавата членка. Процедурата не е публична. Също така следва да се има предвид, че тези срокове са по-скоро вътрешни инструктивни срокове.Окончателно решениеИма данни, че на 5 септември 2014[...]Какво се случва на международната сцена в борбата с климатичните промени?

Thu, 12 Dec 2013 07:17:00 +0000

Тазгодишната международна конференция по климатичните промени (COP 19/CMP 9), която се проведе във Варшава през ноември, бе предшествана от издаването на Петия доклад на Международния панел за промени вклимата, IPCC, (МППК). МППК е междуправителствен научен орган към ООН, чиято роля е да преглежда и анализира научни, технически, социални и икономически данни, свързани с промените в климата. Панелът издава доклад на всеки 6-7 години. Петият доклад твърди с 95% сигурност, че климатичните промени са резултат от човешка дейност. Това твърдение представлява значителна еволюция в позицията относно първопричината за глобалното затопляне в сравнение с предходните доклади. През 1995 МППК идентифицира връзката между климатичните промени и човешката дейност, през 2001 влиянието на човешката дейност върху климатичните промени бе оценено като „вероятно“ (около 66% сигурност), а през 2007 като „много вероятно“ (90%).Докладът потвърждава, че: концентрацията на въглероден диоксид се е увеличила с 40 % от пред-индустриалната епоха, достигайки най-високи  нива през последните 800 000 години; трите десетилетия между 1983-2012 г. са били най-тополите през последните 1 400  години; итемпературата на земната повърхност се е повишила с 0.85°C от 1850 г. до 2012 г. Докладът разкрива обезпокоителни данни за спешността на мерките, които трябва да се предприемат за намаляване на въглеродните емисии. За да се ограничи глобалното затопляне до 2°C спрямо пред-индустриалната епоха – ниво, което е прието, че ще предотврати„опасна антропогенна намеса върху климатичната система“, общият обем на въглеродни емисии от човешката дейност не трябва да превишава 1,000 трилиона тона. Данните обаче показват, че само до 2011 г. човечеството е изхвърлило 531 трилиона тона емисии. МППК  прогнозира, че със сегашните темпове остатъкът от „въглеродният ни бюджет“ ще бъде изразходен до 2040 г.Тези алармиращи данни неминуемо повдигат въпроса за ефективността на съществуващите международни ангажименти за ограничаване на климатичните промени. Резултатите от международната конференция във Варшава (COP 19/CMP 9) не са окуражаващи. Държавите потвърдиха, че ще приемат „протокол, друг правен инструмент или с[...]Дни на предизвикателствата 2013: презентация "Справедливост за природата"

Tue, 03 Dec 2013 10:40:00 +0000

На 4 декември 2012 год. от 20:10 ч в във УАСГ (ВИАС), aula Maxima ще представим кампанията "Юридическа защита на Природата" с презентация "Справедливост за природата". рамките на Дни на предизвикателствата 2013.

Дните на предизвикателствата са водещото събитие за годината за всички любители на екстремните спортове, изследванията на далечни страни и пътуване отвъд прага на човешките възможности: катерене, алпинизъм, параглайдинг, парашутизъм, бънджи, екстремни ски и сноуборд, каяк, пещерни изследвания, вертикална спелеология и т.н.

Събитието е 3-дневно, но специално вторият ден, когато е нашата презентация, е може би най-силният - има премиери на филми като 'North of the Sun' (хавайски сърф в Антарктика!) и презентации на световни имена като Antoine Le Menestrel (скално катерене), Боян Петров - Sunny (пещерни изследвания в Южен Китай), презентация за най-дълбоката пропаст в света (вертикална спелеология). И малко ветроходство :)

Ето програмата на фестивала: на сайта на Дните на предизвикателствата 2013.

Нашата презентация е от 20:10 ч веднага след тази на Antoine Le Menestrel (който също е адвокат и катерач, впрочем), така че не закъснявайте!  Ще представим нашите юридически успехи от изминалата година и ще подробности за дарителската кампания "Юридическа защита на Природата" на коалиция "За да остане природа в България". Презентатори ще бъдат:

  • Йорданка Динева, координатор "Кампании" в БФБ
  • адв. Свилен Овчаров, Зелените адвокати. 
Очакваме ви! 


