Subscribe: vzory.cz
http://www.vzory.cz/feed/
Preview: vzory.cz

vzory.czMám na to právo! Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý denLast Build Date: Fri, 16 Mar 2018 15:17:10 +0000

 Uzavírání smlouvy podle občanského zákoníku

Fri, 16 Mar 2018 15:17:10 +0000

Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) je účinný již více než čtyři roky, nicméně nejasnosti ohledně uzavírání smluv mohou v některých případech přetrvávat i nadále. V minulosti byla úprava smluv zakotvena jednak v občanském zákoníku, jednak v zákoníku obchodním. Od 1.1.2014 je však úprava smlouvy zakotvena pouze v občanském zákoníku, kdy toto sjednocení úpravy ze dvou právních předpisů do jednoho […]Návrh na schválení soudního smíru (dle ust. § 67 o.s.ř.)

Wed, 28 Feb 2018 19:51:51 +0000

Návrh na schválení soudního smíru dle ust. § 67 o. s. ř. je jednou z možností jak předejít vleklému sporu mezi účastníky. Účastníci mají možnost sami uzavřít smír a jeho schválení pak navrhnout soudu, aniž by probíhalo klasické soudní řízení a věřitel pak má vykonatelný titul, na jehož základě může zahájit vykonávací řízení, pokud by podmínky […]Žádost o splátkový kalendář v exekučním řízení

Tue, 27 Feb 2018 14:30:52 +0000

Účelem exekučního řízení je co rychlé vymožení celé pohledávky oprávněného včetně příslušenství, ne vždy je však povinný schopný vymáhanou částku uhradit jednorázově ve stanovené lhůtě. Pro takové případy je zde možnost splátkového kalendáře. Pokud povinný není schopen celou vymáhanou částku jednorázově uhradit, může zaslat žádost o splátkový kalendář soudnímu exekutorovi. Soudní exekutor však nemá zákonnou […]Jak ochránit své věci, když přijde exekutor na tzv. mobiliární exekuci?

Sat, 24 Feb 2018 23:04:48 +0000

Mobiliární exekuce je sousloví, které ovšem není právní pojmem, neboť právní řád jej nedefinuje. Z tohoto důvodu se pak čtenář může setkat s několika definicemi. V jednom případě spočívajícím spíše v obecném vymezení se můžeme s pojmem mobiliární exekuce setkat v případě, kdy směřuje k postihu movitých věcí povinné osoby. Vnímáme-li mobiliární exekuci spíše jako souhrn určitých právních jednání na konkrétním místě, […]Reklamace bez písemného potvrzení a informace o jejím vyřízení?! Braňte se!

Fri, 23 Feb 2018 23:18:59 +0000

Nemálo z nás se v dnešní době setkalo se situací, kdy jsme zakoupili zboží, které bylo od samého počátku nefunkční, či následně začalo vykazovat jisté vady. Při reklamaci je však možné se setkat s nestandartním chováním prodejce, který o přijetí zboží do reklamace nevystaví kupujícímu žádný doklad, v zákonné lhůtě 30 dnů ho nevyrozumí o […]PR: Průzkum: Firmy jsou spokojené s poskytováním bankovních úvěrů, daly známku 9,62 z 10

Mon, 19 Feb 2018 04:00:59 +0000

České ekonomice se mimořádně daří a řada firem, i těch malých a středních, investuje do nových technologií a výrobních kapacit. Nejčastějším zdrojem financí je tradičně bankovní úvěr. Zajímalo nás, jak jsou v současné době firmy spokojené s procesy získávání úvěrů v bance. Zeptali jsme se proto Martina Ehrenbergera, manažera segmentového řízení pro malé podniky Komerční banky. Komerční banka tradičně patří mezi finanční instituce, které hojně využívají firemní klienti. Jaký je váš tržní podíl?Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost (nedostatek majetku dlužníka)

Sun, 28 Jan 2018 16:50:47 +0000

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost může dlužník podat ve smyslu ust. § 55 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a ve smyslu ust. § 268 o.s.ř. Jednotlivé důvody pro zastavení exekuce: exekuce byla nařízena, ačkoliv nebyl exekuční titul pravomocný rozhodnutí, které je podkladem výkonu (exekuce), bylo po nařízení výkonu […]Žádost o voličský průkaz pro druhé kolo prezidenstkých voleb

Sun, 14 Jan 2018 12:38:44 +0000

Druhé kolo prezidentských voleb je naplánováno na 26. a 27. ledna 2018, ovšem i samostatně pro tuto druhé kolo je možné žádat o tzv. voličský průkaz. O voličský průkaz lze žádat poštou (dopis musí dorazit na úřad do 19. ledna 2018), nebo osobně a to do 24. ledna 2018 do 16:00. Adresu vašeho úřadu pro […]Závěť sepsaná vlastní rukou o veškerém majetku, aktualizovaný vzor podle NOZ

Sat, 30 Dec 2017 05:00:48 +0000

Nejjednodušší formou závěti je pořízení o veškerém majetku a jeho odkazu univerzálnímu dědici. Je vhodné určit dědice náhradní, pokud by závětí ustanovený dědic z jakéhokoli důvodu nedědil.Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání

Thu, 21 Dec 2017 12:23:14 +0000

Rozsudek pro zmeškání je jedním z rozhodnutí, které může soud vydat. Jedná se o zjednodušený procesní postup, který je upraven v ust. § 153b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Tento rozsudek může soud vydat, pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky: jedná se o první jednání ve věci, žalovaný byl řádně předvolán […]