Subscribe: Iechyd a gofal cymdeithasol
http://new.wales.gov.uk/topics/health/rss/feed.xml?lang=cy&ts=1
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Latvian
Tags:
cymdeithasol  cymru  gofal  gwasanaethau cymdeithasol  gwasanaethau  iechyd  mae  newydd  nghymru  pobl  wedi  yng nghymru  yng 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Iechyd a gofal cymdeithasol

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasolWelsh Assembly latest news and events Cymru’n ymuno â’r Prosiect 100,000 o Genomau – sy’n rhoi cleifion sydd ag afiechydon prin wrth galon y chwyldro mewn meddygaeth genomeg

Fri, 16 Feb 2018 06:00:21 GMT2018-02-16T06:00:21Z

Nod y prosiect sy’n fenter sy’n cael ei chynnal ar draws y Deyrnas Unedig (DU) erbyn hyn yw gweddnewid gofal i gleifion, ysgogi darganfyddiadau ym maes genomau a datblygu sector genomeg sy'n ffynnu.Cynllun newydd i drawsnewid gofal dementia yng Nghymru

Wed, 14 Feb 2018 06:30:02 GMT2018-02-14T06:30:02Z

Cynllun arloesol newydd i sicrhau bod modd i bobl â dementia fyw mor annibynnol â phosibl.  "Mae mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd yn flaenoriaeth i Gymru" – Huw Irranca-Davies

Wed, 14 Feb 2018 06:01:14 GMT2018-02-14T06:01:14Z

Dywedodd y Gweinidog fod unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol yn un o'r materion pwysicaf sy'n wynebu pobl Cymru£10m yn ychwanegol i'r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru er mwyn delio â phwysau'r gaeaf

Tue, 13 Feb 2018 14:43:43 GMT2018-02-13T14:43:43Z

£10m yn ychwanegol ar gael i awdurdodau lleol yng Nghymru er mwyn i'r gwasanaethau cymdeithasol allu cefnogi pobl yn eu cartrefi a'u cymunedau.“Mae buddsoddiad mewn gofal cymdeithasol yn lleihau’r pwysau ar y GIG” – Huw Irranca-Davies

Fri, 09 Feb 2018 06:21:13 GMT2018-02-09T06:21:13Z

Fod gwasanaethau gofal cymdeithasol ledled Cymru yn cael buddsoddiad ychwanegol fel rhan o ymdrechion i sicrhau bod modd rhyddhau cleifion o ysbytai cyn gynted â phosibl.Cynllun £100m i drawsnewid darpariaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru

Tue, 06 Feb 2018 16:10:34 GMT2018-02-06T16:10:34Z

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi amlinellu sut bydd gronfa newydd gwerth £100m yn drawsnewid darpariaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru."Rhaid i rieni weithredu i gadw plant yn ddiogel ar-lein" - Gweinidog Plant Cymru

Tue, 06 Feb 2018 06:00:05 GMT2018-02-06T06:00:05Z

Mae cadw plant yn ddiogel ar-lein yn fater y mae'n rhaid i bob rhiant ei gymryd o ddifrif wrth i blant ifanc gael mwy a mwy o fynediad at y byd digidol.Theatr Fodwlar yn Ysbyty Llandochau, wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru, bellach ar agor

Mon, 05 Feb 2018 11:12:27 GMT2018-02-05T11:12:27Z

Mae theatr fodwlar newydd wedi agor yn Ysbyty Athrofaol Llandochau ar ôl derbyn gwerth £1.7m o gyllid gan Lywodraeth Cymru.Cymru ar y blaen o ran cyfraddau cydsynio i roi organau 

Fri, 02 Feb 2018 10:51:28 GMT2018-02-02T10:51:28Z

Mae mwy o bobl Cymru'n cydsynio i roi organau nag unrhyw wlad arall yn y DU, yn ôl y ffigurau diweddaraf.Yr Ysgrifennydd Iechyd yn cadarnhau y bydd Perjeta (pertuzumab) ar gael ar y GIG yng Nghymru i drin canser datblygedig y fron