Презентация в БФ: Юридическа защита на природата или как борбата за спасяването на Биоразнообразието продължава и в съда

Tue, 05 Nov 2013 13:11:00 +0000

Съвместно с коалиция "Да остане Природа в България", http://justice.forthenature.org:Здравейте, приятели!Почти всяко унищожение на природата е свързано и с нарушение на европейското или българското екологично законодателство. Затова дори след най-активните граждански протести битката с тези, които съсипват природата продължава в съда.Как се обжалват Оценки за въздействие на околната среда (ОВОС) и Екологични оценки (ЕО), кои са стъпките за проследяване на закононарушение в защитена природна територия и как ние гражданите можем да помогнем за юридическата защита на природата ще ви разкажат адвокат Свилен Овчаров от групата на "Зелените адвокати" ( http://ecopravo.blogspot.com/ ) и Петя Шереметова от Българска Фондация Биоразнообразие. 06.11 (сряда) от 18:30ч. в зала 163 в Биoлогически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”. Ще ви представим накратко и дарителската кампания заЮридическа защита на природата, която Коалиция „За да остане природа вБългария” стартира тази година и за която може да научите още сега наwww.justice.forthenature.org[...]МОСВ Призна: Дигата на р. Вая не трябваше да е там!

Mon, 28 Oct 2013 13:40:00 +0000

Според типичния за министерството, а и цялата ни администрацияподход обаче МОСВ приема инвеситорското безобразие за свършен факт и отказва да я премахне. Седем години след наводнението и последвалите "корекции" на коритото реката още не се е възстановила, което стана очевидно и за представителите на Европейската комисия по време на теренната проверка.На 23.10.2013 представители на Европейската комисия,  РИОСВ-Бургас, МОСВ, гражданска група „Да спасим Иракли“, „Зелени адвокати“, местни собственици, Сдружение за дива природа „Балкани“ и Българска фондация Биоразнообразие проведоха оглед на терен във връзка с жалбата на природозащитници и екологични организации за унищожението на река Вая и крайречния хабитат.През 2007 г. след голямата буря в района на Иракли и след като реката и дъждовете заляха парцела на тогавашния инвеститор Swiss properties, беше предприето „укрепване“  на коритото на реката по поръчка на Община Несебър, изпълнено от строителната фирма на Swiss properties.Днес сме свидетели как това "коопериране" между община Несебър и нарушавалата многократно българските и европейски закони Swiss Properties, доведе до абсолютното унищожение на живота на реката.  Укрепването е пример за това как под претекст, че се взимат мерки против наводнения, фактически се стига до пълна екологична катастрофа.На проведената среща стана очевидна и истинската причина зад издигането на дигата и сечта на лонгозната гора - опазването на парцела на Swiss properties от евентуални нови наводнения. В момента при устието на реката няма нито една жилищна или стопанска постройка застрашена от евентуални нови наводнения, дигата опазва само евентуално ново строителство на такива, за каквото инвестиционни намерения не липсват.След бурните протести срещу унищожаването на уникалния хабитат, и след като Европейската комисия се заинтересува от случая, МОСВ започна „рекултивация“, която за съжаление се състоеше само в засаждане на дървета и фиданки, върху вече построената дига и сериозно изменено речно корито. Според еколози и граждани това не беше същинска рекултивация, и дори засадените дървета не [...]Посланикът на Швейцария връчи Годишните награди за биоразнообразие

