Subscribe: vzory.cz
http://www.vzory.cz/feed/
Preview: vzory.cz

vzory.czMám na to právo! Vzory smluv, žalob, dohod a dalších dokumentů pro každý denLast Build Date: Thu, 16 Nov 2017 11:15:55 +0000

 Nechci do vězení, aneb existují nějaké alternativy tohoto trestu?

Thu, 16 Nov 2017 11:15:55 +0000

Jak je všeobecně známo, nepodmíněný trest odnětí svobody by měl být až poslední z možných sankci, které mohou být odsouzenému uloženy za spáchaný TČ, neboť se jedná o trest spojený s přímým omezením osobní svobody a je tak značně zasahujícím trestem do života každého jedince. Bylo by tak nepřiměřeně přísné ukládat tento trest i pachatelům méně závažné […]NOVELA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH

Fri, 10 Nov 2017 17:39:03 +0000

Novelou č. 296/2017 Sb. byl od 30. 9. 2017 mj. změněn zákon o soudních poplatcích a tento článek je stručným přehledem nejdůležitějších změn v oblasti soudních poplatků. Změny v zákoně o soudních poplatcích Poplatková povinnost vzniká v případě uložení povinnosti zaplatit poplatek při rozhodnutí o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost podle § 238 občanského soudního řádu (§ 4 odst. […]Nebuďte škodní, dbejte na prevenci!

Fri, 03 Nov 2017 11:34:38 +0000

Jednou ze zásad soukromého práva, je zásada neminem laedere – nikomu neškodit. V praxi tato zásada znamená, že všichni jsou povinni počínat si tak, aby jinému nevznikla újma, jinak mohou být povinni tuto újmu nahradit. Nad rámec tohoto článku připomínáme, že újma může být majetkového charakteru (škoda), ale i nemajetkového charakteru. Český právní řád ovšem zakotvuje […]Žaloba na vyklizení nemovitosti – bytu (vzor)

Mon, 23 Oct 2017 11:35:51 +0000

Možností, jak se bránit proti neoprávněnému užívání nemovitosti je podání žaloby na vyklizení předmětné nemovitosti. Možnost této obrany pak jistě ocení vlastníci nemovitostí, které pronajímají a po ukončení nájmu se nájemci nechtějí z předmětné nemovitosti odstěhovat. Vlastník musí prokázat, že mu svědčí vlastnické právo a že žalovanému nesvědčí žádný právní důvod k užívání předmětné nemovitosti. Obvodní soud […]Řádná výpověď z pracovního poměru

Thu, 12 Oct 2017 23:00:39 +0000

Pracovní poměr je jedním z nejdůležitějších právních vztahů, s nimiž se v praxi setká drtivá většina lidí. Z tohoto důvodu by měla jeho úprava součástí i laického právního povědomí. Jeho specifické součásti, kterou nepochybně otázka neplatnosti výpovědi z pracovního poměru daná zaměstnancem je, se věnuje právě tento článek a k němu přiložený vzor. Pro výklad této problematiky je nezbytné vycházet […]Zbystřete! Dluhu se můžete zprostit, je-li promlčen!

Fri, 06 Oct 2017 08:58:18 +0000

Problematika promlčení je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v ustanovení § 609 a násl. Jedná se o soukromoprávní institut, vlivem něhož dochází k oslabení subjektivního práva, neboť dojde k marnému uplynutí času, který je u dané problematiky nazýván promlčecí lhůtou. Striktně je zapotřebí odlišovat termíny lhůta a doba, kdy současně platný a účinný občanský zákoník […]ODPOR PROTI (ELEKTRONICKÉMU) PLATEBNÍMU ROZKAZU

Mon, 02 Oct 2017 13:23:07 +0000

Platební rozkaz a elektronický platební rozkaz jsou druhy soudních rozhodnutí, která se vydávají bez jednání na základě skutečností uvedených žalobcem v žalobě ( viz ust. § 172 a násl. o.s.ř.). Proti těmto rozhodnutím může žalovaný podat v 15-ti denní lhůtě od doručení odpor. Včas podaný odpor pak vydaný platební rozkaz zrušuje a soud ve věci rozhodne následně […]ŽALOBA Z RUŠENÉ DRŽBY

Mon, 11 Sep 2017 16:05:53 +0000

Žaloba z rušené držby dle ust. § 176-180 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) je méně využívaným institutem, avšak její význam nelze v současném právu nikterak opomíjet. Jedná se o procesní institut, který navazuje na hmotněprávní ochranu držby dle ust.  § 1003 – 1008 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.). […]PR: Ověřený způsob, jak ušetřit při nákupu online

Tue, 05 Sep 2017 15:03:10 +0000

Nakupujete často na internetu? Hledáte způsoby, jak na online nákupech ušetřit? Vyzkoušejte cashback. Tento nový způsob online nakupování se těší mimořádné popularitě v západní Evropě a dnes ho můžete využít konečně i u nás.Výpověď nájmu bytu a jiné důvody skončení nájmu bytu

Wed, 19 Jul 2017 17:16:10 +0000

Nájem bytu může skončit[1]:   Dohodou pronajímatele a nájemce Uplynutím doby Ukončením výkonu práce Nemožností plnění Smrtí nájemce Odstoupením od smlouvy Splynutím Narovnáním Zánikem členství v bytovém družstvu Vyklizením bytu Výpovědí   Skončení nájmu bytu uplynutím doby Pokud byl nájem sjednán na dobu určitou a tato doba nebyla účastníky prodloužena, zaniká nájem bytu posledním dnem […]