Thu, 01 Feb 2018 14:16:35 GMT2018-02-01T14:16:35Z

O dan delerau Cronfa Triniaethau Newydd Llywodraeth Cymru, bydd rhaid i bob bwrdd iechyd yng Nghymru sicrhau y bydd Perjeta ar gael o fewn 60 diwrnod.Cymru’n gwahardd rhoi twll mewn rhan bersonol o gorff pobl o dan 18 oed

Thu, 01 Feb 2018 06:00:50 GMT2018-02-01T06:00:50Z

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno gwaharddiad cenedlaethol ar roi twll mewn rhan bersonol o gorff pobl o dan 18 oed.Rydyn ni'n gamblo â'n hiechyd yw neges Prif Swyddog Meddygol Cymru

Wed, 31 Jan 2018 06:00:03 GMT2018-01-31T06:00:03Z

Mae Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn dweud bod gamblo yn fater iechyd y cyhoedd sy'n dod yn fwyfwy difrifol yng Nghymru.Lansio cynllun i wella iechyd anadlol yng Nghymru

Fri, 19 Jan 2018 06:00:25 GMT2018-01-19T06:00:25Z

Mae’n nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau anadlol ac yn nodi’r camau y bydd y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn eu cymryd mewn ymateb.Datganiad gan yr Ysgrifennydd  Iechyd ar yr ystadegau perfformiad

Thu, 18 Jan 2018 11:16:43 GMT2018-01-18T11:16:43Z

Ymateb i’r ystadegau diweddaraf am perfformiad y Gwasanaeth Iechyd gan  Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething.Y Gweinidog yn canmol gorsaf radio Energize yng Nghasnewydd am fod yn sbardun ym mywydau pobl

Wed, 17 Jan 2018 16:21:54 GMT2018-01-17T16:21:54Z

Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies wedi canmol menter gymunedol lwyddiannus yng Nghasnewydd sy'n helpu pobl ag anableddau dysgu a phobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd."Angen system ofal wahanol i ddarparu gwasanaethau i bobl Cymru" yn ôl panel arbenigol.

Tue, 16 Jan 2018 00:01:02 GMT2018-01-16T00:01:02Z

Mae'r adroddiad yn argymell modelau gofal newydd, beiddgar gyda'r gwasanaethau wedi'u trefnu o amgylch yr unigolyn a'i deulu, mor agos â phosibl at y cartref.Nifer y rhai sy'n goroesi strôc yng Nghymru yn parhau i gynyddu

Fri, 12 Jan 2018 06:00:06 GMT2018-01-12T06:00:06Z

Dengys yr adroddiad bod nifer y bobl a fu farw ar ôl dioddef strôc wedi gostwng 6% yng Nghymru ers 2011.Cyhoeddi £10 miliwn yn ychwanegol i helpu i leddfu pwysau'r gaeaf ar y GIG

Fri, 05 Jan 2018 16:39:49 GMT2018-01-05T16:39:49Z

Vaughan Gething yn cyhoeddi £10 miliwn yn ychwanegol i helpu i leddfu'r pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod cyfnod prysur y gaeaf.Neges Nadolig yr Ysgrifennydd Iechyd at staff y gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru

Sat, 23 Dec 2017 05:58:56 GMT2017-12-23T05:58:56Z

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi anfon neges Nadolig i ddangos ei werthfawrogiad ac i ddiolch i'r gwasanaeth iechyd a gofal yng Nghymru.“Gadewch inni i gyd ofalu am y bobl hŷn a'r rheini sy'n agored i niwed yn ein cymdeithas y Nadolig hwn” – Huw Irranca-Davies

