Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://sineo4ko.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в sineo4ko.blog.bgПоследни постинги в sineo4ko.blog.bgPublished: Wed, 21 Feb 2018 18:09:30 +0200

Last Build Date: Wed, 21 Feb 2018 18:09:30 +0200

 Spomeni

Thu, 24 Jan 2008 22:48:38 +0200

...ИсКаш,нЕ иСкАш - АЗ сЪм тАкАвА!ТеБе Те дРаЗнИ мОяТа СлАвА!АкО сИ тЪрСиШ сКрОМна СъПрУгА,нЯма Да пРеЧа - ТръГвАй с ДрУгА!!!Аз СъМ сКроМнА, кРасИва...каТо Мене НЯма ..нЯма и Да иMa !!! ...ИсКаш,нЕ иСкАш - АЗ сЪм тАкАвА!ТеБе Те дРаЗнИ мОя...