Subscribe: Yr amgylchedd a chefn gwlad
http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/rss/feed.xml?lang=cy&ts=1
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: English
Tags:
cymru  cynllunio materion  ffliw adar  griffiths  gyfer  lesley griffiths  lesley  mae  nghymru  wedi  yng nghymru  yng  ysgrifennydd cabinet 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Yr amgylchedd a chefn gwlad

Yr amgylchedd a chefn gwladWelsh Assembly latest news and events Ysgrifennydd y Cabinet yn bedyddio FPV Catrin, cwch patrôl cyflym diweddaraf Cymru

Wed, 21 Feb 2018 10:14:54 GMT2018-02-21T10:14:54Z

Rhoddodd Lesley Griffiths hwb mawr i dîm patrolio pysgodfeydd Cymru heddiw pan lansiodd gwch patrôl cyflym diweddaraf Cymru.Lesley Griffiths yn disgrifio'i gweledigaeth ar gyfer rheoli tir yng Nghymru ar ôl Brexit

Tue, 20 Feb 2018 10:59:56 GMT2018-02-20T10:59:56Z

Mae Lesley Griffiths, heddiw wedi disgrifio'i gweledigaeth ar gyfer rheoli tir yng Nghymru ar ôl Brexit ac mae hi wedi cychwyn sgwrs â'r diwydiant ynghylch sut i'w gwireddu.Lesley Griffiths yn croesawu adroddiad ar senarios Gadael yr UE

Mon, 19 Feb 2018 10:59:56 GMT2018-02-19T10:59:56Z

Mae'r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddiogelu adnoddau naturiol y môr a chymunedau arfordirol rhag pysgota anghyfreithlon yn nyfroedd Cymru.Y rhwyd yn cau ar bysgota anghyfreithlon yn ôl y Cwnsler Cyffredinol

Mon, 19 Feb 2018 10:14:54 GMT2018-02-19T10:14:54Z

Mae'r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddiogelu adnoddau naturiol y môr a chymunedau arfordirol rhag pysgota anghyfreithlon yn nyfroedd Cymru.Rhyddhad ardrethi o 100% i brosiectau dŵr cymunedol

Thu, 15 Feb 2018 15:29:04 GMT2018-02-15T15:29:04Z

Bydd prosiectau dŵr cymunedol gyda gwerth ardrethol o hyd at £50,000 yn derbyn rhyddhad ardrethi o £100% o dan gynllun grant newydd a gyhoeddwyd heddiw.Systemau Draenio Cynaliadwy yn allweddol er mwyn lleihau perygl llifogydd – Hannah Blythyn

Thu, 15 Feb 2018 15:29:04 GMT2018-02-15T15:29:04Z

Mae'r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi tynnu sylw at y ffaith bod Cymru yn mynd ati i gyflwyno dulliau mwy cynaliadwy o fynd i'r afael â dŵr glaw a fydd yn lleihau perygl llifogydd.Hwb ariannol o £3 miliwn ar gyfer Sgiliau Bwyd Cymru

Thu, 08 Feb 2018 13:04:39 GMT2018-02-08T13:04:39Z

Bydd Lesley Griffiths, Gweinidog y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn cyhoeddi heddiw y bydd pecyn cymorth gwerth £3 miliwn ar gael ar gyfer y rhaglen ‘Sgiliau Bwyd Cymru’. Bwriad i gynnal ymarfer i brofi’r cynlluniau wrth gefn i fynd i’r afael â Chlwy Traed a’r Genau

Wed, 07 Feb 2018 12:36:29 GMT2018-02-07T12:36:29Z

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd ymarfer yn cael ei gynnal i brofi’r cynlluniau wrth gefn i fynd i’r afael ag achos o Glwy’r Traed a’r Genau. Gweinidog yn mynd ar drywydd y lôn goed yn yr Alban

Mon, 05 Feb 2018 15:54:31 GMT2018-02-05T15:54:31Z

Heddiw, aeth y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, ar ymweliad â'r Alban i ddysgu mwy am lwyddiant y wlad honno wrth greu coetir newydd.Gostyngiad yn yr achosion o bori anghyfreithlon yn dilyn deddf bwyisg