Mon, 14 Oct 2013 11:00:00 +0000

14.10.2013 год. На празнична церемония в Борисовата градина в събота следобед Посланикът на Конфедерация Швейцария у нас – Нейно превъзходителство г-жа Регина Ешер връчи наградите на победителите в 8-те категории на годишните награди, които Българска фондация Биоразнообразие традиционно раздава. Журито реши да даде и още една награда на Свилен Овчаров, Веселин Паскалев и Александър Дунчев, номинирани за доброволната им кампания по отразяване решението на комитета на Орхуската конвенция за несъответствие на Закона за устройство на територията. Повече на сайта на БФБ: http://bbf.biodiversity.bg/indexdetail_art.php?id=825"Зелените адвокати" обръщаме внимание на уважаемото жури и на Българска фондация "Биоразнообразие",  че награденият екип всъщност заведе и спечели делото пред Комитета на ООН за съответствие на Орхуската конвенция в Женева. Наградата обаче е формулирана за друго, за популяризираща кампания. А пък в доброволната кампания по отразяване на решението на Комитета и популяризирането на информация за проблема включва и други експерти-доброволци: арх. Мартин Микуш, урбанист; арх. Калина Райчева, ландшафтен архитект. С тяхна помощ проведохме няколко презентации пред специализирана публика и продължаваме да организираме нови. Отделно, "Зелените адвокати" имахме и номинация в категорията: Институция/организация с принос за опазването на биоразнообразието, но там отстъпихме пред БДЗП, които грабнаха наградата. Наградите се раздават под егидата на Българо-швейцарската програма за сътрудничество (Bulgarian-Swiss Co-operation programme) и са част от Годишните награди за опазване на биоразнообразието. Отделно, тази година отново сме номинирани за Човек на годината за 2013 год., както и предишната, този път цялата група на "Зелените адвокати". Ще пишем повече по-късно, можете да гласувате тук: http://humanoftheyear.org/?page_id=4711[...]Становище: Природозащитници опровергават твърденията за неясноти в концесията за ски-зона Банско

Thu, 10 Oct 2013 07:03:00 +0000

Писмен анализ на концесионния договор и книжата от концесионния конкурс от 2001 год., оповестени едва наскоро. Предназначен за пресата от пресконференцията днес. София, 10 октомври 2013 г. – Коалицията "За да остане природа в България" предоставят факти и документи, които опровергават всички спекулации за неясноти в концесията за ски-зона Банско в Национален парк "Пирин". След като през 2011 г. МОСВ установи, че при изграждането на ски-зона Банско в Национален парк "Пирин" са застроени и се експлоатират 65 ха повече от разрешената концесионната площ, днес след три години и трето правителство подред оправдава безсилието си да се изправи срещу нарушителите и да разтрогне концесионния договор с недодялани твърдения за неясноти и неточности в концесионния договор. Вместо да окаже контрол и да потърси отговорност за нарушенията установени от МОСВ, правителството открито изразява подкрепа за разширение на ски-зоните в Национален парк "Пирин". Ето защо природозащитниците настояват правителството да потърси отговорност за незаконното заграбване и унищожение на територии от Национален парк "Пирин" вместо да се крие зад няколко безотговорни твърдения: Твърдение №1: "Не може еднозначно да се определи дали на концесия е предоставена територия с площ от 818,46 ха, или територия с площ от 99,55 ха."Проблем: Установеното от МОСВ надвишаване на концесионната площ с 65 ха нямаше да е незаконно, ако концесионерът имаше концесионно право да застрои и експлоатира не 99,55 ха, а всичките 818,46 ха в границите на концесионния обект "Ски-зона с център гр. Банско"Опровержение:Според т.5 от "Конкурсните книжа за определяне на концесионер на ски-зона Банско"[1], предоставени по реда на ЗДОИ от МОСВ, "по предвижданията на ТУП на ски-зона Банско, обектите, предмет на концесията, попадат в територия с обща площ от 818,46 ха, като конкретните обекти, съставляват 99,55 ха от тази територия (т.нар. концесионна площ) и включват:- 3,58 ха - терени за застрояване;- 76,33 ха - ски-писти;- 4,25 ха - терени със съществуващи писти за бягане;- 15, 39 ха - терени за ски-лифтове и влекове".Индивидуалните площи на конкретните обекти с[...]Прес-конференция: Природозащитници опровергават твърденията за неясноти в концесията за ски зона Банско

Wed, 09 Oct 2013 17:40:00 +0000


Пресконференция на Коалицията "За да остане природа в България", която ще се проведе в четвъртък, 10 октомври 2013, от 10:00 в БТА. Може да се гледа онлайн в сайта на БТА. В пресконференцията ще бъдат представени факти и документи, които опровергават всички спекулации за неясноти в концесията за ски зона Банско в Национален парк "Пирин".
Твърденията за неясноти и неточности в концесионния договор се ползват като единствено основание от държавните институции да не разтрогнат договора, след като държавата потвърди неправомерното унищожаване на над 65 ха от територията на Национален парк "Пирин" при реализацията на концесията. Дискутирани ще бъдат въпросите, повдигнати в доклада на Сметната палата при проверката на концесията относно неяснотите с площите, собствеността и разположението на обектите в концесията. 

