Subscribe: Rijksoverheid.nl - Kamerstukken Ministerie van Infrastructuur en Milieu
http://feeds.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/kamerstukken.rss
Preview: Rijksoverheid.nl - Kamerstukken Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijksoverheid.nl - Kamerstukken van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Kamerstukken van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op Rijksoverheid.nl



Last Build Date: Wed, 25 Apr 2018 12:56:18 GMT

Copyright: Iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze feed is toegestaan
 






Reactie OVV opvolging aanbevelingen

Wed, 25 Apr 2018 11:51:46 GMT




Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol

Wed, 25 Apr 2018 11:01:45 GMT
















Kamerbrief over de voortgang van het project Beter Benutten

Tue, 24 Apr 2018 16:30:00 GMT

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van de motie van het Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA). De motie ging over de voortgang van het project Beter Benutten in de regio Utrecht.



Aanbiedingsbrief bij kabinetsreactie op openbare raadpleging evaluatie van de EU-Verordening EVOA

Tue, 24 Apr 2018 16:19:00 GMT

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de kabinetsreactie op de openbare raadpleging van de Europese Commissie naar de Tweede Kamer. De raadpleging houdt verband met de evaluatie van de EUV-erordening voor de overbrenging van afvalstoffen, de EVOA.



Beantwoording Kamervragen over het dumpen van vervuild slib uit het buitenland in een Nederlandse recreatieplas

Tue, 24 Apr 2018 16:14:00 GMT

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over het dumpen van vervuild slib uit het buitenland in een Nederlandse recreatieplas. Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding van de artikelen 'De recreatieplas wordt een afvoerputje' en 'Vervuilde grond uit buitenland massaal gedumpt in Nederlandse plassen'.



Kamerbrief met reactie op brief over veerverbinding Holwerd-Ameland en toezegging bereikbaarheid Ameland

Tue, 24 Apr 2018 15:38:00 GMT

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de stand van zaken van de bereikbaarheid van Ameland per veer. Een afschrift van haar brief aan de voorzitter van het Samenwerkingsverband van de Waddeneilanden zit als bijlage bij de brief.



Aanbiedingsbrief bij 2e nota van wijziging wijziging Wegenverkeerswet 1994

Tue, 24 Apr 2018 13:16:00 GMT

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt een 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met het mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in voertuigen.



Kamerbrief over investeringen veiligheid N-wegen

Mon, 23 Apr 2018 22:30:00 GMT

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de investeringen voor een veilige weginrichting voor N-wegen in het programma Meer Veilig.



Kamerbrief over last onder dwangsom aan Chemours

Mon, 23 Apr 2018 17:01:00 GMT

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het besluit ging over het opleggen van een last onder dwangsom aan Chemours te Dordrecht vanwege directe en indirecte lozingen van verontreinigd afvalwater. De brief van Gedeputeerde Staten zit als bijlage bij de Kamerbrief.



Beantwoording vragen over aanpassingen stalbeoordeling TacRav

Mon, 23 Apr 2018 16:30:00 GMT

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de aanpassingen van de stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav).



Kamerbrief over voorgenomen wijziging Besluit slotallocatie

Mon, 23 Apr 2018 16:30:00 GMT

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen om het Besluit slotallocatie voor luchthavens aan te passen en in consultatie te brengen.



Kamerbrief over ontwikkeling beleid voor trillingshinder spoor

Mon, 23 Apr 2018 16:11:00 GMT

 Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over het plan van aanpak om tot een nieuw beleid te komen voor trillingen door spoor.



Kamerbrief over Nederlandse bijdrage aan de consultatie van ERA over aanpassing van de TSI Noise

Mon, 23 Apr 2018 16:00:00 GMT

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse reactie op het voorstel van het Agentschap van de Europese Unie voor Spoorwegen (ERA). Heet ERA had een voorstel gedaan voor stillere routes voor goederenvervoer per spoor.



Kamerbrief met schriftelijke beantwoording resterende vragen uit het AO Duurzaam Vervoer d.d. 19 april 2018

Fri, 20 Apr 2018 19:26:00 GMT

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de resterende vragen uit het Algemeen Overleg (AO) Duurzaam Vervoer van 19 april 2018. De vragen gingen over verduurzaming van de mobiliteit.



Beantwoording Kamervragen over plastic soep en aandeel visserij en scheepvaart

Thu, 19 Apr 2018 17:01:00 GMT

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Eijs, Sienot en De Groot (allen D66) over het bericht 'Onderzoekers: plasticsoep in Stille Oceaan komt vooral van visserij en scheepvaart'.