Subscribe: Yr amgylchedd a chefn gwlad
http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/rss/feed.xml?lang=cy&ts=1
Preview: Yr amgylchedd a chefn gwlad

Yr amgylchedd a chefn gwladWelsh Assembly latest news and events Gweinidog yn edmygu gwaith grwpiau amgylcheddol Cymru

Mon, 20 Nov 2017 00:01:00 GMT2017-11-20T00:01:00Z

Cyn ei digwyddiad swyddogol cyntaf, mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn wedi trafod ei hymrwymiad i weithio gyda sefydliadau amgylcheddol ledled Cymru.Protocol dŵr i ddiogelu cwsmeriaid - a setliad datganoli

Thu, 16 Nov 2017 00:01:00 GMT2017-11-16T00:01:00Z

Bydd carreg filltir bwysig yn cael ei chyrraedd heddiw o ran y datblygiadau yng Nghymru yn dilyn datganoli, gyda chyflwyno protocol dŵr ar gyfer Cymru a Lloegr.Wyth o bob 10 siopwr yn ffafrio cynnyrch o Gymru meddai Adroddiad

Fri, 03 Nov 2017 07:52:45 GMT2017-11-03T07:52:45Z

Mae 8 o bob 10 siopwr yng Nghymru'n credu bod bwyd a diod o Gymru o Ansawdd Gwych, yn Blasu'n Wych ac y bydden nhw wastad yn prynu cynnyrch o Gymru pe bai'r pris yn iawn.Ffliw'r Adar - Gaeaf 2017 / 2018

Thu, 02 Nov 2017 17:04:41 GMT2017-11-02T17:04:41Z

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, yn atgoffa pawb sy'n cadw dofednod o bwysigrwydd bioddiogelwch effeithiol a chadw eu llygaid ar agor am arwyddion Ffliw'r Adar y gaeaf hwn.Pwerau newydd i rwystro tipio anghyfreithlon

Wed, 01 Nov 2017 10:19:12 GMT2017-11-01T10:19:12Z

Mae Cynghorau yng Nghymru bellach yn gallu codi dirwy ar gyfer achosion o dipio anghyfreithlon.Cymru’n parhau i ymfalchïo yn ei dyfroedd glân

Tue, 31 Oct 2017 10:17:45 GMT2017-10-31T10:17:45Z

Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod 99% o ddyfroedd ymdrochi Cymru wedi cydymffurfio â safonau uchel Ewrop.Chwarter miliwn o bunnoedd i hyrwyddo gyrfaoedd blasus yn y Cymoedd

Thu, 26 Oct 2017 06:36:17 GMT2017-10-26T06:36:17Z

Bydd Lesley Griffiths yn cyhoeddi menter newydd gwerth £250,000 heddiw, gyda'r nod o wella sgiliau'r bobl sy'n gweithio yn y diwydiant bwyd yn y Cymoedd a chodi ymwybyddiaeth o yrfaoedd yn y sector.Ffermwyr Cymru yn cael eu hannog i barhau i gadw llygad am arwyddion o'r Tafod Glas

Tue, 24 Oct 2017 13:31:47 GMT2017-10-24T13:31:47Z

Ar ôl i firws y Tafod Glas cael ei ganfod mewn gwartheg a fewnforiwyd i'r Alban a Lloegr, mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi atgoffa ffermwyr Cymru am beryglon y clefyd.Datganoli – oes y chwyldro ailgylchu

Thu, 19 Oct 2017 11:49:02 GMT2017-10-19T11:49:02Z

Yn yr 20 mlynedd ers i Gymru bleidleisio o blaid datganoli, mae'n cyfradd ailgylchu wedi codi o lefel ychydig yn is na 5% i 64% − y gyfradd orau ond dwy yn y byd.Ein Llwybr tuag at fod yn genedl gydag Economi Gylchol

Tue, 17 Oct 2017 13:31:47 GMT2017-10-17T13:31:47Z

Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd wedi rhoi amlinelliad heddiw o’r camau y bydd Cymru yn eu cymryd i ddod yn genedl sydd ag Economi Gylchol.Ymgynghoriad ar wahardd microbelenni plastig yng Nghymru yn agor ddydd Llun

Sun, 15 Oct 2017 13:31:47 GMT2017-10-15T13:31:47Z

Bydd ymgynghoriad ar weithredu a gorfodi gwaharddiad yng Nghymru ar weithgynhyrchu a gwerthu cynhyrchion cosmetig a gofal personol sy'n cynnwys microbelenni plastig yn agor ddydd Llun 16 Hydref.Lesley Griffiths yn cyhoeddi £1 miliwn i amddiffyn cartrefi yn Nwyrain Rhyl rhag llifogydd

Fri, 13 Oct 2017 13:31:47 GMT2017-10-13T13:31:47Z

Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cyhoeddi y bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cael dros £1 miliwn.Cwmnïau bwyd o Gymru i ddatblygu cynnyrch arloesol newydd i helpu i fynd i’r afael â gordewdra plant  

Thu, 12 Oct 2017 06:52:45 GMT2017-10-12T06:52:45Z

Mae prosiect i fynd i’r afael â gordewdra plant wedi dyfarnu cyllid i bedwar o gwmnïau o Gymru i ddatblygu cynnyrch Bwyd a Diod arloesol, iach a fforddiadwy.Hwb i gynlluniau ar gyfer allforio cig coch

Mon, 09 Oct 2017 06:52:45 GMT2017-10-09T06:52:45Z

Cyhoeddodd Lesley Griffiths ei bod yn rhoi £1.5 dros y tair blynedd nesaf i gyflwyno Rhaglen Datblygu Allforio Well ar gyfer cynnal y diwydiant cig coch yng Nghymru.Cyflwyno mesurau uwch ar gyfer dileu TB