Участници: Тома Белев - Асоциация на парковете в България; Александър Дунчев (WWF); Любомир Костадинов (WWF); адв. Свилен Овчаров (Зелените адвокати). 
Прецедент по дело на Greenpeace в България

Wed, 02 Oct 2013 07:32:00 +0000

След тежки съдебни процедури, Благоевградския районен съд излезе с прецедентно решение по повод първата от т. нар. "директни акции" на Грийнпийс случили се у нас.  Шест активисти бяха арестувани от полицията след 3-часова блокада на бензиностанция на Газпром близо до Благоевград на 26 септември 2013 год. Предявени са им били обвинения за дребно хулиганство и изправени пред Районния съд в Благоевград.

Това решение е от значение за развитието на съдебната практика по случаи на хулиганство или на протестни акции без насилие и вреди, както и разбирането, което демонстрира съдебното решение. То допълнително надгражда съществуващата съдебна практика и административната практика на полицейските органи.

Мотивите на съда приемат, че макар деянията да изпълняват формалните признаци в хипотезата на "хулиганство", не следва да се налага наказание, поради ниската обществена опасност на деянията, липсата на вреди и благородната и справедлива кауза, мотивирала извършителите. Подсъдимите бяха оправдани по обвиненията. При все това, те вече бяха заплатили наложени от полицията глоби за неизпълнение на полицейски разпореждания.

Повече информация: http://novinite.bg/articles/51951/Sadat-opravda-chujdencite-okupirali-benzinostanciya-v-Blagoevgrad
Активисти на „Грийнпийс” окупираха бензиностанция на „Газпром” в защита на Арктика

Mon, 30 Sep 2013 12:58:00 +0000

Активисти блокираха бензиностанция на „Газпром” днес край Благоевград в протест срещу плановете на компанията да добива нефт в Арктика. Те също така поискаха освобождаването на задържаните 30 активисти, провели мирен протест миналата седмица край платформата ”Приразломная” в Печорско море. 

Корабът "Arctic Sunrise" на Грийнпийс, плаващ под холандски флаг, бе взет на абордаж в международни води от военни кораби на руската брегова охрана. Без никаква провокация, нападение или каквито и да са действия на насалие или заплаха от страна на "Arctic Sunrise". Смятаме именно това действие за чист акт на пиратство от страна на руските власти, като извършено в пълно противоречие с обичаите на морското право и с Конвенцията по морско право на ООН. Урбанистика vs. ЗУТ в Нощта на галериите и музеите в Пловдив

Sat, 21 Sep 2013 13:29:00 +0000

"Урбанистика vs. ЗУТ"

21 септември (събота), 18:00 ч. 
КИНО КОСМОС - ПРОЕКТ НА КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
Кино Космос, 
ул. „Гладстон“ № 48, Пловдив 
вход свободен

Презентацията е част от прагрямата на Нощта на галериите и музеите в Пловдив за 2013:
http://night.bg/13/bg/program/the-city-and-public-spaces/57/

Презентатори:
  • арх. Калина Райчева, ландшафтен архитект 
  • инж. Александър Дунчев, горски експерт, WWF 
  • адв. Свилен Овчаров, Зелените адвокати ecopravo.blogspot.com/
След гостуването на "Беседка за града" на 23 април от 19:00 ч. в artnewscafe, Пловдив и поради големият интерес у пловдивската гилдия, отново представяме нашата презентация и дискусия, свързана с теми като демократизация и гражданско участие в устройственото планиране и разрешаване на строителството и конфликтите, породени от кошмарния Закон за устройство на територията (ЗУТ). Презентаторите ще дадат отговор на въпроса може ли урбанистиката да бъде зелена и природосъобразна и трябва ли. Дарете за юридическа защита на природата с SMS!

Thu, 12 Sep 2013 18:04:00 +0000


Кампания за „Юридическа защита на природата” на Коалиция "За да остане природа" е дарителска кампания за събиране на средства за провеждането на съдебни дела в търсене на справедливо наказание за отговорните за престъпленията срещу природата на България. Кампанията има собствен сайт http://justice.forthenature.org/, а от скоро и дарителски номер, както и възможност за дарение чрез e-pay. Можете веднага да подкрепите борбата ни с унищожителите на природата като изпратите дарителски SMS с текст на латиница DMS PRIRODA на номер 17 777. В момента работим за опазване на Рила, Иракли, Камчийски пясъци, Пирин и много "по-малки" застрашени от унищожаване места, за които ни сигнализирате.

Повече: http://forthenature.org/news/2813
Пирин спасен (Update: но само за кратко)

Wed, 15 May 2013 15:34:00 +0000

Върховният административен съд постанови важен прецедент в петчленен състав, като последна инстанция по делото за законността на четириседалковия лифт на Платото на в. Тодорка в Национален парк "Пирин".  Съдебното решение окончателно изяснява как да се тълкува концесионния договор за ски-зоната над Банско, а освен това санкционира типичните нарушения на процедурата и природозащитното законодателство. Подобни "опущения" на изискванията няма да са възможни оттук насетне.Делото се водеше от юристи на "Зелените адвокати", които възприехме една смела стратегия да искаме от съда не просто да разгледа конкретния лифт, но и веднъж завинаги да даде тълкуване на клаузите на концесионния договор, за неговия обхват и за задълженията на МОСВ да опазва държавната собственост. Ние се радваме, че върховният съд възприе нашите тези и тълкуване на закона като единствените възможни и юридически издържани.Жалбата бе подадена през 2011 год. от Асоциация на парковете в България срещу решение на МОСВ, че няма нужда да се прави ОВОС за строежа на новия четириседалков лифт на Платото. Инвестиционното предложение бе представено като "реконструкция" или "преустройство", а всъщност представляваше замяна на два малки влека с напълно ново съоръжение - четириседалков лифт на друго място, значително по-дълъг и с по-широка полоса (просека).Лифтът de facto беше изграден още през 2011 год., въпреки, че съгласуването на МОСВ се обжалваше пред съд и не бе влязло в сила, тъй като МОСВ предостави право на предварително изпълнение на инвеститора Юлен АД, потвърдено от съда. На базата на това предварително изпълнение, старият кмет на Банско издаде строително разрешение и така сечта и строежът започнаха - това не е за чудене, тъй като Община Банско притежава 8 % от капитала в Юлен АД.При строителството бяха изсечени 49 бр. черни и бели мури на възраст повече от век, до към 120-130 годишни, предварително набелязани за сеч именно в обжалваното от нас решение за съгласуване от МОСВ (унищожени бяха също клек, почва и тр[...]Какво означават цифрите в становището на МОСВ за противоречия в концесионния договор за Банско?

Sat, 13 Apr 2013 08:45:00 +0000

Има ли наистина противоречия в концесионня договор за ски-зона Банско, или такива виждат само тези, които са го нарушавали многократно през годините? 

Един анализ на площите и цифрите, който подготвихме с експерти на WWF: МОСВ повтори пред съда тезата на "Юлен" къде може да се строи в Пирин

Thu, 11 Apr 2013 10:11:00 +0000

София, 11 април 2013 г. - Прес-съобщение на коалиция "Да остане природа в България" – На открито заседание пред петчленен състав на Върховния административен съд тази сутрин се гледа дело №3290/2013 срещу строителството на нов ски лифт в местността Платото в Национален парк Пирин, заведено от организация от коалицията „За да остане природа в България“.Делото е ключово с оглед на разгорилия се конфликт и множеството нарушения в концесията за ски зона Банско. То ще създаде прецедент, тъй като от изхода му зависи как ще се тълкува концесионния договор и всички инвестиционни предложения на концесионера „Юлен“ АД за срока на договора до 2031 г.На заседанието юристконсултът на Министерството на околната среда и водите прие дословно тезите на „Юлен“ и най-скандално заяви пред съда, че концесионерът има право на стопанска експлоатация и строителство върху цялата територия на териториално-устройственияплан (ТУП) на ски зона Банско, който възлиза на площ от 1474,62 ха.Това некомпетентно твърдение е в рязко противоречие с концесионния договор, който ограничава площта за стопанска експлоатация и застрояване до 99,55 ха. Де факто това ще позволи да се изсекат и застроят над 1000 ха вековни гори в Национален парк Пирин, който е изключителна държавна собственост. Това разобличава заявената позиция от новия служебен министър Юлиан Попов в защита на държавния и обществен интерес и природата на Пирин.Според природозащитниците пледирането на МОСВ пред съда представляват официално признание на екоминистерството, че подкрепят претенциите на концесионера „Юлен“ да експлоатира и застроява многократно по-голяма площ от Национален парк Пирин - площ, за която не заплаща и в която сечта и строителството са забранени.Така се предрешава делото, което ще послужи за прецедент за „Юлен“ АД и ще оголи защитата не само на Пирин, но и на всички други защитени територии и градски паркове. От тезата на министерството следва, че не е нужно да се променя дори Плана за управление н[...]Дюнегейт: промените в ЗУЧК, пълен провал

