Subscribe: Comments on · steppenwolf-康华 ·: 善念齐聚 · 送爱到海地
http://steppenwolf-kanghwa.blogspot.com/feeds/8477440485139203523/comments/default
Preview: Comments on · steppenwolf-康华 ·: 善念齐聚 · 送爱到海地

Comments on · steppenwolf-康華 ·: 善念齐聚 · 送爱到海地

Updated: 2018-03-06T07:46:38.772+08:00

 说到救济灾难,我对慈济有信心。

2010-01-15T18:29:51.003+08:00

说到救济灾难,我对慈济有信心。愿以此功德。庄严佛净土。 上报四重恩。下济三途苦。 普愿尽法界。沉溺诸有情。 若有见闻者。悉发菩提心...

2010-01-15T17:34:02.382+08:00

愿以此功德。庄严佛净土。
上报四重恩。下济三途苦。
普愿尽法界。沉溺诸有情。
若有见闻者。悉发菩提心。
尽此一报身。同生极乐国。
愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了,
普愿罪障悉消除,世世常行菩萨道。

阿弥陀佛。南摩三十六万一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛,南摩三十六万一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛,南摩三十...

2010-01-15T14:52:13.496+08:00

南摩三十六万一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛,南摩三十六万一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛,南摩三十六万一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛。
祈求阿弥陀佛加持力,救度海地罹难者。
廣大圓滿得自在。自度度他到佛地。
願同唸佛者,同生極樂國,上報四重恩,下濟三途苦,見佛了生死,如佛度一切。
迴向海地罹难者,愿所有罹难者往生西方极乐世界。

阿弥陀佛,阿弥陀佛,阿弥陀佛。