Subscribe: Polanów - Wiadomości
http://www.polanow.pl/rss/rss_wiadomosci.php
Preview: Polanów - Wiadomości

Polanów - WiadomościNajświeższe informcje z Gminy PolanówPublished: Sun, 25 Mar 2018 01:22:10 +0100

Copyright: © Urząd Miejski w Polanowie
 Egzamin na stopnie uczniowskie kyu

Fri, 23 Mar 2018 11:35:11 +0100

(image)

17 marca 2018 roku adepci szkoły karate & Ju Jitsu Żydowo uczestniczyli w egzaminie na kolejne stopnie uczniowskie kyu. Egzamin podsumowujący kilkumiesięczny okres treningów przeprowadził sensei Krzysztof Orlikowski w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie.

Sprawdzian swoich umiejętności pozytywnie zdało 11 osób, podnosząc swoje kwalifikacje i zmieniając tym samym kolory swoich pasów: stopień 7.1 kyu - Mateusz Lipski stopień 7 kyu - Błażej Piasecki oraz Amelia Dziemidok stopień 8 kyu: - Adam Buszkowski - Dominika Nowicka - Kinga Książek - Alan Połubiak - Hanna Sicińska - Zofia Sicińska - Jakub Joniec pierwszy stopień uczniowiki 9 kyu - Weronika Miszczak.
Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

Fri, 23 Mar 2018 08:39:24 +0100

w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie
INFORMACJA

Tue, 20 Mar 2018 13:09:46 +0100

(image)
Akcja gabaryty

Tue, 20 Mar 2018 12:51:53 +0100

(image)SAMORZĄDOWE SPOTKANIE NOWOROCZNE

Wed, 07 Mar 2018 15:11:17 +0100

(image)

1 lutego 2018 r. w sali widowiskowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, po raz kolejny odbyło się Samorządowe Spotkanie Noworoczne, podsumowujące dokonania minionego roku. Spotkanie rozpoczął występ Szkolnej Orkiestry Dętej pod batutą pana Krzysztofa Ciuły. Tuż po nim gospodarz uroczystości Burmistrz Grzegorz Lipski powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: samorządowcy, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, oświaty, kultury, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy aktywnie działający na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Fri, 16 Feb 2018 10:06:55 +0100

(image)
Pół Wieku Razem

Thu, 15 Feb 2018 10:28:26 +0100

(image)

Państwo Maria i Jan Janeccy 50 lat temu, a dokładnie 10 lutego 1968 roku zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie związek małżeński. Z tej okazji Burmistrz Polanowa, Pan Grzegorz Lipski odznaczył Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Maria i Pan Jan poznali się w 1965 roku w Mścicach. Pan Jan pracował w tej miejscowości, zaś Pani Maria mieszkała i pracowała w gospodarstwie rolnym swoich rodziców w sąsiedniej miejscowości Dobre.
„Moralność Pani Dulskiej” – występ teatralny

Wed, 07 Feb 2018 11:22:27 +0100

Teatr przy Stoliku to oryginalna forma teatralna będąca skrzyżowaniem lektury książki ze słuchowiskiem radiowym. Taki teatr składający się z Seniorów działa przy polanowskiej bibliotece pod kierownictwem Elżbiety Majcher. Na kolejnym spotkaniu z Seniorami 31 stycznia 2018 r. teatr ten przedstawił fragmenty sztuki Gabrieli Zapolskiej pt. "Moralność Pani Dulskiej". Ponadczasowy charakter sztuki oraz świetna interpretacja tekstu wprowadziły wszystkich w dobry nastrój. Sztuka została niezwykle serdecznie przyjęta przez publiczność. Swą obecnością spotkanie zaszczycili: Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski oraz Wiceburmistrz Piotr Górniak.
Nieodpłatna pomoc prawna

Thu, 04 Jan 2018 12:36:29 +0100

Na terenie Powiatu Koszalińskiego utworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Wykaz punktów pomocy prawnej w powiecie koszalińskim Mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach, niezależnie od miejsca zamieszkania. Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej: Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która: 1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub 2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub 3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub 4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub 5) nie ukończyła 26 lat, lub 6) ukończyła 65 lat, lub 7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub 8) jest w ciąży. Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez przedłożenie: 1) oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia; 2) ważnej Karty Dużej Rodziny; 3) zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 4) ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 5) dokumentu stwierdzającego tożsamość; 6) dokumentu potwierdzającego ciążę. Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie: • prawa pracy; • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej; • prawa cywilnego; • spraw karnych; • spraw administracyjnych; • ubezpieczenia społecznego; • spraw rodzinnych; • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym; • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.[...]