Fri, 15 Mar 2013 17:44:00 +0000

Под натиска новогодишния скандал заради строежи върху черноморските дюни, Парламентът измени ЗУЧК в един крайно неприемлив за обществото вид. Не без съучастието на Президента Росен Плевнелиев, който не наложи вето и публикува ЗИД на ЗУЧК в Държавен вестник, като си избра да атакува странни разпоредби пред КС, колкото да отчете дейност и да не остане без хич. В крайния си вариант измененият закон отслабва защитата върху дюните и напълно хвърля на кучетата останалата крайморска територия чрез значително орязване на териториалния обхват на Зона А от крайбрежието. Какво се обърка? На пръв поглед имахме ясно изразена политическа воля от вече бившия премиер Бойко Борисов, повторена като мантра от министри и депутати на ГЕРБ. Имахме изключително силно обществена нетърпимост към всякакви разпоредителни сделки с публичните имоти край морето, особено ако са без търг и към привилегировани лица от организираната престъпност, или близки на ГЕРБ, или близки на министрите в кабинета.  Имахме ясно изразено обществено послание за запазване на Черноморския ландшафт като ресурс за туризъм и защитена природа, при силно отразяване в медиите. Излагаме развитието на законодателния процес и нашето лобиране, за да прецените сами: Обещанията на правителството на ГЕРБ: Дюнигейт: среща с премиера и министриРаботна група по предложенията на МРРБ: Дюнигейт: експертна среща в МРРБ, пълен провал (обновена)Обществено обсъждане в Парламента на 17 януари 2013Обещаното от Борисов и ГЕРБ обществено обсъждане се случи на съвместно заседаниена Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по земеделието и горите и Комисията по околната среда и водите. Поканени бяха всички заинтересовани ведомства, браншови и неправителствени организации, в резултата на което залата беше препълнена много преди да влезем със скромното си присъствие от 4 души от коалиция "За да остане Природа", един от БААТ и един от парти[...]Дюнигейт: експертна среща в МРРБ, пълен провал (обновена)

Tue, 08 Jan 2013 21:18:00 +0000

Експертна работна група между експертите на МЗХ, МОСВ, МРРБ и тези на природозащитните организации се случи на 8 януари 2013 год. при домакини от МРРБ. Експертната група имаше за цел детайлизиране на законодателните промени и бе разпоредена от премиера Бойко Борисов вчера, 7 януари 2012 год., при приключване на срещата в МС между правителството и представители на коалиция от природозащитни организации "За да остане Природа в България". Повод бе идеята законодателните промени да се внесат ведно с предложенията на МРРБ за промените в ЗУЧК, които вече се готвеха така или иначе.Присъстваха експерти от министерствата:Таня Милева, юрист, началник на кабинета в МРРБ; Лидия Станкова, директор на Дирекция "Устройство на територията" в МРРБ; Стоянка Илова, юристконсулт, МРРБ; експерти от Агенция по геодезия, катография и кадастър (АГКК); Даниела Ангелова, юристконсулт Изпълнителна агенция по горите (ИАГ); юристконсулт МЗХ; Мишо Михайлов, директор, Дирекция „Национална служба за защита на природата” в МОСВ; Ники Недялков, шеф на отдел „Натура 2000” в МОСВ; Роси Димова, експерт в отдел „Натура 2000” в МОСВ; Митко Стоев, шеф на отдел „Защитени територии” в МОСВ. Присъстваха експерти от природозащитните организации: Тома Белев, лесовъд, Председател на сдружение "Зелени Балкани"; Александър Дунчев, лесовъд, WWF; адв. Свилен Овчаров, юрист, PRO BONO група "Зелените адвокати. Общи впечатления:За съжаление, трите ведомства (МРРБ, МЗХ и МОСВ) не успяха да намерят общ език помежду си, нито да постигнат сближаване на позициите с експертите на природозащитните организации. Четирите присъстващи страни имаха различия по всички детайли, като тълкуването на законите, термините и понятията, подходът при законодателните промени. Така бе отразено в прес-съобщението на коалиция "За да остане Природа в България", съдържащо извода на Тома Белев:"Считаме, че днешната среща не беше достатъчна за сближаване на п[...]Дюнигейт: среща с премиера и министри