Thu, 21 Dec 2017 06:00:55 GMT2017-12-21T06:00:55Z

Yn annog pawb ledled Cymru i ofalu am bobl hŷn a'r rheini sy'n agored i niwed, sy’n aelodau o’n teulu neu'n gymdogion, y Nadolig hwn.Torri tir newydd wrth asesu anghenion gofal pobl yng Nghymru

Wed, 20 Dec 2017 06:30:50 GMT2017-12-20T06:30:50Z

Erbyn 2035, yn ôl adroddiad newydd, amcangyfrifir y bydd cynnydd o 119% yn nifer y bobl dros 85 oed sy'n byw yng Nghymru.Cymru ar flaen y gâd o ran Gofal Diwedd Oes

Wed, 20 Dec 2017 06:04:22 GMT2017-12-20T06:04:22Z

Mae mwy o bobl Cymru yn cael gofal priodol ar ddiwedd eu hoes, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw.Peidiwch ag anghofio y gall eich fferyllydd eich helpu dros gyfnod y Nadolig

Tue, 19 Dec 2017 13:33:11 GMT2017-12-19T13:33:11Z

O dan y gwasanaeth sy’n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru, Dewis Fferyllfa, mae fferyllwyr yn cymryd cyfrifoldeb dros reoli amrywiaeth o fân anhwylderau.“Ewch â nhw i gael eu brechu rhag y ffliw" yw neges Dr Frank Atheron, Prif Swyddog Meddygol Cymru, i rieni plant dwy a thair oed

Mon, 18 Dec 2017 05:00:55 GMT2017-12-18T05:00:55Z

Mae Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn annog rhieni plant dwy a thair oed yng Nghymru i fynd â'u plant i gael eu brechu rhag y ffliw y gaeaf hwn.Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo cyllid ar gyfer Canolfan Gofal Integredig Aberteifi

Mon, 11 Dec 2017 10:52:11 GMT2017-12-11T10:52:11Z

Mae cynlluniau i adeiladu canolfan gofal integredig newydd sbon i bobl Aberteifi wedi cael eu cymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.Hwb o £12m i addysg a hyfforddiant gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru

Fri, 08 Dec 2017 11:10:33 GMT2017-12-08T11:10:33Z

Er gwaetha’r hinsawdd economaidd anodd, mae hwn yn gynnydd o £12m ar becyn y llynedd.Byth rhy hen i fynd amdani: y Gemau OlympAGE yn helpu pobl hŷn i aros yn iach ac egnïol

Thu, 07 Dec 2017 09:21:09 GMT2017-12-07T09:21:09Z

Yn y Gemau OlympAGE bydd pobl hŷn a phobl anabl yn cystadlu mewn gweithgareddau tîm cystadleuol wedi'u hysbrydoli gan y Gemau Olympaidd yn Rio.Vaughan Gething  yn cyhoeddi cynlluniau i greu 19 o ganolfannau iechyd a gofal newydd

Wed, 06 Dec 2017 06:47:19 GMT2017-12-06T06:47:19Z

Dyma’r buddsoddiad mwyaf gan Lywodraeth Cymru sy’n targedu’r seilwaith gofal sylfaenol a chymunedol.Pobl mewn gofal preswyl i gael cadw mwy o'u harian

Wed, 06 Dec 2017 06:00:42 GMT2017-12-06T06:00:42Z

Wedi cadarnhau y bydd y swm y gall pobl Cymru ei gadw pan fyddant mewn gofal preswyl yn cynyddu o £30,000 i £40,000 o fis Ebrill 2018.Adroddiad newydd yn nodi bod y gefnogaeth ar gyfer y system optio allan o roi organau yng Nghymru yn uchel

Mon, 04 Dec 2017 06:00:33 GMT2017-12-04T06:00:33Z

Mae'r gefnogaeth ar gyfer y system rhoi organau newydd yng Nghymru yn uchel, yn ôl Gwerthusiad Effaith Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru).