Subscribe: Iechyd a gofal cymdeithasol
http://new.wales.gov.uk/topics/health/rss/feed.xml?lang=cy&ts=1
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: Latvian
Tags:
bydd  cymru  iechyd  llywodraeth cymru  llywodraeth  mae  newydd  nghymru  vaughan gething  yng nghymru  yng  ysgrifennydd iechyd 
Rate this Feed
Rate this feedRate this feedRate this feedRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: Iechyd a gofal cymdeithasol

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasolWelsh Assembly latest news and events Ysgrifennydd Iechyd yn dathlu llwyddiant ymgyrch Llywodraeth Cymru wrth i'r holl leoedd i feddygon teulu dan hyfforddiant gael eu llenwi

Mon, 20 Nov 2017 06:06:37 GMT2017-11-20T06:06:37Z

Mae'r llwyddiant yn dilyn lansio ymgyrch newydd yn y DU ac yn rhyngwladol i hyrwyddo Cymru fel lle gwych i feddygon, gan gynnwys meddygon teulu, hyfforddi, gweithio a byw.Gwrthsefyll pwysau'r gaeaf gyda gwelyau ychwanegol, Dewis Doeth a Fy Iechyd y Gaeaf Hwn

Wed, 15 Nov 2017 06:17:59 GMT2017-11-15T06:17:59Z

Mae gwell cynlluniau i wrthsefyll pwysau'r gaeaf yn eu lle i fynd i'r afael â'r heriau tymhorol sy'n wynebu GIG Cymru.Cynnydd yn nifer y marwolaethau sy’n gysylltiedig ag alcohol yng Nghymru, yn ôl adroddiad newydd

Tue, 14 Nov 2017 06:34:13 GMT2017-11-14T06:34:13Z

Roedd 504 o farwolaethau cysylltiedig ag alcohol yng Nghymru yn 2016, sef cynnydd o 8.9% ers 2015.“Mae cyfrifoldeb ar bawb i ddiogelu” - Huw Irranca-Davies

Mon, 13 Nov 2017 12:53:36 GMT2017-11-13T12:53:36Z

Wedi dweud bod cyfrifoldeb ar bawb mewn cymdeithas i amddiffyn a diogelu plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso.Cyn-filwyr y lluoedd arfog i gael mynediad at ofal arbenigol y GIG yn gynt

Fri, 10 Nov 2017 11:01:11 GMT2017-11-10T11:01:11Z

Bydd cyn-filwyr y lluoedd arfog yng Nghymru yn gallu cael mynediad at wasanaethau arbenigol y GIG yn gynt diolch i fuddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.Llai o bobl yng Nghymru yn marw o glefyd y galon - adroddiad newydd

Mon, 06 Nov 2017 06:26:08 GMT2017-11-06T06:26:08Z

Mae llai o bobl yn marw'n gynnar o glefyd coronaidd y galon yng Nghymru, gyda gostyngiad o 68% yn y gyfradd farwolaethau dros yr ugain mlynedd diwethaf.Cymru yn cymryd yr awenau wrth rymuso nyrsys a sicrhau bod yr adnoddau yn eu lle iddyn nhw ofalu'n dyner am gleifion – Vaughan Gething

Thu, 02 Nov 2017 13:23:00 GMT2017-11-02T13:23:00Z

Bydd y canllawiau newydd yn helpu'r gweithlu nyrsio i baratoi ar gyfer pan ddaw'r Ddeddf i rym ym mis Ebrill 2018.Ymgyrch rhoi organau newydd yn nodi rôl y teulu yn y broses

Wed, 01 Nov 2017 06:00:53 GMT2017-11-01T06:00:53Z

Mae'r hysbyseb drawiadol yn dangos dewis unigolyn i roi ei organau yn cael ei ddiystyru gan aelodau o'i deulu.Profiad Cymru ar gael i helpu Lloegr i newid ei system rhoi organau

Mon, 30 Oct 2017 13:29:12 GMT2017-10-30T13:29:12Z

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi ysgrifennu at Jeremy Hunt, i gynnig cyngor i helpu Lloegr i newid ei system rhoi organau.  £3m ar gyfer ailddatblygu’r Ysbyty Coffa Rhyfel yn Llandrindod

Fri, 27 Oct 2017 10:04:37 GMT2017-10-27T10:04:37Z

Yn sgil y cyllid hwn, bydd cyfanswm buddsoddiad cyfalaf Llywodraeth Cymru yn yr Ysbyty yn dod i £6.5 miliwn dros y tair blynedd diwethaf.'Mae Dannedd Babi YN Bwysig' – Vaughan Gething

Wed, 25 Oct 2017 09:11:20 GMT2017-10-25T09:11:20Z

Mae dannedd babi YN bwysig, dyna oedd neges yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wrth iddo ymweld â Meddygfa Pontcae ym Merthyr Tudful heddiw.Cyfraith newydd i gyflwyno isafbris am alcohol yng Nghymru

Mon, 23 Oct 2017 08:38:40 GMT2017-10-23T08:38:40Z

Mae’r Bil yn cynnig cyflwyno isafbris ar gyfer cyflenwi alcohol yng Nghymru, a’i gwneud yn drosedd i gyflenwi alcohol am lai na’r pris hwnnw.Cyffur canser newydd i fod ar gael yng Nghymru

Mon, 23 Oct 2017 07:56:54 GMT2017-10-23T07:56:54Z

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y cyffur ymestyn oes newydd, nivolumab, sy'n trin rhai ffurfiau o ganser yr ysgyfaint.Ymgyrch lwyddiannus i recriwtio meddygon teulu i barhau – Vaughan Gething

