Subscribe: Последни постинги в narmada.blog.bg
http://narmada.blog.bg/rss.php
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Bulgarian
Tags:
българия  да  за на  за  на българия  на  най  от  пазар  по  политика  се  търговия 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Последни постинги в narmada.blog.bg

Последни постинги в narmada.blog.bgПоследни постинги в narmada.blog.bgPublished: Sun, 18 Mar 2018 23:55:48 +0200

Last Build Date: Sun, 18 Mar 2018 23:55:48 +0200

 Международна и регионална стандартизация

Sun, 17 Feb 2008 14:52:32 +0200

В областта на стандартизацията съществува развито международно сътрудничество. То се осъществява в рамките на различни международни и регионални организации по стандартизация. Международна е стандартизацията, осъществявана от международн...Фирмени и банкови кредити по износа и по вноса. Специални операции за финансиране и застраховане на износа.

Sat, 16 Feb 2008 17:20:24 +0200

Наред с тарифните и нетарифните ограничения за защита на националното производство от конкуренцията на вноса, повечето страни организират системи за стимулиране на външната си търговска дейност. Тези системи обхващат информационното осиг...Форми на международно плащане

Thu, 14 Feb 2008 12:48:03 +0200

Формата на плащане е един от ай-важните елементи от външнотърговския договор. Чрез нея купувачът погасява своето задължение към продавача, осигурява продавача от риска да предаде стоката на купувача преди той да я е платил, като в същото...Средства за международни плащания

Wed, 13 Feb 2008 18:15:42 +0200

Основно приложение при плащания между лица, банки и организации от различни страни имат кредитните карти и платежните средства, наречени още търговски ефекти. Към тях се отнасят полицата и чекът.Полицата има 2 разновидности - запис на за...Клаузи на международния договор

Wed, 13 Feb 2008 16:30:27 +0200

Средствата за международни плащания включват въпросите за избор и договаряне на начина, формата, срока на плащане. Определят в най-общ вид реда на предаване настоката от страна на продавача и приемането й, а също и заплащането й от стран...Външнотърговска сделка за покупко-продажба

Tue, 12 Feb 2008 14:15:32 +0200

Външнотърговската сделка за покупко-продажба се дели на три етапа. Подготовка на сделката - най-продължителният от трите, сключването на сделката и изпълнението й.       Подготовка. Подготовката на ВТС може да бъде...Външнтъргвски сделки

Sun, 10 Feb 2008 18:38:42 +0200

Сделките се класифицират на : - класически форми на външна търговия - внос, износ - специални сделки - свързани, косвени и другиВъншнотърговски режим на България

Fri, 08 Feb 2008 13:05:35 +0200

Либерализацията на външнотърговския режим на България обхваща 3 етапа: 1. Първият етап е до 1988 година, когато в България съществува държавен монопол върху външнотърговските сделки и държавен валутен монопол и сделките  са извъ...Валутна политика на България

Thu, 07 Feb 2008 18:09:36 +0200

Международния бизнес на фирмите се намира в най-пряка зависимост от валутната политика на страната, от прилагания валутен режим и от валутния контрол. Във връзка с това се налага стопанските ръководители да познават отлично валутния зако...Митническа политика на България

Wed, 06 Feb 2008 18:31:18 +0200

     Законът за митниците урежда устройството и организацията на митническата администрация и  извършваната от неговите органи дейност. Тази дейност се изразява в надзор и контрол на вноса, износа и транзита за, ...Преференциални търговски споразумения, зона за свободна търговия, митнически съюз и други.

Wed, 06 Feb 2008 17:26:30 +0200

Изграждането на преференциални търговски споразумения е резултат от политиката на икономическа интеграция. Предимствата, които носят преференциалните търговски съглашения са: - те намаляват взаимните ограничения в търговията, но тези огра...Управление и организация на ВТД на България

Wed, 06 Feb 2008 16:41:44 +0200

Външнотърговската дейност е една от стратегиите за навлизане на нови пазари. Тя е най-старата, най-разпространената и най-семплата форма на международни контакти. Външната търговия представлява съвкупността от връзки на междунаровните па...Дъмпинг в международната търговия

Tue, 05 Feb 2008 18:12:32 +0200

В международната търговия понятието дъмпинг се определя с предлагането на пазара на стока на чуждестранен производител на цена, по ниска от обичайната за тази стока.  Дъмпинг се нарича още така и прдлагането на дадена стока на местн...Субсидиите като елемент на протекционистична политика

Tue, 05 Feb 2008 17:48:38 +0200

Субсидиите са противополони на данъците тъй като целта им е финансово подпомагане на фрими за експортната им активност или подпомагане на чуждестранни потребители на експортна пордукция.Субсидиите имат широк спектър на действие - от дире...Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в световното стопанство.