Thu, 01 Feb 2018 00:01:49 GMT2018-02-01T00:01:49Z

Dair blynedd wedi cyflwyno'r ddeddf i fynd i'r afael â phori anghyfreithlon, mae adroddiad yn dangos ei fod wedi cael effaith ar leihau nifer y ceffylau yr hysbysir yr heddlu yn eu cylch.Caws enwog Caerffili yn cael ei warchod yn Ewrop

Tue, 30 Jan 2018 07:36:47 GMT2018-01-30T07:36:47Z

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhoi statws enw bwyd gwarchodedig i Gaws Traddodiadol Caerffili sy’n golygu ei fod bellach yn mwynhau’r un statws â Champagne, Ham Parma a Pheis Porc Melton Mowbray.Datgan Parth Atal Cymru Gyfan i ddiogelu dofednod rhag Ffliw'r Adar

Wed, 24 Jan 2018 00:02:00 GMT2018-01-24T00:02:00Z

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cyflwyno Parth Atal Ffliw Adar Cymru Gyfan i leihau'r risg y gallai dofednod ac adar caeth eraill gael eu heintioCodwch eich gwydrau: Sector Bwyd a Diod Cymru yn agosáu at gyrraedd y targedau ar gyfer 2020 yn gynnar

Tue, 23 Jan 2018 07:36:47 GMT2018-01-23T07:36:47Z

Mae trosiant y Sector Bwyd a Diod wedi cynyddu yn sylweddol i £6.9bn, sy’n golygu bod y diwydiant bron iawn â chyrraedd y targedau uchelgeisiol a osodwyd iddynt.Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi cynllun gwerth  £6m i helpu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr

Tue, 23 Jan 2018 00:02:00 GMT2018-01-23T00:02:00Z

Mae Lesley Griffiths wedi datgan ei bod am weld pobl ifanc yn arwain y ffordd ac yn gosod y trywydd ar gyfer dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru.Enwi cychod amddiffyn pysgodfeydd newydd

Mon, 22 Jan 2018 00:02:00 GMT2018-01-22T00:02:00Z

Heddiw, bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn cyhoeddi enwau'r cychod newydd y bydd Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio i amddiffyn pysgodfeydd.£700,000 ar gyfer gwella amddiffynfeydd llifogydd yn y Mwmbwls

Fri, 19 Jan 2018 16:20:01 GMT2018-01-19T16:20:01Z

Bron i £700,000 er mwyn mynd gam ymhellach i warchod un o bentrefi glan môr mwyaf poblogaidd De Cymru, sef y Mwmbwls, rhag llifogydd.Hwb gan yr UE i brosiect defnyddio dŵr glofa Caerau i gynhesu tai lleol

Fri, 19 Jan 2018 00:01:49 GMT2018-01-19T00:01:49Z

Cyhoeddodd Lesley Griffiths fod £6.5m o arian gan yr UE wedi'i roi i fenter gwerth miliynau o bunnau i ddefnyddio dŵr o hen lofa i gynhesu cartrefi lleol.Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch Ffliw Adar

Fri, 19 Jan 2018 00:01:49 GMT2018-01-19T00:01:49Z

Yn dilyn y cyhoeddiad fod Ffliw Adar wedi’i ddarganfod ar ddau safle yn Lloegr.Hwb ariannol gwerth £5 miliwn gan yr UE i Brifysgol Bangor Griffiths

Thu, 18 Jan 2018 00:01:00 GMT2018-01-18T00:01:00Z

Bydd Lesley Griffiths, yn cyhoeddi heddiw y bydd cyfleuster gwyddonol heb ei ail yn cael ei ddatblygu ym Mhrifysgol Bangor yn sgil hwb ariannol gwerth £5 miliwn gan yr UE.Cyfle yn codi i ffermwyr dderbyn grant i wella perfformiad eu daliadau

