Subscribe: Eurion · RainCT's Blog
http://bloc.eurion.net/feed/
Preview: Eurion · RainCT's Blog

eurion.net



Siegfried Gevatter (RainCT)



Last Build Date: Sat, 19 Sep 2015 00:45:08 +0000

 



Best Chrome extensions

Sat, 29 Dec 2012 12:40:45 +0000

Since I haven’t been blogging for a while, here is a list of some Chrome extensions you can’t miss. Sanity AdBlock Plus – I’m not sure how anyone can use a web browser without AdBlock. It’ll make sure you don’t see ads, anywhere. Productivity Pocket – If you have a tablet, this is the extension […]



A gentle introduction to Zeitgeist’s Python API

Sat, 21 Jul 2012 13:17:26 +0000

In this post I’ll make a quick introduction by example on how to use Zeitgeist’s Python API for good and profit. If you’re interested in using Zeitgeist from C instead, see the libzeitgeist examples; to use it with C++/Qt, Trever’s «a web browser in 4 steps» may be of interest. First things first In case […]



Breu introducció al sistema de control de versions Subversion (SVN)

Fri, 17 Feb 2012 21:32:24 +0000

Us deixo aquí una breu introducció al Subversion (SVN), un sistema de control de versions (VCS) per al desenvolupament cooperatiu d’aplicacions informàtiques. El Subversion permet únicament una forma de treballar centralitzada i no el trobo gaire agradable d’utilitzar, de manera que si tens l’opció et recomano que utilitzis un sistema més modern com ara el […]



eSpeak GUI 0.4 is out!

Mon, 13 Feb 2012 15:29:56 +0000

A few of you may remember espeak-gui, a graphical user interface for eSpeak I did release two years ago. While I haven’t been dedicating much time to it, it’s still alive and I’m happy to announce its fourth release! This new release introduced automatic language guessing, a feature I’ve wanted for a while, as well […]



Debian Games Team Meeting

Mon, 21 Nov 2011 15:24:18 +0000

This announcement was provided by Martin Erik Werner. I’m reproducing it for Planet Ubuntu. The Debian/Ubuntu Games Team is organizing another meeting. If you’re into developing and/or packaging of games, or just generally curious about games in Debian/Ubuntu, you should join! It will be held next Saturday, the 26th of November, in the #debian-games channel […]



Apunts de Teoria de la Computació: Gramàtiques incontextuals

Tue, 25 Oct 2011 22:11:36 +0000

Una gramàtica incontextual (CFG, Context Free Grammar) [latex]G[/latex] és un conjunt de regles de substitució on les parts esquerres són mots de longitud 1. Aquestes regles les anomenarem produccions i les seves parts esquerres variables (o no-terminals). Els símbols restants els anomenem terminals. Dues regles com per exemple [latex]S \rightarrow aS[/latex] i [latex]S \rightarrow X[/latex] […]



Apunts de Teoria de la Computació: Teoria de llenguatges

Thu, 06 Oct 2011 12:49:05 +0000

Un alfabet ([latex]\Sigma[/latex]) és un conjunt finit d’elements (símbols), habitualment caràcters alfanumèrics. Un mot és una llista de símbols d’un alfabet. El mot buit (llista de longitud 0) el denotarem amb el meta-símbol [latex]\lambda[/latex]. Utilitzarem [latex]u[/latex], [latex]v[/latex], [latex]w[/latex], [latex]u_1[/latex], … per denominar paraules. [latex]\Sigma = \{a, b\}[/latex] Paraules: ab, bbb, a, [latex]\lambda[/latex] Longituds: |ab|=2, |bbb|=3, […]



Apunts de Bases de Dades

Wed, 20 Jul 2011 18:35:02 +0000

Introducció Els tres mons Món   Disseny… (BD) Enginyeria del Software Dependència tecnològica Món real objectes del món real conceptual especificació independent Món conceptual coneixements / informació Món de les representacions dades lògic i físic disseny dependent Món conceptual Classes d'objectes: quelcom real, identificable i distingible. … [FIXME: imatge diagrama UML] … Món de les […]



Trigonometria: Sinus, cosinus i tangent dels angles 30º, 45º i 60º

Wed, 20 Jul 2011 02:22:58 +0000

Com trobar els valors? [latex] \begin{array}{ll} \sin45º & =\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos45º & =\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \tan45º & =1 \\ \end{array}[/latex] [latex] \begin{array}{ll} \sin30º & =\frac{1}{2} \\ \cos30º & =\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \tan30º & =\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \end{array}[/latex] [latex] \begin{array}{ll} \sin60º & =\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos60º & =\frac{1}{2} \\ \tan60º & =\sqrt{3} \\ \end{array}[/latex] Taula resum   30º 45º 60º […]



Apunts de Càlcul: Funcions d’una variable

Wed, 20 Jul 2011 01:53:38 +0000

Introducció Considerem una funció real de variable real [latex]f: A \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}[/latex] tal que [latex]\forall x \in A[/latex] existeix com a màxim un [latex]y \in \mathbb{R} : y=f(x)[/latex]. Definim: Definim el domini d’una funció: [latex]\operatorname{Dom} f = \left\{x \in \mathbb{R} / \exists f(x) \in \mathbb{R}\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} / \exists y \in […]



