Subscribe: Thus said a Yogi
http://www.bipinjoshi.com/articles/rssfeed.aspx
Added By: Feedage Forager Feedage Grade A rated
Language: Marathi
Tags:
application  article  core  end article  model  net core  net  page  pages  razor pages  razor  web  आणि  आहे 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Thus said a Yogi

.NET & Yoga Articles.NET & Yoga Articles परोक्ष आणि अपरोक्ष ज्ञान

Mon, 19 Feb 2018 12:00:00 Z

ज्ञानाच्या या दोन प्रकारांतील - परोक्ष आणि अपरोक्ष - श्रेष्ठ प्रकार कोणता बरे? परोक्ष ज्ञानापेक्षा अपरोक्ष ज्ञान अर्थातच श्रेष्ठ आहे. परोक्ष ज्ञान हे बाह्य गोष्टींवर आणि पंचेन्द्रीयांवर अवलंबून असते. याउलट अपरोक्ष ज्ञान हे आतूनच स्वयमेव प्रकट झालेले असते. परोक्ष म्हणजे सोप्या भाषेत अप्रत्यक्ष. अपरोक्ष म्हणजे परोक्ष च्या बरोब्बर उलट अर्थात प्रत्यक्ष किंवा थेट.Implement Cookie Authentication in ASP.NET Core

Mon, 19 Feb 2018 12:00:00 Z

If you have been working with ASP.NET Core, you are probably aware of ASP.NET Core Identity. ASP.NET Core Identity is a full-fledged framework to secure your websites. It comes with a lot of features such as external logins and Json Web Tokens (JWT) support. Ay times, however, you need something that is simple and gives you total control on various aspects of implementation such as data store and account manageemnt. That is where ASP.NET Core's Cookie Authentication can come handy. In this article you will learn what Cookie Authentication is and how to configure it to secure your websites.डॉट नेट डेव्हलपर्स साठी "चत्वार वाचा"

Tue, 06 Feb 2018 12:00:00 Z

आपण सगळ्यांनी कधीनाकधी मनाचे श्लोक वाचलेले आहेत. त्यांतील "नमू शारदा मूळ चत्वार वाचा" हे ही आपल्याला अगदी तोंडपाठ आहे. परंतु या "चत्वार वाचा" चा योगगर्भ अर्थ लोकांना क्वचितच माहित असतो. हा अर्थ नीट समजून घेतल्यावर ही संकल्पना किती खोलवर रुजलेली आहे ते आपल्याला कळतं.Use Ajax to perform CRUD operations in ASP.NET Core Razor Pages

Mon, 05 Feb 2018 12:00:00 Z

ASP.NET Core Razor Pages offer a simple page based programming model for the developers. A razor pages consists of a .cshtml files and associated page model class. The page model class can house actions to handle HTTP verbs. For example, a page model class can contain OnGet(), OnPost(), OnPut(), and OnDelete() actions to deal with GET, POST, PUT, and DELETE verbs respectively. This sounds straightforward as far as requests are initiated by a form. However, things are bit tricky while making Ajax calls to a razor page. To that end this article illustrates how to develop a razor page that performs CRUD operations using Ajax calls.सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्ससाठी संत-सत्पुरुषांची शिकवण उपयुक्त

Mon, 29 Jan 2018 12:00:00 Z

आपल्यावर काहीतरी परिणाम करत असतोच. कधी तो परिणाम आपल्याला स्पष्ट जाणवतो तर कधी तो सूक्ष्म असल्याने जाणवत नाही इतकंच. त्याचबरोबर हा परिणाम चांगला अथवा वाईट असू शकतो. आधुनिक काळातल्या अवतीभवती असलेल्या नकारात्मक गोष्टींची प्रधानता लक्षात घेता शक्य होईत तेंव्हा सकारात्मक गोष्टींची संगती धरावी हे ओघाने आलेच. अजपा योग आचरणाऱ्या उपासकांनी सुद्धा विशेषरूपाने ही काळजी घेतली पाहिजे. नाहीतर एकीकडे अजपाद्वारे शुद्धी साधायची आणि दुसरीकडे अयोग्य संगतीमुळे परत अशुद्धी साठायची असा प्रकार व्हायचा धोका असतो.Various ways of accessing DI services