Wed, 17 Jan 2018 00:02:00 GMT2018-01-17T00:02:00Z

Mae Lesley Griffiths yn annog ffermwyr ledled Cymru i fanteisio ar gyllid gan Lywodraeth Cymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol daliadau amaethyddol.Lansio ymgynghoriad ynghylch Troseddau Gwastraff

Mon, 15 Jan 2018 15:51:38 GMT2018-01-15T15:51:38Z

Mae ymgynghoriad ar fynd i’r afael â throseddau gwastraff a pherfformiad gwael yng Nghymru wedi cael ei gyhoeddi.Atgoffa pawb sy'n cadw dofednod o bwysigrwydd bioddiogelwch ac i gadw golwg am arwyddion Ffliw'r Adar

Fri, 12 Jan 2018 00:02:00 GMT2018-01-12T00:02:00Z

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru yn atgoffa pawb sy'n cadw dofednod yng Nghymru o bwysigrwydd bioddiogelwch ac i gadw golwg am arwyddion Ffliw'r Adar ar ôl achos o'r clefyd yn DorsetRhannwch eich stori ynghylch ynni adnewyddadwy lleol

Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 GMT2018-01-12T00:00:00Z

Rhannwch eich straeon ynghylch prosiectau ynni adnewyddadwy llwyddiannus er mwyn dangos sut y gall mwy a mwy o bobl yng Nghymru wneud hyn yn y dyfodol.Cynllunio effeithiol yn hanfodol ar gyfer twf glas sy’n gynaliadwy – Lesley Griffiths

Tue, 09 Jan 2018 08:58:55 GMT2018-01-09T08:58:55Z

Mae moroedd Cymru yn darparu nifer o gyfleoedd cyffrous ar gyfer ‘twf glas’, ond er mwyn gwneud y mwyaf ohonynt mae’n hanfodol gallu sicrhau bod adnoddau naturiol pwysig yn cael eu diogelu. Tynnu sylw at y broblem gwastraff bwyd, yn ystod ymweliad tymhorol  Nghymru

Fri, 22 Dec 2017 14:14:30 GMT2017-12-22T14:14:30Z

Yn ystod ei hymweliad â phencadlys Iceland Food Limited yng Nglannau Dyfrdwy ddoe, dywedodd Hannah Blythyn eto am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â gwastraff bwyd.Rhybuddio ceidwaid moch i beidio â rhoi gwastraff cegin i foch oherwydd y perygl o ledaenu Clwy Affricanaidd y Moch

Mon, 18 Dec 2017 12:29:15 GMT2017-12-18T12:29:15Z

Mae ceidwaid moch yn cael eu hatgoffa i beidio â rhoi crafion cegin i'w hanifeiliaid rhag lledaenu clefyd anifeiliaid.Cynllun trwyddedu ar gyfer Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid yng Nghymru

Thu, 14 Dec 2017 14:14:30 GMT2017-12-14T14:14:30Z

Mae cynllun trwyddedu newydd ar gyfer Arddangosfeydd Teithiol o Anifeiliaid yng Nghymru i gael ei ddatblygu, meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.Ysgrifennydd y Cabinet yn ystyried mynd i'r afael â llygredd nitradau ar lefel Cymru gyfan

Wed, 13 Dec 2017 14:14:30 GMT2017-12-13T14:14:30Z

Mynd i'r afael â llygredd nitradau o amaethyddiaeth a gwella ansawdd dŵr ar lefel Cymru gyfan.Targedau newydd ar gyfer dileu TB yng Nghymru

Tue, 12 Dec 2017 14:31:47 GMT2017-12-12T14:31:47Z

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cyhoeddi heddiw dargedau dileu TB cenedlaethol a thargedau interim ar gyfer pob rhanbarth TB. Ffliw'r Adar - Gaeaf 2017 / 2018

Thu, 02 Nov 2017 17:04:41 GMT2017-11-02T17:04:41Z

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, yn atgoffa pawb sy'n cadw dofednod o bwysigrwydd bioddiogelwch effeithiol a chadw eu llygaid ar agor am arwyddion Ffliw'r Adar y gaeaf hwn.