Apunts de Càlcul: Nombres reals i nombres complexos

Mon, 18 Jul 2011 01:09:47 +0000

1. Nombres reals Naturals [latex]\mathbb{N}=\left\{1,2,3,4,…\right\}[/latex] [latex] \begin{array}{ll}+: & \mathbb{N}\times\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ & (n, m) \mapsto n+m\end{array} [/latex] Propietats: [latex]\begin{cases} associativa: & a+(b+c) = (a+b)+c \\ commutativa: & a+b=b+a \;\;\;\;\;\; \forall a,b \in \mathbb{N} \end{cases}[/latex] [latex] \begin{array}{ll}\cdot: & \mathbb{N}\times\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ & (n, m) \mapsto n\cdot m\end{array} [/latex] Propietats: [latex]\begin{cases} associativa \\ commutativa \\ […]



Breu introducció al sistema de control de versions Bazaar

Tue, 17 May 2011 16:49:03 +0000

Introducció A l'hora de desenvolupar aplicacions informàtiques en grup és molt important disposar d'un sistema de control de versions (VCS, version control system). Explicat molt breument, els VCS són eines de desenvolupament que permeten desar captures del codi font (revisions) creant tot un historial de canvis a mida que avança el desenvolupament del programa; a més, permeten […]



Activity Log Manager for Zeitgeist released!

Tue, 17 May 2011 14:40:46 +0000

On behalf of the Activity Log Manager team and the Zeitgeist Project, I am happy to announce the first release of Activity Log Manager (0.8.0), a user interface for managing Zeitgeist blacklists, deleting recent events as well as temporarily pausing the logging. Grab it while it's hot. Note that you'll need Zeitgeist 0.8.0 (or later) for it […]



Zeitgeist 0.7.1 “Made in Aarhus” released!

Sun, 20 Mar 2011 16:11:40 +0000

On behalf of the Zeitgeist team I am proud to announce the release of Zeitgeist 0.7.1 "Made in Aarhus". This is a minor release before 0.8.0 (which will be the first one introducing storage awareness). What is Zeitgeist? Zeitgeist is a service which logs the users's activities and events, anywhere from files opened to websites visited […]



On Intel AppUp, the ExoPC Slate, MeeGo and Ubuntu 10.10

Sat, 19 Feb 2011 21:51:29 +0000

Introduction (Intel Rocks!) Last Wednesday I attended the Intel AppUp Developer Day, a workshop where Intel employees presented the MeeGo stack and introduced Intel AppUp, a software center which will be shipping in netbooks/tablets/carputers/etc. There was also a live demo on how to design interfaces with QML and one of the Angry Birds creator said […]



Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Programació dinàmica

Thu, 13 Jan 2011 17:54:12 +0000

1. Nombres de Fibonacci L'algorisme trivial per al càlcul dels nombres de Fibonacci repeteix molts càlculs. Podem evitar-ho desant tots els valors que calculem en una matriu i cercant-los allà quan ens calguin abans de calcular-los un altre cop (memoization). Si només ens cal obtenir un sol nombre de Fibonacci, podem construir una versió iterativa […]



Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Les classes de problemes P i NP

Wed, 12 Jan 2011 15:59:50 +0000

Classes de problemes – P i NP Entrades Problemes Classes de problemes (no excloents) [latex]x[/latex] [latex]\pi[/latex] P Coneixem algorismes amb temps pitjor polinomial (o millor) per a decidir el problema. NP Coneixem algorismes en temps polinòmic indeterminista per a verificar si una solució és correcta. Exemples de problemes que estan en NP: HAM – és […]



Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Cerca exhaustiva

Wed, 12 Jan 2011 15:26:29 +0000

Cerca exhaustiva La cerca exhaustiva és un mètode de disseny d'algorismes que consisteix en mirar-se sistemàtica i intel·ligentment totes les possibles solucions a un problema donat. Generalment els problemes que es resolen mitjançant aquesta tècnica són problemes d'optimització o combinatoris. La tècnica consisteix en generar implícitament un arbre representant totes les possibles solucions i explorar-lo […]



Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Grafs

Wed, 12 Jan 2011 12:39:57 +0000

Definició i propietats Graf: [latex]\begin{array}{lll}G: & \small V\grave{e}rtexs/Nodes & V = \{1, 2, 3, 4\} \\ & \small Arestes & E = \left\{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\right\}\end{array}[/latex] Graf dirigit (digraf): [latex]\begin{array}{lll}G': & \small V\grave{e}rtexs/Nodes & V = \{1, 2, 3, 4\} \\ & \small Arcs & E \subset VxV\ \small (un\ arc\ […]



Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Diccionaris

Mon, 10 Jan 2011 22:28:53 +0000

Introducció Són un tipus abstracte de dades (TAD), és a dir, un conjunt d'elements i un conjunt d'operacions sobre ells. Un diccionari és un conjunt d'elements amb una clau associada (treta d'un conjunt amb un ordre total definit) amb les operacions de cercar, inserir i esborrar un element. Una estructura de dades és una estructura […]