Mon, 29 Jan 2018 12:00:00 Z

ASP.NET Core provides an inbuilt Dependency Injection framework that you can utilize to register and access services. One of my earlier article explains various lifetime options that you can use while registering a service. Once a service is registered with the DI container you can get an instance of the service using what is known as constructor injection. Although constructor injection is the most common way of accessing the registered services, there are a few more options that can be used to accomplish the task. To that end this article discusses these alternatives with a simple example.Use Razor Pages, MVC, and Web API in a Single ASP.NET Core Application

Mon, 15 Jan 2018 12:00:00 Z

If you are worked with ASP.NET Core 2.0 before you are probably aware that Visual Studio 2017 offers three basic project templates for creating ASP.NET Core 2.0 projects. They are Web Application (Razor Pages), Web Application (MVC), and Web API (see below). Interestingly Web Application project defaults to Razor Pages. It is important for the beginners to be aware that although these are three different project templates, you can have all these development options - Razor Pages, MVC, and Web API - inside a single ASP.NET Core web application.उत्तरायणातील देहत्याग आणि मौनाचे महत्व

Sat, 13 Jan 2018 12:00:00 Z

उद्या म्हणजे दिनांक १४ जानेवारी २०१८ रोजी मकर संक्रांत आहे. अशी मान्यता आहे की महाभारताच्या युद्धात भीष्मांनी या दिवशी स्थूल देहाचा त्याग केला. भीष्म इच्छामरणी होते. बाणांच्या शय्येवर धारातीर्थी पडल्यावर त्यांनी लगेच प्राणत्याग केला नाही तर उत्तरायण सुरु होण्याची वाट बघत राहिले. उत्तरायणाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे मकर संक्रांतीला त्यांनी देहत्याग केला. उत्तरायण काळात मृत्यू आल्यास देवलोकाची प्राप्ती होते अशी श्रद्धा आहे.Handling Multiple Submit Buttons in Razor Pages

Mon, 08 Jan 2018 12:00:00 Z

Razor Pages in ASP.NET Core allow you to build page focused web applications using simple page based programming model. If you worked with Razor Pages before you are probably aware that by default you can handle requests using methods such as OnGet(), OnPost(), OnPut(), and OnDelete(). This means a form POSTed to the server needs to be handled using only one action - OnPost(). At times, however, you need to have multiple actions to deal with the same HTTP verb. A common scenario is when you have multiple submit buttons on a form.Use Cookies and Session To Store TempData In ASP.NET Core

Mon, 01 Jan 2018 12:00:00 Z

If you ever used TempData in ASP.NET MVC, you are probably aware that by default TempData is stored in Session state. This means the web application must have sessions enabled. Luckily, ASP.NET Core 2.0 provides two TempData providers - Cookie based and Session State based. To that end this article shows how to use both of them in an ASP.NET Core application.कुंडलिनी शक्तीची साधकांमधील क्रियाशीलता

Mon, 01 Jan 2018 12:00:00 Z

कुंडलिनी योगमार्गावर शक्तिपाताचं स्वतःचं असं एक महत्व आणि स्थान आहे. शक्तिपात, त्याचे प्रकार आणि संबंधीत संकल्पनांची माहिती मी देवाच्या डाव्या हाती आणि नाथ संकेतींचा दंशु मध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे येथे पुनरावृत्ती करत नाही. येथे साधकांची पात्रता आणि शक्तीची क्रियाशीलता यांचाच विचार करू.Support Multiple Versions of ASP.NET Core Web API

Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 Z

Now a days REST APIs are quite commonly used in web applications. At times you may need to provide multiple versions of your API to the clients. This could be because of enhanced functionality exposed by the API or it could for the sake of offering multiple sets of functionality (basic, advanced, free, paid etc.). This article discusses a few approaches for offering such multiple versions of your API to the client applications.पौर्णिमा आणि अमावास्या

