Subscribe: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ
http://ilianchety.blog.bg/rss.php
Preview: Ïîñëåäíè ïîñòèГÂ

Последни постинги в ilianchety.blog.bgПоследни постинги в ilianchety.blog.bgPublished: Sat, 17 Mar 2018 13:41:25 +0200

Last Build Date: Sat, 17 Mar 2018 13:41:25 +0200

 SpOmEncHeTa

Wed, 24 Oct 2007 15:23:48 +0300

ВсЯкА вЕчЕр Си С рАзЛиЧнА жЕнА .. в ЖиВоТа НяМаШ нИтО еДнА .. гОлЯмА РаБоТа ,Че ВсЯкА мОжЕ дА сВаЛиШ сЛеД кАтО нЕзНаЕш КаК дА я ЗаДъРжИш!ПрЕсТаНи Да Се ПрАвИш На МъЖ.сТаВаШ СаМо За ВедНъЖ....