Tue, 05 Feb 2008 16:12:18 +0200

След митата нетарифните ограничения са друго средство, с което международната търговия се отклонява от модела на свободна търговия. Нетарифните ограничения се използват за предпазване на националната икономика от външната конкуренция на ...Митнически тарифи

Tue, 05 Feb 2008 14:06:41 +0200

Митническите тарифи са официални държавни или международни документи, съдържащи списък на стоките и номиналния рамер на митата. За оформяне на митническите документи се използва специална хармонизирана система за описание и кодиране на с...Политика на ЕС за разширяване

Mon, 04 Feb 2008 18:11:27 +0200

Разширяването на Европейския съюз е една невероятна възможност в общността да се инжектират нови култури, нова територия, различни национални истории, различни обичаи. Разширява се икономическата територия на свободно търгуващите държави...Европейска икономическа интеграция

Sat, 02 Feb 2008 19:17:55 +0200

Всяка проява на международна икономическа зависимост е проява на интеграция. Държавите, които се ангажират с тази икономическа интеграция гледат да извлекат максимална полза от премахване  на бариерите между националните им стопанст...Платежен баланс

Sat, 02 Feb 2008 17:42:30 +0200

Платежният баланс на една страна е регистър за вписване на международните транзакции на нейните резиденти. В него се натрупва информация, необходима за управление на международните икономически отношения на страната.  Ако трябва да ...Neshto malko po-razlichno ot ikonomika posluchai praznika

Sat, 02 Feb 2008 15:50:02 +0200

Enjoy :)Международен валутен пазар.

Sat, 02 Feb 2008 15:15:25 +0200

    Валутния курс е отношението, в което една парична единица се разменя за друга. Той също така е и средство за превеждане цените на стоките от една валута в друга. Международния валутен пазар обхваща транзакциите, в коит...Външнотърговска политика

Fri, 01 Feb 2008 14:47:45 +0200

Съвкупно търсене Концепцията за съвкупното търсене заема централно място в модела на кейнсиянците. Кейнс остро критикува теоретическите схващания на класиците, според които икономиката е в състояние сама да си възвърне равновесието, когат...Теория на международната търговия

Thu, 31 Jan 2008 13:31:10 +0200

Теорията за международна търговия гласи - международната търговия е съвкупност от търговки, платежни, транспортни и други икономически отношения между отделните държави, насочени към обмяна на стоки, услуги, материални и нематериални бла...Маркетинг Микс

Thu, 31 Jan 2008 12:39:41 +0200

Маркетинг микса е микс от елементите, чрез които се реализира маркетингова стратегия.  В центъра на елементите стои целевия пазар. От една страна на него имаме - Продукт - ед. цена, дизайн, качество, номенклатура, марка, специфич...Маркетингова среда и маркетингови стратегии

Wed, 30 Jan 2008 18:54:23 +0200

Маркетингът е човешка дейност, неразривно свързана с пазара, целяща да отговори на пазарните изисквания, да отговори на потребителските желания, да въздейства на хората като, цяло чрез обмен. Дотук с висококвалифицираните изрази. Маркети...Пари и парична политика

Wed, 30 Jan 2008 14:59:22 +0200

Парите са високоликвиден финансов актив - общоприето сресдство за размяна на стоки, използва се и като еталон за измерване стойността на други стоки. За да изпълняват добре своите функции, парите трябва да притежават определени свойства....Фискална политика

Tue, 29 Jan 2008 17:27:53 +0200

Фискален идва от латинската дума "фиск", която в буквален превод означава сандък за пари. Перефразирано в малко по-модерен стил, фиск означава държавна каса, хазна.  С това и се занимава Фискалната политика. Тя въздейства ...Динамика на икономическа активност, растеж, инфлация, безработица.

Tue, 29 Jan 2008 14:28:25 +0200

БЕЗРАБОТИЦА В най-общ смисъл за заети се считат всички лица, занимаващи се с обществено полезен труд, незавсимо дали срещу него получават възнаграждение или не. В по-тесен смисъл, заетостта се определя от всички лица, които срещу труда си...Национален пазар, равнище на икономическа активност.

Mon, 28 Jan 2008 18:21:05 +0200

Националният пазар представя най-ясно икономическата връзка между домакинствата и фирмите. Тази възка може да бъде представена по следния начин: - стокова връзка - от домакинствата към фирмите и обратно. Фирмите предоставят на домакинства...Пазар на производствени фактори.

Thu, 24 Jan 2008 19:32:17 +0200

Даааа идва време да обърнем внимание на втория вид пазар. Както си спомняте в началото споменах, че има два вида пазари - за потребителски стоки и пазар за производствени фактори.  Цената на производствените фактори е възнаграждениет...