Mon, 07 Jan 2013 19:30:00 +0000

Днес, 7 януари 2013, се случи среща на представители на природозащитните организации от Коалация "За да остане Природа в България" с премиера Бойко Борисов и ресорните министри. Поводът, разбира се, бе т. нар. "Дюнигейт" или разкритията около скандалните злоупотреби с държавни горски територии между Несебър и Равда и последващото им застрояване, съпроводено с унищожаване на включени в Натура 2000 дюни.Присъстващи представители на правителството: Бойко Борисов, премиер; Лиляна Павлова, министър, МРРБ; Мирослав Найденов, министър, МЗХ; Нона Караджова, министър, МОСВ; инж. Милка Гечева, Началник, ДНСК; Таня Милева, началника на кабинета в МРРБ; началника на кабинета в МЗХ; Стоянка Илова, юристконсулт, МРРБ; юристконсулт МЗХ; юристконсулт МОСВ. Присъстващи представители на природозащитните организации: Тома Белев, сдружение "Зелени Балкани"; Петко Цветков, Българска фондация "Биоразнообразие"; Стефан Аврамов, Българска фондация "Биоразнообразие"; Александър Дунчев, WWF; Катерина Раковска, WWF; Любомир Костадинов, юрист, WWF; адв. Свилен Овчаров, PRO BONO група "Зелените адвокати". На срещата се постигна съгласие за: премахване на дупките в закона, облагодетелстващи заварените случаи по ЗГ и ЗУЧК; изменения в ЗУТ за подобряване контрола над общините и изменения в ЗУТ за овластяване на гражданите да защитават интересите си сами, съгласно решението на Комитета за съответствие на Орхуската конвенция от 28 септември 2012 год. Премиерът изрично изрази симпатия към подобна политика; изменения в ЗУТ за подобряване информираността на гражданите за готвени ОУП, ПУП и строителство, още преди одобряването им от съответния орган - по примера на Столична община и нейния интернет-сайт с графична информация и публикувани проекти; промени в природозащитното законодателство (ЗООС и ЗБР) за повече прозрачност и публичност, оповестяване на по-ранен етап на процеду[...]Заменките: среща с властта 27.11.2012

Thu, 29 Nov 2012 10:04:00 +0000

Здравейте, следва традиционния вече доклад, който пускаме след всяка среща с властта на четири очи, tête-a-tête, с цел прозрачност и за да са публични ангажиментите на властта. Темата беше за заменките, обсъдихме наказателната процедура на Европейската комисия, Директората за защита на конкуренцията.  Срещата се проведе на 27.11.2012 от 11:00 ч в МЗХ по покана на министъра на земеделието Мирослав Найденов. За наша приятна изненада, присъства представител на Парламента с конкретни предложения за мерки. Предварителната ни позиция за срещата може да намерите на сайта на WWF: http://www.wwf.bg/index.cfm?206848%2Fwwf-forest-swapПрисъствали от властта: Искра Фидосова, шеф на Правната комисия към НС, бивш нотариус, а и бъдещ също :) , разбира го добре Вещното право; министър Мирослав Найденов; Марияна Николова, директор на дирекция "Правно-нормативни дейности" в МЗХ, изглежда далеч по-подготвена от предишните юристконсулти на МЗХ, с който ни е събирал министър Найденов, които и хабер си нямаха от тая материя; адв. Димитър Кюмюрджиев от кантора "Беров, Кюмюрджиев, Гогов и съдр.", нает от МЗХ да ги консултира по процедурата пред ЕК; твърди, че има практика по тази материя първо в КЗК, после като адвокат по дело за държавна помощ по повод КремиковциЗа коалицията от природозащитни организации "За да остане Природа в България": адв. Свилен Овчаров (моя милост), кантора "Овчаров & Парушев", работещ PRO BONO към доброволна група "Зелените адвокати"; адв. Любомир Костадинов, юристконсулт на WWF; инж. Тома Белев, Председател на "Зелени Балкани", лесовъд (смятан за най-добрият горски експерт у нас); Александър Дунчев, WWF, експерт по фактите. Общ извод от срещата: Най-сетне правителството на ГЕРБ и в частност МЗХ и министър Надейнов приеха единственият възможен път за излизане от тази процедура пред ЕК, а именно: спират да опонират на ЕК, че заменките не били държавна помощ и пристъпваме към прибирането им об[...]Зелените адвокати се присъединяват към призива на колеги към ВСС да взема предвид решенията на ЕКПЧ в кадровите си решения