Mon, 18 Dec 2017 12:00:00 Z

अध्यात्म जगतात पौर्णिमा आणि अमावास्या यांचं आपलं असं एका स्थान आहे. सामान्य माणसांच्या दृष्टीने पौर्णिमा म्हणजे शुभ आणि अमावास्या म्हणजे अशुभ असं काहीसं समीकरण बनलेलं असतं. पौर्णिमेच्या पूर्ण चंद्राचं सौंदर्य त्याला शुभ वाटतं तर काळ्याकुट्ट अमावास्येला तो अशुभ, भुतखेतं, तंत्र-मंत्र वगैरे गोष्टींशी जोडत असतो.संचित संस्कार आणि जगदाभास

Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 Z

पूर्वी कधीतरी वाचलेली एक गोष्ट आठवली... एका निर्जन रस्त्याच्या कडेला एक लाकडाचा मोठा ओंडका पडला होता. संध्याकाळ झाली, प्रकाश आणि सावल्यांचा खेळ सुरु झाला.Use BindProperty Attribute for Model Binding to Properties

Mon, 04 Dec 2017 12:00:00 Z

Model binding allows you map request parameters to actions. This means action methods will have one or more parameters and those parameters will receive their values from the model binding framework. Model binding can be performed to simple types as well as complex types. In ASP.NET Core 2.0 you can perform model binding to properties in addition to action parameters. This article explains how.अवधूत अयोनी संभव जन्मले...

Sun, 03 Dec 2017 12:00:00 Z

आज दत्त जयंती आहे. त्यामुळे सकाळी नेहमीपेक्षा लवकरच उठणं भाग होतं. उठलो तेच मुळी एक आतून स्फुरलेली, अंतरंगातून आपोआप उमटलेली एक ओवी पुटपुटत. फार काही मोठं काव्य वगैरे नाही. एकच इवलीशी ओवी. असं ईश्वरी प्रेरणेनं आपोआप स्फुरलेले गद्य / पद्य कदाचित व्याकरण किंवा भाषेची शाब्दिक सुंदरता याबाबतीत उणे असेल पण आपल्याला मात्र ते खुप आनंद आणि समाधान देऊन जातं.Seed Users and Roles Data in ASP.NET Core Identity

Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 Z

ASP.NET Core identity allows you to implement authentication and authorization for your web applications. While working with ASP.NET Core Identity at times you need to create default user accounts and roles in the system. In ASP.NET MVC you could have easily done this in Global.asax and Application_Start event handler. In ASP.NET Core the process is bit different since the application startup process is different. To that end this article explains a way to seed such user and roles data in your applications.Drag-n-Drop File Upload in ASP.NET Core

Mon, 20 Nov 2017 12:00:00 Z

In one of my earlier articles I discussed how to upload files using full page post-back as well as Ajax post-back. Usually developers use the file input field to select one or more files to be uploaded from the client machine. However, you can also HTML5 drag-n-drop to make it easy for the end user to pick files directly from Windows explorer. To that end this article shows how to implement just that.भैरो बाबाचा जन्म आणि महात्म्य

Fri, 10 Nov 2017 12:00:00 Z

आज भैरव जयंती आहे. आजच्या दिवशी भगवान भैरवनाथ उत्पन्न झाले अशी मान्यता आहे. भैरव भगवान उत्पन्न कसे झाले त्याची एक रोचक कथा पुराणांमध्ये वर्णन केलेली आपल्याला आढळते. ती थोडक्यात अशी. एकदा विष्णू आणि ब्रह्मा यांच्यात भांडण सुरु झाले की विश्वात परम तत्व कोण आहे. ब्रह्मदेव म्हणत होता की माझामुळे जगाची उत्पत्ति झाली त्यामुळे अर्थातच मी श्रेष्ठ आहे.धूळ, धूर, गर्दी इत्यादींमुळे होणारा त्रास आणि काही योगोपचार

Fri, 20 Oct 2017 12:00:00 Z

दिवाळीचे दिवस सध्या सुरु आहेत. त्यामुळे माझे अनेक स्टुडंटस भेटण्यासाठी म्हणून येत आहेत. काल त्यांतील एकाने सहज बोलता बोलता त्याला होणारा त्रास सांगितला आणि योगाद्वारे काही उपाय करता येईल का ते विचारले. त्याने मला जे सांगिलते ते थोडक्यात असे...