Mon, 16 Oct 2017 09:55:44 GMT2017-10-16T09:55:44Z

Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, yn lansio’r ymgyrch Gwlad, Gwlad. Hyfforddi. Gweithio. Byw. ar ei newydd wedd.Menywod yn dweud eu dweud ynghylch gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru  

Mon, 09 Oct 2017 10:24:23 GMT2017-10-09T10:24:23Z

Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn agor seminar a gynhelir gan Fydwragedd Ymgynghorol Cymru i gyflwyno canfyddiadau arolwg 'Eich Babi, Eich Gofal'.Llywodraeth Cymru yn rhoi canllawiau i Wasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru er mwyn rhoi gofal i fabanod sy’n cael eu geni ar y trothwy goroesi

Thu, 05 Oct 2017 13:32:27 GMT2017-10-05T13:32:27Z

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi canllawiau i GIG Cymru ar sut y dylid gofalu am fabanod sy’n cael eu geni ar y trothwy goroesi.Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.2m mewn ambiwlansys newydd

Thu, 05 Oct 2017 05:00:25 GMT2017-10-05T05:00:25Z

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cael 90 o gerbydau gweithredol newydd yn sgil buddsoddiad o £8.2m gan Lywodraeth Cymru.Y dyddiad cau yn agosáu i bobl sydd am wneud cais am gostau eu gofal

Mon, 02 Oct 2017 09:49:14 GMT2017-10-02T09:49:14Z

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl sy'n credu y dylai'r GIG fod wedi talu am eu gofal i gofrestru eu bwriad i wneud cais am ad-daliad."Os ydych am gael y dechnoleg orau yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, mae'n rhaid buddsoddi mewn Technoleg Gwybodaeth" - Vaughan Gething

Sat, 30 Sep 2017 05:00:17 GMT2017-09-30T05:00:17Z

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi dros £5.5 miliwn ar gyfer blaenoriaethau digidol o fewn GIG Cymru.Y gweithlu nyrsio yw curiad calon y GIG yng Nghymru – Vaughan Gething

Thu, 28 Sep 2017 12:46:00 GMT2017-09-28T12:46:00Z

Yn ystod ei araith, bu'r Ysgrifennydd Iechyd yn trafod pwysigrwydd sicrhau bod gennym y nifer cywir o nyrsys sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth gywir.Menter newydd i gynnig cefnogaeth emosiynol ac iechyd meddwl yn ysgolion Cymru

Mon, 25 Sep 2017 05:00:33 GMT2017-09-25T05:00:33Z

Bydd plant ac athrawon yng Nghymru yn cael y gefnogaeth emosiynol ac iechyd meddwl sydd ei hangen arnynt mewn ysgolion.Chwilio am Gomisiynydd Pobl Hŷn nesaf Cymru

Wed, 20 Sep 2017 10:13:33 GMT2017-09-20T10:13:33Z

Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau chwilio am Gomisiynydd Pobl Hŷn nesaf Cymru.Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun newydd i gael gwared ar smygu.

Tue, 19 Sep 2017 10:00:53 GMT2017-09-19T10:00:53Z

Lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd i ostwng nifer y bobl sy’n smygu i 16% erbyn 2020 er mwyn i Gymru ddod yn genedl iachach a di-fwg.  Annog teuluoedd yng Nghymru i “gael y sgwrs” ynghylch dymuniadau rhoi organau.

Mon, 04 Sep 2017 05:00:32 GMT2017-09-04T05:00:32Z

Ar 1 Rhagfyr 2015, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer cydsynio i roi organau.Parafeddygon Band 6 newydd i sicrhau gwell gofal i gleifion Cymru

Fri, 01 Sep 2017 10:00:45 GMT2017-09-01T10:00:45Z

Bydd y fargen newydd yn galluogi Parafeddygon Band 5 presennol i ddringo i swydd newydd Parafeddyg Band 6.Mis ar ôl i ddweud eich dweud am ddyfodol ansawdd a llywodraethiant gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Tue, 29 Aug 2017 10:15:28 GMT2017-08-29T10:15:28Z

Mae'r cynigion, sy'n destun ymgynghoriad tan 29 Medi, yn rhan o Bapur Gwyn.Gwasanaeth newydd ar gyfer hunaniaeth rywedd oedolion yn cael ei sefydlu yng Nghymru

Fri, 25 Aug 2017 21:39:30 GMT2017-08-25T21:39:30Z

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd gwasanaeth newydd ar gyfer hunaniaeth rywedd oedolionCynnig prawf mwy diogel am Syndrom Down i fenywod beichiog yng Nghymru

Mon, 21 Aug 2017 08:41:35 GMT2017-08-21T08:41:35Z

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prawf mwy diogel a chywir amsyndrom Down yn cael ei gynnig yng Nghymru.Y Gweinidog yn canmol Powys am arloesi system electronig newydd ym maes iechyd a gofal

Thu, 17 Aug 2017 14:03:42 GMT2017-08-17T14:03:42Z

Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn rhoi i nyrsys cymunedol, timau iechyd meddwl a therapyddion yr offer digidol y mae arnynt eu hangen i gydweithio'n well.£500,000 i wella gwasanaethau anhwylderau bwyta i bobl ifanc Cymru

Wed, 16 Aug 2017 05:00:24 GMT2017-08-16T05:00:24Z

Bydd y cyllid yn ei gwneud yn bosib recriwtio staff arbenigol newydd ac i'r staff arbenigol presennol dreulio mwy o amser yn helpu pobl ifanc ag anhwylderau bwyta.