Tue, 27 Nov 2012 10:37:00 +0000

Една от най-тъжните статистики, които България оглавява е тази по брой на изгубени дела в Съда за Правата на Човека в Страсбург. Макар че отделните случаи отдавна вече не се превръщат в скандал, и децата знаят че страната е редовно осъждана да плаща солидни глоби. И децата знаят също, че причината за това най-често е в българските съдии – не защото съдиите са по-немарливи от останалите магистрати или полицията, не са – просто защото съдът е последната национална институция, която може да коригира извършеното нарушение. Разбира се, когато полицията пребие или застреля някой „криминално проявен” заподозрян, виновни за това са полицаите и техните началници. Но когато България е осъдена да прати обезщетение на пребития, за това вече са виновни магистратите, които не са преследвали и наказали прекия извършител. Това е азбучна истина, която се научава във втори курс на юридическите факултети. За съжаление обаче, за редица българскисъдии този принцип е останал непознат и вместо да прилагат закона те съдействатна МВР в провеждането на „наказателната политика” и се гордеят, когато бъдатпохвалени за това от висшето политическо ръководство на държавата. И ако до скоро Съдът в Страсбург беше единствения, който може да ни глобява, от 2007г. България е член на Европейския съюз и, по признание на земеделския министър, скоро можем да очакваме и първото дело срещу страната в Съда на Европейския Съюз в Люксембург. Съвсем наскоро България загуби дело за неприлагането на международното екологично законодателство в Комитета по прилагането на Орхуската конвенция, който е своеобразен квази-съдебен орган към ООН. (Делото беше водено от Зелени адвокати за системно нарушаване на Орхуската конвенция от административните съдилища в делата по ЗУТ). В условията на глобализация, решенията на такива наднационални правозащитни органи са все по-важни, и незачитането им от редица съдии е правно, [...]Бутаме ЗУТа !!

Sun, 02 Sep 2012 06:41:00 +0000

(обновена) Без да шумим излишно, вече повече от година работим по сложно дело пред международен трибунал на ООН. Атакувахме основни разпоредби в Закона за устройство на територията (ЗУТ) като нарушаващи на Орхуската конвенция пред Комитета за съответствие на самата конвенция. Получихме вече чернова на решението на комитета, от което става ясно, че печелим по всички пунктове.Природозащитните организации обявиха пред медиите за тази процедура, а вече и за решението на Комитета. Те поискаха промяна в ЗУТ в съответствие с Конвенцията и налагане на президентско вето върху порочните изменения на ЗУТ, приети от НС в петък, 12 октомври 2012. Кадри от прес-конференцията има тук: http://news.ibox.bg/news/id_1861367624Александър Дунчев, WWF и адв. Свилен Овчаров след изтощително 4-часово изслушване пред Орхуския комитет в ЖеневаУрбанистика vs. ЗУТМнозина посочват конкретни инвеститори като виновници за презастрояването на българското Черноморие и планини. Други сочат с пръст корумпираните власти, които им разрешават. Ние като юристи виждаме проблема в процедурите, изключващи всякакъв граждански контрол и затварящи кръга на взимане на решенията на тъмно, между инвеститора и кмета или главния архитект. Вече над десет години ЗУТ е база за презастрояването, грозната архитектура, разрушаването на ландшафта и, разбира се, корупцията и злоупотребите в териториалното планиране и строителството. Коренът на проблема, според нас, стои в изричната забрана за всякакво гражданско участие в процеса на взимане на урбанистични решения като ОУП, ПУП, строителни разрешения и разрешения за ползване/въвеждане в експлоатация. България е една от малкото държави в света, която не допуска никакво гражданско участие в урбанистиката и териториалното планиране. Световната урбанистика трудно може да посочи пример на законодателство, забраняващо на дори голяма част от съседите да обжалват [...]