Thu, 28 Sep 2017 06:36:47 GMT2017-09-28T06:36:47Z

Lesley Griffiths, wedi atgoffa ffermwyr a milfeddygon y bydd rheolau newydd ar gyfer atgyfnerthu ein hymdrechion i ddileu TB buchol yn dod i rym ddydd Sul (1 Hydref).Targedau uchelgeisiol gan Lesley Griffiths ar gyfer ynni glân

Thu, 28 Sep 2017 06:36:47 GMT2017-09-28T06:36:47Z

Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, dargedau uchelgeisiol newydd ar gyfer cynhyrchu ynni yng Nghymru.Cynllun bwyd a diod gwerth £800,000 – ffenestr datgan diddordeb ar agor

Thu, 21 Sep 2017 06:36:47 GMT2017-09-21T06:36:47Z

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi annog proseswyr a gweithgynhyrchwyr bwyd a diod bychain Cymru i wneud cais am eu cyfran o’r cyllid gwerth £800,000.£1.2 miliwn i helpu cynghorau a Chyfoeth Naturiol Cymru i baratoi ar gyfer perygl llifogydd gaeaf

Thu, 14 Sep 2017 12:41:39 GMT2017-09-14T12:41:39Z

£880,000 ar gyfer awdurdodau lleol a £300,000 ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu amddiffynfa rhag llifogydd a gwneud gwaith cynnal a chadw cyn y gaeaf.Paratoi ar gyfer Unedau Cwarantin

Thu, 07 Sep 2017 07:27:22 GMT2017-09-07T07:27:22Z

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a Phrif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cynghori ceidwaid da byw i fod yn gwbl barod erbyn i Unedau Cwarantin.Arian newydd ar gyfer amddiffynfeydd traeth Porthcawl

Tue, 05 Sep 2017 07:27:22 GMT2017-09-05T07:27:22Z

Cyhoeddodd Lesley Griffiths, heddiw fod rhagor na £2 miliwn yn cael ei neilltuo i helpu i leihau'r risg o lifogydd ac erydu arfordirol i gartrefi a busnesau yn Nhraeth Tref Porthcawl.Pwyso ar bawb sy'n cadw dofednod i fod yn barod i wynebu ffliw'r adar y gaeaf hwn

Wed, 30 Aug 2017 07:14:09 GMT2017-08-30T07:14:09Z

Mae pawb yn holl wledydd y DU sy'n cadw dofednod yn cael eu hannog i gadw'n effro i fygythiad ffliw'r adar ac i baratoi nawr i leihau'r risg i'w heidiau y gaeaf hwn.  Gwneud y gorau o bob cyfle i wneud eich fferm yn fwy effeithlon a bod yn fwy ecogyfeillgar  

Fri, 25 Aug 2017 10:07:19 GMT2017-08-25T10:07:19Z

Mae Lesley Griffiths yn annog ffermwyr ledled Cymru i fanteisio ar cymorth Llywodraeth Cymru i wneud eu busnes yn fwy effeithlon, i wrthsefyll anawsterau a bod yn fwy ecogyfeillgar.Cymru yn ailgylchu mwy nag erioed

Thu, 24 Aug 2017 09:27:55 GMT2017-08-24T09:27:55Z

Rydym yn ailgylchu, ailddefnyddio neu yn compostio 64 y cant o’n gwastraff, cynnydd o 60 y cant o’r llynedd.Lesley Griffiths yn dymuno’n dda i’r cynllun Caru Gwenyn

Tue, 22 Aug 2017 07:14:09 GMT2017-08-22T07:14:09Z

Bu Lesley Griffiths yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus heddiw i’r cynllun Caru Gwenyn, menter genedlaethol wedi’i hanelu at annog mwy o bobl i helpu peillwyr.Cyhoeddi blaenoriaethau cenedlaethol yn y Polisi Adnoddau Naturiol

Mon, 21 Aug 2017 06:59:44 GMT2017-08-21T06:59:44Z

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, heddiw ei Pholisi Adnoddau Naturiol newydd.Lesley Griffiths yn cyhoeddi cynlluniau i haneru gwastraff bwyd yng Nghymru

Wed, 16 Aug 2017 23:01:29 GMT2017-08-16T23:01:29Z

Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i haneru gwastraff bwyd yng Nghymru erbyn 2025.Bwyd Môr Cymru yn ennill clod uchel ei pharch

Thu, 10 Aug 2017 23:01:30 GMT2017-08-10T23:01:30Z

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi canmol llwyddiant Clwstwr Bwyd Môr Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar ôl i bedwar aelod ennill gwobrwyon Great Taste.Lesley Griffiths yn annog ffermwyr godro i fanteisio ar gymorth gan yr UE

Wed, 09 Aug 2017 23:01:30 GMT2017-08-09T23:01:30Z

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi atgoffa ffermwyr godro Cymru sy’n cadw cofnodion llaeth i fanteisio ar gymorth ariannol yr UE cyn 19 Awst.Groeg yw'r gair ar gyfer cenhedloedd Economi Gylchol

Thu, 06 Jul 2017 11:31:35 GMT2017-07-06T11:31:35Z

Mae'r Economi Gylchol ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig (CESME) yn brosiect a ariennir gan Ewrop sy'n galluogi busnesau bach a chanolig i droi heriau amgylcheddol yn gyfleoedd.£22 miliwn i sefydliadau sy’n ymwneud â’r Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Mon, 29 Jun 2015 14:17:00 GMT2015-06-29T14:17:00Z

Cyhoeddiad enwau’r sefydliadau fydd yn rhannu’r £21.875 miliwn o gyllid craidd Llywodraeth Cymru gan Gyfarwyddiaeth yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i’w helpu i wneud eu gwaith.